Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Toitumisnõustaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Toitumisnõustaja, tase 5
EN: Nutritional councelor, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2023
Kehtib kuni: 15.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toitumisnõustaja nõustab klienti, lähtudes tõenduspõhistest Eestis kehtivatest toidu-, toitumis- ja liikumissoovitustest ning toitumist puudutavatest ravi- ja tegevusjuhenditest tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Toitumisnõustaja selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtu...des omandatud teadmistest toidu ja toitumise mõjust inimese tervisele, sh haiguste tekkele.
Ta abistab klienti toitumisteabes orienteerumisel, kliendile sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel.
Kaasuvate haiguste puhul võib toitumisnõustaja nõustada haigeid koostöös vastava spetsialistiga ainult tasakaalustatud toitumise osas, kuid ei määra haiguspuhuseid või piirangutega dieete.
Toitumisnõustaja mõistab koostöö tähtsust teiste erialade esindajate ning kliendivõrgustiku liikmetega. Ta võib kliendigruppidele korraldada praktilisi töötubasid ja loenguid.
Toitumisnõustaja täiendab ennast pidevalt ja rakendab tõenduspõhiseid teadmisi praktikas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi toitumise ja eluviisi hindamine
1. Kontakti loomine.
2. Üldandmete kogumine.
3. Toitumise ja toitumuse andmete kogumine.
4. Kogutud andmete analüüsimine ja hindamine.

A.2.2 Toitumise- ja eluviisi muutmise eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani koostamine
1. Eesmärkide püsti...
tamine.
2. Tegevuskava koostamine.

A.2.3 Toitumisnõustamine
1. Tervisliku tasakaalustatud toitumise soovitamine, juhiste andmine ja juhendamine.
2. Toidutõhustamise meetodite soovitamine.
3. Toitumise ja piirangutega dieetide tasakaalustamine.
4. Kliendi juhendamine valikute tegemisel.
5. Kliendi nõustamine tervislike eluviiside järgimisel.
6. Kliendi teavitamine teabeallikatest.
7. Kliendi toetamine ja võimestamine.
8. Koostöö teiste spetsialistide ja kliendi tugivõrgustikuga.

A.2.4 Toitumuslike sekkumiste mõju ja tulemuste hindamine
1. Tulemuste analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.
2. Enda tegevuse analüüsimine ja hindamine.

A.2.5 Toitumisnõustamine tervislikuks liikumiseks
1. Kliendi toitumise, söömisharjumuste ja füüsilise koormuse hindamine.
2. Kliendi vajaduste määratlemine ja tegevuskava koostamine.
3. Kliendi nõustamine toitumise osas.
4. Toidutõhustamise meetodite soovitamine tervislikuks liikumiseks.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Toitumisnõustajad töötavad erakabinettides, nõustamiskeskustes, tervishoiu- või sotsiaalteenust osutavates asutustes, lasteasutuses, hoolekandeasutuses, spordikeskustes vm asutustes iseseisvalt või meeskonna liikmena. Toitumisnõustaja töötab klientide vastuvõtuks sobivas ruumis. Toitumisnõustamist v...õib läbi viia ka veebikeskkonnas.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Enamkasutatavad töövahendid on kaal ja mõõdulint, kliendile mõeldud jaotusmaterjalid ja teavikud, ea- ja kognitsioonikohased näitlikud abivahendid, nõustajale mõeldud juhendmaterjalid ja käsiraamatud, erialane tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Toitumisnõustaja kutse eeldab suhtlemisvalmidust, empaatiavõimet, otsustusvõimet, positiivset ellusuhtumist, analüütilist mõtlemist, võimet omandada uusi teadmisi, korrektsust, täpsust ja diskreetsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Toitumisnõustajal on vähemalt keskharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ja töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Toitumiskonsultant, toitumisnõustaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi toitumise ja eluviisi hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. loob kliendiga kontakti ja usaldusliku suhte;
2. kogub andmeid kliendi ootuste, pöördumise põhjuste, seniste terviseprobleemide, ravi ja eluviisi (sh kultuurilised erisused), psühhosotsiaalse olukorra ja võimaluste kohta;
3. kogub andmeid kliendi söömise, toidulisandite kasutamise, toitumuse ja toitumuslike vajaduste ja eripärade kohta, kasutades selleks sobivaid meetodeid (nt toitumispäevik); märkab söömishäire sümptomeid;
4. analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja kliendi toitumuslikud probleemid, seisundi ja sobivuse toitumisnõustamiseks, kasutades selleks sobivaid meetodeid (nt tõenduspõhised testid, kehamassi indeksi määramine), kasutab vajadusel tõenduspõhiseid toitumissoovitusi ja -programmi (nt tap.nutridata.ee); vajadusel soovitab pöörduda kliendil erialaspetsialisti juurde (nt arst, toitumisterapeut, psühholoog, logopeed).
B.2.2 Toitumise- ja eluviisi muutmise eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. püstitab koostöös kliendiga toitumise ja eluviisiga seotud hinnatavad, realistlikud kliendi tervist toetavad lühi- ja pikaajalised eesmärgid;
2. annab vastavalt püstitatud eesmärkidele kliendile sobivad tasakaalustatud toitumisjuhised ja koostab tegevuskava (vajadusel kliendispetsiifilise menüü ja kehalise aktiivsuse soovitused), arvestades kliendi individuaalseid vajadusi (nt vanust, füsioloogilist seisundit, kognitsiooni), kultuurilisi ja veendumuslikke eripärasid ning sagedasemate krooniliste haiguste riskifaktoreid.
B.2.3 Toitumisnõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. annab kliendile ja/või grupile juhiseid tasakaalustatud toitumise kohta (nt toidukordade regulaarsus, söömisele keskendumine, toiduvaliku mitmekesisus, toitainete tasakaal, vajadusel toidulisandite kasutamine toitumissoovituste alusel) ja kehamassi korrigeerimiseks, arvestades biokeemia ja füsioloogia põhiteadmisi; juhiste andmisel lähtub tõenduspõhistest Eestis kehtivatest toidu-, toitumis- ja liikumissoovitustest ning toitumist puudutavatest ravi- ja tegevusjuhenditest tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks;
2. selgitab välja toidutõhustamise vajaduse ja vajadusel soovitab vajalikke toidutõhustamise meetodeid ja toidulisandeid, lähtudes toidutarbimise analüüsist ja riiklikest toitumissoovitustest;
3. tasakaalustab toitumist ja piirangutega dieete, tehes vajadusel koostööd teiste spetsialistidega; kooskõlastab tegevuskava kliendi ja temaga seotud teiste spetsialistidega;
4. juhendab klienti tegevuskava järgimisel, toidu valimisel, valmistamisel, säilitamisel ja töötlemisel, lähtudes kliendi individuaalsetest vajadustest ja võimalustest ning toiduohutuse põhimõtetest;
5. nõustab klienti või tema võrgustikku tervist säästvate/parandavate eluviiside järgimisel, kasutades sobivaid intervjueerimise ja nõustamise tehnikaid;
6. teavitab klienti peamistest teabeallikatest või sooritab vajadusel teabeotsingu koos kliendiga;
7. aitab kliendil saadud informatsiooni mõtestada; võimestab klienti, keskendudes tema tugevustele, positiivsele potentsiaalile, toetab muutuste tegemist kliendi elus, kasutades motiveeriva intervjueerimise ja enesekehtestamise tehnikaid;
8. vajadusel konsulteerib teiste valdkondade spetsialistidega ja/või suunab kliendi teise spetsialisti juurde; teeb koostööd kliendi tugivõrgustikuga.
B.2.4 Toitumuslike sekkumiste mõju ja tulemuste hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kogub kliendilt tagasiside ja analüüsib tulemusi, võrdleb neid püstitatud eesmärgiga; teeb kokkuvõtte ja arutab selle kliendiga läbi; vajadusel korrigeerib kliendi toitumiskava ning kooskõlastab selle kliendiga;
2. teeb enda tegevusest kokkuvõtte, analüüsides nõustamisprotsessi, vajadusel korrigeerib kliendiga läbiviidavaid tegevusi.
B.2.5 Toitumisnõustamine tervislikuks liikumiseks 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab kliendi toitumise, söömisharjumuste ja kehalise aktiivsuse taset, sh energiabilanssi ja energiavajadust, kasutades selleks sobivaid vahendeid ja meetodeid, vajadusel kasutab tõenduspõhist toitumisprogrammi www.nutridata.ee;
2. hindab saadud tulemusi ning määratleb kliendi vajadused lähtuvalt eluviisist ja liikumisharjumustest, selgitab neid kliendile ning seab koos kliendiga saavutatavad ning realistlikud eesmärgid ja tegevuskava nende elluviimiseks;
3. nõustab klienti toitumise osas vastavalt tema füüsilise aktiivsuse tasemele, individuaalsele eripärale, soole ja vanusele, arvestades tõenduspõhiseid liikumissoovitusi; suunab klienti regulaarselt liikuma ja vajadusel liikumisharjumusi muutma;
4. selgitab välja toidutõhustamise vajaduse ja vajadusel soovitab vajalikke toidutõhustamise meetodeid, lähtudes kehalise aktiivsuse tasemest ja riiklikest toitumissoovitustest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Toitumisnõustaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. väärtustab elukestvat õpet, täiendab tööalaseid teadmisi, hoiab ennast kursis valdkonna arengutega;
2. tunneb oma pädevuse piire ja lähtub oma töös eetilistest põhimõtetest, andmekaitse nõuetest ja kehtivatest õigusaktidest;
3. suhtleb professionaalselt, lähtudes üldistest klienditeeninduse põhimõtetest; on orienteeritud kliendi heaolule ja pakub kvaliteetset teenust;
4. tuleb toime erinevate situatsioonidega, sh konfliktidega, kasutades sobivat suhtlusviisi;
5. planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult;
6. leiab veebist tõenduspõhist informatsiooni ja hindab kriitiliselt allikate usaldusväärsust, kasutab erialaseid andmebaase ja rakendusi; kasutab veebipõhiseid ühistöövahendeid; oskab luua ja muuta erinevates formaatides digitaalset sisu, viitab kasutatud allikatele; tagab digitaalsete andmete kaitstuse;
7. kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel B2 (vt lisa 1);
8. vajadusel annab esmaabi;
9. dokumenteerib oma töö, kasutades korrektset erialaterminoloogiat.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-16112023-3.19/3k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Psühholoogia
Kutse grupp: Toitumisnõustaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2265 Dieedi ja toitumise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Taimi Ainjärv Eesti Personaaltreenerite Liit
Liis Lepp Eesti Kliinilise Toitmise Selts
Triin Muiste Eesti Toitumisnõustajate Ühendus
Siret Saarsalu Eesti Tervisedenduse Ühing
Anneli Sammel Tervise Arengu Instituut
Annely Soots Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon
Anna-Liisa Tamm Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist