Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Etendusasutuse helindaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Etendusasutuse helindaja, tase 3
EN: Sound technician, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 18.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Töörühm uuendas töö kirjeldust ja kompetentside sõnastusi. Suuri sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Etendusasutuse helindaja on teatri vm etendusasutuse tehniline töötaja, kes tagab kvaliteetse heli lavastustel ja muudel teatriga seotud üritustel. Etendusasutuse helindaja, tase 3 on helitehniliste baasteadmistega, ta loeb režiid ja helitehnilist plaani, on etenduse helioperaator ja teenindav helit...ehniline töötaja. Etendusasutuse helindaja, tase 3 töötab juhendamisel.
Lisaks etendusasutuse helindaja, tase 3 on kutsealal järgmised kutsed:
etendusasutuse helindaja, tase 4, kes valdab etendusteeninduses kasutatavat tarkvara, loob helitehnilise plaani, salvestab, järeltöötleb ja monteerib iseseisvalt;
etendusasutuse helimeister, tase 5, kes on meeskonna juht, juhendab teisi helindajaid, koostab helitehniliste lahenduste plaane, loob uusi helitehnilisi plaane vastavalt teatri vajadustele, viib läbi suuremahulisi keerukaid salvestusi.
Etendusasutuse helindaja töötab nii siseruumides (nt stuudio, teatrisaal, kontserdisaal) kui vabas õhus. Tema töö on vahelduva iseloomuga ja muutuva graafikuga, esineb töötamist õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Etendusasutuse helindaja kasutab oma töös salvestus- ja helindusseadmeid ning sobivat tarkvara.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Helindamine
A.2.2 Salvestus ja salvestise järeltöötlus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Etendusasutuse helindaja, tase 3 on tavaliselt erialase ettevalmistuseta ja vähese töökogemusega.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Helindaja, helimeister, helitehnik, helioperaator, helirežissöör, helirežissööri assistent
A.6 Tulevikuoskused
Erialased digipädevused
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Põhiharidus ja kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus.
B.2 Etendusasutuse helindaja, tase 3 üldoskused
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B2 ja inglise keelt tasemel A2 (lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab arvutit algtasemel (lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala).
3. Loob kolleegidega head suhted; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva positsioon...
i, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega.
4. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukohta kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi.
5. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt.
6. Töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas.
6. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning jälgib tööprotsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
7. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte, sh autoriõiguse seadust.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Helindamine 3

Tegevusnäitajad:
1. tagab helitehnilise valmiduse lavastuse tavapärases etenduspaigas vastavalt helitehnilisele plaanile (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid);
2. tegutseb vastavalt etteantud helirežii juhistele;
3. installeerib ja deinstalleerib helitehnika lavastuse tavapärases etenduspaigas vastavalt juhistele;
4. viib läbi heliproovi, tagamaks heliplaani ja helirežii toimimise;
5. helindab ettekande tavapärases etenduspaigas, viies ellu heliproovis kavandatu ning arvestades heliplaani ja helirežiid; probleemide tekkimisel kutsub abi.
B.3.2 Stuudiosalvestus ja salvestise järeltöötlus 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette salvestamiseks sobiva ruumi ja helitehnika vastavalt helirežissöörilt saadud juhistele;
2. salvestab materjali vastavalt helirežissöörilt saadud juhistele;
3. töötleb materjali vastavalt helirežissöörilt saadud juhistele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.3 Etendusasutuse helindaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi.
2. Hoiab end kursis erialase terminoloogiaga ja kasutab seda korrektselt.
3. Järgib oma töös ohutusnõudeid ja riietub vastavalt töö iseloomule;
4. Kasutab töös helitöötlusriist- ja tarkvara.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Etendusasutuse helindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tauno Makke SA Eesti Draamateater
Arbo Maran Tallinna Linnateater
Haar Tammik Tallinna Linnateater, SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium
Mait Visnapuu SA Eesti Noorsooteater

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist