Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee teemehaaniku abi, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee teemehaaniku abi, tase 2
EN: Railway Mechanic, EstQF Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.04.2023
Kehtib kuni: 11.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Muudeti kutsestandardi struktuuri:
a. Osakutsed pöörmete puhastaja, tase 2, raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2 ja ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2 kaotati ära, sest selle taseme kutseoskused on abitöölise omad ning põhikutse saamine ei ole keeruline, sisaldades mõnesid baasteadmisi raudteel töötamise kohta.
b. Jäeti ära kompetents „Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine“, kuna teised kompetentsid katavad selle ära ning kompetents „Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse taga...
mine“, sest vastav sisu on kirjas üldoskustes.
2. Täiendati A-osa ja kõigi kompetentside sõnastusi ja võeti välja kordused.
3. Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents) sõnastati ümber koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus- ja remonttööd. Vajadusel töötab ta signalistina, et tagada liiklusohutus rööbasteel töötamisel.

Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 on lihttööline, kes töötab vastavalt juhendamisele ja vastutab oma tööülesannete täitmi...
se eest.

Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 töö toimub üldjuhul välitingimustes nii päevasel kui öisel ajal.
Töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja erinevates ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee teemehaaniku abi töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus, ta peab järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutama töö iseloomule ja ilmastikule vastavat kõrgnähtavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeohutust mõjutava juhtumi või tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Põhilisteks töövahenditeks on hooldustöödeks vajalikud käsitööriistad ja signaal- ja sidevahendid.

Rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde kutseala koosneb neljast kutsest:
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 teeb brigaadi liikmena lihtsamaid raudtee hooldus- ja remonttöid, vajades mõnikord ka kogenud töötaja juhendamist.
Raudtee teemehaanik, tase 3 töötab brigaadi liikmena, kontrollib iseseisvalt raudtee tehnilist seisukorda, teeb tehnohooldust ja remonti ning leiab võimalike vigade põhjusi.
Raudtee teemehaanik, tase 4 korraldab ja teeb rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid, juhendab brigaadi liikmeid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul ning kontrollib tehtud töö tulemust etteantud juhiste järgi.
Raudtee teemehaanik, tase 5 planeerib ja juhib hooldus-, remont- ja ehitustöid (sh määrab materjalide ja mehhanismide vajadust), kontrollib tehtud töö tulemust, kavandab ja korraldab parendustegevused ning võtab töö vastu või kontrollib rööbastee ja raudteerajatiste seisukorda ning teeb raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks valmistumine
A.2.2 Liiklusohutuse tagamine
A.2.3 Lumetõrjetööde tegemine raudteel
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee teemehaaniku abidena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kelle kutseoskused on omandatud töö käigus vähemalt 3. taseme kogenud teemehaaniku juhendamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Teetööline, pöörmepuhastaja, ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, raudtee geoaluste mõõdistaja, liikluse reguleerija
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on vajalik kutsetunnistus raudteeseaduse kohaselt.
A.6 Tulevikuoskused
Teemehaaniku tööd mõjutavad uute materjalide kasutuselevõtmine ja raudtee šablooni 1435 mm raudteede ehitamine, mistõttu on vajalik uuendada ja arendada seadmete kasutamise oskuseid ja tunda uusi kasutusele võetavaid materjaliliike ning normatiivseid nõudeid ja erisusi lähtuvalt raudtee šabloonist. ...
Seoses sõidukiiruste kasvamisega on oodatud praegusest paremad spetsiifilised ohutusalased teadmised ning tööprotsesside alased laiemad alusteadmised.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 kutse taotlemisel on nõutud üldoskuste B.2 ja kõigi kompetentside B.3.1-B.3.3 tõendamine.
B.2 Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires;
2. järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid;
3. järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistam...
isel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
4. oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asendeid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel; kontrollib, et seda teeksid ka töötajad;
5. hoiab puhtust ja korda ning hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed jm) hoolivalt ja otstarbekalt;
6. teatab vastutavale töötajale töö valmisolekust ja lõpetamisest;
7. oskab märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks;
8. katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides; teavitab koheselt vastavalt nõuetele;
9. oskab kollektiivi vajadustega ning ühise eesmärgiga arvestada ning teistega ülesannete täitmiseks koostööd teha, sealhulgas vajalikku ja kasulikku informatsiooni jagada;
10. osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires; oskab konstruktiivses väitluses ja arutelus argumente koostada ja esitada, et veenda vastaspoolt või neutraalset kolmandat poolt oma seisukohas;
11. osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut oma töös;
12. valdab eesti keelt vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tööks valmistumine 2

Tegevusnäitajad:
1. valib oma tööriistad, väikemehhanismid ja abiseadmed, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
2. kasutab isikukaitsevahendeid, juhindudes ohuteguritest, seadmete kasutusjuhendite ja organisatsiooni ohutusjuhendite nõuetest.
B.3.2 Liiklusohutuse tagamine 2

Tegevusnäitajad:
1. järgib ohutusmeetmeid ja piirab töökoha ohutuse tagamiseks ajutiste signaalmärkidega;
2. paigaldab, hooldab ja eemaldab ajutisi tee- ja signaalmärke, juhindudes etteantud korraldustest;
3. teeb visuaalselt kindlaks liiklusohtliku rikke ja tegutseb koheselt liiklusohutuse tagamiseks, rikke likvideerimisel tegutseb vastavalt juhistele.
B.3.3 Lumetõrjetööde tegemine raudteel 2

Tegevusnäitajad:
1. teeb käsitsi lumetõrjetöid raudteerajatistel (raudteeületuskohad, pöörmed, platvormid jm), kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. teeb lumetõrjetöid raudteerajatistel (raudteeületuskohad, pöörmed, platvormid jm), kasutades väikemehhanisme, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhenditest.

Teadmised:
1) lumetõrjetööde väikemehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted;
2) pöörmete ja ülesõitude ja ülekäikude korrashoiunõuded.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-12042023-1.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.04.2023
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kaliste Leonhard Weiss OÜ
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Tavo Sarnik Go Track OÜ
Moonika Siniallik Edelaraudtee AS
Meeri Sõerd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Peep Õim SA Raudteekutsed

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist