Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rongikoostaja abi, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Rongikoostaja abi, tase 2
EN: Shunting Foreman Assistant, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Vagunipidurdaja, tase 2
Kehtib alates: 12.04.2023
Kehtib kuni: 11.04.2025
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
03.11.2023 Kutsestandard kantakse arhiivi Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 03.11.2023 otsusega nr 27/2.12.

-------------------------------------------
12.04.2023 Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Rongikoostaja abi töö on rongikoostaja abistamine manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamine.
Rongikoostaja abistamine hõlmab vagunite lahtihaakimist, raudteeveeremi tagurdamisel vagunivahede likvideerimist, matka valmistamist ja manöövrisignaalide edastamist. Raudteeveeremi kinnitamisel ta paigald...
ab ja eemaldab pidurkingad. Kaastöötajalt ülesandeid saades kinnitab ta korraldusest arusaamist ja kannab ülesannete täitmisest ette ülesannete andjale.
Rongikoostaja abi töötab oma töökohal üksinda, olles samal ajal ka meeskonnaliige. Meeskonnas töötamine eeldab suhtlemisoskust.
Töötades vagunipidurdajana on rongikoostaja abi põhiülesandeks vagunite liikumiskiiruse reguleerimine vagunite pidurduspositsioonidel pidurkingade asetamisega liikuvate vagunite alla.
Rongikoostaja abi, tase 2 kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Rongikoostaja kutsealal on kaks kutset.
Rongikoostaja abi, tase 2 on lihttööline, kes abistab rongikoostajat manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamisel.
Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht, kes koostab manöövritöö plaani, koostab ja lahutab rongid, annab vagunid ette laadimis- ja tühjendamiskohtadele, teeb tehnohooldust ja kommertsülevaatust ning valmistab matka. Rongikoostaja kontrollib rongikoostaja abi ja vagunipidurdaja valmidust tööks ning liiklus- ja tööohutusnõuete täitmist nende poolt.

Rongikoostaja abi, tase 2 sisaldab vagunipidurdaja, tase 2 osakutset.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teedel asuvate raudteeveeremite paigutuse kontrollimine
3) Teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamise kontrollimine
4) Pidurkingade olemasolu ja nende korrasoleku kontrol...
limine
5) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine
6) Töövahetuse vastuvõtmise vormistamine

A.2.2 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine vagunipidurdaja töös
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teedel asuvate raudteeveeremite paigutuse kontrollimine
3) Teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamise kontrollimine
4) Pidurkingade olemasolu ja nende korrasoleku kontrollimine
5) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine
6) Pidurkingakõrvaldi kontrollimine
7) Töövahetuse vastuvõtmise vormistamine

A.2.3 Sorteermäelt või väljatõmbeteelt tõugatava raudteeveeremi pidurdamine
1) Pidurkingade paigutamine rööpale
2) Pidurkingade eemaldamine rööpalt

A.2.4 Sorteermäelt või väljatõmbeteelt tõugatava raudteeveeremi pidurdamine vagunipidurdaja töös
1) Pidurkingade paigutamine rööpale
2) Raudteeveeremi pidurdamispositsioonist läbimise kontrollimine ja liikumise jälgimine pärast pidurdamispositsiooni läbimist
3) Pidurkingade eemaldamine rööpalt

A.2.5 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine
1) Töökoha ettevalmistamine teedel
2) Raudteeveeremi tagurdamine või kokkulükkamine
3) Raudteeveeremi kokkuhaakumise kontrollimine
4) Ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni piiramine teel
5) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks
6) Manöövritöö katkestamine

A.2.6 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine vagunipidurdaja töös
1) Töökoha ettevalmistamine pidurdamispositsioonil
2) Raudteeveeremi tagurdamine või kokkulükkamine
3) Raudteeveeremi kokkuhaakumise kontrollimine
4) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks
5) Manöövritöö katkestamine

A.2.7 Tehnohoolduse tegemine
1) Õhujagajate vajalikule režiimile ümberlülitamine ja raudteeveeremi pidurivoolikute ühendamine
2) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks

A.2.8 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja korralduse andmine pidurkingadele pealesõitmiseks
2) Korralduse andmine pidurkingadelt mahasõitmiseks, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine

Vagunipidurdaja, tase 2 osakutse moodustub tööosadest A.2.2, A.2.4, A.2.6 ja A.2.8.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Rongikoostaja abi tööaeg on fikseeritud. Töö toimub vahetustega, mis eeldab töötamist nii päeval kui öösel, puhkepäevadel kui ka pühade ajal.
Rongikoostaja abi töö on vahelduvate tööülesannetega.
Rongikoostaja abi töötab välitingimustes, ohtlikes oludes (töö liikuva raudteeveeremiga, liikumine va...
gunite vahel ja ebatasasel pinnal) ning ohtlike ja ebagabariitsete veostega. Seetõttu puutub ta oma töös kokku tervistkahjustavate faktoritega – näit ilmastikutingimuste muutumine, kemikaalid ja toksilised ained, tolm, müra – ning on kohustatud kasutama kaitseriietust ja -vahendeid (tööriietus ja jalanõud, ohutusvest).
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab rongikoostaja abi täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada haigestumise, trauma, töövõimetuse või raudteeliiklusõnnetuse.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on pidurkingad, sidevahendid (käsiraadiojaam, telefon), signaalvahendid (signaallipud, käsilatern), pidurkinga paigaldamise kahvel, lumekoristusvahendid (luud, labidas, kraabits jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Rongikoostaja abi töö eeldab täpsust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, pingetaluvust, liigutuste täpsust ja kiirust, head nägemist ja kuulmist, füüsilist vastupidavust, visuaalset mälu, loogilist mõtlemist, keskendumisvõimet ja koostöövalmidust.
Töö ohtlikkuse tõttu on rongikoostaja ...
abi töös oluline kõrge enesedistsipliin ja meelekindluse omamine.
Rongikoostaja abi peab suhtuma oma töösse ja teistesse inimestesse tähelepanuga, uskuma oma töö vajalikusse ja organisatsiooni toimepidevusse.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Rongikoostaja abidena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja
1) rongikoostaja abi, tase 2 kutseoskused on omandatud vähemalt 2-kuulise praktilise töö käigus kogenud rongikoostaja juhendamisel
või
2) osakutse vagunipidurdaja, tase 2 kutseoskused on omandatud vähemalt 4-kuu...
lise praktilise töö käigus kogenud vagunipidurdaja juhendamisel.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Rongikoostaja abi, vagunipidurdaja, vanemvagunipidurdaja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Rongikoostaja abi töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Rongikoostaja abi, tase 2 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3, B.2.5, B.2.7, B.2.8 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine.

Vagunipidurdaja, tase 2 osakutse on võimalik saada kompetentside B.2.2, B.2.4, B.2.6, B.2.9 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamisel.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tööks kasutatava inventari (sealhulgas käsisignaalide, pidurkingade jmt) olemasolu ja korrasolekut; kontrollib raadiojaama korrasolekut, juhindudes kasutusjuhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
2) kontrollib teedel asuvate raudteeveeremite paigutust (vagunite kokkuhaakumist, vagunite (sh ohtlike veostega vagunite) asumist tee piires, ohtlike veostega vagunite piiramist, vigaste vagunite olemasolu teedel), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
3) kontrollib teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamist, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
4) kontrollib pidurkingade olemasolu nende numbrite järgi ja nende korrasolekut, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest ning ettevõttesisesest korrast;
5) kontrollib ja tagab töökoha korrasoleku, paigutades töövahendid ettenähtud kohtadele;
6) vormistab töövahetuse vastuvõtmise, tehes sissekanded vastavatesse raamatutesse pidurkingade, raadio ja telefoni ning töövahetuse vastuvõtmise kohta ning tehes ettekande pädevale liikluskorraldajale.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.2 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine vagunipidurdaja töös 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tööks kasutatava inventari (sealhulgas käsisignaalide, pidurkingade jmt) olemasolu ja korrasolekut; kontrollib raadiojaama korrasolekut, juhindudes kasutusjuhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
2) kontrollib teedel asuvate raudteeveeremite paigutust (vagunite kokkuhaakumist, vagunite (sh ohtlike veostega vagunite) asumist tee piires, ohtlike veostega vagunite piiramist, vigaste vagunite olemasolu teedel), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
3) kontrollib teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamist, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
4) kontrollib pidurkingade olemasolu nende numbrite järgi ja nende korrasolekut, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest ning ettevõttesisesest korrast;
5) kontrollib ja tagab töökoha korrasoleku, paigutades töövahendid ettenähtud kohtadele;
6) kontrollib visuaalselt pidurkingakõrvaldit, juhindudes pidurkingakõrvaldi korrashoiu juhendi nõuetest;
7) vormistab töövahetuse vastuvõtmise, tehes sissekanded vastavatesse raamatutesse pidurkingade, raadio ja telefoni ning töövahetuse vastuvõtmise kohta ning tehes ettekande pädevale liikluskorraldajale.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.3 Sorteermäelt või väljatõmbeteelt tõugatava raudteeveeremi pidurdamine 2

Tegevusnäitajad:
1) paigutab pidurkingad rööpale, juhindudes oma töökorralduse juhendi nõuetest, jaama tehnokorraldusaktis märgitud korrast ning järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendis toodud pidurkinga korrashoiu ja paigutamise nõudeid;
2) eemaldab pidurkingad rööpalt ja paigutab hoiukohta, juhindudes oma töökorralduse juhendi nõuetest, jaama tehnokorraldusaktis märgitud korrast ning järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendis toodud pidurkinga korrashoiu ja paigutamise nõudeid.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.4 Sorteermäelt või väljatõmbeteelt tõugatava raudteeveeremi pidurdamine vagunipidurdaja töös 2

Tegevusnäitajad:
1) paigutab pidurkingad rööpale, juhindudes vaguni liikumise kiirusest ja pidurdamise vajadusest, kontrollides vaguni liikumistee vabaolekut, valides pidurkingad vastavalt raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendis toodud pidurkingade korrashoiu ja paigutamise nõuetele;
2) kontrollib raudteeveeremi pidurdamispositsioonist läbimist ja jälgib liikumist pärast pidurdamist ning vaguni peatumise asukohta, jälgides allaveeremistee, pöörangute ja pidurduspositsiooni vabanemist vagunitest, kogudes ja ladustades pidurkingad;
3) eemaldab pidurkingad rööpalt ja paigutab hoiukohta, juhindudes oma töökorralduse juhendi nõuetest, jaama tehnokorraldusaktis märgitud korrast ning järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendis toodud pidurkinga korrashoiu ja paigutamise nõudeid.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.5 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine 2

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha teedel ette, kontrollides pidurkingade asetust rööpal, raudteeveeremi asetust teedel, raudteeveeremi vahede olemasolu, juhindudes manöövrijuhi ja tema abi töökorralduse juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
2) võtab osa raudteeveeremi tagurdamisest, kontrollides vahesid ja vagunite kokkuhaakumist, pidurkingade eemaldamist ja vagunite asukohta pärast tagurdamist ning pärast tagurdamise lõpetamist teatab manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale;
3) kontrollib raudteeveeremi kokkuhaakumist, pidurkingade asetust raudteeveeremi all ja teatab sorteermäe korraldajale vagunite vahede puudumisest;
4) piirab ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni teel, paigutades pidurkingad, teisaldatavad peatussignaalid, lukustades pöörangud vastavalt raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetele ning teatab manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale;
5) piirab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemiseks vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest; piirab ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni teel, paigutades pidurkingad, teisaldatavad peatussignaalid, lukustades pöörangud vastavalt raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetele ning teatab manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale;
6) edastab raadioside teel manöövritöö katkestamise nõude manöövrijuhile ja pädevale liikluskorraldajale, teatades raudteeveeremi tee piiridest väljumise ohust.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.6 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine vagunipidurdaja töös 2

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ette pidurdamispositsioonil, juhindudes sorteermäe korraldaja korraldusest töökohale väljumiseks, võttes kaasa töövahendid; tehes kindlaks, kui palju vaguneid millisele teele saadetakse; väljudes pidurdamispositsioonile, kandes sorteermäe korraldajale ja manöövrijuhile ette tööks valmisolekust;
2) võtab osa raudteeveeremi tagurdamisest, kontrollides vahesid ja vagunite kokkuhaakumist, pidurkingade eemaldamist ja vagunite asukohta pärast tagurdamist ning pärast tagurdamise lõpetamist teatab manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale;
3) kontrollib raudteeveeremi kokkuhaakumist, pidurkingade asetust raudteeveeremi all ja teatab sorteermäe korraldajale vagunite vahede puudumisest;
4) piirab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemiseks vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest; piirab ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni teel, paigutades pidurkingad, teisaldatavad peatussignaalid, lukustades pöörangud vastavalt raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetele ning teatab manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale;
5) edastab raadioside teel manöövritöö katkestamise nõude manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale raudteeveeremi peatumisel sorteermäe pöörangutel, pidurduspositsioonil pidurkingade kinnikiilumisest raudteeveeremi all või veose liikumisest lahtisel raudteeveeremil.

Hindamismeetod(id):
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.7 Tehnohoolduse tegemine 2

Tegevusnäitajad:
1) lülitab õhujagajad ümber vajalikule režiimile ja ühendab raudteeveeremi pidurivoolikud, juhindudes pidurikasutamise eeskirja nõuetest;
2) piirab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemiseks vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.8 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 2

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega, andes vedurijuhile korralduse ratta pidurkingadele pealesõiduks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning teatades sellest pädevale liikluskorraldajale;
2) annab vedurijuhile korralduse pidurkingadelt mahasõiduks, mahasõidu järgselt eemaldab pidurkingad ja kontrollib pidurkingade korrasolekut, pidurkingade arvu ja paigutab need hoiukohta, teatades pädevale liikluskorraldajale pidurkingade eemaldamisest ja hoiukohta paigutamisest vastavalt jaama tehnokorraldusakti nõuetele.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.9 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine vagunipidurdaja töös 2

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning teatades sellest pädevale liikluskorraldajale;
2) eemaldab pidurkingad ja kontrollib pidurkingade korrasolekut, pidurkingade arvu ja paigutab need hoiukohta, teatades pädevale liikluskorraldajale pidurkingade eemaldamisest ja hoiukohta paigutamisest vastavalt jaama tehnokorraldusakti nõuetele.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
Osakutsega seotud kompetentsid
Vagunipidurdaja, tase 2 EKR tase: 2
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine vagunipidurdaja töös 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tööks kasutatava inventari (sealhulgas käsisignaalide, pidurkingade jmt) olemasolu ja korrasolekut; kontrollib raadiojaama korrasolekut, juhindudes kasutusjuhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
2) kontrollib teedel asuvate raudteeveeremite paigutust (vagunite kokkuhaakumist, vagunite (sh ohtlike veostega vagunite) asumist tee piires, ohtlike veostega vagunite piiramist, vigaste vagunite olemasolu teedel), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
3) kontrollib teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamist, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
4) kontrollib pidurkingade olemasolu nende numbrite järgi ja nende korrasolekut, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest ning ettevõttesisesest korrast;
5) kontrollib ja tagab töökoha korrasoleku, paigutades töövahendid ettenähtud kohtadele;
6) kontrollib visuaalselt pidurkingakõrvaldit, juhindudes pidurkingakõrvaldi korrashoiu juhendi nõuetest;
7) vormistab töövahetuse vastuvõtmise, tehes sissekanded vastavatesse raamatutesse pidurkingade, raadio ja telefoni ning töövahetuse vastuvõtmise kohta ning tehes ettekande pädevale liikluskorraldajale.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.4 Sorteermäelt või väljatõmbeteelt tõugatava raudteeveeremi pidurdamine vagunipidurdaja töös 2

Tegevusnäitajad:
1) paigutab pidurkingad rööpale, juhindudes vaguni liikumise kiirusest ja pidurdamise vajadusest, kontrollides vaguni liikumistee vabaolekut, valides pidurkingad vastavalt raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendis toodud pidurkingade korrashoiu ja paigutamise nõuetele;
2) kontrollib raudteeveeremi pidurdamispositsioonist läbimist ja jälgib liikumist pärast pidurdamist ning vaguni peatumise asukohta, jälgides allaveeremistee, pöörangute ja pidurduspositsiooni vabanemist vagunitest, kogudes ja ladustades pidurkingad;
3) eemaldab pidurkingad rööpalt ja paigutab hoiukohta, juhindudes oma töökorralduse juhendi nõuetest, jaama tehnokorraldusaktis märgitud korrast ning järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendis toodud pidurkinga korrashoiu ja paigutamise nõudeid.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.6 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine vagunipidurdaja töös 2

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ette pidurdamispositsioonil, juhindudes sorteermäe korraldaja korraldusest töökohale väljumiseks, võttes kaasa töövahendid; tehes kindlaks, kui palju vaguneid millisele teele saadetakse; väljudes pidurdamispositsioonile, kandes sorteermäe korraldajale ja manöövrijuhile ette tööks valmisolekust;
2) võtab osa raudteeveeremi tagurdamisest, kontrollides vahesid ja vagunite kokkuhaakumist, pidurkingade eemaldamist ja vagunite asukohta pärast tagurdamist ning pärast tagurdamise lõpetamist teatab manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale;
3) kontrollib raudteeveeremi kokkuhaakumist, pidurkingade asetust raudteeveeremi all ja teatab sorteermäe korraldajale vagunite vahede puudumisest;
4) piirab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemiseks vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest; piirab ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni teel, paigutades pidurkingad, teisaldatavad peatussignaalid, lukustades pöörangud vastavalt raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetele ning teatab manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale;
5) edastab raadioside teel manöövritöö katkestamise nõude manöövrijuhile ja sorteermäe korraldajale raudteeveeremi peatumisel sorteermäe pöörangutel, pidurduspositsioonil pidurkingade kinnikiilumisest raudteeveeremi all või veose liikumisest lahtisel raudteeveeremil.

Hindamismeetod(id):
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.9 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine vagunipidurdaja töös 2

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning teatades sellest pädevale liikluskorraldajale;
2) eemaldab pidurkingad ja kontrollib pidurkingade korrasolekut, pidurkingade arvu ja paigutab need hoiukohta, teatades pädevale liikluskorraldajale pidurkingade eemaldamisest ja hoiukohta paigutamisest vastavalt jaama tehnokorraldusakti nõuetele.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.10 Rongikoostaja abi, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info ning edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info, täites reglemendi nõudeid;
2) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
3) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
4) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
5) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid, organisatsioonis kehtestatud reegleid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
6) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadioside, manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
7) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
8) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
9) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
10) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kindlasti ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
11) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
12) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
13) tegutseb ebastandardses olukorras (edastab teabe, tegutseb, teeb manöövritööd);
14) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
15) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
16) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
17) osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
18) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted,
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded oma kutseala piires,
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad teostatavate tööde eripärad,
4) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted,
5) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides,
6) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutseala piires,
7) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused,
8) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutseala piires,
9) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted,
10) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted,
11) jäätmekäitluse põhimõtted,
12) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted.

Hindamismeetodid:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Rongikoostaja abi, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info ning edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info, täites reglemendi nõudeid;
2) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
3) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
4) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
5) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid, organisatsioonis kehtestatud reegleid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
6) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadioside, manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
7) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
8) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
9) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
10) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kindlasti ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
11) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
12) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
13) tegutseb ebastandardses olukorras (edastab teabe, tegutseb, teeb manöövritööd);
14) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
15) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
16) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
17) osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
18) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted,
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded oma kutseala piires,
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad teostatavate tööde eripärad,
4) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted,
5) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides,
6) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutseala piires,
7) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused,
8) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutseala piires,
9) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted,
10) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted,
11) jäätmekäitluse põhimõtted,
12) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted.

Hindamismeetodid:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-12042023-1.19/7k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.04.2023
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Rongikoostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad
821 Koostajad
8211 Mehaaniliste seadmete koostajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Evi Noorhani Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte
Nikolai Luik AS EVR Cargo
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Vera Pesotskaja Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist