Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vedurijuhi abi, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Vedurijuhi abi, tase 2
EN: Assistant driver, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.04.2023
Kehtib kuni: 11.04.2025
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
03.11.2023 Kutsestandard kantakse arhiivi Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 03.11.2023 otsusega nr 27/2.11.

-------------------------------------------
12.04.2023 Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vedurijuhi abi töötab vedurimeeskonna liikmena ja koostöös vedurijuhiga jälgib tee vaba olekut, signaale, signaalnäidikuid ja -märke, ütleb vedurijuhile signaalide näidud ja lubatud kiirused, vajadusel kontrollib rongi seisukorda ja vedurijuhi korraldusel veduri (mootorrongi) tehnilist korrasolekut....

Vedurijuhi abi kutsealal on kaks kutset.
Vedurijuhi abi, tase 2 töötab koos vedurijuhiga, täites tema korraldusi.
Vedurijuhi abi, tase 3 täidab lisaks 2. taseme vedurijuhi abi ülesannetele ka manöövrijuhi ülesandeid, tehes manöövritööd, juhtides ja juhendades seejuures manöövrimeeskonna liikmeid, tehes kommertsülevaatust ja vagunite tehnohooldust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö alustamine, veduri vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tutvumine operatiivkorralduste ja muudatustega tööpiirkonnas
2) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
3) Tutvumine raudteeveeremi üle andnud vedurimeeskonna märkustega ja tehnohoolduse tegemise kuupäeva kontro...
llimine
4) Veendumine raadioside ja mootorrongi koosseisus "reisija-vedurijuht" side korrasolekus
5) Veendumine veduri automaatsignalisatsiooni, autostopi, kiirusmeeriku ja muude ohutusseadmete plommide korrasolekus
6) Kontrollülevaatuse tegemine raudteeveeremi vastuvõtmisel depoos või jaama teedel
7) Veduri koristamine ja puhastamine
8) Mittekorras seadmete rikkepõhjuste ja seisundi kindlakstegemine ning rikete kõrvaldamine

A.2.2 Tööpiirkonnas liikumine
1) Vedurijuhi korralduste täitmine veoveeremi agregaatide ja sõlmede kontrollimisel, hooldusel ja tehnilisel teenindamisel
2) Kehtestatud kõneluste reglemendi täitmine
3) Rongi sundpeatumisel jaamavahel pidurite iseenesliku töösserakendumise põhjuste väljaselgitamine ning raudteeveeremi kinnitamine iseenesliku liikuma hakkamise vältimiseks
4) Tee ja signaalide jälgimine
5) Keelava näiduga foorile lähenemisel või muudel kiiruse vähendamist nõudvatel juhtudel vedurijuhi tegevuse kontrollimine ja keelava näidu pidev kordamine ning vedurijuhi mittetegutsemisel rongi peatamine
6) Vedurijuhi mittetegutsemisel või juhtimisvõime kaotusel teate edastamine liikluskorraldajale ja kõikidele sel teelõigul olevatele raudteeveeremi juhtidele
7) Reisirongi peatuste ajal reisijate peale- ja mahamineku visuaalne jälgimine
8) Mootoriruumi seadmete töö kontrollimine ja tulemuste teatamine vedurijuhile
9) Rongi seisukorra, terviklikkuse ja rongist antavate signaalide jälgimine, kaherajalises piirkonnas ka vastutuleva rongi seisukorra jälgimine

A.2.3 Veduri tehniline teenindamine teel olles ja vahejaamas
1) Veduri veermiku seisundi kontrollimine
2) Pidurihoovastiku kontrollimine ja reguleerimine
3) Piduriklotside kulumisastme, neid fikseerivate kiilude olemasolu ja asendi kontrollimine
4) Veoveeremi agregaatide ja sõlmede korrasoleku kontrollimine
5) Veduri määrdeainete, liiva, vee ja kütusega varustatuse kontrollimine

A.2.4 Rongi tehnohoolduse tegemine üksiku rikkis vaguni mahahaakimiseks
1) Raudteeveeremi tehnohoolduse tegemine, raudteeveeremi sõlmede korrasoleku ja komplektsuse kontrollimine
2) Raudteeveeremi pidurivoolikute ühendamine ning automaatpiduriproovi tegemine ja piduriteatise vormistamine
3) Raudteeveeremi piiramine

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ning korralduse andmine pidurkingadele pealesõitmiseks
2) Korralduse andmine pidurkingadelt mahasõitmiseks, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine
3) Raudteeveeremi kinnitamine muude kehtestatud kinnitusvahenditega ja neist vabastamine

A.2.6 Matka valmistamine
1) Matka valmistamine käsipöörmetel
2) Matka valmistamine kurbliga

A.2.7 Dokumentidega töötamine
1) Veodokumentide vastuvõtmine ja üleandmine
2) Veodokumentide ja vagunite vastavuse kontrollimine
3) Vedurijuhi jaoks kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa saamine ja nende kontrollimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vedurijuhi abi tööaeg sõltub tööiseloomust ja rongide liiklusgraafikust, seetõttu töötab ta ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja öösiti.
Töö on vahelduvate tööülesannetega, toimub välitingimustes ja raudteeveeremil.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained...
ja tehnilised vedelikud, happed, heitegaasid jmt).
Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.
Töökeskkond (näit liikuv raudteeveerem ja liikuvad mehhanismid) on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab vedurijuhi abi täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kandma tööandja poolt väljastatud ja töötingimustele vastavat tööriietust ning kasutama isikukaitsevahendeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada haigestumise, trauma, töövõimetuse või raudteeliiklusõnnetuse.
Vedurijuhi abi kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on raudteeveerem ja selle hoolduseks vajalikud käsitööriistad, raadiojaam, vile ja signaalvahendid (näit signaallipud, käsilatern), pidurkingad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vedurijuhi abi töö eeldab füüsilise koormuse taluvust, pinge- ja keskkonnataluvust, liigutuste täpsust, head koordinatsiooni, kontsentreerumisvõimet, iseseisvust ja otsustusvõimet, suhtlusoskust ja koostöövalmidust, kohusetundlikkust ja õppimisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 2. taseme vedurijuhi abina inimesed, kellele on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud vedurijuhi abi või vedurijuhi juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Vedurijuhi abi
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vedurijuhi abi töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Vedurijuhi abi, tase 2 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.8 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö alustamine, veduri vastuvõtmine ja üleandmine 2

Tegevusnäitajad:
1) tutvub operatiivkorralduste ja muudatustega tööpiirkonnas, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasolekut (sh käsisignaalide, pidurkingade jmt) olemasolu ja korrasolekut; raadiojaama korrasolekut, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
3) tutvub raudteeveeremi üle andnud vedurimeeskonna märkustega ja kontrollib tehnohoolduse tegemise kuupäeva, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) veendub raadioside ja mootorrongi koosseisus "reisija-vedurijuht" side korrasolekus, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
5) veendub veduri automaatsignalisatsiooni, autostopi, kiirusmeeriku ja muude ohutusseadmete plommide korrasolekus, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja seadmete kasutusjuhendite nõuetest;
6) teeb kontrollülevaatust raudteeveeremi vastuvõtmisel depoos või jaama teedel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest, kontrollides:
a) helisignaali andmise seadme, prožektori ja teiste signaaltulede, valgustuse, kontroll- või mõõteseadmete korrasolekut;
b) piduriseadmete korrasolekut;
c) diiselmootori ja selle muude seadmete korrasolekut;
d) haakeseadmete ja liivapuisturite korrasolekut;
e) veermikuosade korrasolekut;
f) valmistajatehase poolt konstruktsioonis ettenähtud kaitseseadmete olemasolu ja korrasolekut, vältides detailide või sõlmede-agregaatide mahakukkumist;
g) tulekustutusseadmete, signaal- ja päästevahendite olemasolu ja korrasolekut;
h) lühise- ja ülekoormuskaitsme, diiselmootori avariiseiskamise, stopp- ja kaitseseadmete korrasolekut;
i) elektriseadmete ruumi kaitseblokeeringu korrasolekut;
j) akude, elektriseadmete kaitsekatete korrasolekut;
k) sissepääsu-uste lukustamisseadmete ja sissepääsu-uste sulgemise kontrollsignalisatsiooni korrasolekut;
l) transpordiasendis oma jõul liikuvale raudteeveeremile valmistajatehase poolt ettenähtud töötavate sõlmede stopp- ja kaitseseadmete korrasolekut;
m) kütuse, jahutusvedeliku, määrdeainete ja liivaga varustatust ning lekke puudumist;
7) koristab ja puhastab veduri diislikütuse ja õli leketest, prahist jm mustusest, lumest ja jääst, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
8) teeb oma kompetentsuse piires kindlaks mittekorras seadmete rikkepõhjused ja kõrvaldab rikked, juhindudes seadmete kasutusjuhendite nõuetest ning kasutades asjakohaseid töö- ja isikukaitsevahendeid.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.2 Tööpiirkonnas liikumine 2

Tegevusnäitajad:
1) täidab vedurijuhi korraldusi veoveeremi agregaatide ja sõlmede kontrollimisel, hooldusel, tehnilisel teenindamisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide ja seadmete kasutusjuhendite nõuetest;
2) täidab kehtestatud kõneluste reglementi (teavitab vedurijuhti fooride näitudest, jaamakorraldajate ja signalistide signaalidest, liikumise kiirustest jaamateedel ja jaamavahel, lähenemisest kiiruse piirangutega aladele), juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisade nõuetest ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
3) rongi sundpeatumisel jaamavahel selgitab välja pidurite iseenesliku töösserakendumise põhjused ning kinnitab raudteeveeremi iseenesliku liikuma hakkamise vältimiseks, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisade nõuetest;
4) jälgib teed ja signaale, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja signalisatsioonijuhendi nõuetest;
5) kontrollib vedurijuhi tegevust keelava näiduga foorile lähenemisel või muudel kiiruse vähendamist nõudvatel juhtudel ja kordab pidevalt keelavat näitu; vedurijuhi mittetegutsemisel peatab rongi, juhindudes signaalide näitudest, vedurijuhi kontrolleri asendist või juhtimise organite tõmbejõust, pidurdus- ja rõhualuste magistraalide rõhu suurusest, kehtestatud kiirustest;
6) vedurijuhi mittetegutsemisel või juhtimisvõime kaotusel edastab teate rongidispetšerile või jaamakorraldajale ja kõikidele antud teelõigul olevatele raudteeveeremi juhtidele, juhindudes tehnokasutuseeskirja ja selle lisade ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) jälgib reisijate peale- ja mahaminekut reisirongi peatuste ajal, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
8) kontrollib mootoriruumi seadmete tööd ja teatab vedurijuhile kõrvaliste helide, sädemete, valgussähvatuste, kõrbenud isolatsiooni, õli- ja kütuselekete jm avastamisest;
9) jälgib rongi seisukorda ja kaherajalises piirkonnas ka vastutuleva rongi seisukorda, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.3 Veduri tehniline teenindamine teel olles ja vahejaamas 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib veduri veermiku seisundit, juhindudes valmistajatehase kehtestatud nõuetest;
2) kontrollib ja reguleerib pidurihoovastikku, juhindudes valmistajatehase kehtestatud nõuetest;
3) kontrollib piduriklotside kulumisastet, neid fikseerivate kiilude olemasolu ja asendit, juhindudes pidurikasutusjuhendi nõuetest;
4) kontrollib veoveeremi agregaatide ja sõlmede korrasolekut, juhindudes valmistajatehase kehtestatud ja organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
5) kontrollib veduri määrdeainete, liiva, vee ja kütusega varustatust, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.4 Rongi tehnohoolduse tegemine üksiku rikkis vaguni mahahaakimiseks 2

Tegevusnäitajad:
1) teeb raudteeveeremi tehnohooldust, kontrollides raudteeveeremi sõlmede (näit käiguosad, automaatpidurid, haakeseadmed, vaguni raam ja kere) korrasolekut ja komplektsust, juhindudes raudteeveeremi käitamise ja ohutuse nõuetest;
2) ühendab raudteeveeremi pidurivoolikud, teeb automaatpiduriproovi ja vormistab piduriteatise vedurijuhile, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudteeveeremi pidurite kasutamise eeskirja nõuetest;
3) piirab raudteeveeremi vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega ratta pidurkingale pealesõiduga, saades liikluskorraldajalt korralduse raudteeveeremi kinnitamiseks, valides pidurkingad ja toimetades need raudteeveeremi juurde; asetab vastava arvu pidurkingi rööpale, annab vedurijuhile korralduse pidurkingadele pealesõiduks, jälgides raudteeveeremi liikumist ja teatades raudteeveeremi kinnitamisest liikluskorraldajale, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
2) annab vedurijuhile korralduse pidurkingadelt mahasõiduks, mahasõidu järgselt eemaldab pidurkingad ja kontrollib pidurkingade korrasolekut, pidurkingade arvu ja paigutab need hoiukohta, teatades liikluskorraldajale pidurkingade eemaldamisest ja hoiukohta paigutamisest, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
3) kinnitab raudteeveeremi muude kinnitusvahenditega (näit seisupidur, käsipidur), juhindudes raudteeveeremi käitamise eeskirja nõuetest.

Teadmised:
1) raudteeveeremi käsipiduritega või muude kehtestatud kinnitusvahenditega kinnitamise ja vabastamise põhimõtted;
2) pidurkingadele kehtestatud nõuded;
3) pidurkingade hoiustamise põhimõtted;
4) raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise ja pidurkingade rataste alt eemaldamise korra nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.6 Matka valmistamine 2

Tegevusnäitajad:
1) valmistab matka käsipöörmetel (sh seab pöörangud matkaasendisse), juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
2) valmistab matka kurbliga (sh seab pöörangud matkaasendisse), juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.7 Dokumentidega töötamine 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu ja annab üle veodokumendid, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja ja raudteeveo-ettevõtja kehtestatud korrast;
2) kontrollib veodokumentide ja vagunite vastavust, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja ja raudteeveo-ettevõtja kehtestatud korrast;
3) võtab vastu kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa vedurijuhi jaoks (näit võtisaua, teeloa) ja kontrollib nende õigsust, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Vedurijuhi abi, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info, edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info, täites reglemendi nõudeid;
2) järgib organisatsioonis kehtestatud reegleid ja normdokumentide nõudeid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
3) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
4) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
5) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
6) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadioside, manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
8) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel, kasutades tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kindlasti ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist, ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
9) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vedurijuhti, liikluskorraldajat ja tööandjat;
10) tegutseb ebastandardses olukorras (edastab teabe, tegutseb, teeb manöövritööd);
11) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale;
12) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
13) oskab leida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme oma pädevuse piires;
14) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
15) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted,
2) liikumise üldised nõuded, töörongiga liiklemise korra nõuded, jaamavahe rongiliikluseks sulgemata või sulgemisega, nii kaherajalisel liinil kui üherajalisel kahesuunalisel liinil,
3) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutseala piires,
4) raudteeveeremile esitatavad nõuded oma kutseala piires,
5) raudteeveeremi põhisõlmede ja -seadmete ehitus, varustatuse ja tehnoseisundi nõuded, sh tehniliste rikete liigid ja kõrvaldamise viisid oma kutseala piires,
6) rongide suurimad lubatavad sõidukiirused ja piirangud sõidupiirkonnas, signaalidega seotud muutused; jaamade tehnokorraldusaktide nõuded; jaamade ja meldepunktide asukohad; liikluskorraldustingimused; liini teeprofiil ja seal asuvate signaalide, signaalnäidikute ja -märkide paiknemine ja tähendus,
7) raudteeveeremi pidurdusvõimsus, pidurite liigid, ehitus ning töö- ja hoolduspõhimõtted,
8) pidurivoolikute ühendamise ja piduriproovi tegemise kord ning rongi pidurimagistraali rõhu normid,
9) signaal- ja ohutusvahendite liigid, kasutus- ja hoolduspõhimõtted, turvanguseadmete tööpõhimõtted,
10) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad,
11) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted,
12) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted,
13) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted,
14) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides,
15) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused,
16) sõiduks vajaliku dokumentatsiooni (näit liinileht) nõuded oma kutseala piires,
17) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-12042023-1.17/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.04.2023
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Vedurijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
831 Veduri- ja rongijuhid ning raudtee liiklustöötajad
8311 Veduri- ja rongijuhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Evi Noorhani Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte
Leonid Vätson AS EVR Cargo
Mart Klaassen Edelaraudtee AS
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Tambet Lõhmus AS EVR Cargo
Tambet Õun AS EVR Cargo
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee
Tõnu Sarapuu Edelaraudtee AS
Vera Pesotskaja Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist