Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorsootöötaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Noorsootöötaja, tase 6
EN: Youth Worker, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Laagrikasvataja-juhataja, tase 6
Kehtib alates: 15.11.2022
Kehtib kuni: 24.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Noorsootöötaja lähtub oma töös noorsootöö korraldamise põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi ja meetodeid sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast, eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö tegemise kohast ja situatsioonist. Noorsootöötaja on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest,... oskab hinnata noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida tehtud töö mõjusust.

Noorsootöötaja, tase 6 tegeleb noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega. 6. taseme noorsootöötaja töö sisu on individuaalne töö noore ja noortegruppidega, mitteformaalse õppe tegevustesse kaasamine ja tingimuste loomine noorte ettevõtlikkuse ning vastutuse arenguks. Noorsootöötaja juhendab noorte mitteformaalse õppimise protsessi, luues tingimusi noorte isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetades noorte sotsialiseerumist. Ta loob usaldusliku suhte ja teeb koostööd noorte, nende vanemate, teiste sidusrühmade ning valdkondade spetsialistidega. Noorsootöötaja, tase 6 arendab noortevaldkonda ja tööd oma organisatsioonis koostöös oma kolleegidega. 6. taseme noorsootöötaja juhendab teisi noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante jt ning osaleb võrgustiku töös.

Noorsootöö kutsealal on ka noorsootöötaja, tase 4 ja noorsootöötaja, tase 7 kutsed.
4. taseme noorsootöötaja tegeleb noorsootöö korraldamisega, mis võib toimuda ka kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab teiste noorsootöötajate tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Noorsootöö korraldamine
1. Noorte arenguvajaduste ja tugevuste/võimete kaardistamine.
2. Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine.
3. Noorte mitteformaalse õppe toetamine.
4. Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega.
5. Mitmekesiste noorsootöö keskk...
ondade ja meetodite kasutamine ning arendamine.
6. Noorte kaasamine.
7. Kodanikuhariduse toetamine.
8. Noorte ettevõtlikkuse toetamine.
9. Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine.
10. Õiguskuuleka käitumise kujundamine.
11. Kultuuridevaheliste pädevuste arendamine.
12. Noorte infovajaduse väljaselgitamine, informatsiooni analüüs ja süstematiseerimine.
13. Noorteinfo teenuse korraldamine.
14. Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine.
15. Noorte esmane nõustamine.

A.2.2 Juhtimine
1. Otsustamine ja tegevuste algatamine.
2. Inimeste juhtimine.
3. Protsesside juhtimine.
4. Juhendamine.
5. Asjaajamistoimingud.

A.2.3 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö
1. Suhtlemine avalikkusega.
2. Koostöö noorsootöö valdkonnas.
3. Koostöö sidusrühmadega väljaspool noorsootöö valdkonda.

A.2.4 Turvalise keskkonna tagamine
1. Turvalise keskkonna tagamine.
2. Riskide maandamine.
3. Ohutusnõuete järgimine.

A.2.5 Noortevaldkonna arendamine
1. Noortepoliitika arendamine.
2. Teadmispõhine noorsootöö kujundamine.
3. Osalemine noortevaldkonna töörühmades.

A.2.6 Professionaalne enesearendamine
1. Õppimine ja enesearendamine.
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.

Noorsootöötaja, tase 6 kutse sisaldab osakutset laagrikasvataja-juhataja, tase 6, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2 ja A.2.4.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
6. taseme noorsootöötaja tööaeg on kokkuleppeline, sõltudes noorsootöö eripärast ja asutuse või organisatsiooni töökorraldusest; töö võib toimuda õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Tema töö nõuab paindlikkust, kiiret kohanemist, esineb töötamist nii sise- kui välitingimustes.
6. taseme noorsootö...
ötaja töötab kohaliku omavalitsuse asutuses, era- või kolmanda sektori institutsioonis, sh valla- või linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorteühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses jms.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Noorsootöötaja peamised töövahendid on kontoritarbed ja -tehnika ning vahendid (sh digitehnoloogilised vahendid) vastavalt töö eripärale.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Noorsootöötajale on olulised võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut ja loovust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane rakenduskõrgharidus/bakalaureusekraad või töö käigus omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Noorsootöötaja, noortekeskuse juhataja, noorsootöö spetsialist, huvijuht, ringijuht, laagrikasvataja, laagri juhataja, huvihariduse spetsialist jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid noorsootöötajana töötamiseks on toodud noorsootöö seaduses ja lastekaitseseaduses.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Noorsootöötaja, tase 6 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.

Laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.4 ja B.2.7 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Noorsootöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kaardistab regulaarselt või juhendab teisi noorsootöötajaid noorte huvide, arenguvajaduste ja õpieesmärkide selgitamisel, lähtudes noorte vajadustest ja organisatsiooni eesmärkidest; arvestab tegevuste planeerimisel piirkondliku kaardistuse tulemusi;
2. kavandab erinevaid mitteformaalse õppe (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) tegevusi vastavalt sihtgrupi huvidele ja vajadustele ning organisatsiooni eesmärkidele, kaasates noori õpieesmärkide seadmisel, arvestades grupisuhete mõju noore arengule;
3. viib läbi ja koordineerib mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale; juhendab teisi noorsootöötajaid mitteformaalse õppe läbiviimisel;
4. aitab mitteformaalse õppe raames noortel mõtestada nende õpieesmärkide täitmist, tutvustades eneseanalüüsi võimaldavaid meetodeid; annab konstruktiivset tagasisidet ja tunnustab saavutusi; juhendab teisi noorsootöötajaid mitteformaalse õppe tulemuste analüüsimisel;
5. kasutab ja arendab noorsootöö eesmärkide saavutamiseks mitmekesiseid meetodeid ning keskkondi;
6. kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, arvestades noorte, sh erivajadusega noorte huve ja vajadusi ning kohandades tingimused nende vajadustele vastavaks, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; planeerib noorsootööd noori kaasavalt ning juhendab teisi noorsootöötajaid noorte kaasamisel;
7. toetab haritud kodanikuks kujunemist; motiveerib noori ühiskonnaelus osalema; tutvustab noortele erinevaid osalusvõimalusi/-kogusid, toetab noori nende loomisel ja jätkusuutliku tegevuse arendamisel;
8. tutvustab noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuse põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid ja motiveerides neid; toetab süsteemselt kohalikul tasandil noorte ettevõtlikkust ja omaalgatust, pakkudes noortele noorsootöö tegevuste eestvedamise võimalusi ning toetades/juhendades neid selles;
9. tutvustab keskkonnasäästlike ja tervislike eluviiside põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; toetab süsteemselt erinevate tegevustega noorte tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemist, algatab tegevusi; märkab tervist mõjutavat (riski)käitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
10. toetab süsteemselt õiguskuulekate hoiakute kujunemist, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale, algatab tegevusi; märkab riskikäitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
11. tutvustab noortele kultuuridevahelise suhtlemise põhimõtteid; toetab süsteemselt noortes kultuuridevaheliste pädevuste arengut, pakkudes võimalusi osaleda kultuuridevahelistes/ rahvusvahelistes tegevustes ning kujundades noorsootööd kultuuridevahelist õppimist soodustavalt;
12. selgitab välja noorte infovajaduse, kogudes tagasisidet noortelt ja kasutades erinevaid meetodeid; analüüsib infot allikakriitiliselt ja süstematiseerib seda regulaarselt;
13. korraldab noorteinfo teenust, arvestades noorte vajadusi, võimalusi ning lähtub oma töös noorteinfo teenusstandardist ja ERYICA (European Youth Information and Councelling Agency) noorteinfo vahendamise põhimõtetest; jagab usaldusväärset ja süstematiseeritud infot;
14. toetab noorte digikirjaoskuse arengut, kasutades digitehnoloogiat ja digitaalseid vahendeid; teavitab ohtudest internetis;
15. tegeleb noorte esmase nõustamisega, vajadusel suunab erialaspetsialisti juurde; teeb juhtumite osas koostööd erinevate osapooltega, järgides konfidentsiaalsuse nõudeid.
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; langetab asjakohaseid otsuseid;
2. annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; motiveerib ja innustab teisi; kaasab, delegeerib töö ning annab teistele ülesandeid; annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet;
3. kavandab tegevused ja korraldab ressursside leidmise, lähtudes eesmärkidest; jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda ja tulemusi, vajadusel sekkub ja kavandab muudatused õigeaegselt; toetab uute teadmispõhiste meetodite rakendamist;
4. planeerib ja kavandab juhendamisprotsessi; loob võimalused tööks sobivate hoiakute kujunemiseks ja teiste arenguks;
5. planeerib ja korraldab asjaajamistoiminguid, lähtudes organisatsiooni juhistest ja teistest regulatsioonidest.
B.2.3 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö 6

Tegevusnäitajad:
1. selgitab noorsootöö sisu ja tutvustab oma organisatsiooni võimalusi, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest ning kasutades mh ajakohaseid digikeskkondi ja -vahendeid;
2. teadvustab noorsootöö valdkonna osapooli, teeb nendega koostööd ja loob uusi koostöövorme vastavalt oma tegevuse eesmärkidele;
3. teeb noorsootöö valdkonna sidusrühmadega koostööd ja loob uusi koostöövorme vastavalt oma tegevuse eesmärkidele, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest ja suurendades noortevaldkonna lõimitust teiste valdkondadega.
B.2.4 Turvalise keskkonna tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1. tagab turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest; loob noortele tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arenemiseks; toetab teisi noorsootöötajaid turvalise keskkonna loomisel;
2. osaleb riskianalüüsi koostamisel vastavalt kehtivale regulatsioonile; tegutseb vastavalt riskianalüüsi tegevuskavale;
3. korraldab oma töö noortega turvalises keskkonnas, järgides õigusaktidega kehtestatud ohutusnõudeid; ohuolukordades reageerib asjakohaselt; tutvustab kolleegidele ja/või noortele ohutusnõudeid ja jälgib nende täitmist.
B.2.5 Noortevaldkonna arendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. hoiab end kursis noortepoliitika arengutega ning seostab nendega oma töövaldkonna arenguid, kavandades ja viies ellu noortepoliitika eesmärkidega kooskõlalisi tegevusi; teeb koostööd partneritega lõimitud noortepoliitika toimealades;
2. hoiab end kursis noorteseire uuringute tulemuste ja indikaatoritega, arvestab nendega noorsootöö planeerimisel ning elluviimisel; osaleb noorsootööd reguleerivate strateegiliste dokumentide väljatöötamisel oma vastutusala piires;
3. osaleb noortevaldkonda arendavate töörühmade tegevustes; algatab töörühmi oma organisatsioonis ja koordineerib nende tööd.
B.2.6 Professionaalne enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades erinevaid meetodeid; annab ja võtab vastu tagasisidet; seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib ja kasutab õppimisvõimalusi; omandab uusi töövõtteid ja meetodeid; rakendab omandatud teadmised ja oskused asjakohaselt;
2. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi.
Osakutsega seotud kompetentsid
Laagrikasvataja-juhataja, tase 6 EKR tase: 6
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Noorsootöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kaardistab regulaarselt või juhendab teisi noorsootöötajaid noorte huvide, arenguvajaduste ja õpieesmärkide selgitamisel, lähtudes noorte vajadustest ja organisatsiooni eesmärkidest; arvestab tegevuste planeerimisel piirkondliku kaardistuse tulemusi;
2. kavandab erinevaid mitteformaalse õppe (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) tegevusi vastavalt sihtgrupi huvidele ja vajadustele ning organisatsiooni eesmärkidele, kaasates noori õpieesmärkide seadmisel, arvestades grupisuhete mõju noore arengule;
3. viib läbi ja koordineerib mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale; juhendab teisi noorsootöötajaid mitteformaalse õppe läbiviimisel;
4. aitab mitteformaalse õppe raames noortel mõtestada nende õpieesmärkide täitmist, tutvustades eneseanalüüsi võimaldavaid meetodeid; annab konstruktiivset tagasisidet ja tunnustab saavutusi; juhendab teisi noorsootöötajaid mitteformaalse õppe tulemuste analüüsimisel;
5. kasutab ja arendab noorsootöö eesmärkide saavutamiseks mitmekesiseid meetodeid ning keskkondi;
6. kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, arvestades noorte, sh erivajadusega noorte huve ja vajadusi ning kohandades tingimused nende vajadustele vastavaks, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; planeerib noorsootööd noori kaasavalt ning juhendab teisi noorsootöötajaid noorte kaasamisel;
7. toetab haritud kodanikuks kujunemist; motiveerib noori ühiskonnaelus osalema; tutvustab noortele erinevaid osalusvõimalusi/-kogusid, toetab noori nende loomisel ja jätkusuutliku tegevuse arendamisel;
8. tutvustab noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuse põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid ja motiveerides neid; toetab süsteemselt kohalikul tasandil noorte ettevõtlikkust ja omaalgatust, pakkudes noortele noorsootöö tegevuste eestvedamise võimalusi ning toetades/juhendades neid selles;
9. tutvustab keskkonnasäästlike ja tervislike eluviiside põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; toetab süsteemselt erinevate tegevustega noorte tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemist, algatab tegevusi; märkab tervist mõjutavat (riski)käitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
10. toetab süsteemselt õiguskuulekate hoiakute kujunemist, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale, algatab tegevusi; märkab riskikäitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
11. tutvustab noortele kultuuridevahelise suhtlemise põhimõtteid; toetab süsteemselt noortes kultuuridevaheliste pädevuste arengut, pakkudes võimalusi osaleda kultuuridevahelistes/ rahvusvahelistes tegevustes ning kujundades noorsootööd kultuuridevahelist õppimist soodustavalt;
12. selgitab välja noorte infovajaduse, kogudes tagasisidet noortelt ja kasutades erinevaid meetodeid; analüüsib infot allikakriitiliselt ja süstematiseerib seda regulaarselt;
13. korraldab noorteinfo teenust, arvestades noorte vajadusi, võimalusi ning lähtub oma töös noorteinfo teenusstandardist ja ERYICA (European Youth Information and Councelling Agency) noorteinfo vahendamise põhimõtetest; jagab usaldusväärset ja süstematiseeritud infot;
14. toetab noorte digikirjaoskuse arengut, kasutades digitehnoloogiat ja digitaalseid vahendeid; teavitab ohtudest internetis;
15. tegeleb noorte esmase nõustamisega, vajadusel suunab erialaspetsialisti juurde; teeb juhtumite osas koostööd erinevate osapooltega, järgides konfidentsiaalsuse nõudeid.
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; langetab asjakohaseid otsuseid;
2. annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; motiveerib ja innustab teisi; kaasab, delegeerib töö ning annab teistele ülesandeid; annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet;
3. kavandab tegevused ja korraldab ressursside leidmise, lähtudes eesmärkidest; jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda ja tulemusi, vajadusel sekkub ja kavandab muudatused õigeaegselt; toetab uute teadmispõhiste meetodite rakendamist;
4. planeerib ja kavandab juhendamisprotsessi; loob võimalused tööks sobivate hoiakute kujunemiseks ja teiste arenguks;
5. planeerib ja korraldab asjaajamistoiminguid, lähtudes organisatsiooni juhistest ja teistest regulatsioonidest.
B.2.4 Turvalise keskkonna tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1. tagab turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest; loob noortele tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arenemiseks; toetab teisi noorsootöötajaid turvalise keskkonna loomisel;
2. osaleb riskianalüüsi koostamisel vastavalt kehtivale regulatsioonile; tegutseb vastavalt riskianalüüsi tegevuskavale;
3. korraldab oma töö noortega turvalises keskkonnas, järgides õigusaktidega kehtestatud ohutusnõudeid; ohuolukordades reageerib asjakohaselt; tutvustab kolleegidele ja/või noortele ohutusnõudeid ja jälgib nende täitmist.
B.2.7 Noorsootöötaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Esitlus, Veebitöötlus, IT turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused); kasutab digimeediat ja -tehnoloogiat vastavalt töö eripärale;
3. juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös); toetab oma tegevuste kaudu kutse-eetika laiemat teadvustamist noorsootöötajate jt kolleegide seas;
4. loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
5. püstitab selged eesmärgid; algatab ja kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast; seostab ja koordineerib enda töö kolleegide ja koostööpartnerite tööga;
6. hoiab end kursis noorsootöö alustega, noortevaldkonna strateegiliste dokumentidega ja tööga seotud õigusaktidega, arvestab nendega oma töö planeerimisel ja elluviimisel;
7. lähtub oma töös inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest; tutvustab neid noortele ja kolleegidele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Noorsootöötaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Esitlus, Veebitöötlus, IT turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused); kasutab digimeediat ja -tehnoloogiat vastavalt töö eripärale;
3. juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös); toetab oma tegevuste kaudu kutse-eetika laiemat teadvustamist noorsootöötajate jt kolleegide seas;
4. loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
5. püstitab selged eesmärgid; algatab ja kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast; seostab ja koordineerib enda töö kolleegide ja koostööpartnerite tööga;
6. hoiab end kursis noorsootöö alustega, noortevaldkonna strateegiliste dokumentidega ja tööga seotud õigusaktidega, arvestab nendega oma töö planeerimisel ja elluviimisel;
7. lähtub oma töös inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest; tutvustab neid noortele ja kolleegidele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-09112022-3.8/7k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Noorsootöö
Kutse grupp: Noorsootöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
341 Õigus-, sotsiaal- ja religioonivaldkonna keskastme spetsialistid
3412 Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0922 Lastehoid ja teenused noortele
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiiu Kadak Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Andres Kask Eesti Huvikoolide Liit
Reet Kost SA Archimedes noorteagentuur
Kaur Kötsi Eesti Noorsootöö Keskus
Marek Mekk Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Ilona-Evelyn Rannala Eesti Noorsootöötajate Kogu, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Birgit Rasmussen Eesti Noorsootöö Keskus
Ülle Roomets Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Maria Žuravljova Tartu Ülikooli Narva kolledž
Age Tomson Haridus- ja Teadusministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist