Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sisetööde elektrik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Sisetööde elektrik, tase 4
EN: Electrician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.10.2023
Kehtib kuni: 30.06.2024
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
14.03.2024
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. septembrini 2026 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/12 15.03.2024.
----------------------------------
19.10.2023
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Sisetööde elektrik 210077 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Sisetööde elektrik 200197 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.10.2023 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Sisetööde elektrik 140837 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Sisetööde elektrik 140819 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.10.2023 Avatud
5 Järvamaa Kutsehariduskeskus Sisetööde elektrik 206457 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.10.2023 Avatud
6 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Sisetööde elektrik 141805 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.10.2023 Avatud
7 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Sisetööde elektrik 147017 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
8 Tallinna Kopli Ametikool Sisetööde elektrik 210157 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
9 Tallinna Polütehnikum Sisetööde elektrik 209863 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
10 Tallinna Polütehnikum Sisetööde elektrik 205343 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.10.2023 Avatud
11 Tallinna Polütehnikum Sisetööde elektrik 141723 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
12 Tartu Rakenduslik Kolledž Sisetööde elektrik 134859 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.10.2023 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Sisetööde elektrik 136757 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
14 Tartu Rakenduslik Kolledž Sisetööde elektrik 208377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
15 Viljandi Kutseõppekeskus Sisetööde elektrik 206837 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.10.2023 Avatud
16 Viljandi Kutseõppekeskus Sisetööde elektrik 144697 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.10.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme sisetööde elektriku töö eesmärk on tagada elektripaigaldise tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus.
4. taseme sisetööde elektrik paigaldab, kontrollib ja hooldab kuni 1000 V vahelduv- ja kuni 1500 V alalispinge (edaspidi madalpinge) elektripaigaldisi ja -seadmeid mitmesugustes hoonete...
s, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).
4. taseme sisetööde elektrik töötab iseseisvalt ja töörühma liikmena täites tööülesandeid muutuvates olukordades.
Töö eeldab laiemat kutseoskuste spektrit, kuna elektritööd seonduvad lihtsamate kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge (edaspidi väikepinge) seadmete (sh automaatikaseadmete) paigalduse ja hooldusega.

Lähedased kutsed:
Sisetööde elektrik, tase 5
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
Automaatik, tase 4
Automaatik, tase 5
Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Turvasüsteemide tehnik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööülesandele vastava töö kavandamine
1. Tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe leidmine
2. Tegevuse kavandamine
3. Materjalide ja töövahendite valik

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1. Elektri- ja tuleohutusnõuete täitmine
2. Eritööde ohutusnõuete täitmine
3. Ohutu tööpa...
iga korraldamine
4. Tegutsemine tööõnnetuse korral

A.2.3 Kaablitööd
1. Elektritoitekaablite paigaldamine
2. Infoedastus-, ohutus- ja turvasüsteemide kaablite paigaldamine
3. Kaablite paigaldamine hoonete tehnosüsteemide juhtimiseks
4. Olemasolevate kaablite asendamine

A.2.4 Elektrijaotuskeskustes töötamine
1. Elektrijaotuskeskuste ja nende komponentide paigaldamine ja asendamine
2. Elektrijaotuskeskuste koostamine

A.2.5 Madal- ja väikepinge seadmete paigaldamine
1. Elektritarvitite paigaldamine ja asendamine
2. Maandusseadmete paigaldamine
3. Piksekaitseseadmete paigaldamine õigusaktides sätestatud pädevuse piires

A.2.6 Automaatikaseadmete paigaldamine ja ühendamine
1. Automaatikaprojektist vajaliku teabe leidmine
2. Automaatikaseadmete paigaldamine
3. Automaatikaseadmete ühendamine

A.2.7 Töötulemuse kontrollimine ja dokumenteerimine
1. Oma töö kontrollimine elektrimõõtmiste kaudu
2. Dokumentatsiooni vormistamine

A.2.8 Elektripaigaldiste käidutoimingute läbiviimine
1. Elektripaigaldiste ja -tarvitite kontrollimine
2. Elektripaigaldiste ja -tarvitite hooldamine
3. Elektripaigaldiste kontrolli- ja hooldustoimingute dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude müra ja tolmuga ning pingestatud seadmetega. Tööülesanded on vahelduvad ja nende täitmine võib põhjustada sundasendist tingitud vaevusi.
Traumade vältimiseks tuleb järgida töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ni...
ng vajaduse korral kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.
Eriolukordades tuleb töötada nädalavahetustel, riiklike pühade ajal ja öösel. Töö on liikuva iseloomuga ja võib eeldada sõiduki juhtimisõigust.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid (nt tõstukid) ja mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt), infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab füüsilist vastupidavust, käelist osavust ning valmisolekut töötada kõrgustes. Töös on oluline järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime ning koostöövalmidus. Märgistatud kaablite ja juhtmetega töötamine eeldab värvieristusvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme sisetööde elektrik omandab kutseoskused kutseõppeasutuses või töökohal õppides (sh koolituskursusi läbides).
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sisetööde elektrikuna töötamisel on nõutav isiku elektriohuteadlikkuse kontrolli läbimist tõendav tõend. Alus: Seadme ohutuse seadus. Majandus- ja taristuministri määrus „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded“.
Elektritööde korraldust reguleerib standard EVS-EN50110-1 „Elektr...
ipaigaldiste käit“.
Tuletöid reguleerib siseministri määrus „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“.
Tööohutuse nõuded, töötajate õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel sätestab „Töötervishoiu ja tööohutuse seadus“.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.8) ja läbivad (B.2.9) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööülesandele vastava töö kavandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb tehnilise dokumentatsiooni (nt elektriprojekti) põhjal kindlaks oma tööülesande täitmiseks vajalikud lähteandmed, kasutades digitaalsete elektrijooniste lugemiseks asjakohast rakendustarkvara;
2. koostab lähteandmete põhjal isikliku tööplaani, määrab kindlaks tööoperatsioonide järjestuse ja tööpaiga piiride ulatuse;
3. valib ja komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid.

Teadmised:
1) elektrijoonistes kasutatavad tingmärgid;
2) SI-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikud ning lihtsad teisendamis- ja võrdlusarvutused;
3) töövahendite (tööriistade ja mehhanismide) kasutusjuhendid
4) elektrimaterjalide omadused ja kasutusala.
B.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1. täidab igas tööetapis elektri-, tule- ja tööohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi;
2. täidab tõsteseadmete (nt tali, tõstuk) kasutamis- ja ohutusnõudeid ning käsitsi tehtavatele tõstetöödele kehtestatud nõudeid;
3. täidab inimeste tõstmise seadmete kasutus- ja ohutusjuhendeid ning redelitel ja tellingutel töötamise ohutusnõudeid;
4. valmistab ette ohutu tööpaiga ning kontrollib töö käigus selle ohutust, kasutades ettenähtud kaitsevahendeid;
5. piirab mitteelektriala isikute (allhanke tegijaid, ehitajad) juurdepääsu tööpaigale;
6. tegutseb tööõnnetuse korral oma vastutusala piires;
7. kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vastavalt ettevõttes sätestatud korrale.

Teadmised:
1) algteadmised esmaabi andmisest.
B.2.3 Kaablitööd 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab madal- ja väikepinge elektritoitekaabli (nt seinale, lakke ja kaabliriiulile), lähtudes tööülesandest ja paigaldusnõuetest;
2. paigaldab andmesidekaablid, sh valguskaablid, lähtudes tööülesandest ja paigaldusnõuetest;
3. paigaldab hoone tehnosüsteemide juhtimiskaablid, lähtudes tööülesandest ja paigaldusnõuetest;
4. asendab lühise, katkestuse vm põhjusel rikutud kaabli, lähtudes tööülesandest ja tuvastatud rikke asukohast ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid (nt kaabli vahetus seadmest seadmeni).

Teadmised:
1) tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
2) elektromagnetilise ühilduvuse nõuded.
B.2.4 Elektrijaotuskeskustes töötamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja asendab elektrijaotuskeskuseid ja nende komponente, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid;
2. koostab etteantud jooniste alusel elektrijaotuskeskuseid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid ning järgides elektrijaotuskeskuse koostamise standardeid.
B.2.5 Madal- ja väikepinge seadmete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab elektritarvitite projektijärgsed asukohad ja paigaldab elektritarvitid vastavalt tootja juhistele;
2. asendab elektritarvitid rikke korral või tehniliste näitajate muutmise korral;
3. paigaldab projektijärgsetele asukohtadele maandusjuhid ja -elektroodid ning potentsiaaliühtlustuslatid ja -juhid, neid märgistades ja mehaaniliselt kaitstes;
4. veendub maandusseadme normidele vastavuses, mittevastavuse korral teavitab elektritöid juhtivat isikut, teeb ettepanekuid konstruktsiooni muudatuseks;
5. paigaldab elektriseadmete kaitsmiseks vajalikud piksekaitseseadmed, järgides projekti ja õigusaktide sätteid.

Teadmised:
1) mootori tüübid ja lülitusskeemid.
B.2.6 Automaatikaseadmete paigaldamine ja ühendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb automaatika projekti, asukohaplaani ja paigaldusskeemi põhjal kindlaks tööülesande täitmiseks vajalikud lähteandmed;
2. paigaldab elektrimootori juhtimis-, ventilatsiooni-, täitur- ja andurseadmed ning mõõteriistad (va. spetsiifilisi süsteeme), järgides paigaldusskeemi ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid;
3. ühendab ühendusskeemi alusel juhtimis- ja jõuahelad, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid.
B.2.7 Töötulemuse kontrollimine ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele;
2. koostab enda poolt läbi viidud paigaldustööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib tehtud muudatused vastavalt etteantud vormidele.
B.2.8 Elektripaigaldiste käidutoimingute läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. kavandab meetmed rikete kõrvaldamiseks või teavitab vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele;
2. kontrollib elektrimõõtmistega elektripaigaldiste ja -tarvitite tehniliste näitajate vastavust normväärtustele, tuvastades võimalikud kõrvalekalded, häired ja rikked. kavandab meetmed rikete kõrvaldamiseks või teavitab vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele
3. hooldab perioodiliselt elektripaigaldisi ja tarviteid järgides käidukava.
4. remondib elektripaigaldisi vastavalt eelnevalt kavandatud rikke kõrvaldamise meetmele.
5. koostab mõõteprotokollid ja dokumenteerib kontrolli- ja hooldustoimingute jooksul tehtud muudatused, järgides käidukava.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Sisetööde elektrik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest (paigaldiste projekteerimise ja ehituse standardid, elektriseadmete ehituseeskirjad jm);
2. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid teadmisi (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted jm);
3. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
4. järgib keskkonnahoiu nõudeid, kogub kokku tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalid ja jäätmed;
5. kasutab tööriistu, tarvikuid ja isikukaitsevahendeid vastavalt juhenditele ja eeskirjadele;
6. suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt oma vastutusala piires;
7. osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires, suudab kiiresti reageerida muutunud olukordades;
8. kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis tehnoloogiliste muudatustega;
9. kasutab IKT riistvara ja erialast rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda;
10. kasutab vähemalt üht võõrkeelt erialase informatsiooni hankimiseks tasemel B1 moodul “Mõistmine“ vt Lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“;
11. Kasutab oma töös arvutit vastavalt ECDL sertifikaadis kirjeldatud baasmoodulitele ning standardmoodulitele „IT turvalisus“ ja „Koostöö internetis“, (vt Lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-19102023-2.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Urmas Leitmäe Elektritööde Ettevõtjate Liit
Aulika Riisenberg SA Innove
Sergei Kuliš Telia AS
Ülo Kala Walde AS
Lembit Vali Eesti Elektroenergeetika Selts
Urmas Mahlapuu TERA AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist