Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifik...
atsioonide võrdlemise alus.

Selle kutsestandardi alusel antakse järgmisi kutseid:
a) Diplomeeritud soojusenergeetikainseneri esmane kutse antakse isikule kõrgharidusõppe lõpetamisel akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava on riiklikult tunnustatud ja vastab kutsestandardi osadele B 2.1-2.8.
Esmase kutse omamine tõendab, et isik on suuteline rakendama üldteoreetilisi teadmisi ja oskusi kogenud soojusenergeetikainseneri juhendamisel. Esmane kutse on tähtajatu.
b) Diplomeeritud soojusenergeetikainsener kutse antakse isikule kutsetunnistusega juhul, kui kutset andev organ on tunnistanud tema kompetentside vastavust kutsestandardile.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse
EN: Diploma Thermal Engineering Engineer, level 7 high education qualification
Spetsialiseerumised:
  • Diplomeeritud soojusenergeetikainsener energiamuundamise seadmete alal, tase 7
  • Diplomeeritud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 7
  • Diplomeeritud soojusenergeetikainsener soojustehnoloogia seadmete alal, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.03.2023
Kehtib kuni: 31.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2024.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikaülikool Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika 2049 614 magistriõpe (3+2) 2/0 31.03.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Soojusenergeetikainsenerid töötavad soojuse elektrienergiaks muundamise, soojusallikate energiakasutuse, kütuste ning kütusemajanduse alal ning viivad läbi soojusenergeetika seadmete, soojusvõrkude ja –süsteemide projekteerimise, ehitamise ning käitamisega seotud toiminguid, arvestades sotsiaalsete,... majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega.
Soojusenergeetikainsenerid on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega.
Kutsestandard sisaldab 7. taseme diplomeeritud soojusenergeetikainseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener
hoiab käigus ja kohandab (optimeerib) olemasolevaid tehnoloogiaid, rakendab uusi teadmisi, tehnoloogiaid ja ideid ning toetab tehnoloogiasiiret.
Ta teeb ettepanekuid probleemidele lahenduste leidmisel ja elluviimisel. Töö hõlmab ressursside jagamist ja teiste töö juhtimist. Vastutada tuleb nii oma kui alluvate töö tulemuste eest.
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener võib tegutseda ka koolitaja või arendusspetsialistina.

Teised soojusenergeetikainseneride kutsed:
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener tase 7, esmane kutse.
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8.
Soojusenergeetikainseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Üldinsenerlike ja soojusvaldkonna teadmiste rakendamine.
A.2.2 Tehniline ja äriline juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Tööalane suhtlemine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Soojustehnoloogia seadmed.
A.2.6 Energiamuundamine.
A.2.7 Soojusmajandus ja kütused.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Soojusenergeetikainsenerid töötavad nii büroos kui väliobjektidel.
Kõrgendatud ohu allikatega töölõikudel töötades tuleb juhinduda tööohutuse ja valdkonna ohutuse nõuetest. Teatud töökohtadel võidakse insenerilt nõuda vastavalt töökohale esitatud nõuetele pädevustunnistust.
A.4 Töövahendid
SSoojusenergeetikainsener kasutab oma töös lisaks tavapärasele kontoritehnikale (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms) ja -tarkvarale (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms) spetsiaalseid arvutusprogramme ning spetsiaalseid töövahendeid ja mõõtetehnikat.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab insenerlikku ja keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlus- ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener on üldjuhul saanud soojusenergeetika-alase ettevalmistuse kõrgkoolis. Ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud ja tal on iseseisva erialase töö kogemus. Kutse taolemise eeldused ja täiendõppe nõuded vt lisadest 2 ja 3.
Diplomeeritud soojusenergeetikainsen...
eri kutsetunnistuse kehtib 5 aastat.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Soojusenergeetikainsenerid töötavad kesktaseme, tippjuhi või spetsialistina ametikohtadel, mille nimetused on näiteks soojustehnikainsener, elektrienergia tootmise insener, soojusautomaatikainsener, režiimi dispetšer, energiasüsteemide peaspetsialist, elektrijaama juht, energeetikainsener, energiapl...okkide peaspetsialist, juhataja, peainsener, insener, projekteerija, projektijuht, objektijuht, ehitusjuht, konsultant, ekspert, arendusjuht, osakonnajuhataja, teadur, juhtivteadur jm.
Loe edasi
Peida
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Soojusenergeetikainseneri kutsetunnistus on eeltingimus vastutava spetsialistina töötamisel ja teatud tegevusaladel majandustegevuse registrisse kandmisel. Soojusenergeetika seadmete, soojusvõrkude ja -süsteemide projekteerimise, ehitamise ning käitamisega seotud toimingud nõuavad vastavate õigusakt...ide järgimist. Kõrgendatud ohtlikkusega töölõikudel võidakse nõuda töökoha nõuetele vastavat pädevustunnistust.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Diplomeeritud soojusenergeetikainseneri kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.4 tõendamine, valikust B.2.5 - B.2.7 ühe kompetentsi tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Üldinsenerlike ja soojusvaldkonna teadmiste rakendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab tänapäevaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid.
2. Määratleb probleeme, tuvastab nende põhjusi ning leiab sobivaid lahendusi.
3. Arendab lahendusi ja hindab nende tõhusust.
4. Võtab arvesse kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid, arvestab kulude, ohutuse, töökindluse, kvaliteedi, keskkonnamõjude jm aspektidega.
5. Kasutab soojusvaldkonnaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade lahendusmeetodikaid.
6. Orienteerub modelleerimise-, analüüsi- ja sünteesitehnikates ja oskab valida nendest parima.

Teadmised:
Soojusenergeetika eriala magistriõppe kaudu omandatud teadmised:
1) sotsiaal-ja humanitaarteaduste alused, tagamaks inseneritegevuse seotust sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu ja eetiliste aspektidega;
2) matemaatika ja loodusteaduste alused, soojusenergeetika valdkonnaga seotud tehnikateadused, termodünaamika, soojusmassilevi, hüdrogaasi dünaamika, kütused ja põlemine, graafika;
3) materjaliõpetus (sh materjalide füüsikalis-keemilised omadused), tugevusõpetus;
4) soojustehnika seadmete projekteerimine ja ehitamise alused;
5) energeetikaga seotud seadusandlus ning töökorraldus ja –ohutus.
B.2.2 Tehniline ja äriline juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib projekti tõhusat rakendamist, arvestades riskiteguritega.
2. Juhib projektide rakendust , tagab vajalikud ressursid ja meeskonna motiveerituse.
3. Kooskõlastab tegevuse tellijate, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega.
4. Järgib kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteeme.
5. Planeerib ja juhib majandustegevust.
6. Hindab valdkondlike hangete sisu ja otstarbekust.
7. Korraldab soojusenergeetika objektide järelevalvet, ehitust ja käitu.

Teadmised:
1) organisatsioonide juhtimismeetodid t ja käitumispõhimõtted;
2) ettevõtlus ja majandustegevus, äriplaani koostamise põhimõtted;
3) meeskonnatöö alused , äriidee rakendamine ja ettevõtte asutamine;
4) kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimise meetodid;
5) tarneahelate realiseerimise ja juhtimise kontseptsioonid.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1. Võtab kutsealaga seotud kohustusi kollektiivi ees.
2. Järgib inseneri kutse-eetikat ja käitumiskoodeksit ( vt lisa 4).
3. On eeskujuks noorinseneridele.
4. Teeb ettepanekud energiatõhususe parandamiseks.
5. selgitab insenerikutse olemust ning propageerib insenerikutse taotlemist.
6. On kursis valdkonna uuendustega.
7. Säilitab oma kvalifikatsiooni täiendõppe kaudu.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud seadusandlus ja selle uuendused;
2) kutsealaga seotud institutsioonid ja võrgustikud;
3) kutseala majandus- ja haridusalased suundumused /trendid.
B.2.4 Tööalane suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma töös eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt.
2. Teeb ettekandeid ning esitlusi, koostab dokumente, kirju, aruandeid jm.
3. Valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 5).
4. Osaleb aktiivselt aruteludel ja koosolekutel.
5. Loob positiivse suhtluskeskkonna.

Teadmised:
1) andragoogika alused (täiskasvanupedagoogika), suhtlemispsühholoogia põhitõed;
2) avaliku esinemise põhimõtted.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav valikust B.2.5 - B.2.7 ühe kompetentsi tõendamine.
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener soojustehnoloogia seadmete alal, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Soojustehnoloogia seadmed 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab sobivate soojustehnoloogia seadmete kasutamise.
2. Rakendab uute materjalide jaoks väljatöötatud termilise töötlemise tehnoloogiaid ning protsesse.
3. Osaleb soojusprojektide analüüsis.
4. Osaleb surveseadmete vastavusuuringutes.
5. Analüüsib soojusvarustuse ehitusprojekte ja teostab soojustehnilise osa ning seadmete paigalduse tellijapoolset järelevalvet.
6. Teostab soojusseadmete, kaugküttesüsteemide, hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ehituse juhtimist.
7. Korraldab energiaobjektide ehitusjärgset käitu; käitub eriolukordades parimal võimalikul viisil.
8. Jälgib tähtajalise kontrolli tähtaegu seadmete tehnilise seisukorra määramiseks ja teeb ettepanekuid nende läbiviimiseks.
9. Koostab käiduinstruktsioone surveseadmetel töötamiseks.
10. Tagab objekti häireteta käidu seadmete optimaalsel keskkonnaohutul töörežiimil.

Teadmised:
1) soojusenergeetikas kasutatavad materjalid, seadmed ning tehnoloogiaprotsessid;
2) materjalides kulgevate protsesside teoreetiline tagapõhi;
3) soojus- ja massilevi homogeensetes ja poorsetes kehades ning seadmetes;
4) elektrotehnika ja elektroonika alused;
5) sünergiaprotsessid ja soojussünergeetika.
 
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener energiamuundamise seadmete alal, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Energiamuundamine 7

Tegevusnäitajad:
1) Osaleb kasutusala jaoks sobiva energiamuundamise tehnoloogia valimises.
2) Analüüsib erinevate tehnoloogiate kasutusvõimalusi.
3) Osaleb suure võimsusega energiamuundusseadmete materjali jääkressursi uuringutes.
4) Korraldab energiaobjekti ehitusjärgset käitu.
5) Teeb ettepanekuid seadmete erakorraliseks tehniliseks ülevaatuseks.
6) Tagab objekti häireteta käidu seadmete optimaalsel keskkonnaohutul töörežiimil.

Teadmised:
1) termodünaamilised protsessid soojusenergeetika seadmetes ja protsesside analüüs;
2) soojusmassilevi ja gaasidünaamilised protsessid energiamuundamisel;
3) kütuste koostis ja põlemisteooria;
4) energiamuundamise tehnoloogiad;
5) energiasüsteemide optimeerimine;
6) katlaveele esitatavad nõuded ja vee ettevalmistus.
 
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Soojusmajandus ja kütused 7

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb piirkonna või ettevõtte energiamajanduse arengukava koostamisel.
2. Analüüsib soojustarbijate energiavajadusi.
3. Hindab soojuse jaotamise ja edastamise skeeme ja teeb ettepanekuid nende optimeerimiseks.
4. Osaleb soojuse transformeerimise (külmutusseadmete või/ja soojuspumpade) otstarbekuse analüüsis.
5. Leiab tehnoloogilises protsessis energiasäästu võimalusi ja teeb ettepanekuid nende rakendamiseks.
6. Osaleb tarbija nõuetele vastava majanduslikult põhjendatud kütuse valikus.
7. Prognoosib kasutatavate ja tulevikus kasutatavate kütuste ressurssi.
8. Hindab kütuse ja energiasäästumeetmete rakendusvõimalusi.

Teadmised:
1) soojusmajanduse protsesside keskkonnamõju;
2) soojusmajanduse teoreetilised alused (mikro- ja makroökonoomika) ja rakendusvõimalused;
3) soojusmajanduse tõhususe ja riski analüüs;
4) tööstustorustikud ja nende arvutuse alused;
5) nõuded soojuskandjale ja vee ettevalmistus.
6) maailma, regiooni ning riigi kütuse- ja energiapoliitika;
7) kütuste ladustamine ja omaduste stabiilsus;
8) fossiil- ja biokütuste omadused, koostis, kasutusvõimalused ja põlemisteooria.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-30032023-2.8/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.03.2023
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Soojustehnikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Soojusenergeetikainseneride kutsete tasemed
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aadu Paist Tallinna Tehnikaülikool
Uudo-Rein Lehtse ESTIS
Aleksander Iivanainen Tehnokontrollikeskus OÜ
Mati Tatar Adven AS
Arvi Poobus ESTIS
Kuuno Külasalu TS Energia OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist