Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Geodeet, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Geodeet, tase 6
EN: Land Surveyor, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.03.2023
Kehtib kuni: 12.03.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega.
- lisati kohustuslik kompetents „Juhtimine“;
- valitav kompetents „Insenertehnilised geodeesiatööd“ asendati nimetusega „Ehitiste Insenergeodeetilised tööd“;
- lisati valitavad kompetentsid „Geodeetiline arvutijoonestamine“ ja „Projekti geodeetilise osa ekspertiis“
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Rakendusgeodeesia 239446 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 13.04.2023 Avatud
2 Tallinna Tehnikakõrgkool Rakendusgeodeesia 1824 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 13.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Geodeesia (geodaisia – maajagamine (kreeka keeles)) on teadus planeet Maa ja selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest, seejuures ka kasutatavatest mõõtmismeetoditest, mõõtmistulemuste matemaatilisest töötlemisest ning maapinna osade kujutamisest tasapinnal kaartide, plaanide ja profiilidena.

...

Geodeedi peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine ehitusobjektidel, planeeringu- ja projekteerimisaladel: esmalt mõõdistustööd objektil ning seejärel saadud andmete töötlemine, analüüsimine, tõlgendamine ja vormistamine.
Geodeet tegutseb vastavalt erialale erinevates valdkondades: ehitusgeodeetilised tööd, insenertehnilised eritööd, kõrgema geodeesiaga seotud tööd, geodeetilised uurimistööd. Tegevusvaldkonnast ja väljakujunenud traditsioonidest lähtuvalt nimetatakse geodeesiaalal töötajat koos maakorraldajaga ka maamõõtjaks.

Käesolevas kutsestandardis kirjeldatakse 6. taseme geodeedi kutsealaseid kompetentse.
Geodeet, tase 6 on spetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnaga seotud ettevõtetes ja asutustes.
Tema peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine erinevatel objektidel.
Geodeet, tase 6 töötab keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning leiab operatiivselt lahendusi tekkinud probleemidele. Ta vastutab töörühma töö kvaliteetse täitmise eest. Vajaduse korral konsulteerib kõrgema taseme geodeediga.

Geodeedid töötavad nii kontoris kui ka välitöödel. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb objekte mõõdistada ka väljaspool tavapärast tööaega.
Geodeedi töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulenevad peamiselt liiklusest ning ehituste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid ja kasutama isikukaitsevahendeid.
Geodeedi töövahendid kontoritingimustes on kontoritehnika ning erialased tarkvaraprogrammid. Välitingimustes kasutab geodeet asjakohaseid instrumente (näit. tahhümeeter, nivelliir, GNSS mõõteriistad jne.) ning vajaduse korral ka tavapäraseid käsitööriistu nagu labidas, saag, haamer jne.

Geodeedi kutsegrupis on 5 kutsestandardit:
Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeesiainsener, tase 7
Geodeesiainsener, tase 8

Maamõõdutehnik, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab geomaatika valdkonnas geodeedi või maakorraldaja juhendamisel.

Geodeet, tase 5 on erialase haridusega spetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnas üldjuhul iseseisvalt ning vastutab enda töö kvaliteetse täitmise eest. Keerulisemaid töid teeb koostöös kõrgema taseme geodeediga.

Geodeet, tase 6 on erialase kõrgharidusega spetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnas ning vastutab töörühma töö kvaliteetse täitmise eest. Vajaduse korral konsulteerib kõrgema taseme geodeediga.

Geodeesiainsener, tase 7 on erialast magistrikraadi omav suurte kogemustega tippspetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnas ning vastutab töörühma töö kvaliteetse täitmise eest ja vajaduse korral pakub välja innovaatilisi lahendusi, töötab välja ja rakendab uusi mõõtmismeetodeid ja –tehnoloogiaid.

Geodeesiainsener, tase 8 on erialast doktorikraadi või pikaajalist praktilist töökogemust tasemel 7 omav tippspetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnas ning kelle ülesanne on eeskätt olemasolevate teadmiste analüüsimine ja edasiarendamine, geodeetiliste tööde tehniliste lahenduste väljatöötamine, projektlahenduste realiseerimine ning erialane õppe-, teadus- ja arendustöö.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mõõdistustööd
A.2.2 Mõõtmisandmete töötlemine
A.2.3 Juhtimine
Valitavad tööosad
A.2.4 Ehitusgeodeetilised tööd
A.2.5 Ehitusgeodeetilised uuringud
A.2.6 Ehitiste insenergeodeetilised tööd
A.2.7 Kõrgema geodeesia tööd
A.2.8 Geodeetiline arvutijoonestamine
A.2.9 Projekti geodeetilise osa ekspertiis
A.3 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme geodeedil on kas erialane kõrgharidus või lähedase kutseala kõrgharidus ja erialane kutseharidus. Lisaks on tal läbitud täiendkoolitused ning praktiline töökogemus geodeesia valdkonnas.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Geodeet, projektijuht, peageodeet, insener-geodeet, BIM koordinaator.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav kutsetunnistus vastavalt ruumiandmete seadusele.
Kui ettevõtja ja pädev isik pakuvad majandustegevuse korras ehitusuuringute tegevusalal oma teenuseid ning tegutsevad, peab ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud samuti k...
utseseaduse kohase kutsega.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2, kohustuslike kompetentside B.3.1 -B.3.3 ja valitava kompetentsi tõendamine valikust B.3.4 – B.3.9.
B.2 Geodeet, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud standarditele ja kvaliteedinõuetele, ning järgib tööeeskirju, ohutusnõudeid, juhiseid ja kehtivaid õigusakte.
2. Juhindub oma tegevuses kutseala eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest.
3. On selge analüütilise mõtlemisega, kasutab o...
ma teadmisi tõhusalt; tunnustab eriala uusi ideid ja arengusuundi.
4. Planeerib oma aega ja tegevusi ette, peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest. Tööstiil on süsteemne, metoodiline ja korrapärane.
5. Valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
6. Kohandub meeskonnaga ja suhtleb korrektselt asjaomaste osapooltega (omavalitsused, võrguettevõtted, Maa-amet, kinnistuomanikud jm); vajadusel esindab klienti õigustoimingutes oma pädevuse piires.
7. Kasutab eesti keelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (Lisa 1).
8. Kasutab arvutit tasemel "Iseseisev kasutaja" (Lisa 2); kasutab erialast tarkvara (insenerigraafika, geoinfosüsteemid, geodeetiliste võrkude tasandusprogrammid).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Mõõdistustööd 6

Tegevusnäitajad:
1. Registreerib kavandatavad mõõdistustööd vastavalt kehtivale korrale ja kogub etteantud tööülesandest tulenevalt mõõdistamiseks vajalikud lähteandmed. Koostab mõõdistustööde kava. Valib endale ja töörühmale mõõdistusvahendid lähtuvalt tööülesandest, mõõdetava objekti eripärast ja täpsusnõuetest ning veendub, et need on enne töö alustamist töökorras. Teeb töövahendite seadistused (kontrollimine, justeerimine, lähteandmete sisestamine jne.)
2. Rajab mõõdistustöö teostamiseks sobiliku geodeetilise mõõdistamisvõrgu. Teeb mõõdistustöid (tahhümeetrilised mõõdistused, satelliitmõõdistused, nivelleerimised, laserskaneerimised jm). Kontrollib enda ja töörühma mõõdistamiste tulemusi ja hindab nende vastavust lähteülesandele.
B.3.2 Mõõtmisandmete töötlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ja analüüsib mõõtmisandmeid ning veendub nende vastavuses lähteülesandele ja kehtivatele nõuetele. Vajaduse korral teeb arvutused andmete korrigeerimiseks.
2. Teeb mõõtmistulemuste põhjal geodeetilisi arvutusi, hindab tulemuse vastavust ja annab sellele täpsushinnangu. Kinnitab andmete sobilikkuse järgnevateks tööetappideks.
3. Koostab mõõtmistulemuste põhjal geodeetilisi jooniseid ja mudeleid.
4. Dokumenteerib ja säilitab mõõtmisandmed, arvutustulemused, joonised ning mudelid; koostab ja allkirjastab enda ja töörühma joonised ning tehnilised aruanded.
B.3.3 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. osaleb asutuse arengueesmärkide seadmises (arengukava, strateegilise plaani koostamine) vastavalt oma vastutusalale;
2. juhib oma vastutusala töid, järgides kvaliteedi-, keskkonna- ja riskijuhtimise põhimõtteid ning ohutuse ja turvalisuse nõudeid; korraldab töid kuluefektiivselt, lähtudes kehtestatud kvaliteedi- ja õigusnormidest; vajadusel sekkub ja kavandab muudatused;
3. Korraldab meeskonna tööd, andes töötajatele asjakohaseid ülesandeid vastavalt nende oskustele, võimetele ja isikuomadustele; tagab töökeskkonna ohutuse nii väli- kui sisetöödel;
4. tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist, annab asjakohast tagasisidet;
5. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid, lähtudes nende oskustest, tugevustest ja vajadustest;
6. selgitab välja meeskonna koolitusvajadused ning vajadusel suunab täienduskoolitusele või esitab ettepanekud juhtkonnale.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.4 – B.3.9.
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Ehitusgeodeetilised tööd 6

Tegevusnäitajad:
1. Rajab kõrgusliku ja plaanilise ehitusvõrgu, juhindudes etteantud tehnilistest nõuetest ja objekti eripärast.
2. Teeb ehitusgeodeetilisi märkimistöid keerulisema konfiguratsiooniga (mitme koordinaadistikuga) objektidele.
3. Teeb ehitiste teostus- ja kontrollmõõdistamisi juhindudes etteantud tööülesandest ja tehnilistest nõuetest. Koostab teostusjoonised ja võrdleb kontrollmõõdistamiste tulemusi ehitusprojektiga ning mittevastavuste tuvastamisel teavitab sellest tellijat. Hindab töötulemuste dokumenteerimise ja säilitamise vastavust nõuetele.
4. Mõõdistab ja arvutab vajalikud materjalimahud vastavalt lähteülesandes püstitatud täpsusnõuetele. Juhendab madalama taseme geodeeti.
B.3.5 Ehitusgeodeetilised uuringud 6

Tegevusnäitajad:
1. Rajab mõõdistamisvõrgu, juhindudes etteantud tehnilistest nõuetest ja objekti eripärast.
2. Kavandab mõõdistamise ja mõõdistab maa-ala vastavalt lähteülesandele.
3. Koostab vastavalt välimõõdistuse andmetele ja õigusaktides olevatele nõuetele maa-ala plaani, maapinna mudeli ja vajalikud ehitiste mudelid.
4. Korraldab vajalike kooskõlastuste hankimise mõõdetavasse alasse jäävate tehnovõrkude omanike ja haldajatega; koostab aruande.
B.3.6 Ehitiste insenergeodeetilised tööd 6

Tegevusnäitajad:
1. Teeb hoonete, sh ajalooliste hoonete ülesmõõdistusi ning koostab nende põhjal hoonete rekonstrueerimisprojektideks ja muudeks eesmärkideks vajalikke jooniseid ja mudeleid (hoone plaanid, lõiked, vaated, inventariseerimisjoonised, eksplikatsioonid, 3D-mudelid jne).
2. Määrab mõõdistusandmete põhjal hoonete pindalad jm tehnilised parameetrid, vajadusel ja omaniku volitusel esitab andmed ehitisregistrisse kandmiseks.
3. Osaleb ehitiste BIM rakenduskavade koostamisel; koostab BIM mudeleid.
4. Teeb keerukamate rajatiste (nt sillad, viaduktid, tootmis- ja tehnoloogilised seadmed, elektrialajaamad, hüdrotehnilised rajatised, puhastusseadmed jne) mõõdistustöid ning koostab nende põhjal rajatiste rekonstrueerimisprojektide tarvis tehtavaid jooniseid (rajatise plaanid, lõiked, fassaadijoonised, konstruktsioonisõlmede joonised, 3D-mudelid jne).
5. Teostab ehitiste monitooringut, määrates kindlaks horisontaal- ja/või vertikaalsuunalised paigutised, kasutades selleks sobilikku mõõtmismetoodikat.
6. Teeb spetsiifiliste rajatiste (staadionid, kütusemahutid, ujumisbasseinid, lasketiirud, rööbasteed, keerukamad tööstus- ja tootmisseadmed, kaevandused jne.) täppismõõdistamist kalibreerimiseks ja pasportiseerimiseks, lähtudes antud objekti spetsiifikast ja normdokumentidest.
B.3.7 Kõrgema geodeesia tööd 6

Tegevusnäitajad:
1. Kogub kokku ja analüüsib geodeetiliste võrkude kohta olemasolevaid arhiivimaterjale. Rekognostseerib geodeetilise võrgu. Saadud andmete alusel ning etteantud tellimusest lähtudes koostab projekti kohaliku geodeetilise võrgu 2. ja 3. järgule.
2. Rajab ja rekonstrueerib vastavalt projektile kohaliku geodeetilise võrgu 2. ja 3. järku, kaasa arvatud ehitus-, mõõdistus-, arvutus- ja vormistustööd.
3. Osaleb riiklike geodeetiliste võrkude rajamise ja rekonstrueerimise töödel, täites kõrgema taseme geodeedi poolt etteantud tööülesandeid.
4. Teeb koordinaatsüsteemide vahelisi teisendusi, kasutades vastavaid tarkvaraprogramme.
B.3.8 Geodeetiline arvutijoonestamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab mõõdistamisandmete põhjal geodeetilisi jooniseid vastavalt kehtivatele nõuetele. Teeb keerukamaid välitööks vajalikke kameraalseid ettevalmistustöid (koostab mahamärkimisfaile jm).
2. Koostab mõõdistamisandmete põhjal geodeetilisi maapinnamudeleid vastavalt kehtivatele nõuetele. Teeb keerukamaid välitööks vajalikke kameraalseid ettevalmistustöid (koostab mahamärkimisfaile, sh 3D faile jm).
3. Koostab vajalikke 3D-mudeleid ehitusmasinatele.
4. Koostab ja kinnitab tööde aruandeid koos lisadega.
B.3.9 Projekti geodeetilise osa ekspertiis 6

Tegevusnäitajad:
1. Teeb geodeetiliste projektide ja ehitusprojektide geodeesiaga seonduva osa vastavuskontrolli.
2. Tutvub projektiga, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Kontrollib projekti vastavust lähteülesandele ja sellest tulenevatele norm- ja juhendmaterjalidele. Kontrollib projekti koostajate pädevusnõuetele vastavust.
3. Teeb vajalikud kontrollarvutused ja/või kontrollib projekteerija poolt tehtud arvutusi ja arvutusskeeme, andmaks hinnangut kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta. Hindab projekti eesmärgikohasust.
4. Koostab projekti vastavuskontrolli aruande, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest, osaleb ekspertiisikoosolekutel. Vajadusel annab hinnangu korrigeeritud projektile.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-22112022-2.5/8k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 45
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Geomaatika
Kutse grupp: Geodeet
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
216 Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
2165 Kartograafid ja maamõõtjad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erni Ajaots Kehtna Kutsehariduskeskus
Artu Ellmann Tallinna Tehnikaülikool
Mairolt Kakko Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
Jaan Kallandi OÜ Metricus
Aive Liibusk Eesti Maaülikool (külalisena)
Mart Rae Rae Geodeesia OÜ
Margus Sarapik Geo S.T. OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist