Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tantsuspetsialist, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tantsuspetsialist, tase 6
EN: Dance Specialist, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Eesti rahvatants
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 30.06.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Ülikool Etenduskunstid 214393 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 10.11.2023 Avatud
2 Tallinna Ülikool Koreograafia 1558 511 bakalaureuseõpe (vv alates 01.06.2002) 3/0 25.04.2023 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.
Tantsuspetsialist, tas...
e 6 tegutseb iseseisvalt, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus.

Kutsealal tegutsevad ka
tantsuspetsialist, tase 5, kes on vähema kogemusega ja võib vajada juhendamist;
tantsuspetsialist, tase 7, kes on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte;
tantsuspetsialist, tase 8, kes on valdkonna eesvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine
1. Füüsilise keskkonna tegevusteks ettevalmistamine.
2. Tantsulist tegevust toetava vaimse keskkonna loomine.

A.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine
1. Eesmärkide püstitamine.
2. Loome- ja õppeprotsessi kavandamine.
3. Osalejate füüsiliste ja vaimse...
te võimete ning tantsuoskuste arendamine.
4. Loome- ja õppeprotsessi läbiviimine.
5. Loome- ja õppeprotsessi tulemuse esitlemine.
6. Kokkuvõtete tegemine ja edasise tegevuse planeerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Eesti rahvatants
A.2.3 Eesti rahvatants
1. Rahvatantsu põhisammude ja -liikumiste kasutamine.
2. Olulise repertuaariga kursisolek.
3. Erialase terminoloogia kasutamine.
4. Liikumise sidumine muusikaga.
5. Rahvatantsukollektiivi järjepidev juhtimine.
6. Väljakutöö.
7. Rahvarõivaste kandmise v...
äärtustamine.
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Koreograafia loomine
1. Koreograafia idee leidmine.
2. Koreograafia elluviimine.

A.2.5 Lavastamine
1. Visiooni loomine.
2. Erinevatest komponentidest terviku loomine.
3. Prooviprotsessi juhtimine.
4. Lõpptulemuse esitlemine.
5. Kokkuvõtete tegemine.

A.2.6 Eestvedamine
1. Grupip...
rotsesside suunamine.
2. Projektijuhtimine.
3. Ressursside juhtimine.
4. Juhendamine.
5. Ideede algatamine ja elluviimine.
6. Inimeste kaasamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on füüsilist ja vaimset pingutust nõudev, riskiteguriks on vigastuste oht.
A.4 Töövahendid
Töövahenditeks on tantsustiilist lähtuvalt sobivad jalanõud, riietus, rekvisiidid ja vahendid, muusikat mängiv seade või instrument ning infotehnoloogilised vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Olulised on võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut ja loovust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme tantsuspetsialistil on erialane kõrgharidus või kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus või läbitud erialane täienduskoolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tantsuõpetaja, tantsukunstnik, tantsutreener, tantsuspetsialist, ballettmeister, koreograaf, tantsuringi juhendaja, tantsurühma juhendaja, liikumisjuht, repetiitor.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Põhikutse tantsuspetsialist, tase 6 taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.7 (läbiv kompetents) ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 - B.2.6.

Spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.7 ...
(läbiv kompetents), spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.3 ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 - B.2.6.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab füüsilise keskkonna olukorda ja sobivust erialaseks tegevuseks; loob ohutu keskkonna, arvestades tegevuse eesmärki;
2. loob usaldusliku, loomingulist tegevust ja koostööd soodustava õhkkonna; toetab osalejate motivatsiooni ja arengut, arvestades osalejate eripära.
B.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. sõnastab tegevuse pikaajalised eesmärgid, arvestades osalejate eripäraga;
2. kavandab pikaajalise loome- ja õppeprotsessi (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid), lähtudes püstitatud eesmärkidest, ressurssidest ja ajakavast;
3. arendab osalejate füüsilisi ja vaimseid võimeid ning tantsuoskust, arvestades nende eripäraga;
4. viib loome- ja õppeprotsessi läbi, lähtudes püstitatud eesmärkidest ja ressurssidest; viib tegevused ellu, püsides kavandatud ajagraafikus; hindab osalejate valmidust esinemiseks;
5. tutvustab osalejatele käitumis- ja esinemiskultuuri; mõtestab esinemise olulisust protsessis; valib esinemisväljundid, lähtudes kogu õppe- ja loomeprotsessi eesmärgist;
6. hindab eesmärkide saavutamist; annab osalejatele ja võtab neilt vastu tagasisidet; analüüsib ennast ja oma tööd antud õppe- ja loomeprotsessis, teeb järeldused ja arvestab nendega edasise tegevuse planeerimisel.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.7 (läbiv kompetents), spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.3 ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 - B.2.6.
Eesti rahvatants
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Eesti rahvatants 6

Tegevusnäitajad:
1. kasutab enamlevinud põhisamme ja -liikumisi ilma abimaterjalideta; leiab vähemlevinud põhisammud ja -liikumised erialastest allikatest; loeb sammustikku ja liikumisi taktiosade kaupa;
2. on kursis olulisemate pärimustantsude ja erinevate ajastute autoriloominguga;
3. kasutab eesti rahvatantsu oskussõnavara ja rakendab seda erinevates olukordades (suurlavastused jms);
4. orienteerub eesti muusikaloos (sh pärimus- ja rahvamuusika), kohandab liikumise kooskõlas muusikaga; teeb koostööd muusiku(te)ga;
5. juhib iseseisvalt pidevalt tegutsevat rahvatantsukollektiivi;
6. loeb väljakujooniseid; juhendab mitut rühma väljakul;
7. arvestab rahvarõiva kandmise põhimõtteid ja leiab vajadusel lisainfot; väärtustab rahvarõiva kandmise kultuuri.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 - B.2.6.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Koreograafia loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. sõnastab koreograafilise idee, arvestab kaasnevaid komponente, nt osalejad, heli, ruum, valgus; loob tervikliku kompositsiooni;
2. viib koreograafilise idee ellu, arvestades kaasnevaid komponente.
B.2.5 Lavastamine 7

Tegevusnäitajad:
1. sõnastab lavastuse idee, täpsustab kontseptsiooni, valib vormi;
2. lähtudes lavastuse kontseptsioonist ja vormist valib lavastusmeeskonna, lavastust toetavad komponendid; koostab stsenaariumi/lavastusplaani;
3. koostab aja- ja tegevusplaani ning kooskõlastab selle lavastusmeeskonnaga; planeerib ja juhib prooviperioodi;
4. tagab lavastuse valmimise ja etendamise;
5. teeb koos lavastusmeeskonnaga kokkuvõtte kogu lavastusprotsessist, analüüsib tagasisidet edasise töö parendamiseks.
B.2.6 Eestvedamine 7

Tegevusnäitajad:
1. suunab grupiprotsesse, arvestades grupi arengufaase, rolle grupis; loob arengut toetava motiveeriva keskkonna;
2. kirjutab idee projektiks ja koostab taotluse, arvestades projekti teostatavusega; tagab projekti toimimise ja aruandluse; hoiab end kursis projektitaotluse ja toetuse saamise võimalustega;
3. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
4. loob võimalused tegevuseks sobivate hoiakute kujunemiseks ja teiste arenguks; toetab muudatustega toimetulekut ja võimekuse rakendamist;
5. pakub välja uusi ideid, viib need ellu; läheneb olukordade lahendamisele uudselt ja loovalt, on avatud ja koostööaldis;
6. teeb otsuseid ja viib neid ellu teistega koos ja teistega arvestades.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Tantsuspetsialist, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. valdab ühte või mitut tantsustiili, sh kasutab korrektset erialast terminoloogiat; hoiab end kursis valdkondlike traditsioonide ja uuendustega; kasutab muusika põhimõisteid (tempo, takt, löök, rütm, paus jne); tunneb ära meloodia osad;
2. hoiab ja arendab oma kutseoskusi; täiendab ennast erialaselt pidevalt;
3. kasutab teadlikult verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemisviisi, arvestades partnerit ja olukorda; kasutab adekvaatseid enesekehtestamise meetodeid; teeb koostööd ja kuulab teisi;
4. järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte; järgib üldisi eetilisi norme; austab teiste loomingut, viitab korrektselt allikatele, arvestades autoriõigusi;
5. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga, juhib meeskonda; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
6. reflekteerib ja hindab enda tegevust protsesside juhtimisel, toob välja enda tugevused ja arenguvajadused ning kavandab tegevused enda arendamiseks; kogub ja analüüsib tagasisidet ning teeb vajadusel korrektuure oma tegevuses;
7. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib sobiva ettevõtlusvormi; kasutab sise- ja väliskommunikatsiooni võimalusi maine kujundamiseks ja sihtgruppidega suhtlemiseks;
8. kasutab korrektset õpetamise keelt kõnes ja kirjas;
9. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.20/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Tantsuspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2653 Tantsijad ja koreograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sille Kapper Tallinna Ülikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Krõõt Kiviste Shate Tantsukool, Tartu Tantsuakadeemia Villiko Kruuse, Waf Managment OÜ
Agne Kurrikoff-Herman Eesti Rahvatantsuansamblite Liit
Raido Mägi Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Silvia Purje Eesti Tantsuspordi Liit
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Anu Sööt Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Anne Tamm-Kivimets Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, MTÜ Just Tants
Margus Toomla Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist