Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maamõõdutehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maamõõdutehnik, tase 4
EN: Land Surveyor, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.03.2023
Kehtib kuni: 12.03.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Kutsestandardis täpsustati kompetentside sõnastusi. Valitavad kompetentsid on viidud kohustuslike kompetentside alla.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kehtna Kutsehariduskeskus Maamõõdutehnik 243622 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 25.05.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Geodeesia (geodaisia – maajagamine (kreeka keeles)) on teadus planeet Maa ja selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest, seejuures ka kasutatavatest mõõtmismeetoditest, mõõtmistulemuste matemaatilisest töötlemisest ning maapinna osade kujutamisest tasapinnal kaartide, plaanide ja profiilidena.

...

Maamõõdutehniku peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine ehitusobjektidel, planeeringu- ja projekteerimisaladel: esmalt mõõdistustööd objektil ning seejärel saadud andmete töötlemine, analüüsimine, tõlgendamine ja vormistamine.
Maamõõdutehnik tegutseb vastavalt erialale erinevates valdkondades: ehitusgeodeetilised tööd, insenertehnilised eritööd, kõrgema geodeesiaga seotud tööd, geodeetilised uurimistööd. Tegevusvaldkonnast ja väljakujunenud traditsioonidest lähtuvalt nimetatakse geodeesiaalal töötajat koos maakorraldajaga ka maamõõtjaks.

Käesolevas kutsestandardis kirjeldatakse 4. taseme maamõõdutehniku kutsealaseid kompetentse.
Maamõõdutehnik, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab geomaatika valdkonnaga seotud ettevõtetes ja asutustes.
Tema peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine ehitusobjektidel, geodeetiliste ja maakorralduslike tööde tegemine katastriüksustel ning planeeringu- ja projekteerimisaladel.
Maamõõdutehnik, tase 4 täidab nii tavapäraseid kui ka uudseid tööülesandeid, valides ja kasutades nende täitmiseks asjakohaseid töövahendeid ja meetodeid. Ta vastutab oma töö kvaliteetse täitmise eest. Tavapärasest suuremat vastutust ja uudset lähenemist nõudvate tööde tegemisel vajab maamõõdutehnik geodeedi või maakorraldaja juhendamist.

Maamõõdutehnikud töötavad nii kontoris kui ka välitöödel. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb objekte mõõdistada ka väljaspool tavapärast tööaega.
Maamõõdutehniku töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulenevad peamiselt liiklusest ning ehitiste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid ja kasutama isikukaitsevahendeid.
Maamõõdutehniku töövahendid kontoritingimustes on tavapärane kontoritehnika ning erialased tarkvaraprogrammid. Välitingimustes kasutab maamõõdutehnik asjakohaseid instrumente (nt tahhümeeter, nivelliir, GNSS mõõteriistad jne) ning vajaduse korral ka tavapäraseid käsitööriistu nagu labidas, saag, haamer jne.

Geodeedi kutsegrupis on 5 kutsestandardit:
Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeesiainsener, tase 7
Geodeesiainsener, tase 8

Maamõõdutehnik, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab geomaatika valdkonnas geodeedi või maakorraldaja juhendamisel.

Geodeet, tase 5 on erialase haridusega spetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnas üldjuhul iseseisvalt ning vastutab enda töö kvaliteetse täitmise eest. Keerulisemaid töid teeb koostöös kõrgema taseme geodeediga.

Geodeet, tase 6 on erialase kõrgharidusega spetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnas ning vastutab töörühma töö kvaliteetse täitmise eest. Vajaduse korral konsulteerib kõrgema taseme geodeediga.

Geodeesiainsener, tase 7 on erialast magistrikraadi omav suurte kogemustega tippspetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnas ning vastutab töörühma töö kvaliteetse täitmise eest ja vajaduse korral pakub välja innovaatilisi lahendusi, töötab välja ja rakendab uusi mõõtmismeetodeid ja –tehnoloogiaid.

Geodeesiainsener, tase 8 on erialast doktorikraadi või pikaajalist praktilist töökogemust tasemel 7 omav tippspetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnas ning kelle ülesanne on eeskätt olemasolevate teadmiste analüüsimine ja edasiarendamine, geodeetiliste tööde tehniliste lahenduste väljatöötamine, projektlahenduste realiseerimine ning erialane õppe-, teadus- ja arendustöö.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mõõdistustööd objektil
A.2.2 Mõõtmisandmete töötlemine
A.2.3 Ehitusgeodeetilised tööd
A.2.4 Ehitusgeodeetilised uuringud
A.2.5 Katastrimõõdistustööd
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Maamõõdutehnikuna töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või omandanud oskused erialastel täienduskoolitusel ja praktilise töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Maamõõtja, tehnik-geodeet, maamõõdutehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kõikide kompetentside (B.3.1 - B.3.5) tõendamine.
B.2 Maamõõdutehnik, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud standarditele ja kvaliteedinõuetele ning järgib tööeeskirju, ohutusnõudeid, juhiseid ja kehtivaid õigusakte.
2. Juhindub oma tegevuses kutseala eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest.
3. Planeerib oma aega ja tegevusi ette, peab kin...
ni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest. Tööstiil on süsteemne, metoodiline ja korrapärane.
4. Valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
5. Kohandub meeskonnaga ja suhtleb korrektselt asjaomaste osapooltega.
6. Kasutab eesti keelt tasemel B1 (Lisa 1).
7. Kasutab arvutit tasemel "Iseseisev kasutaja" (Lisa 2); omab üldteadmisi erialasest tarkvarast (insenerigraafika ja geoinfosüsteemid).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Mõõdistustööd objektil 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib, et mõõdistusvahendid on enne töö alustamist töökorras; teeb töövahendite seadistused (kontrollimine, justeerimine, lähteandmete sisestamine jne).
2. Teeb lähtuvalt etteantud tööülesandest mõõdistustöid (tahhümeetrilised mõõdistused, satelliitmõõdistused, nivelleerimised, laserskaneerimised jm).
B.3.2 Mõõtmisandmete töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ja hindab mõõtmisandmeid ning veendub nende vastavuses etteantud täpsusnõuetele.
2. Teeb mõõtmistulemuste põhjal geodeetilisi arvutusi.
3. Koostab mõõtmistulemuste põhjal geodeetilisi jooniseid vastavalt lähteülesandele.
4. Dokumenteerib mõõtmis- ja arvutustulemused.
B.3.3 Ehitusgeodeetilised tööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb geodeedi juhendamisel ehitusgeodeetilisi töid .
2. Teeb ehitiste teostus- ja kontrollmõõdistamist vastavalt etteantud tööülesandele. Koostab mõõtmistulemuste põhjal teostusjoonised.
B.3.4 Ehitusgeodeetilised uuringud 4

Tegevusnäitajad:
1. Rajab, mõõdistab ja arvutab vastavalt etteantud täpsusnõuetele ning tööülesandele mõõdistusvõrgu.
2. Mõõdistab situatsiooni ja reljeefi ning salvestab saadud tulemused, lähtudes kehtestatud nõuetest.
3. Koostab mõõdistamistööde tulemuste põhjal maa-ala plaani ja muud dokumendid, arvestades kehtivaid nõudeid.
B.3.5 Katastrimõõdistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tuvastab, tähistab, mõõdistab ja kirjeldab maakorraldaja juhendamisel katastriüksuse piire, lähtudes seadusandluses kehtestatud nõuetest.
2. Määrab maakorraldaja juhendamisel katastriüksuse üldpindala ja situatsioonielementide pindalad, lähtudes seadusandluses kehtestatud nõuetest.
3. Esitab maakorraldajale oma töö tulemused katastriüksuse moodustamise toimiku koostamiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-22112022-2.3/8k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 45
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Geomaatika
Kutse grupp: Geodeet
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erni Ajaots Kehtna Kutsehariduskeskus
Artu Ellmann Tallinna Tehnikaülikool
Mairolt Kakko Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
Jaan Kallandi OÜ Metricus
Aive Liibusk Eesti Maaülikool (külalisena)
Mart Rae Rae Geodeesia OÜ
Margus Sarapik Geo S.T. OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist