Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Teedeinsener, tase 6 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning määratakse kutse taotleja või selle pikendaja kompetentsusnõuded.

Teedeehituse eriala rakenduskõrgharidusõppe läbinud isikule antakse lõpetamisel teedeinseneri esmakutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava va...
stab teedeinseneri kutsestandardi järgmistele osadele:
• Teadmised ja oskused (lisa 5).
• Inseneritööks vajalikud hoiakud (B 2.3).
Õppekava peab olema riiklikult tunnustatud.
Esmakutse omanik võib teedeehituse erialal tegutseda diplomeeritud või volitatud teedeinseneri kutset omava inseneri juhendamisel.
Esmakutse andmisel ei ole praktiline töökogemus nõutav, mistõttu ametialasid ei määratleta. Esmakutse on tähtajatu.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Teedeinsener, tase 6 esmane kutse
EN: Civil Engineer in road engineering, level 6 high education qualification
Spetsialiseerumised:
  • Teedeehitus
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.04.2023
Kehtib kuni: 12.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Teedeehitus 1821 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 16.04.2023 Avatud
2 Tallinna Tehnikakõrgkool Teedeehitus 239444 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 16.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teedeinsener tegutseb kesktasemejuhi, tippjuhi või kitsama ametiala spetsialistina maanteede, tänavate, raudteede ja rajatiste rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning teede ja rajatiste lammutamisel. Teedeinseneri ülesanne on projektlahenduste realiseerimine, silmas pidades sotsiaalseid, ...majanduslikke, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilisi aspekte.
Kutsestandard sisaldab 6. taseme teedeinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
Kõigi teedeinseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
Teedeinsener (EKR 6.tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
Teedeinsenerid spetsialiseeruvad maanteede ja tänavate ehituse, sildade ja viaduktide ehituse ning raudteede ehituse allallerialadele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Teedeinseneri töö osad ja ülesanded on loetletud käesoleva standardi avalehel erialade ja ametialade loetelus. Töö osade ja ülesannete üksikasjalikku loetelu vt lisast 3.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Teedeinsener töötab nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutab insener spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust. Eri ametialadel võivad töö osadest ja ülesannetest (vt lisa 3) sõltuvalt olla vajalikud või esmatähtsad erisugused isikuomadu...sed.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Teedeinseneril peab olema rakenduskõrghariduse diplom teedeehituse erialal. Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5.
Kutse taotlemisel on nõutav ka taotletavale kutsetasemele vastava eri- ja ametialase töö kogemus. Töökogemuse miinimumnõudeid vt lisast 6.
Kutse taotlemise ja taastõendamis...
e eeldusi vt lisast 7.
Insenerikutset võib taotleda ka ehitusalase bakalaureusekraadi olemasolul või poolelijäänud ülikooliõppe korral teedeehituse valdkonnas (teoreetiline kursus on läbitud, kuid lõputöö on jäänud kaitsmata). Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5. Lisaks sellele tuleb täita täiendusõppe nõudeid vastavalt lisale 7.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Teedeinsener töötab kesktasemejuhi või spetsialistina mitmesugustel ametikohtadel, mille nimetused on näiteks ehitusjuht, objektijuht, teehooldetööde juht jms.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Teedeinseneri kutse tõendab isiku volitusi töötada iseseisvalt ja enda vastutusel teedeehituse erialal tõendatud pädevuse piires. Teedeinseneri volituste ulatust vt lisast 11.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Teedeehitus

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-13042023-4.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 47
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.04.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Teedeehitus
Kutse grupp: Teedeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist