Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästekorraldaja-logistik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Päästekorraldaja-logistik, tase 5
EN: Dispatcher, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.04.2023
Kehtib kuni: 01.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 30.06.2024.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Päästekorraldaja-logistik, tase 5 töö on päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele õigeaegselt väljasõidukorralduse andmine ning väljasõidukorralduse saanud päästeasutusega ja kiirabibrigaadidega side pidamine, info kogumine, vahendamine ja selle dokumenteerimine.

5. taseme päästekorraldaja-logistik...
menetleb hädaabiteateid iseseisvalt, langetab otsuseid ja võtab nendega kaasneva vastutuse. Töö eeldab meeskonnatööoskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega.

Päästekorraldaja kutsealal on ka päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 kutsed.
4. taseme päästekorraldaja töö on võtta vastu ja töödelda viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, anda kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnang ning edastada vastavalt kehtivatele nõuetele esmast informatsiooni.
6. taseme päästekorraldaja-valvevahetuse juhi töö on tagada hädaabiteadete viivitamatu ja nõuetekohane menetlemine läbi päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-logistik, tase 5 teenistusülesannete täitmise kontrollimise ja nende tegevuse toetamise.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Väljasõidukorralduse andmine
1) Operatiivressursi paiknemisest ning hõivatusest pideva ülevaate omamine.
2) Väljakutsete jälgimine.
3) Operatiivressursi väljasaatmine sündmuskohale.
4) Teisest teeninduspiirkonnast operatiivressursi kaasamine.
5) Suhtlemine klientide ja koostööpartneritega...
.

A.2.2 Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine
1) Hädaabiteadete menetlemisega seotud esmase informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.
2) Hädaabiteadete menetlemisega seotud täiendava informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.

A.2.3 Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine
1) Hädaabiteate töötlemise käigus saadud esmase informatsiooni edastamine.
2) Hädaabiteate esmasele informatsioonile lisandunud teabe edastamine.

A.2.4 Sündmuse käigus saadud informatsiooni reaalajas vahendamine
1) Sündmusega seotud operatiivse informatsiooni vahendamine.
2) Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni kogumine ja analüüsimine.

A.2.5 Professionaalne eneseareng
1) Oma töö analüüs, enesetäiendamine.
2) Tööks vajalike isikuomaduste arendamine.
3) Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine
1) Koolituste läbiviimine.
2) Koolitustegevuse dokumenteerimine.

A.2.7 Juhendamine
1) Uute ja täiendavat juhendamist vajavate teenistujate juhendamine.
2) Praktikantide juhendamine.

A.2.8 Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles (v.a vene kee...
l)
1) Teiste teenistujate abistamine võõrkeelsete hädaabiteadete töötlemisel.
2) Võõrkeele kasutamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Päästekorraldaja-logistiku töö on korraldatud ööpäevaringselt valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest. Tema töö on vastutusrikas ja psüühilist pingutust nõudev ning eeldab valmisolekut ja oskust erinevate olukordade lahendamiseks. Päästekorraldaja-logistik on valmis töötama pidev...alt muutuvates olukordades ning taluma ooteloleku aega ja teadmatust.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Päästekorraldaja-logistiku töövahendid on erinevad hädaabiteadete menetlemiseks vajalikud side- ja infotehnoloogia vahendid, andmebaasid ja -kogud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööks vajalikud isikuomadused on kohusetundlikkus, empaatiavõime, pinge- ja stressitaluvus, ausus, korrektsus, analüüsivõime, usaldusväärsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on päästekorraldaja-logistikul vähemalt keskharidus, kutseoskused on omandatud töö käigus. Nõutav on eelnev töökogemus päästekorraldajana.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Päästekorraldaja-logistik, logistik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töö päästeteenistujana on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.5 ja B.2.9 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavaid kompetentse B.2.6, B.2.7 ja B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Väljasõidukorralduse andmine 5

Tegevusnäitajad:
1. jälgib teeninduspiirkonna operatiivressurssi ja omab pidevat ülevaadet keskuse teeninduspiirkonna kiirabibrigaadide ja päästeasutuse operatiivsest valmisolekust ja hõivatusest; arvestab operatiivressursi operatiivse valmisolekuga seotud teabe muutustega;
2. jälgib väljakutseid ja omab nendest pidevat ülevaadet vastavalt töökorraldusjuhendile, tagamaks nõuetekohase päästeasutuse ja kiirabibrigaadide väljasõidukorralduse andmise;
3. annab väljasõidukorralduse päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele vastavalt õigusaktidele ja töökorralduslikele juhenditele, saadab lisaressursi vastavalt sündmuse juhilt saadud korraldusele; edastab päästemeeskondade väljasaatmisega tekkinud probleemid valvevahetuse juhile ning kiirabibrigaadide väljasaatmisega tekkinud probleemid Häirekeskuse arstile;
4. kaasab operatiivressurssi teisest teeninduspiirkonnast vastavalt väljasõiduplaanile ja/või vajadusele; vajadusel annab väljasõidukorralduse teise teeninduspiirkonna operatiivressursile;
5. alustab kõnet selgelt ja positiivselt; kasutab hinnanguvaba tooni, on heatahtlik; kuulab tähelepanelikult ja aktiivselt; lõpetab kõne viisakalt, rõhutades sündmuse fikseerimist ja abi saatmist.

Teadmised:
1) teeninduspiirkonna iseärasused.
B.2.2 Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib juba sisestatud hädaabiteadet ja vajadusel täiendab sisestatud informatsiooni; omab ülevaadet reaalajas sisestatud hädaabiteadete üle, vältimaks topeltkutseid;
2. kontrollib juba sisestatud hädaabiteadete töötlemisel saadud täiendavat informatsiooni ja vajadusel täiendab seda; otsustab täiendava informatsiooni edastamise vajalikkuse sündmuskohale ja/või teistele ametkondadele.
B.2.3 Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1. edastab asutusesiseselt ja teistele asutustele hädaabiteate töötlemise ja dokumenteerimise järgselt hädaabiteates sisalduva esmase informatsiooni vastavalt õigusaktidele ja teistele dokumentidele;
2. edastab hädaabiteate esmasele informatsioonile lisandunud teabe sündmuskohale saadetud operatiivressursile viivitamata; edastab hädaabiteate esmasele informatsioonile lisandunud teabe töösaali siseselt vastavalt operatiivinfo edastamise korrale; edastab päästetöö juhi, kiirabibrigaadi juhi või demineerimistöö juhi korraldusel sündmusega seotud informatsiooni tema poolt määratud asutustele ja isikutele.
B.2.4 Sündmuse käigus saadud informatsiooni reaalajas vahendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. vahendab viivitamata operatiivinformatsiooni organisatsiooni siseselt ja asjaomastele asutustele vastavalt õigusaktidele ja teistele dokumentidele;
2. kogub ja analüüsib hädaabiteatest selgunud, sündmuskohalt vahendatud ja infosüsteemi registreeritud informatsiooni; analüüsitud informatsiooni põhjal langetab vajadusel otsuseid hädaabiteadete paremaks menetlemiseks; edastab väljakutse teenindamist takistava informatsiooni valvevahetuse juhile.
B.2.5 Professionaalne eneseareng 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ja hindab pidevalt oma tööd, lähtudes kutse-eetikast ja klienditöö põhimõtetest; täiendab end pidevalt erialaselt läbi erinevate täiendkoolituste, seminaride jne; analüüsib ja arvestab klientide, kolleegide, kõrgemal tasanditel olevate juhtide kvaliteedihindamise käigus saadud tagasisidet ja vajadusel parendab oma tegutsemisviise;
2. tegeleb enda tööks vajalike isikuomaduste arendamisega;
3. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, juhendajalt, keskuse juhtkonnalt jt; märkab kolleegi edusamme ja tunnustab teda.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavaid kompetentse B.2.6, B.2.7 ja B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituse eesmärgist; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise;
2. dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt kokkuleppele.

Teadmised:
1) täiskasvanute koolitamise põhimõtted.
B.2.7 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab teenistujat, lähtudes juhendamise programmist ja teenistuja tööd reguleerivatest juhenditest; tutvustab juhendatavale asutuse struktuuriüksuste töövaldkondi ja ülesandeid; vastutab juhendamise perioodil juhendatava poolt tehtud töö kvaliteedi eest;
2. juhendab teenistujat, lähtudes praktika programmist ja juhendist ning teenistuja tööd reguleerivatest juhenditest; tutvustab juhendatavale asutuse struktuuriüksuste töövaldkondi ja ülesandeid; jälgib, juhendab ja kontrollib juhendatava koostatud praktikadokumentide igapäevast täitmist; hindab juhendatava tööd; koostab vajamineva aruandluse; vastutab juhendamise perioodil juhendatava poolt tehtud töö kvaliteedi eest.

Teadmised:
1) täiskasvanute koolitamise alused.
B.2.8 Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles (v.a vene keel) 5

Tegevusnäitajad:
1. abistab teisi teenistujaid kokku lepitud võõrkeelsete (vt lisa 1 Päästekorraldaja töös nõutavad keeled) hädaabiteadete töötlemisel, tuginedes hädaabiteadete vastuvõtmise ja töötlemise nõuetele;
2. kasutab hädaabiteadete töötlemiseks vajalikku võõrkeelt (v.a vene keel) vähemalt tasemel B1 osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas koos erialase sõnavaraga.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1, vene keelt osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus, standardmoodulitele Andmebaasid, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused); kasutab hädaabiteadete menetlemiseks vajalikke side- ja infotehnoloogilisi programme, andmebaase ja -kogusid;
3. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; suheldes näitab üles austust ja hoolivust; aktsepteerib inimeste erinevusi ning arvestab neid koostöö tegemisel, väärtustab koostööd kui lisaväärtuse tootjat; realiseerib oma täielikku potentsiaali (rakendab töös oma teadmisi ning oskusi maksimaalselt), lähtudes organisatsiooni eesmärkidest;
4. lähtub oma tegevuses seadusandlusest ning organisatsiooni reeglistikust;
5. järgib oma töös päästeteenistuja kutse-eetikat ja avaliku teenistuse eetikakoodeksit.

Teadmised:
1) päästeseadus;
2) politsei- ja piirivalveseadus;
3) hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded;
4) teised valdkonda reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-04042023-2.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.04.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästekorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad
422 Muud klienditeenindajad
4229 Klienditeenindajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Päästekorraldaja töös nõutavad keeled
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ludmilla Alliksaar, valdkonna ekspert
Ülle Jõessar Sisekaitseakadeemia Päästekolledž
Katre Kurvits Häirekeskus
Meelis Mesi Häirekeskus
Ott Nauts Häirekeskus
Kaire Saage Sisekaitseakadeemia Päästekolledž
Kaili Tamm Häirekeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist