Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee sillameister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee sillameister, tase 5
EN: Bridge Master, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.11.2023
Kehtib kuni: 02.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Muudeti kutsestandardi struktuuri:

a. Lisati A.6 Tulevikuoskused.

b. Sõnastati B.2 Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents).

c. Lisati alajaotus B.1., mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel (võetud kutse andmise korrast – kutse taotlemise eeltingimused).

2. Nimetati ümber kompetents „Raudteesillal ja selle lähenemisteedel asuvate rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine“. Uus nimetus on „Raudtee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korralda...
mine“; muudeti ka kompetentsi kirjeldust.

3. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee sillameister, tase 5 tööks on raudteesildade, viaduktide, tunnelite, tugiseinte, truupide, veeviimarite, voolusängide ja kraavide, platvormid (see loetelu edaspidi tekstis raudteesillad) ja seal asuva rööbastee hooldus ja remonditööde planeerimine (sh materjalide ja mehhanismide vajaduse m...ääramine) ja juhtimine, tehtud tööde kontrollimine ja vastuvõtmine.

Raudtee sillameister, tase 5 on keskastme spetsialist, kes töötab iseseisvalt ettearvamatutes olukordades ja vastutab meeskondade töö eest.

Raudtee sillameister, tase 5 töö toimub üldjuhul välitingimustes ja tööpäeval, vajadusel ööpäevaringselt, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töö toimub rongiliikluseks avatud raudteel, töötatakse ebatasasel pinnal ja erinevates ilmastikuoludes. Sellest tulenevalt on vaja rangelt järgida tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutades töö iseloomule ja ilmastikule vastavat kõrgnähtavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Samuti on tähtis hea füüsiline tervis ja valmisolek töötada välitingimustes iga ilmaga. Ohutusnõuete rikkumine võib mõjutada raudteeohutust või põhjustada tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Põhilisteks töövahenditeks on raudtee väikemehhanismid, signaalid, side-, IKT ja mõõtevahendid ning dokumendid (projektid, tööplaanid) ja bürootehnika.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Töö planeerimine ja dokumenteerimine
A.2.2. Liiklusohutuse tagamine
A.2.3. Raudteesildade seisukorra kontrollimine
A.2.4. Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
A.2.5. Raudteesildade ulatuses raudtee muldkeha ja silla koonuste remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldam...
ine
A.2.6. Raudbetoonsildade seisukorra kontrollimise ja remontimise kavandamine ja korraldamine
A.2.7. Metallsildade seisukorra kontrollimise ja remontimise kavandamine ja korraldamine
A.2.8. Raudteetunnelite ja truupide seisukorra kontrollimise ja remontimise kavandamine ja korraldamine
A.2.9. Raudtee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine raudteesillal
A.2.10. Juhendamine ja juhtimine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee sillameistritena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kelle kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus kogenud sillameistri juhendamisel (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Sillameister, tööjuht, objektijuht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on vajalik kutsetunnistus raudteeseaduse kohaselt.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Raudtee sillameistri tööd mõjutab uute materjalide kasutuselevõtmine ja rööpmelaiusega 1435 mm raudteede ehitamine, mistõttu on vajalik uuendada ja arendada seadmete kasutamise oskuseid ja tunda uusi kasutusele võetavaid materjalilii...
ke ning normatiivseid nõudeid ja erisusi lähtuvalt tänase raudtee rööpmelaiusest 1520/1524 mm.
Seoses sõidukiiruste kasvamisega on vajalikud praegusest paremad spetsiifilised ohutusalased teadmised ning laiemad alusteadmised tööprotsesside kohta.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee sillameister, tase 5 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.10.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Vähemalt keskharidus ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus või ehitusalane (rakenduslik) kõrgharidus ja vähemalt 3-kuuline väljaõpe töökohal

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 2 aastat tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Läbit...
ud täienduskoolitus

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud raudteetranspordi kutseala kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Raudtee sillameister, tase 5 üldoskused
1. Järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires.
2. Järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid.
3. Järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus j...
a töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel.
4. Oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asendeid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel.
5. Hoiab puhtust ja korda ning hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed jm) hoolivalt ja otstarbekalt; sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
6. Kavandab teadlikult oma aega.
7. Püstitab soovitavast tulemusest lähtuvad selgelt sõnastatud, mõõdetavad, saavutatavad ja asjakohased eesmärgid ning määrab nende täitmise tähtajaga.
8. Oskab märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks.
9. Katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides; teavitab koheselt vastavalt nõuetele.
10. Oskab kollektiivi vajadustega ning ühise eesmärgiga arvestada ning teistega ülesannete täitmiseks koostööd teha, sealhulgas vajalikku ja kasulikku informatsiooni jagada.
11. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires; oskab konstruktiivses väitluses ja arutelus argumente koostada ja esitada, et veenda vastaspoolt või neutraalset kolmandat poolt oma seisukohas.
12. Osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut oma töös.
13. Valdab eesti keelt tööks vajalikul tasemel.
14. Mõistab ja kasutab tööks vajalikke digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Määratleb oma alluvate ja töörühmade tööülesanded, kasutades projektides olevat teavet; koostab tööplaanid arvestades tööoperatsioonide järjestust ja tööks kuluvat aega.
2. Arvutab materjalikulu, arvestades lähteandmeid.
3. Kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib informatsiooni tööülesannete täitmiseks.
4. Kontrollib tehnoloogilise protsessi valmisolekut ja protsessi täitmiseks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu; protsessi puudumisel valmistab selle ette ja tagab vajalikud ressursid.
5. Otsustab tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete vajaduse, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast.
6. Kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest.
7. Dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.
8. Koostab aruandeid vastavalt normdokumentide nõuetele.
B.3.2 Liiklusohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad
1. Valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist.
2. Esitab hoiatuse nõudeavalduse.
3. Kontrollib töökoha piiramist signaalmärkidega ohutuse tagamiseks või teeb neid töid ise.
4. Määrab signalisti ohutuse tagamiseks.
5. Kavandab ja korraldab tee- ja signaalmärkide paigaldamist, hooldamist ja eemaldamist või teeb neid töid ise.
6. Kontrollib tee- ja signaalmärkide olemasolu ja seisukorda.
B.3.3 Raudteesildade seisukorra kontrollimine 5

Tegevusnäitajad
1. Ennetab ja teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras, kavandab tegevused ja vahendid rikke likvideerimiseks.
2. Korraldab raudteerajatiste mõõdistamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ning juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite nõuetest ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
3. Analüüsib ja kasutab mõõdistusandmeid raudteehoiutöödel ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
B.3.4 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Kavandab ning korraldab raudteerajatiste (raudteesillad, raudteeületuskohad, pöörmed, platvormid jm) käsitsi lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
2. Kavandab ning korraldab raudteerajatiste (raudteesillad, raudteeületuskohad, pöörmed, platvormid jm) lumetõrjetööde tegemist väikemehhanismidega või teeb neid töid ise, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhenditest.
3. Kavandab ja korraldab lumetõrjetööde tegemist masinate ning mehhanismidega vastavalt ettenähtud korrale.
B.3.5 Raudteesildade ulatuses raudtee muldkeha ja silla koonuste remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Kavandab ja korraldab raudteesildade ulatuses raudtee muldkeha, silla koonuste ja nende kindlustiste seisukorra hindamist, teeb kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused ning planeerib hindamistulemuste põhjal edasist tegevust.
2. Kavandab ja korraldab raudteesildade korrastamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
3. Kavandab ja korraldab muldenõlvade treppide rajamist ning korrastamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
B.3.6 Raudbetoonsildade seisukorra kontrollimise ja remontimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade sildeehitiste ja sammaste seisukorra kontrollimist ning remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
2. Kontrollib raudbetoonsildade hüdroisolatsiooni ja vee äravoolu süsteemi seisukorda, teeb kindlaks rikked ning kavandab ja korraldab remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
3. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade sildeehitiste toetuskohtade ja tugiosade mehhanismide seisukorra kontrollimist ja remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
4. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade vaatlus- ja ekspluatatsiooniseadeldiste (ripptöölavade, ohutusrõdude, piirdetarindite, tuletõrjevahendite) seisukorra kontrollimist ja remontimist, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
5. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade tugiseinte seisukorra kontrollimist ning remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
6. Kontrollib liiprite seisukorda ning kavandab ja korraldab remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
7. Kavandab ja korraldab kaitsenurgikute vahetamist, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast.
B.3.7 Metallsildade seisukorra kontrollimise ja remontimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib metallsildade sildeehitiste, sammaste ja tugiosade mehhanismide seisukorda ning kavandab ja korraldab remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
2. Kontrollib metallsildade seisukorda (korrosioonikaitset, metalli, neet-, keevis- ja poltliidete seisukorda) ja teeb kindlaks rikked ning kavandab ja korraldab remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
3. Kontrollib metallsildade ballastiküna, ballastita sõidutee raudbetoonplaatide hüdroisolatsiooni ja vee äravoolu süsteemi seisukorda ning kavandab ja korraldab remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
4. Kontrollib sillaprusside ja liiprite seisukorda ning kavandab ja korraldab remont- ja hooldustöid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
5. Kavandab ja korraldab kaitsenurgikute vahetamist, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast.
B.3.8 Raudteetunnelite ja truupide seisukorra kontrollimise ja remontimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Kavandab ja korraldab raudteetunnelite ja -truupide seisukorra kontrollimist ja remontimist, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
2. Kavandab ja korraldab raudteetunnelite ja -truupide rajamist ja rekonstrueerimist, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes projektdokumentatsioonist.
3. Kavandab ja korraldab raudteetunnelite ja -truupide puhastamist.
B.3.9 Raudtee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine raudteesillal 5

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib raudtee geomeetriat (vajumid, rihiviga, rööpmelaius jm), kasutades asjakohaseid töövahendeid.
2. Kavandab ja korraldab raudtee geomeetria korrashoiutöid (tõstmine, rihiviga, rööpmelaius jm) või teeb neid töid ise ning planeerib kontrolli tulemuste alusel edasist tegevust.
3. Hindab raudtee geomeetriatööde (tõstmine, rihiviga, rööpmelaius jm) tulemust.
B.3.10 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab tööde juhi ja juhendab teda, juhindudes töö iseloomust.
2. Juhendab madalama kutsetasemega töötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, töö tehnoloogiast, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
3. Koordineerib mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust.
4. Haldab ressursse, juhindudes töö iseloomust, töö mahust ja ajast.
5. Kavandab ja korraldab parendustegevused, lähtudes töötulemuste analüüsist ning tagasisidest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-03112023-2.7/2k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.11.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kaliste Leonhard Weiss OÜ
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Moonika Siniallik Edelaraudtee AS
Meeri Sõerd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Peep Õim SA Raudteekutsed

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist