Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitöö meister, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tekstiilkäsitöö meister, tase 6
EN: Textiles craftspeople, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Kangakuduja
  • Masinkuduja
  • Masintikkija
  • Materjalide värvija ja trükkija
  • Pitstehnikates esemete valmistaja
  • Rahvarõivaste valmistaja
  • Tikkija
  • Viltija
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 25.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tekstiilkäsitöö meister on käsitöö tegija, kes kavandab ja valmistab tekstiile ning tekstiilist esemeid. Ta valdab vähemalt ühte tehnikat meistritasemel, annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib ja juhendab kaastöötajate tööd, vastutades protsessi sujuvuse eest.
Tekstiilkäs...
itöö meister, tase 6 on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale.

Kutsealal on ka
tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3, kes töötab juhendamisel ja vastavalt juhenditele, kasutades etteantud materjale;
tekstiilkäsitööline, tase 4, kes töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid;
tekstiilkäsitööline, tase 5, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel;
tekstiilkäsitöö meister, tase 7, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8....
Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine, kasutamine ja loomine.

A.2.2 Käsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Tekstiilesemete disainimine.
4. Toote ja/või teenuse arendus.
5. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
1. Nõustamine.
2. Juhendamine.
3. Õppematerjalide koostamine.

A.2.4 Arendustegevus
1. Uurimine, rakendusuuringute läbiviimine.
2. Arendustegevuste kavandamine ja elluviimine.
3. Kutseala populariseerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.
3. Vööde kudumine.
4. Kanga materjali ja siduse määratlemine, kangarakenduse tuletamine.

A.2.6 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esemete kudumine lõike järgi.
3. ...
Masinal kootud detailide ühendamine.
4. Koepindade määratlemine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.7 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.
3. Tikandite määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.8 Masintikkimine
1. Tikkimismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Valmisfailide ja tikkimisprogrammide kasutamine.
3. Esemete tikkimine.
4. Detailide ühendamine.

A.2.9 Pitstehnikates esemete valmistamine
1. Pitside valmistamine.
2. Pitside ühendamine.
3. Pitside määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.10 Rahvarõivaste valmistamine
1. Rahvarõivaste komplekteerimine.
2. Lõigete ja tööjuhiste kasutamine ja kohandamine.
3. Rahvarõiva valmistamiseks sobivate materjalide valimine ja valmistamine.
4. Rahvarõiva valmistamise tehnikate määramine.
5. Rahvarõivaesemete valmistamine.
6. Esemete kvaliteedi hindamine.
7. Rahvarõivakomplekti kokkupanemine.

A.2.11 Materjalide värvimine ja trükkimine
1. Materjali värvimine.
2. Trükkimine.
3. Tehnika määratlemine.

A.2.12 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.
3. Viltimistehnika määratlemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.13 Silmuskudumine
1. Esemete, sh pitside kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.
3. Koepindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.14 Heegeldamine
1. Esemete, sh pitside heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.
3. Heegelpindade määramine, skeemi tuletamine ja k...
oostamine.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Käsitöö tegija tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
A.4 Töövahendid
Seadmed ja vahendid vastavalt käsitöötehnikale ja spetsialiseerumisele, nt kangasteljed, kudumismasin, õmblusmasin, vardad, heegelnõel.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne, õpivalmidus ja ettevõtlikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme tekstiilkäsitöö meistri kutseoskused on omandatud töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tekstiilkäsitöö meister, tekstiilkäsitööline, kangakuduja, heegeldaja, tikkija, masintikkija, kuduja, masinkuduja, tekstiilimaalija, viltija, rahvarõivameister.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tekstiilkäsitöö meister, tase 6 kutse taotlemisel tuleb tõendada järgnevad kompetentsid:
kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1 - B.2.4 ja B.2.15 (läbiv kompetents) ning spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb valida üks spetsialiseerumine järgmistest:
kangakudumine, kompeten...
ts B.2.5,
masinkudumine, kompetents B.2.6,
tikkimine, kompetents B.2.7,
masintikkimine, kompetents B.2.8,
pitstehnikates esemete valmistamine, kompetents B.2.9,
rahvarõivaste valmistamine, kompetents B.2.10,
materjalide värvimine ja trükkimine, kompetents B.2.11,
viltimine, kompetents B.2.12.
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.13 ja B.2.14.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kavandab eseme, arvestades kompositsiooni ja värvusõpetuse põhimõtetega ning materjali eripära ja kasutatava tehnoloogiaga; koostab mõõtkavas tööjoonise; loeb kavandeid ja tööjooniseid; kavandab ajaloolise eseme koopia või rekonstruktsiooni, lähtudes originaalesemest;
2. valib vastavalt kavandile ja eseme otstarbele materjali ja tehnoloogia, teeb tööproovi; arvutab enda ja meeskonna tööks kuluva aja, arvestades eseme valmimise tähtaega;
3. arvestab vastavalt kavandile, tööproovile ja eseme otstarbele materjali koguse; hindab materjali kvaliteeti ja sobivust, arvestades selle kasutamise eesmärki; varub materjalid; valmistab ette (vt lisa 1) tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi;
4. hindab töövahendite sobivust ja kvaliteeti, arvestades nende kasutamise eesmärki, kohandab töövahendeid; komplekteerib kavandatud eseme valmistamiseks töövahendid vastavalt kasutatavale tehnikale;
5. loob ergonoomiliselt sobiva ja ohutu töökeskkonna vastavalt nõuetele; koostab erialaseid tööohutuse nõudeid; jälgib nõuete järgimist oma ettevõttes;
6. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks, kogemuse talletamiseks ja metoodilise materjali koostamiseks;
7. kombineerib loovalt erinevaid tehnikaid; vajadusel kaasab teiste tekstiilkäsitöö tehnikate spetsialiste;
8. viimistleb eseme, arvestades eseme valmistamisel kasutatud tehnikat, materjali eripära ja eseme otstarvet; koostab eseme viimistlemise juhendi;
9. tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud vead ja nende põhjused, kõrvaldab need; analüüsib tööprotsessis tekkinud probleeme, ennetab neid; teeb ettepanekuid probleemide lahendamiseks;
10. loeb ja kasutab tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärke ja skeeme; täiendab, suurendab, kohandab ja loob uusi mustriskeeme.
B.2.2 Käsitööalane ettevõtlus 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab ettevõtte tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtte juhtimise põhitõdedest; planeerib oma töö; teeb koostööd erinevate partneritega, sh võrgustikega, jälgides tegutsemise tõhusust; hoiab end kursis majanduses toimuvate muutustega ja konkurentide tegevusega, rakendades loovalt tekkinud võimalusi; hindab ettevõtte jätkusuutlikkust, lähtudes majandamise tulemustest;
2. annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi kaastöötajatele või koostööpartneritele ja praktikantidele; organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele konstruktiivset tagasisidet, probleemide ilmnemisel pakub välja lahendusi;
3. määratleb uudset lähenemist vajava konteksti ning sellest tulenevalt sihtgrupi ja selle vajadused; valib toote valmistamiseks sobiva materjali ja tehnoloogia, arvestades disainitava eseme kasutuseesmärki ja -funktsiooni, kujundab nendest lähtuvalt eseme; valmistab prototüübi ning selle tehnilised joonised ja valmistamise juhendi; testib prototüüpi, analüüsib tulemusi ning teeb vajadusel korrektuure;
4. leiab tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, vajadusel koostab kasutus- ja hooldusjuhendi; analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi;
5. organiseerib toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm; kasutab sidusvaldkondade ja rahvusvahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.
B.2.3 Nõustamine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. nõustab tellijat ja koostööpartnerit sobiva materjali, tehnoloogia ja kompositsiooni valimisel, lähtudes nii üksikesemest kui tervikust/komplektist/tiraažist, arvestades vajadusel kultuurilist, ajaloolist ja/või paikkondlikku eripära;
2. jälgib, analüüsib ja tagasisidestab juhendatava tegevust, märkab edusamme ja tunnustab; nõustab eesmärkide seadmisel, toetab kohanemist ja arengut; nõustab juhendatavat töös ettetulevate probleemide lahendamisel, vajadusel sekkub kriitilistes olukordades õigeaegselt; loob võimalused tööks sobivate hoiakute kujunemiseks ja teiste arenguks;
3. koostab õppe- ja juhendmaterjale.
B.2.4 Arendustegevus 6

Tegevusnäitajad:
1. eesmärgistab, kavandab ja viib läbi kitsamaid erialaseid rakendusuuringuid;
2. eesmärgistab, kavandab ja viib läbi valdkonda arendavaid tegevusi, nt korraldab koolitusi, toetab teiste käsitööliste enesetäiendust, jagab kogemusi kolleegidega, osaleb aktiivselt erialaliidu/organisatsiooni tegevustes;
3. tutvustab erialast tegevust ja käsitöö valdkonda, kasutades maine kujundamiseks ja sihtgruppidega suhtlemiseks erinevaid kommunikatsiooni võimalusi.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üks spetsialiseerumine järgmistest: kangakudumine, kompetents B.2.5, masinkudumine, kompetents B.2.6, tikkimine, kompetents B.2.7, masintikkimine, kompetents B.2.8, pitstehnikates esemete valmistamine, kompetents B.2.9, rahvarõivaste valmistamine, kompetents B....2.10, materjalide värvimine ja trükkimine, kompetents B.2.11, viltimine, kompetents B.2.12.
Loe edasi
Peida
Kangakuduja
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Kangakudumine 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab kangasteljed vastavalt telje tüübile ja rakendusskeemile;
2. koob erinevatest materjalidest kangaid erinevates sidustes vastavalt kavandile ja rakendusskeemile, kasutades täiendavaid abivahendeid;
3. koob telgedel kootavaid etnograafilisi vöid vastavalt rakendusskeemile, kasutades täiendavaid abivahendeid;
4. teeb kindlaks kanga materjali, siduse ja kasutusala; tuletab rakendusskeeme; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva kanga materjali ja siduse; tuletab kanga näidisest rakendusskeeme, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi rakendusskeeme.
 
Masinkuduja
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Masinkudumine 6

Tegevusnäitajad:
1. valmistab kudumismasina ette põhi- ja abiplaadiga kudumiseks; seadistab juhendi alusel kudumismasina vastavalt kootavale mustrile ja kasutatavale tehnoloogiale;
2. koob lõikelisi esemeid vastavalt kavandile; kohandab lõikeid, arvestades masina tehnoloogiliste võimalustega;
3. ühendab masinal kootud detaile käsitsi või masinal;
4. teeb kindlaks kudumil kasutatud tehnoloogilised võtted ja lahendused; pakub soovitud tulemuse saavutamiseks sobivaid tehnoloogilisi võtteid ja lahendusi, koostab skeemi.
 
Tikkija
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Tikkimine 6

Tegevusnäitajad:
1. tikib esemeid vastavalt juhendile ja skeemile, sh teeb täpseid koopiaid etnograafilistest esemetest; reguleerib sobiva materjali, töövahendite ja -võtetega tikandi suurust;
2. ühendab tikitud detailid sobivate töövõtetega;
3. tunneb ära tikandi ja tikkimisel kasutatud materjalid; tuletab tööjoonise vastavalt originaalesemele; kohandab joonist vastavalt eesmärgile ja materjalile; loob tikkimiskavandeid ja vastavaid tööjooniseid metoodiliste materjalide koostamiseks.
 
Masintikkija
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Masintikkimine 6

Tegevusnäitajad:
1. seadistab mitmeniidilise tikkimismasina; valib sobiva tugikanga, raami ja programmi, arvestades tikitava eseme materjali, suuruse ja funktsiooniga;
2. kasutab valmisfaile, korrigeerib neid vastavalt masina võimalustele arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi; Kujundab nii kavandi järgi kui iseseisvalt tikandeid enamlevinud programmides, loob uusi tikkimisfaile;
3. tikib valmisfaile kasutades tikkimisseadmega varustatud universaalõmblusmasinaga; kasutab spetsiaalseid tikkimisniite, tugikangaid ja abivahendeid, arvestades nende omavahelise sobivusega; arvestab tikitava ornamendi suuruse ja asukohaga esemel; tikib raamist suuremaid tikandeid;
4. kinnitab aplikatsiooni kangale sobiva tehnikaga, arvestades materjalide omadusi ja eseme kasutuseesmärki.
 
Pitstehnikates esemete valmistaja
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Pitsitehnikates esemete valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab erinevatest materjalidest pitsitehnikates esemeid vastavalt joonisele või tööskeemile, kasutades töövahendeid vastavalt pitsi liigile;
2. ühendab pitsid sobivate töövõtetega eseme külge;
3. teeb kindlaks pitsi valmistamise tehnika, materjali ja kasutusala; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva pitsi tüübi ja materjali; tuletab pitsi näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi tööskeeme.
 
Rahvarõivaste valmistaja
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Rahvarõivaste valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. komplekteerib muuseumi- ning kirjandusallikate põhjal kihelkonna tasandil rahvarõivakomplekti, arvestades geograafilist, ajastulist ja sotsiaalset eripära; dokumenteerib esemete päritolu ja tehnilised näitajad; analüüsib allikakriitiliselt rahvarõiva osade komplekti sobivust;
2. valib rahvarõiva osade lõiked ja tööjuhised vastavalt eesmärgile; kasutab neid või kohandab vastavalt vajadusele, säilitades originaaliläheduse ja pidades silmas tervikut;
3. valib rahvarõiva valmistamiseks sobivad originaalilähedased materjalid või valmistab need ise; sobitab vastavaid materjale, arvestades nende omavahelist sobivust ja originaalilähedust;
4. teeb kindlaks rahvarõivaeseme valmistamise tehnikad ja materjalid; tuletab eseme põhjal tööjoonise või -skeemi;
5. valmistab põhikomplekti kuuluvad rahvarõivaesemed ja tekstiilist aksessuaarid (peakatte, vöö ja paelad, koti), kasutades käsitöötehnikaid ja materjale vastavalt eesmärgile;
6. hindab esemete ja teostuse kvaliteeti ning vastavust eesmärgile;
7. paneb kokku rahvarõivakomplekti; vajadusel tellib osad komplekti kuuluvad esemed vastavate oskustega käsitöölistelt.
 
Materjalide värvija ja trükkija
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Materjalide värvimine ja trükkimine 6

Tegevusnäitajad:
1. värvib materjale sünteetiliste ja looduslike värvidega, kasutades erinevaid värvimise tehnikaid; kasutab sobivaid kinnitus- ja peitsaineid; loob uusi värvimise retsepte;
2. kujundab materjale trükitehnikates, arvestades materjali ja tehnika eripära, kasutusotstarvet ning omavahelist sobivust;
3. analüüsib värvitud/trükitud materjale ning tuvastab kasutatud ained ja tehnikad; saavutab originaalesemetele sarnase tulemuse, arvestades värvide muutumise tegureid; vajadusel teeb katseid.
 
Viltija
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Viltimine 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab kavandi järgi nii käsitsi kui ka masinaid kasutades kuivviltimistehnikas esemeid, arvestades materjali eripära; kombineerib erinevaid kuiv- ja märgviltimistehnikaid;
2. valmistab kavandi järgi nii käsitsi kui ka masinaid kasutades märgviltimistehnikas tasapindseid ja ruumilisi esemeid, arvestades materjali eripära; kasutab sobivaid abivahendeid; kombineerib erinevaid kiudusid ja kangaid ning kuiv- ja märgviltimistehnikaid; kasutab kohaseid viimistlusvõtteid ja -vahendeid;
3. määratleb kombineeritud tehnikates vilditud esemete valmistamisel kasutatud tehnikaid, materjale ja kiudusid.

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.13 ja B.2.14.
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Silmuskudumine 5

Tegevusnäitajad:
1. koob esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades koe venivust ja materjali omadusi; reguleerib sobiva lõnga, töövahendite ja -võtetega koe tihedust;
2. ühendab kootud detailid sobivate töövõtetega;
3. teeb kindlaks kootud eseme valmistamise viisi, materjali ja kasutusala; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva kudumistehnika ja materjali; tuletab kootud eseme näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi tööskeeme.
B.2.14 Heegeldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. heegeldab esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades heegelpinna venivust ja materjali omadusi; reguleerib sobiva materjali, töövahendite ja -võtetega heegelpinna tihedust;
2. ühendab heegeldatud detailid sobivate töövõtetega;
3. teeb kindlaks heegeldatud eseme valmistamise viisi, materjali ja kasutusala; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva heegeltehnika ja materjali; tuletab heegeldatud eseme näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi tööskeeme.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 Tekstiilkäsitöö meister, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. arvestab oma töös kultuurilise, ajaloolise ja paikkondliku kontekstiga;
2. analüüsib oma ja teiste tööd ning tulemusi, teeb vajadusel teeb ümberkorraldusi tööprotsessis; juhendab kolleege oma töö analüüsimisel, annab nõu parendustegevusteks;
3. hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt, vajadusel loob uusi erialaseid termineid;
4. kasutab tekstiilmaterjale, arvestades tehnikat, materjali(de) omadusi ning eseme otstarvet;
5. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialaste arengutega; jagab ja vahetab erialast informatsiooni;
6. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika); järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust;
7. loob head suhted kolleegide ja klientidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt, lahendab probleeme; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt;
8. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
9. hoiab töö ja eraelu tasakaalus ning hoolitseb oma tervise ja töövõimekuse hoidmise eest;
10. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; läheneb olukordade lahendamisele uudselt ja loovalt, on avatud ja koostööaldis;
11. kasutab oma töös korrektset eesti keelt nii kõnes kui kirjas; kasutab vähemalt ühte võõrkeelt enesetäiendamise eesmärgil;
12. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 3 Digioskused) ning sobivaid erialaseid programme.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.17/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Töövõtted tehnikad ja abivahendid
Lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Randmaa MTÜ Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Silja Nõu OÜ Kodukäsitöö
Maret Lehis OÜ Pileum
Ave Matsin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist