Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Etendusasutuse helimeister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Etendusasutuse helimeister, tase 5
EN: Sound technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 18.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Töörühm uuendas töö kirjeldust ja kompetentside sõnastusi. Suuri sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Etendusasutuse helimeister on teatri vm etendusasutuse tehniline töötaja, kes tagab kvaliteetse heli lavastustel ja muudel teatriga seotud üritustel. Etendusasutuse helimeistri ülesanne on helimaterjali tundmine ja sobiva tehnilise lahenduse leidmine heli kvaliteetseks esitamiseks ja salvestamiseks.... Helimeister tagab ürituste (kontsert, teater, film, konverents, esitlus jms) ning audiovisuaalsete materjalide kvaliteetse helindamise ja järeltöötlemise. Ta orienteerub helipildi iseärasustes ja väljendusvahendites, leiab sobiva tehnoloogilise lahenduse, kasutades vastavaid seadmeid ja arvestades akustilisi tingimusi.
Etendusasutuse helimeister, tase 5 on meeskonna juht, kes juhendab teisi helindajaid, loob uusi helitehnilisi plaane vastavalt teatri vajadustele ja viib läbi suuremahulisi keerukaid salvestusi.
Lisaks etendusasutuse helindaja, tase 5 on kutsealal järgmised kutsed:
etendusasutuse helindaja, tase 3, kes on helitehniliste baasteadmistega, loeb režiid ja helitehnilist plaani, on etenduse helioperaator ja teenindav helitehniline töötaja ning töötab juhendamisel;
etendusasutuse helindaja, tase 4, kes valdab etendusteeninduses kasutatavat tarkvara, loob helitehnilise plaani, salvestab, järeltöötleb ja monteerib iseseisvalt.
Etendusasutuse helimeister töötab nii siseruumides (nt stuudio, teatrisaal, kontserdisaal) kui vabas õhus. Tema töö on vahelduva iseloomuga ja muutuva graafikuga, esineb töötamist õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Etendusasutuse helimeister kasutab oma töös salvestus- ja helindusseadmeid ning sobivat tarkvara.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Helindamine
A.2.2 Salvestus ja salvestise järeltöötlus
A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Etendusasutuse helimeister, tase 5 on tavaliselt keskharidusega, kutsealane kompetentsus on omandatud töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Helindaja, helimeister, helitehnik, helioperaator, helirežissöör, helirežissööri assistent
A.6 Tulevikuoskused
Orienteerub teiste etendusasutuste tehniliste valdkondade töövahendite omavahel toimimises (valgus-, video- ja lavatehnoloogia). Erialased digipädevused.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Keskharidus ja kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus.
B.2 Etendusasutuse helimeister, tase 5 üldoskused
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B2 ja inglise keelt tasemel A2 (lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab arvutit algtasemel (lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala).
3. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning jälgib ja kontrollib tööprotsessi jooksul...
tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
4. Loob kolleegidega head suhted; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega.
5. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukohta kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi.
6. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt.
7. Töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga, juhib meeskonda; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Helindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. tagab lavastuse helitehnilise valmiduse vastavalt helitehnilisele plaanile (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid), arvestades mängukoha iseärasusi; kohandab plaani vastavalt mängukohale; juhendab helindajaid helitehnilise valmiduse tagamisel;
2. tegutseb vastavalt etteantud helirežii juhistele; juhendab helindajaid helirežii lugemisel;
3. koostab ja projekteerib helitehnilise plaani, lähtudes lavastuse tehnilistest vajadustest; valib sobivate tehniliste näitajatega helitehnika, arvestades ettekande koha akustilisi ja tehnilisi omadusi; planeerib helindamise ajakava, meeskonna koosseisu ja transpordi kasutamise;
4. installeerib ja deinstalleerib helitehnika vastavalt helitehnilisele plaanile, arvestades etenduskoha iseärasusi; valmistab ette ja häälestab helisüsteemi vastavalt lavastuse iseloomule; juhendab tehnilisi töötajaid, tagamaks helitehnika korrektse ja ohutu installeerimise;
5. kooskõlastab heliproovi aja ja kestvuse; viib läbi heliproovi, tagamaks heliplaani ja helirežii toimimise; juhendab helindajaid heliproovi läbiviimisel;
6. helindab ettekande, arvestades mängukoha iseärasusi, heliproovis kavandatut, heliplaani ja helirežiid; lahendab tekkinud probleemid; juhendab helindajaid ettekande helindamisel.
B.3.2 Salvestus ja salvestise järeltöötlus 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub salvestatava materjaliga, koostab salvestusplaani; valib ja valmistab ette salvestamiseks sobiva ruumi ja helitehnika; korraldab osapoolte plaanijärgse kaasamise; juhendab salvestusplaani koostamist ja salvestuse ettevalmistust;
2. salvestab materjali, hinnates ühtlasi materjali kvaliteeti; annab esitajale juhiseid materjali paremaks esituseks; jälgib partituuri ja tuvastab kõrvalekalded muusikalisest algmaterjalist; juhendab salvestamist;
3. töötleb ja lõppviimistleb materjali vastavalt selle iseärasustele, arvestades materjali kasutuseesmärki; hindab lõpptulemuse kvaliteeti; juhendab salvestise töötlemist ja lõppviimistlust.
B.3.3 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; langetab asjakohaseid otsuseid;
2. annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; motiveerib ja innustab teisi; kaasab, delegeerib töö ning annab teistele ülesandeid; annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet; loob võimalused tööks sobivate hoiakute kujunemiseks ja teiste arenguks;
3. valib ja seab prioriteete, lähtudes eesmärkidest; kavandab tegevused ja korraldab ressursside leidmise; jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda ja tulemusi, vajadusel sekkub ja kavandab muudatused õigeaegselt;
4. planeerib ja korraldab asjaajamist, lähtudes organisatsiooni juhistest ja teistest regulatsioonidest; koostab juhiseid ning kontrollib nende täitmist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Etendusasutuse helimeister, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt; hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega; jagab ja vahetab erialast informatsiooni.
2. Eelarvestab ja juhib ressursse.
3. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte, sh autoriõiguse seadust; kontrollib tööga seotud õigusaktide järgimist.
4. Järgib oma töös ohutusnõudeid; kontrollib ohutusnõuete täitmist.
5. Riietub vastavalt töö iseloomule.
6. Kasutab töös helitöötlustark- ja riistvara.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.3/2k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Etendusasutuse helindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tauno Makke SA Eesti Draamateater
Arbo Maran Tallinna Linnateater
Haar Tammik Tallinna Linnateater, SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium
Mait Visnapuu SA Eesti Noorsooteater

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist