Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Viipekeeletõlk, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Viipekeeletõlk, tase 6
EN: Sign language interpreter, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.10.2023
Kehtib kuni: 10.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsenimetuse muudatus, varem vanem-viipekeeletõlk, tase 6.

Uuendati kompetentside sõnastusi, lisati üldoskused ning sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Viipekeeletõlgi töö on keele ja kultuuri vahendamine, kusjuures üheks töökeeleks on viipekeel ja üheks kultuuriks kurtide kultuur. Viipekeeletõlk tagab mitmekeelses olukorras osalejatele keelelise võrdsuse ja toimiva kommunikatsiooni, kasutades selleks kliendile sobivat suhtlemissüsteemi.
Viipekeel...
etõlk järgib oma töös viipekeeletõlgi kutse-eetika nõudeid (lisa 1).

Viipekeeletõlgi töö põhisisuks on tõlkimine ühest viipekeelest (visuaal-motoorsest keelest) teise viipekeelde või suulisse (auditiiv-verbaalsesse) keelde ja vastupidi (lisa 2 – viipekeeletõlgi kutsestandardis kasutatud terminite süsteem). Viipekeeletõlgi keelekombinatsioon koosneb vähemalt kahest aktiivsest töökeelest. Ta töötab iseseisvalt ning korraldab ja juhib tõlkemeeskonna tööd. Kutse eeldab valmisolekut töötada kliendile sobival ajal, sobivas kohas ja sobivates tingimustes. Viipekeeletõlgil, kelle töökeelteks on ainult viipekeeled, peab olema normaalne nägemine ja teiste töökeelte puhul ka normaalne kuulmine ja kõne ning selge diktsioon.
Kutsealal on ka kutse meister-viipekeeletõlk, tase 7.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Tõlketöö korraldamine
A.2.2. Tõlkimiseks valmistumine
A.2.3. Tõlkimine
A.2.4. Arendustöö
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Viipekeeletõlgi kutse eeldab kõrgharidust ja viipekeeletõlgi erialast ettevalmistust.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Viipekeeletõlk
A.6 Tulevikuoskused
Kohaneb pidevalt muutuva töökeskkonnaga
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Viipekeeletõlk, tase 6 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: 1. Kõrgharidus või keskharidus juhul, kui kutselise viipekeeletõlgi töökogemus on vähemalt 10 aastat
2. Viipekeeletõlgi erialane ettevalmistus
B.2 Viipekeeletõlk, tase 6 üldoskused
1. Viipekeeletõlgilt eeldatakse empaatia-, kontsentratsiooni-, kohanemis-, analüüsi-, üldistamis- ja otsustusvõimet, loomingulisust, pingetaluvust, emotsionaalset stabiilsust, head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust.
2. Valdab emakeelt tasemel C2, aktiivseid võõrkeeli tasemel C1 (lisa 3 − keelte osku...
stasemete kirjeldused).
3. Kasutab arvutit kommunikatsiooni jaoks iseseisva kasutaja tasemel ning infotöötluse, sisuloome, ohutuse ja probleemide lahendamiseks algtasemel (lisa 4 − digipädevuste enesehindamisskaala).
4. Planeerib oma aega, arvestades tõlkimiseks valmistumisega, tõlkimispaika jõudmisega ja tõlketöö kestusega.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tõlketöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad
1. Võtab vastu tõlketellimuse ja selgitab välja selle täitmiseks kogu vajaliku eelinformatsiooni.
2. Hindab eelinformatsiooni põhjal, kas tõlketellimust on võimalik täitmiseks vastu võtta.
3. Lepib osalistega kokku tõlketellimuse täitmise tingimustes.
4. Hindab oma vaba aja olemasolu ning tõlketellimuse ettevalmistamiseks ja täitmiseks kuluvat aega.
5. Otsustab tõlketellimuse vastuvõtmise ja planeerib selle täitmiseks vajaliku edasise tegevuse.
6. Planeerib ja koordineerib tõlkesituatsioonis tõlkemeeskonna tööd.
7. Vormistab tellimuse ning selle täitmise ja aruandlusega seonduvad dokumendid õigeaegselt.
B.3.2 Tõlkimiseks valmistumine 6

Tegevusnäitajad
1. Kogub taustinformatsiooni ürituse, sellel osalejate ja korraldajate kohta, arvestades tõlkesituatsiooni eesmärki.
2. Töötab läbi tõlkimiseks vajaliku temaatilise materjali, teemaga seotud sõna- ja viipevara, et tagada tõlke kvaliteet.
3. Võimaluse korral tutvub ruumiga ja valib tõlkimiseks õige koha, arvestades tõlgi jaoks optimaalseid ergonoomilisi tõlketöö tingimusi.
4. Tutvustab end klientidele ja lepib kokku koostööpõhimõtetes, arvestades kliendi vajadusi.
5. Tagab tõlketööks vajalikud töövahendid ja informeerib sellest tellijat.
B.3.3 Tõlkimine 6

Tegevusnäitajad
1. Kuulab või vaatab ja analüüsib lähteteksti, pöörates tähelepanu selle põhisõnumile, esineja suhtumisele, stiilile ja registrile.
2. Tõlgib sünkroon- ja/või järeltõlkes täpselt ja arusaadavalt, vahendades lähteteksti stiili ja registrit ning arvestades sihtgrupiga.
3. Järgib sihtkeele struktuuri ja reegleid ning tõlgib kuuldavalt ja/või nähtavalt ning ladusalt.
4. Tõlgib suulises, kirjalikus ja viibeldud vormis olme-, meditsiini- ja õpingutõlke valdkonnas kõrgtasemel; kultuuri- ja õigustõlke (välja arvatud kohtutõlge) valdkonnas kesktasemel.
5. Tõlgib taktiilses vormis algtasemel.
6. Osutab tõlketeenust otse-, kaug-, individuaal-, grupi-, meedia-, relee-, konverentsitõlke viisil.
B.3.4 Arendustöö 6

Tegevusnäitajad
1. Koostab plaani oma kutseoskuste ja teadmiste täiendamiseks, küsides tagasisidet oma tõlketöö kohta, analüüsides oma tõlketööd ning õppides kolleegidelt.
2. Tõstab tõlketöö tulemuslikkust ja arendab viipekeeletõlgi kutset, tehes parendusettepanekuid valdkonna asjatundjatele ning osaledes eriala arendamisega seotud organisatsioonide ja komisjonide töös.
3. Teeb kutsealast teavitustööd, informeerides avalikkust viipekeeletõlgi kutse olemusest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Viipekeeletõlk, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad
1. Teeb tõlgi ülesannete täitmisel koostööd klientide, tõlkide ja teiste spetsialistidega.
2. Korraldab ja juhib tõlkemeeskonna tööd.
3. Juhendab ja toetab inimesi ülesannete täitmisel ning oskuste ja teadmiste omandamisel ja arendamisel.
4. Järgib oma töös viipekeeletõlgi kutse-eetika nõudeid (lisa 1).

Teadmised
1. kurtuse olemus ja käsitlus ning kuulmisvõime puudumise mõju isiksuse arengule;
2. kuulmisabivahendid;
3. kurtide kogukond, ajalugu, kultuur, folkloor;
4. kurtide haridus- ja keelepoliitika;
5. üldkeeleteadus;
6. kultuuride eripära;
7. töökeelte teoreetilised alused;
8. tõlkimise teoreetilised alused;
9. suhtlemispsühholoogia alused;
10. õiguse alused ja terminoloogia;
11. majanduse alused;
12. tõlkekvaliteeti mõjutavad tegurid;
13. eneseanalüüsi ja -täiendamise võimalused ja viisid;
14. viipekeeletõlgi kutse-eetika;
15. viipekeeletõlgi kutse kujunemine ja areng;
16. klienditeeninduse alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11102023-2.4/8k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.10.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Tõlkimine ja toimetamine
Kutse grupp: Viipekeeletõlk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
264 Kirjanikud, ajakirjanikud ja keeleteadlased
2643 Tõlkijad, tõlgid ja keeleteadlased
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
023 Keeled
0231 Keeleõpe
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Viipekeeletõlgi kutse-eetika nõuded
Lisa 2 Viipekeeletõlgi kutsestandardis kasutatud terminite süsteem
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ulvi Saks Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing
Birgit Eström-Andreas Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing
Liivi Liiholm Viipekeeletõlkide OÜ
Keiti Verbu töötajate st tegevtõlkide esindaja
Sirle Papp Eesti Kurtide Liit
Jaan-Raul Ojastu klientide esindaja, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist