Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tegevusterapeut, tase 7

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tegevusterapeut, tase 7
EN: Occupational Therapist, EstQf Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2023
Kehtib kuni: 15.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tegevusterapeut on iseseisev tegevuse ja tegevusvõime tippspetsialist, kes rakendab oma töös kliinilist ja kutsealast mõtlemist, tõenduspõhiseid erialaseid teadmisi ja oskuseid ning hoiab ennast kursis valdkonna arengutega. Tema töö on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime hindamine, säilitamin...e ja edendamine.
Tegevusteraapia on eesmärgipäraselt valitud tegevuste kasutamine inimese ja/või grupi parima võimaliku tegevusvõime saavutamiseks ja/või säilitamiseks igapäevaelus. Eesmärgi saavutamiseks tegevusterapeut mõjutab isikute ja kogukondade võimet sooritada tähenduslikke ja vajalikke tegevusi või kohandab neid tegevusi või nende sooritamiseks vajalikku keskkonda.
Tegevusterapeudi ülesanded on info kogumine isiku tervisliku seisundi kohta, tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine, tegevusteraapia planeerimine ja läbiviimine vastavalt isiku vajadustele kas individuaal- või grupitööna ning tegevusteraapia tulemuslikkuse hindamine. Hindamisel ja teraapia elluviimisel keskendub tegevusterapeut inimese tegevusvõimele, tegevuseeldustele, tegevusvaldkondadele ja tegevuskontekstidele (vt lisa 1 „Kutsealased terminid“).
Tegevusterapeut töötab sotsiaal-, tervishoiu- või haridusasutustes, kohalikus omavalitsuses või eraettevõtluses. Tegevusterapeut lahendab nii rutiinseid kui keerulisi tegevusterapeutilisi probleeme. Ta juhendab tegevusteraapia eriala üliõpilasi kliinilisel praktikal ja/või nõustab teisi oma eriala või teiste erialade spetsialiste. Vajadusel moodustab ja juhib meeskonda. Tegevusterapeut esineb erialaste ettekannetega või koostab erialaseid juhendmaterjale ning esindab ja arendab oma eriala nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta analüüsib ja sünteesib uusi kutsealaseid ideid ja arengusuundi, osaleb teadusuuringute läbiviimisel ning väärtustab elukestvat õpet.
Tegevusterapeut töötab nii individuaalselt kui meeskonnas ja vajadusel jagab erialaseid teadmisi kolleegide, teiste erialaspetsialistide ja samuti häirunud tegevusvõimega isiku lähedastega.
Tegevusterapeudi töö eeldab pidevat suhtlemist ja lähikontakti isiku ja tema võrgustikuga. Ta töötab pidevalt muutuvas olukorras, mis tuleneb isikute erinevatest probleemidest ja motivatsioonist. Tegevusterapeut peab oma töös tagama isiku andmete konfidentsiaalsuse.
Tegevusterapeudi põhilised töövahendid on tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamiseks ja teraapia elluviimiseks vajalikud vahendid.

Tegevusterapeudi kutseid on kahel tasemel:
Tegevusterapeut, tase 6. Iseseisev tegevuse ja tegevusvõime tippspetsialist, kes lahendab tavapäraseid tegevusteraapia valdkonna juhtumeid;
Tegevusterapeut, tase 7 on iseseisev tegevuse ja tegevusvõime tippspetsialist kes lahendab nii rutiinseid kui keerulisi tegevusteraapia valdkonna juhtumeid. Ta juhendab tegevusteraapia eriala üliõpilasi, nõustab teisi erialaspetsialiste, osaleb erialaga seotud arendus-, teadus- ja koolitustegevuses ning teatud juhtudel juhib meeskonda.

Käesolevas standardis kirjeldatakse 7. taseme tegevusterapeudi töökompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Isiku tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine
A.2.2. Tegevusteraapia planeerimine
A.2.3. Tegevusteraapia läbiviimine
A.2.4. Tulemuslikkuse hindamine ja edasiste tegevuste planeerimine
A.2.5. Nõustamine
A.2.6. Teadus- ja arendustegevus
A.2.7. Koolitamine ja juhendamine
Valitavad tööosad
A.2.8. Juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tegevusterapeudil on kõrgharidus tegevusteraapias ja töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Tegevusterapeut.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kui tegevusterapeut on rehabilitatsioonimeeskonna liige, siis sotsiaalhoolekande seaduse järgi peab tal olema erialane kõrgharidus või tegevusterapeudi kutse või sellele vastav kvalifikatsioon.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.

Tegevusterapeutide töös muutuvad järjest olulisemaks tehniliste lahendustega seotud oskused (nt 3D printimine) ning oskus töötada innovatiivsete materjalide, seadmete ja abivahenditega. Suureneb vajadus teenuste ja protsesside plan...
eerimisega seotud disainmõtlemise rakendamise järele. Samuti on näha, et suureneb vajadus kultuuridevahelise kompetentsi ja kogukonna ning rahvastiku tasandil töötamise oskuste järele. Tähtsad on ka oskused osaleda taasühiskonnastamise protsessis (töö kinnipeetavatega, põgenikega). Jätkuvalt on oluline osata töötada vananevas elanikkonnas ning sotsiaalse õigluse ja eestseismise ehk advokeerimise põhimõtete rakendamine.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tegevusterapeut, tase 7 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest kompetentsidest ning ühest valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.7 ja üldoskused B.2, lisaks võib tõendada valitava kompetentsi B.3.8 .
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel:
1. tegevusteraapia magistrikraadi olemasolul vähemalt kolm aastat erialast töökogemust. Töökogemusest vähemalt kaks aastat peab olema vähemalt 0,5 töökoormusega viimase viie aasta jooksul. Kui erialase magistrikraadi omandamisest on möödas rohkem kui kolm aastat siis lisaks eria...
lane täienduskoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 4 EAP ulatuses (s.h. minimaalselt 50% tegevusteraapia valdkonnas ja ülejäänu seotuna teiste kompetentsidega) viimase viie aasta jooksul või;
2. tegevusteraapia magistrikraadi puudumisel kõrgharidus tegevusteraapias või Maailma Tegevusterapeutide Föderatsiooni (WFOT) tunnustusega õppekava läbimine ja vähemalt kuus aastat erialast töökogemust ja erialane täienduskoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 4 EAP ulatuses (s.h. minimaalselt 50% tegevusteraapia valdkonnas ja ülejäänu seotuna teiste kompetentsidega) viimase viie aasta jooksul. Töökogemusest vähemalt kaks aastat peab olema vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul.

Kutse taastõendamisel:
1. kehtiv tegevusterapeut tase 7 kutse;
2. vähemalt kolm aastat erialast töökogemust vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul;
3. erialase magistrikraadi puudumisel või kui selle omandamisest on möödas rohkem kui kolm aastat siis erialane täienduskoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 4 EAP ulatuses (s.h. minimaalselt 50% tegevusteraapia valdkonnas ja ülejäänu seotuna teiste kompetentsidega) viimase viie aasta jooksul.

Kutse andmise korraldus on reguleeritud tegevusterapeudi kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Tegevusterapeut, tase 7 üldoskused
Tegevusnäitajad
1. Lähtub oma töös tegevusterapeudi eetikakoodeksist (vt, lisa 2 „Eetikakoodeks“).
2. Loob terapeutilise suhte, kohandades suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
3. Arvestab individuaalseid erinevusi, kultuurilisi uskumusi, kombeid ning nende mõju tegevusteraapiale.
...
4. Kasutab erialast terminoloogiat.
5. Osaleb meeskonnatöös, jagab erialaseid teadmisi, töötab ühise eesmärgi nimel.
6. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
7. Leiab veebist tööks ja enesearendamiseks vajalikku informatsiooni ja hindab kriitiliselt selle usaldusväärsust.
8. Kasutab veebipõhiseid ühistöövahendeid ja andmebaase.
9. Kasutab enamlevinud kontoritarkvara.
10. Kasutab oma töös eesti keelt ja ühte võõrkeelt tööks ja enesetäienduseks vajalikul tasemel.
11. Osaleb erialastel koolitustel ja hoiab ennast kursis eriala arengutega.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Isiku tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine 7

Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja tegevusteraapia vajaduse sh keeruliste juhtumite korral, lähtudes isiku tegevusvõimest, terviseseisundist, tegevuseeldustest ja tegevuskontekstist ja kasutab selleks sobivaid hindamismeetodeid.
2. Analüüsib hindamistulemusi, selgitab välja tegevusvõime häire ning vormistab hinnangu.
B.3.2 Tegevusteraapia planeerimine 7

Tegevusnäitajad
1. Püstitab tegevusteraapia lühi- ja pikaajalised eesmärgid sh keeruliste juhtumite korral, arvestades osapoolte vajadusi ja võimalusi, lähtudes isiku tegevusvõime häirest ja eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist, keskkonnateguritest.
2. Valib sobiva(d) tegevusterapeutilise(d) sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid (nt mudelid, lähenemisviisid).
B.3.3 Tegevusteraapia läbiviimine 7

Tegevusnäitajad
1. Toetab isikut igapäevaelu tegevuste õppimisel sh keerulisemate juhtumite korral, lähtudes teraapia eesmärkidest ja juhendab sooritusoskuste harjutamist.
2. Arendab, säilitab ja taastab isiku tegevuseeldusi, kasutades selleks sobivaid meetodeid.
3. Valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose, lähtudes isiku vajadustest; kohandab universaalseid ortoose, lähtudes isiku vajadustest; õpetab isikut ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid.
4. Valib, soovitab ja vajadusel kohandab isikule abivahendeid oma tegevusvaldkonna piires, lähtudes isiku vajadustest ja juhendab isikut nende kasutamisel ning hooldamisel, kasutades selleks sobivaid meetodeid.
5. Planeerib ja soovitab (ja pädevuse piires viib ellu) tegevusvõimet toetavaid keskkonnakohandusi, lähtudes isiku tegevusvõimest.
B.3.4 Tulemuslikkuse hindamine ja edasiste tegevuste planeerimine 7

Tegevusnäitajad
1. Hindab teraapia tulemuslikkust sh keeruliste juhtumite korral, teeb kokkuvõtteid ja vormistab lõpphinnangu.
2. Planeerib edasisi tegevusi, lähtuvalt teraapia tulemuste lõpphinnangust.
B.3.5 Nõustamine 7

Tegevusnäitajad
1. Nõustab isikut ja tema võrgustikku (sh tööandjat) sh keerulisemate juhtumite korral, lähtudes isiku tegevusvõimest ja tegevuskontekstist, kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid.
2. Nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste sh keerulisemate juhtumite korral, lähtudes isiku tegevusvõimest ja tegevuskontekstist, kasutades sobivaid meetodeid.
B.3.6 Teadus- ja arendustegevus 7

Tegevusnäitajad
1. Koostab ja kohandab hindamiseks ja teraapiaks vajalikke meetodeid ja vahendeid.
2. Teeb koostööd õppe- ja teadusasutustega; avaldab tegevusteraapiaalaseid teadusartikleid ja/või esineb konverentsidel ja/või osaleb teadus- ja arendusprojektides ja/või juhendab ja retsenseerib teaduslikke või rakenduslikke uurimistöid.
3. Populariseerib eriala (esinemine meedias, avalikud loengud tegevusteraapia teemadel jne).
4. Osaleb eriala puudutavate otsuste kujundamises võttes osa vastavate töörühmade ja komisjonide tööst, tehes ettepanekuid täiendusteks ja/või muudatusteks eriala reguleerivatesse seadustesse vm dokumentidesse.
B.3.7 Koolitamine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad
1. Viib läbi kursusi, loenguid, seminare, töötubasid, e-õppekursusi jm koolitusi, lähtudes valdkonna teooriatest ja meetoditest.
2. Konsulteerib oma spetsialiseerumise valdkonnas teisi tegevusterapeute keerukate juhtumite korral.
3. Juhendab tegevusterapeudi eriala üliõpilaste praktikat.
Valitavad kompetentsid
Valitava kompetentsi B.3.8 tõendamine on vabatahtlik
    Nimetus EKR tase
B.3.8 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad
1. Juhib erialaga seotud meeskonna tööd, seades meeskonnaliikmete tööle organisatsiooni eesmärkidest lähtuvad eesmärgid, planeerides, koordineerides ja juhendades meeskonnaliikmeid.
2. Juhib erialaga seotud projekte, komplekteerides asjatundliku meeskonna ja saavutades eesmärgid tähtajaks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-16112023-3.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2023
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Tegevusteraapia
Kutse grupp: Tegevusterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsealased terminid
Lisa 2 Eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anne-Mari Rebane Eesti Tegevusterapeutide Liit
Evi Vilgats Papaver nõustamis- ja koolituskeskus
Heili Piilberg SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Mariliis Põld Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Mari-Liis Ööpik-Loks Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
Tiina Tammik TÜK Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, statsionaarse taastusravi osakond

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist