Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee eriveeremi juht, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee eriveeremi juht, tase 4
EN: Driver of special purpose rolling-stock, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.04.2023
Kehtib kuni: 11.04.2025
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee eriveeremi juht töötab eriotstarbeks ehitatud raudteel iseliikuva eriveeremi (näit dresiin, teemasin, juhtratastega eriveerem) või mitteiseliikuva eriveeremi (näit lumesahk, lumekoristusrong) juhina või meeskonna liikmena, kes peab jälgima signaale ja pöörangute matkaasendit. Tema tööks on r...audteetaristu remondi-, hooldus- ja ehitustöödes osaleva eriveeremi liikumisel ohutuse tagamine ja/või juhtimine. Samuti on tema ülesandeks raudtee eriveeremi tehnohooldus ja väikeses mahus hooldusremont.
Raudtee eriveeremi juht töötab iseseisvalt, juhindudes raudtee valdkonna eeskirjadest, juhenditest ja normatiivaktidest.
Raudtee eriveeremi juht võib töötada nii üksi kui ka raudteeveeremi meeskonnas. Tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja pädeva liikluskorraldajaga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudtee eriveeremi vastuvõtmine ja üleandmine
1) Raudtee eriveeremi tehnilise seisukorra kontrollimine ja puudustest teavitamine
2) Raudtee eriveeremi tööks vajalike dokumentide ning signaal- ja ohutusvahendite olemasolu kontrollimine

A.2.2 Liikumine rööbasteel
1) Raudtee eriveeremi te...
isaldusasendisse paigaldamine
2) Loa taotlemine rööbastee hõivamiseks ja liikumise alustamiseks
3) Juhtratastega raudtee eriveeremi paigaldamine sõiduasendisse raudteel liiklemiseks
4) Liikumisel jaamateedel pöörangute matkaasendisse seadmine, matkaõiguse kontrollimine, tee ja gabariitide vabaoleku jälgimine, helisignaalide kasutamine
5) Signaalide andmine
6) Pidurite kontroll ja/või piduriproovi tegemine
7) Sõitmine jaama, jaamas, jaamavahele ja jaamavahel
8) Manöövritöö tegemine
9) Tegutsemine eriolukorras
10) Juhtratastega raudtee eriveeremiga rööbasteelt mahasõitmine ja liikluskorraldajale ettekandmine rööbastee vabastamise kohta

A.2.3 Töötamine rööbasteel
1) Töö alustamiseks tööjuhilt loa saamine
2) Raudtee eriveeremi tööasendisse paigaldamine
3) Tööülesande täitmine
4) Raudtee eriveeremi teisaldusasendisse paigaldamine

A.2.4 Raudteeveeremi kinnitamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega
2) Pidurkingade eemaldamine
3) Raudteeveeremi kinnitamine seisu- või käsipiduriga või muude kehtestatud kinnitusvahenditega

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudtee eriveeremi juhi tööaeg sõltub tööiseloomust ja ajavahemikust rongiliikluses, mil remondi- või ehitustööde tegemiseks määratakse käiku töörongid, seetõttu võib ette tulla töötamist puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja öösiti.
Raudtee eriveeremi juhi töö on vahelduvate tööülesannetega. Ülesann...
ete täitmisel võib ette tulla töötamist suurenenud ohu olukorras ja võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitgaasid jmt). Tervisekahjustusi võivad põhjustada müra, tolm, niiskus ja vibratsioon ning seetõttu peab raudtee eriveeremi juht tööl kasutama kaitseriietust ja vahendeid.
Raudtee eriveeremi juhi töökeskkond (näit lisaseadmetega töö) on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga. Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee eriveeremi juht täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada haigestumise, trauma, töövõimetuse või raudteeliiklusõnnetuse.
Raudtee eriveeremi juhi kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on raudtee eriveerem ja sellele paigaldatud seadmed, raadiojaam, vile ja signaalvahendid (näit signaallipud, käsilatern).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee eriveeremi juhi töö eeldab füüsilise koormuse taluvust, pinge- ja keskkonnataluvust, liigutuste täpsust, head koordinatsiooni, kontsentreerumisvõimet, iseseisvust ja otsustusvõimet, koostöövalmidust, kohusetundlikkust ja õppimisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad raudtee eriveeremi juhina inimesed, kellel on üldkeskharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe ning omandanud kutseoskused praktilise töö käigus kogenud raudtee eriveeremi juhi juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Eriveeremi juht, dresiinijuht, teemasinajuht
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee eriveeremi juhi töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee eriveeremi juht, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.5 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudtee eriveeremi vastuvõtmine ja üleandmine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib raudtee eriveeremi põhisõlmede ja -seadmete tehnilist seisukorda, juhindudes valmistajatehase kehtestatud tingimustest ja raudtee eriveeremi kasutusjuhendi nõuetest ning tehes sissekande sõiduraamatusse; tuvastab ja kõrvaldab tehnilised rikked, tehes sissekande sõiduraamatusse või vajadusel teavitab puudustest vastavalt ettenähtud korrale; kontrollib lisaseadmete töökorrasolekut vastavalt valmistajatehase tingimustele või projektile, pöörates enim tähelepanu pidurite ja raadiosideseadmete tööle;
2) kontrollib raudtee eriveeremi tööks vajalike dokumentide ning signaal- ja ohutusvahendite olemasolu, juhindudes dokumentide loetelust, raudtee eriveeremi kasutusjuhendi nõuetest ja raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.

Hindamismeetodid: suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.2 Liikumine rööbasteel 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib raudtee eriveeremi seadmete teisaldusasendisse paigaldamist, juhindudes raudtee eriveeremi ja lisaseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) taotleb loa rööbastee hõivamiseks ja liikumise alustamiseks, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
3) paigaldab juhtratastega raudtee eriveeremi sõiduasendisse raudteel liiklemiseks, juhindudes raudtee eriveeremi ja lisaseadmete kasutamise juhendi nõuetest ning raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
4) liikumisel jaamateedel seab pöörangud matkaasendisse (sh kurbliga), kontrollib matkaõigsust, jälgib tee ja gabariitide vabaolekut ja kasutab helisignaale, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest ning raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
5) rööbasteel liikumisel ja tööülesande täitmisel annab signaale, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib pidureid ja/või teeb piduriproovi, juhindudes raudtee eriveeremi kasutusjuhendi nõuetest ja raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
7) sõidab jaama, jaamas, jaamavahele ja jaamavahel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisade nõuetest, raudtee eriveeremi kasutusjuhendi nõuetest ning raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
8) teeb manöövritööd, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest ning raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
9) tegutseb eriolukorras, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja lisade nõuetest, veeremi valmistajatehase juhendi nõuetest ning raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
10) sõidab juhtratastega raudtee eriveeremiga rööbasteelt maha ja teeb liikluskorraldajale ettekande rööbastee vabastamise kohta, juhindudes raudtee eriveeremi ja lisaseadmete kasutamise juhendi nõuetest ning raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.

Hindamismeetodid: suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.3 Töötamine rööbasteel 4

Tegevusnäitajad:
1) saab tööjuhilt tööülesande ja loa töö alustamiseks, kinnitades tööülesande sisust arusaamist;
2) paigaldab raudtee eriveeremi tööasendisse, kontrollides gabariitide vabaolekut ning juhindudes raudtee eriveeremi ja lisaseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
3) töötab rööbasteel, kontrollides gabariitide vabaolekut, jälgides ohutusnõudeid ja juhindudes pädevate töötajate hoiatustest;
4) kontrollib raudtee eriveeremi seadmete teisaldusasendisse paigaldamist, juhindudes raudtee eriveeremi ja lisaseadmete kasutamise juhendi nõuetest.

Hindamismeetodid: suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.4 Raudteeveeremi kinnitamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab veeremi korras pidurkingadele pealesõiduga, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
2) sõidab pidurkingadelt maha, eemaldab pidurkingad ja paigutab hoiukohta, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
3) kinnitab veeremi seisu- või käsipiduriga või muude kehtestatud kinnitusvahenditega, juhindudes raudtee eriveeremi kasutusjuhendi nõuetest.

Teadmised:
1) veeremi käsipiduritega või muude kehtestatud kinnitusvahenditega kinnitamise ja vabastamise põhimõtted;
2) pidurkingadele kehtestatud nõuded;
3) pidurkingade hoiustamise põhimõtted;
4) raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise ja pidurkingade rataste alt eemaldamise korra nõuded.

Hindamismeetodid: suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Raudtee eriveeremi juht, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudtee eriveeremi käitamisel ettenähtud tehnilisi nõudeid, liini teeprofiili ja seal asuvate signaalide, signaalnäidikute ja -märkide paiknemist ning nende tähendust;
2) jälgib kontrollseadmete näitude järgi raudtee eriveeremi häireteta ja ohutut tööd;
3) kasutab side- ja signaalimisvahendeid (rongiraadioside, manöövriraadioside, käsisignaalvahendid, helisignaalvahendid);
4) kannab pädevale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
5) kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info ning edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info;
6) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
7) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
10) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
11) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
12) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel, kasutades tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kasutab ohutusvesti, jm) ning sobivaid töömeetodeid ja võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist; arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
13) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
14) tegutseb ebastandardses olukorras (edastab teabe, tegutseb, teeb manöövritööd);
15) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
16) järgib organisatsioonis kehtestatud reegleid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
17) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
18) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
19) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
20) osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
21) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
2) liikumise üldised nõuded, töörongiga liiklemise korra nõuded jaamavahe rongiliikluseks sulgemata või sulgemisega, nii kaherajalise liinil kui üherajalisel kahesuunalisel liinil;
3) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutseala piires;
4) raudteeveeremile esitatavad nõuded oma kutseala piires;
5) raudtee eriveeremi põhisõlmede ja -seadmete ehitus, varustatuse ja tehnoseisundi nõuded, sh tehniliste rikete liigid ja kõrvaldamise viisid;
6) rongide suurimad lubatavad sõidukiirused ja piirangud sõidupiirkonnas; signaalidega seotud muutused; jaamade tehnokorraldusaktide nõuded; jaamade ja meldepunktide asukohad; liikluskorraldustingimused; liini teeprofiil ja seal asuvate signaalide, signaalnäidikute ja -märkide paiknemine ja tähendus;
7) rongi pidurdusvõimsus, pidurite liigid ja ehitus ning töö- ja hoolduspõhimõtted;
8) pidurivoolikute ühendamise ja piduriproovi tegemise korra nõuded ning rongi pidurimagistraali rõhu normid;
9) signaal- ja ohutusvahendite liigid, kasutus- ja hoolduspõhimõtted; turvanguseadmete töö- ja rööbasahelate šunteerimise põhimõtted;
10) tööohutuse ja -tervishoiu põhimõtted, sh ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja neist tulenevad teostatavate tööde eripärad;
11) ohuolukordades tegutsemise põhimõtted;
12) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
13) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
14) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
15) tehnilise dokumentatsiooni (sh sõiduraamat, kaaluleht) nõuded oma kutseala piires;
16) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
17) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetodid:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-12042023-1.10/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.04.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee eriveeremi juht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
831 Veduri- ja rongijuhid ning raudtee liiklustöötajad
8311 Veduri- ja rongijuhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Noor AS Eesti Raudtee
Anto Looken SA Raudteekutsed
Kalle Kask Leonhard Weiss RTE AS
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Tambet Õun AS EVR Cargo
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee
Urmas Lükki Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist