Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Personalijuht, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Personalijuht, tase 7
EN: Human resource manager, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.11.2022
Kehtib kuni: 22.11.2026
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi ossa B.2 Üldoskused lisati keelenõue.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Personalijuht, tase 7 on tippjuhi või suures organisatsioonis allüksuse juhi partner inimeste juhtimist puudutavates küsimustes. Personalijuht omab põhjalikke teadmisi kõigist personalijuhtimise töövaldkondadest ja oskab anda suuniseid nende korraldamiseks. Tema peamisteks tööülesanneteks on töösuhe...te haldamine, tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine, õppimis- ja arendustegevuste korraldamine ja planeerimine, personali planeerimine, värbamine, valimine ja tasustamise korraldamine.
Personalijuht kujundab personalistrateegia organisatsiooni strateegia osana, integreerib selle elluviimiseks vajalikud vahendid, põhimõtted ja töötajate kaasatuse, loob ja arendab personalijuhtimise süsteeme nii organisatsiooni sees kui väljaspool, langetab otsuseid mitmekesise inimkapitali ja kõrge ebamäärasuse tasemega keskkonnas. Personalijuht haldab projektide portfelli organisatsiooni üleselt ning kujundab seoseid erinevate projektide ja tegevuste vahel, mõjutab kogu eriala sidusrühmi ja loob pikaajalist väärtust märkimisväärsele hulgale inimestele.
7. taseme personalijuhil on pikaajaline inimeste juhtimise kogemus ja ta juhib valdkondlikku meeskonda, osaleb aktiivselt valdkonna arendamiseks koostöövõrgustikes, diskussioonides, esineb kogemuste jagamiseks üritustel ning nõustab ja/või koolitab nii personalitöö kui juhtimise valdkonnas, võib koordineerida kontserni või riigiasutuse puhul allasutuste personalitööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töösuhete haldamine
A.2.2 Tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine
A.2.3 Õppimis- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine
A.2.4 Personali planeerimine
A.2.5 Värbamine ja valimine
A.2.6 Personali tasustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme personalijuhil on tavapäraselt kõrgharidus, vähemalt viie aastane erialane töökogemus ja vähemalt kolmeaastane juhtimise kogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Personalijuht, personalidirektor, personaliosakonna juhataja.
A.6 Tulevikuoskused
Digitaalse äri mõistmine.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Personalijuht, tase 7 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Rakendab vajalikkuse ja piisavuse kontseptsioone. Kontrollib eelduste ja järelduste tõepärasust ja representatiivsust. Rakendab analüüsitulemused ja muud tõendid soovitud lõppeesmärgi saavutamiseks vajalikuks loogiliste argumentide jadaks. Lahendab olukordi võttes arvesse erinev...
aid vaatenurki. Toetab sidusgruppe parimate võimalike lahenduste leidmisel.
2. Korrigeerib hoiakuid organisatsiooni kui terviku tasandil ja näeb erinevate tehnikate elluviimises organisatsiooni jaoks arenguvõimalusi. Kasutab meditatsiooni tehnikaid, osaleb kolmanda osapoolena konfliktide lahendamisel. Rakendab debriifingu põhimõtteid kriitilistes olukordades. Juhib tähelepanu teraapia vajadusele (sh läbipõlemise olukorrad). Viib ellu organisatsiooni töötajate toetamiseks vajalikke tegevusi erinevusi austaval ja usaldusväärsel viisil.
3. Algatab ja juhib keeruliste väljakutsete lahendamist, pakkudes välja ja rakendades organisatsiooni jaoks kõige tõhusamaid töövahendeid. Inspireerib teisi läbi tööle tähenduse loomise ning väärtuspõhise juhtimise. Loob teadmiste kultuuri, mis põhineb kogemuste ja asjatundlikkuse jagamisel. Viib ellu elukestvat õpet, edendades organisatsiooni ja indiviidide võimekust ning kasu ühiskonnale. Nõustab ja juhendab teisi eneseteadlikkuse suurendamisel.
4. Juhib tulemuste saavutamist meeskonna liikmete ja erinevate meeskondade koostöö kaudu. Rakendab mitmesuguseid mõjutamisstiile ja -strateegiaid, et tagada pühendumus organisatsiooni sees ja hea maine organisatsioonist väljaspool. Valib sobivad meetodid suure auditooriumi kaasamiseks, kasutab enesekindla esineja võtteid. Loob ja võimendab suhteid praeguste ja tulevaste mõjutajate ja sidusrühmadega. Kujundab võrgustikke ja vajadusel algatab uusi.
5. Kujundab soovitud tulemuste saavutamiseks piiriülese, tõhusa, mitmekesisusi arvestava ja kaasava koostöö. Loob ja võimendab suhteid praeguste ja tulevaste mõjutajate ja sidusrühmadega. Nõustab ja mõjutab juhtkonda ja otsustajaid usalduse loomisel ja ühtekuuluvustunde suurendamisel sidusrühmadega erialade ja funktsioonide vahel ning üleselt. On partneriks ja kõneisikuks professionaalsetes võrgustikes. Kujundab võrgustikke ja vajadusel algatab uusi.
6. Kujundab eetiliste põhimõtete järgimiseks sobiva keskkonna analüüsides tervikpilti ja luues seoseid otsuste langetamisel ning nende kommunikeerimisel. On eeskujuks väärtuste ja eetika järgimisel nii organisatsiooni sees kui ka suhetes sidusgruppidega. Kujundab eetilise käitumise (sh võrdse kohtlemise ja sotsiaalse vastutuse) laiemat positiivset mõju nii organisatsioonis sees kui ühiskonnas laiemalt.
7. Kasutab digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 1) algtasemel kasutaja tasemele.
8. Kasutab eesti keelt vähemalt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt vähemalt tasemel B2 (lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töösuhete haldamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Loob ja arendab töösuhete haldamise valdkonna protsesse.
kujundab strateegiliste otsuste tegemist toetava andmehalduse süsteemi.
2. Määratleb juhtimisotsuste langetamiseks vajaliku personaliinfo. Valib personaliinfo haldamiseks sobivaimad töövahendid, mis ühilduvad organisatsiooni teiste rakendustega (nt palgaarvestus, CRM, ERP).
3. Kujundab partnereid kaasates andmebaase ja nende arhitektuuri.
4. Koostab juhtimist ja töösuhteid arendavaid ning toetavaid dokumente ja juhiseid (korrad, juhendid, protsessikaardistused).
B.3.2 Tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Loob tervise säilimist ja ohutut töötamist toetava kultuuri.
2. Algatab ja viib ellu tervisedendust toetavaid tegevusi.
3. Juhib ja arendab ettevõttes tööohutuse protsesse ning toetab tööohutuse ja tervislike eluviiside teadlikkuse tõstmist, pidades silmas nii töötajakogemust kui ka tööandja vastutust ühiskonnas; organisatsiooni kõneisikuna mõjutab tervisedenduse ja tööohutuse alast teadlikkust ühiskonnas.
4. Kujundab sidusgruppide arusaamu tervislikest eluviisidest.
B.3.3 Koolitus- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab teiste juhtide jaoks töövahendid, mis võimaldavad koostöös parimal moel tulemusi saavutada (nt tulemuslikkuse treenimine, eesmärgistamine, inimeste hindamine, muudatuste juhtimine, meeskonnatöö soodustamine, töötajakogemuse ja organisatsioonikultuuri kujundamine).
2. Loob ja rakendab töötajate tugevuste, potentsiaali ja isikupäraste vajaduste tuvastamise süsteemi, mis arvestab nii töötaja kui organisatsiooni piirkondlikke ja globaalseid huvisid.
3. On oma tegevuse ja otsustega eeskujuks õppiva ja paindliku organisatsiooni kujundamisel.
4. Loob pädevuste olemasolu tagamiseks koolitus-arendusmeetodite plaani ja eelarve.
5. Rakendab organisatsiooni jaoks kõige tõhusamaid töötajate arendamise ja hoidmise meetodeid.
B.3.4 Personali planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib töötajate vajadust osana organisatsiooniliste võimekuste kujundamisest pikas perspektiivis.
2. Loob organisatsiooni strateegilisi eesmärke toetavad personalivajaduse ja rakendamise plaanid.
3. Analüüsib olemasoleva töötajaskonna võimekust organisatsiooni tuleviku vajaduste suhtes.
4. Kujundab organisatsiooni töötajaskonda, lähtudes oskuste unikaalsusest, väärtuslikkusest ja töövormide mitmekesisusest.
5. Edendab suhteid väliste partneritega töötajate ajutiseks kaasamiseks või vähendamiseks või kriitilistele ametikohtadele järelkasvu kujundamiseks.
B.3.5 Värbamine ja valimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab ja viib ellu praegust ja tulevasi vajadusi arvestava, erinevaid lähenemisviise sisaldava ja organisatsioonikultuurist lähtuva värbamise ja valiku strateegia.
2. Analüüsib globaalsete tegurite mõju organisatsiooni tulemuslikkusele ning loob ja arendab konkurentsisituatsiooni arvestava, organisatsiooni strateegiast lähtuva tegevuste süsteemi.
3. Koordineerib värbamise ja valiku protsessi, kaasates vajadusel sobivad koostööpartnerid.
4. Kujundab organisatsiooni värbamise ja valiku põhimõtted ja tööandja väärtuspakkumise.
5. Hindab personali värbamise ja valiku meetodite tõhusust ja rahalist maksumust, juhib protsessi kulusid.
6. Rakendab alternatiivse värbamise võimalusi (nt renditöötajad, tööampsajad, praktikandid, allhange).
7. Korraldab sisserände, ümberasumise ja sisseelamisega seotud tegevusi ning juhib vastavaid protsesse.
8. Jälgib tööturu trende ja sektori teiste tööandjate värbamistegevust.
B.3.6 Personali tasustamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Sõnastab organisatsiooni inimkapitali investeerimise strateegia osana organisatsiooni strateegiast.
2. Loob seosed majanduse- ja tööjõuturu olukorra ning ettevõtte eesmärkide vahel.
3. Kujundab pikaajalisi tasuskeeme (nt osalusoptsioonid, kaasinvesteerimine) ja korraldab nende elluviimise.
4. Seob organisatsiooni arendustegevused ja tasusüsteemi ühtseks väärtuspakkumiseks.
5. Kujundab organisatsiooni tasusüsteemi ja väärtuspakkumise.
6. Korraldab ametikohtade hindamise või tagab muul viisil tasustamise sisemise õigluse.
7. Analüüsib üldist majanduse- ja tööjõuturu olukorda ning teeb ettepanekuid tasu ja soodustuste süsteemide arendamiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-23112022-3.2.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2022
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Personalitöö
Kutse grupp: Personalijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
12 Äriteenindus- ja haldusjuhid
121 Äriteenindus- ja haldusjuhid
1212 Personalijuhid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0417 Tööoskused
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
78 Tööhõive
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helo Tamme Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
Ilona Lott Human Element Solutions OÜ
Indrek Sarjas AS G4S Eesti
Palmi Lindjärv Brink’s Estonia OÜ
Annika Alt Verston OÜ
Liina Randmann TalTech
Kadri Lääne Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist