Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keraamik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Keraamik, tase 5
EN: Ceramist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Kipsvormiga paljundamine
  • Saviesemete treimine
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2022
Kehtib kuni: 08.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard koostati keraamik, tase 4. eeskujul, kuid selge erinevusega töö keerukuses. Kutsestandard keraamik, tase 5 sisaldab kahte spetsialiseerumist: saviesemete treimine ning kipsvormiga paljundamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keraamik, tase 5 valmistab kavandite, tööjuhiste või esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi keraamilisi esemeid, kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid ning töövõtteid.
5. taseme keraamik kavandab, valmistab, viimistleb, põletab, glasuurib ja dekoreerib keraamilisi esemeid, teguts...
edes ettevõtjana turundab oma toodangut ning osutab teenuseid. Ta vastutab enda ja teiste töötajate töötulemuste eest. Ta juhendab kaastöötajate või praktikantide tegevust ning teeb koostööd erinevate spetsialistidega.
Keraamiku töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb olla valmis hooajatööks ja töötamiseks puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Ta puutub kokku niiskuse, tolmu ja kemikaalidega, mis võivad põhjustada ohtu tervisele (allergia, silikoos vms), mistõttu tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.

Lisaks 5. taseme keraamikule on kutsealal ka keraamik, tase 4, kelle põhiline töö on keraamikaesemete valmistamine ja oma valmistatud esemetelt tulu teenimine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Keraamikaesemete valmistamine
A.2.2 Ettevõtlus
A.2.3 Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Saviesemete treimine
A.2.4 Saviesemete treimine

Kipsvormiga paljundamine
A.2.5 Kipsvormiga paljundamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme keraamikuna töötavad inimesed, kelle kutseoskused on omandatud praktilise töö ja erialaste täiendkoolituste käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Keraamik.
A.6 Tulevikuoskused
Oskus rakendada digipädevusi, et valmistada mudeleid või kipsvorme kihtlisandustehnoloogia abil ning kasutada 3D-saviprintimistehnikat.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine.
B.2 Keraamik, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib oma tegevuses käsitöölise kutse-eetika nõudeid (Lisa 1); hoiab ja säilitab kultuuripärandit;
2. järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autorikaitse seadust ja tarbijakaitse seadust;
3. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnaho...
iu ja tööohutuse reegleid; kasutab vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid;
4. reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud eriolukordadele;
5. kohandub meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib kokkuleppeid; vajadusel lahendab keerulisi suhtlussituatsioone;
6. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi; esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
7. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega ja erialase terminoloogiaga; jagab ja vahetab erialast informatsiooni, ka võõrkeeles;
8. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 (Lisa 2);
9. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid iseseisva kasutaja tasemel, v.a osaoskused sisuloome, ohutus ja probleemilahendus, mida kasutab algtasemel kasutaja tasemel (Lisa 3).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Keraamikaesemete valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab keraamilise eseme, arvestades kompositsiooni ja värvusõpetuse põhimõtetega; koostab mõõtkavas tööjoonise, arvestades seejuures savi kahanemisprotsendiga; vajadusel arvutab eseme mahutavuse; loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;
2. valib kavandist ja eseme otstarbest lähtuvalt sobiva valmistusviisi; valib savimassi ja sellele sobiva põletustemperatuuri; valmistab tootenäidise.
3. arvutab enda ja meeskonna tööks kuluva aja, arvestades eseme valmimise tähtaega; planeerib tööde järjekorra; seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle korras ja puhtana; valib ja hangib keraamiliste esemete tegemiseks vajalikud materjalid ja tarvikud, arvestades materjalikulu; valmistab ette materjalid vastavalt eseme valmistusviisile;
4. kombineerib erinevaid tehnikaid vastavalt kavandile; vajadusel kaasab teiste erialade spetsialiste (tootedisainer, klaasimeister, sepp jt);
5. kuivatab saviesemed põletuskõlblikuks, vältides praaki;
6. viimistleb eseme, arvestades eseme valmistamisel kasutatud tehnikat, materjali eripära ja eseme otstarvet; vajadusel kaunistab esemeid;
7. hindab esemete valmisolekut põletuseks ja valib sobiva põletusrežiimi; valib juhtimispuldil põletuseks sobiva programmi ja muudab vajadusel põletusrežiimi; pakib esemed elektriahju nii ette- kui glasuurpõletuseks, arvestades põletuse eripära; kasutab ahju inventari kaitsvaid vahendeid; vajadusel korrastab inventari vastavalt kahjustuse iseloomule;
8. valib esemele sobiliku glasuuri ja glasuurimisviisi, arvestades eseme kasutusotstarvet; puhastab esemed tolmust enne glasuurimist; valmistab ette glasuurid, vajadusel sõelub või peenestab glasuuri; muudab vajadusel glasuuri värvi ja sulavust; glasuurib eseme sisse kastes, üle valades, pintseldades või pritsides;
9. puhastab ja lihvib valmis keraamilise eseme põhja, kontrollib eseme veepidavust ja stabiilsust; pakendab eseme transpordiks;
10. hoiustab materjalid nõuetekohaselt; kogub materjalijäägid liigiti ja töötleb sobivad jäägid taaskasutatavaks, järgides säästliku materjalikasutuse põhimõtteid; puhastab töövahendid ja seadmed pärast kasutamist;
11. dokumenteerib esemete valmistamise tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks, kvaliteedi hindamiseks ja kogemuse talletamiseks; tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud vead ja nende põhjused, väldib neid; analüüsib tööprotsessis tekkinud probleeme ja ennetab neid.
B.3.2 Ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab ettevõtte tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtte juhtimise põhitõdedest; planeerib oma töö; teeb koostööd erinevate partneritega, sh võrgustikega, jälgides tegutsemise tõhusust; hoiab end kursis majanduses toimuvate muutustega ja konkurentide tegevusega, rakendades loovalt tekkinud võimalusi;
2. nõustab tellijat ja koostööpartnerit sobiva materjali, tehnoloogia ja kompositsiooni valimisel oma pädevuse piires;
3. turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi; kujundab sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse, arvestades vajadust ja nõudlust uute toodete järele;
4. leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, vajadusel koostab kasutus- ja hooldusjuhendi; analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi;
5. organiseerib oma toodete ja/või teenuste reklaami ning müügi, kasutades erinevaid kanaleid lähtuvalt nõudlusest, tasuvusest jm; kasutab sidusvaldkondade ja rahvusvahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.
B.3.3 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava(te) võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava(te) töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
3. jälgib juhendatava(te) töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
4. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
5. koostab lihtsamaid õppematerjale ja tööjuhiseid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine
Saviesemete treimine
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Saviesemete treimine 5

Tegevusnäitajad:
1. treib kuni 30 cm kõrgusi esemeid (nt vaas, kann);
2. treib kuni 30 cm läbimõõduga esemeid (nt kõrgem, madalam kauss);
3. deformeerib treitud eseme (nt ovaalne nõu, kandiline ahjunõu, võitoos), valmistab sellele sobiva põhja;
4. vormib treiesemele nn lüpstud sanga;
5. liidab omavahel mitu treitud vormi üheks kõrgeks esemeks (nt kõrge vaas);
6. treib teekannu osad ja liidab need;
7. vormib treitud esemele sobiva põhja ja ülemise ääre, arvestades eseme terviklikkust ja kompositsiooni.
 
Kipsvormiga paljundamine
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Kipsvormiga paljundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab mudeli;
2. valmistab kipsist vähemalt kolmeosalise valuvormi (põhjaklotsiga);
3. paljundab kipsist mudeli abil valuvorme;
4. valmistab ja reguleerib valumassi;
5. valab ja viimistleb esemed.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-09112022-1.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Keraamik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Kalman OÜ Stuudiokeraamika
Kersti Laanmaa OÜ Brendor
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Margit Mald OÜ Haeska Keraamika
Maarika Saarelaht MTÜ Sajam
Margit Terasmees Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist