Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3
EN: Defectoscopy Operator, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.11.2023
Kehtib kuni: 02.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Muudeti kutsestandardi struktuuri:
a. Spetsialiseerumine „Raudteeveeremi detailide defektoskopeerimine“ jäeti ära, kuna töömaailmas pole selle järele vajadust.
b. Võeti välja kompetents „Keevisliidete kontrollimine“, kuna tegevused sisalduvad teistes kompetentsides.
c. võeti välja juhtimise ja juhendamise kompetents, kuna see ei vasta 3. taseme pädevuspiiridele.
d. Lisati A.6 Tulevikuoskused.
e. Lisati B.2 Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents) koostöös Kutsekoja oskuste registri ...
spetsialistiga.
f. Lisati alajaotus B.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel (võetud kutse andmise korrast – kutse taotlemise eeltingimused).
2. Võeti välja keskhariduse nõue kutse taotlemise eeltingimusena.
3. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 töö eesmärk on ennetada rööpmestikul tekkida võivaid liiklusohtlikke olukordi, kasutades selleks visuaalset kontrollimist ja mittepurustava meetodiga (ultraheli-, magnet- ja värvimeetod) defektoskopeerimist.

Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on osku...
stöötaja, kes töötab üldjuhul meeskonna liikmena vastavalt etteantud juhistele. Ta korraldab oma tegevust ja kohandab oma käitumist vastavalt olukorrale ning vastutab enda tööülesannete täitmise eest.

Raudtee defektoskoopia operaatori töö toimub üldjuhul välitingimustes nii päevasel kui ka öisel ajal. Töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja erinevates ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee defektoskoopia operaatori töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus, ta peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutama töö iseloomule ja ilmastikule vastavat hästimärgatavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeohutust mõjutava juhtumi või tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida tööle asumisele eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Raudtee defektoskoopia operaatori põhilisteks töövahenditeks on defektoskoobid (ultraheli-, magnet- ja värvidefektoskoop) ning side- ja signaalvahendid (nt lipud, pasunad jm).

Raudtee defektoskopeerimise kutsealal on kaks kutset.
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on oskustöötaja, kelle tööks on rööpmestiku visuaalne kontrollimine ning ultraheli-, magnet- ja värvimeetodil defektoskopeerimine.
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 on spetsialist, kes korraldab meeskonna tööd, juhendab madalama kutsetasemega raudtee defektoskoopia operaatoreid ja kontrollib tehtud töö tulemust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Töö planeerimine ja korraldamine rööpmestiku defektoskopeerimisel
A.2.2. Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja hooldamine rööpmestiku defektoskopeerimisel
A.2.3. Rööbastee ja pöörmete visuaalne kontrollimine ja defektoskopeerimine
A.2.4. Liikluskorralduste täitmine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee defektoskoopia operaatorina inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kes on läbinud erialase väljaõppe tööandja juures (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raudtee defektoskoopia operaator, rööpmestiku spetsialist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee defektoskoopia operaatorina töötamiseks on nõutud kutsetunnistus vastavalt raudteeseadusele.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Transpordi ja liikuvuse arengukavas on raudteetranspordile seatud eesmärk tõsta raudteel sõidukiiruseid, ohutust ning luua uusi ühendusi ja suunata nii reisi- kui ka kaubaliiklust maanteelt raudteele. Sellega kaasnev raudteeveeremi, ...
raudtee hooldus- ja remonditehnika ning mõõteseadmete areng nõuab raudtee defektoskoopia operaatorilt senisest paremaid spetsiifilisi teadmisi (sh digioskusi) masinate ja seadmete tundmisel ning nende kasutamisel.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Vähemalt põhiharidus
2. Läbitud vähemalt 3-kuuline erialane väljaõpe töökohal

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem 2 aastat tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Läbitud täienduskoolitus

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud raud...
teetranspordi kutseala kutse andmise korras.
Loe edasi
Peida
B.2 Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 üldoskused
1. Järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires.
2. Järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid.
3. Oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asend...
eid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel.
4. Järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel.
5. Hoiab puhtust ja korda ning kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed, jm) hoolivalt ja otstarbekalt; sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
6. Katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides; teavitab koheselt vastavalt nõuetele.
7. Annab õnnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või muul moel kannatanule esmast abi kuni arsti saabumiseni.
8. Oskab märgata potentsiaalset probleemi ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele lahenduse leidmiseks.
9. Oskab kollektiivi vajadustega ning ühise eesmärgiga arvestada ning teistega ülesannete täitmiseks koostööd teha.
10. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires.
11. Osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut oma töös.
12. Valdab eesti keelt tööks vajalikul tasemel.
13. Mõistab ja kasutab tööks vajalikke digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine rööpmestiku defektoskopeerimisel 3

Tegevusnäitajad
1. Teeb endale selgeks tööülesande sisu ja eesmärgi, juhindudes etteantud tööplaanist ja rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kõrgema kutsetasemega raudtee defektoskoopia operaatori juhistest.
2. Varustab end vajalike töövahenditega ja kontrollib nende korrasolekut, juhindudes organisatsioonis kehtestatud nõuetest.
3. Tagab oma tööks vajalike töökorras seadmete ja vahendite olemasolu, juhindudes organisatsioonis kehtestatud nõuetest.
B.3.2 Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja hooldamine rööpmestiku defektoskopeerimisel 3

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib defektoskoopiaseadmete kalibreeritust, kasutades etaloni ja tehes kindlaks aparaadi näidu õigsuse ning juhindudes seadme kasutusjuhendi nõuetest.
2. Kontrollib defektoskoopiaseadmete korrasolekut ning valmistab need ette tööks, juhindudes seadme kasutusjuhendi nõuetest.
3. Hindab defektoskoopiaseadmete hoolduse või remondi vajadust, juhindudes seadme töökindlusest, visuaalse vaatluse tulemustest, seadme näitudest ning organisatsioonis kehtestatud nõuetest.
4. Puhastab defektoskoopiaseadmed, kasutades asjakohaseid puhastusvahendeid ja juhindudes seadmete valmistajatehase nõuetest.
5. Paneb akud laadima, korrastab juhtmed ja otsijad ja tagab külmumisvastase vedeliku nõuetekohase säilitamise vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
B.3.3 Rööbastee ja pöörmete visuaalne kontrollimine ja defektoskopeerimine 3

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib rööpaid visuaalselt, kasutades abivahendeid (nt peegleid, taskulamp, kontrollkaamerat, luupi, vedruhaamrit, joonlauda).
2. Defektoskopeerib rööpaid ultraheli- või magnetdefektoskoobiga, lubatud parameetritest suurema näidu puhul teostab täpsustava otsingu, määrates defekti ulatuse ja markeerides defekti vastavalt juhendi nõuetele; koostab defektoskopeeritud rööbaste defektide kohta aktid, edastades need rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kõrgema kutsetasemega raudtee defektoskoopia operaatorile; teavitab rööbastees avastatud ohtlikest riketest ja teravdefektsetest rööbastest vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
3. Kontrollib pöörmeid visuaalset, kasutades abivahendeid (nt peegleid, taskulamp, kontrollkaamerat, luupi, vedruhaamrit, joonlauda), määrates defekti ulatuse ja markeerides defekti vastavalt juhendi nõuetele; koostab avastatud defektide kohta aktid, edastab need rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kõrgema kutsetasemega raudtee defektoskoopia operaatorile ning teavitab rööbastees avastatud ohtlikest riketest ja teravdefektsetest rööbastest vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
4. Defektoskopeerib pöörmeid, lubatud parameetritest suurema näidu puhul teostab täpsustava otsingu, määrates defekti ulatuse ja markeerides defekti vastavalt juhendi nõuetele; koostab defektide kohta aktid, edastab need rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kõrgema kutsetasemega raudtee defektoskoopia operaatorile; teavitab rööbastees avastatud ohtlikest riketest, teravdefektsetest rööbastest, liikluse sulgemise ja rongide sõidukiiruse piiramise vajadusest vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
B.3.4 Liikluskorralduste täitmine 3

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib side- ja signaalvahendite olemasolu ning kasutab neid oma töös vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele ja rongiliikluse korraldamise põhimõtetele.
2. Teavitab liiklusohtlikust olukorrast (nt rööpamurd, rööpaluku katkemine, teeväljavise, muldkeha ärauhtumine) vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele ja rongiliikluse korraldamise põhimõtetele.
3. Kontrollib rööpakinnitusi, -pilusid ja vajumeid, teatades tulemustest vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele ja rongiliikluse korraldamise põhimõtetele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-03112023-2.5/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.11.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee defektoskoopia operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kaliste Leonhard Weiss OÜ
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Tavo Sarnik Go Track OÜ
Moonika Siniallik Edelaraudtee AS
Meeri Sõerd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Peep Õim SA Raudteekutsed

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist