Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tantsuspetsialist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tantsuspetsialist, tase 4
EN: Dance specialist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Eesti rahvatants
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.07.2024
Kehtib kuni: 30.06.2029
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab ning arendab tantsukunsti ja -haridust. Tantsuspetsialist arendab tantsutehnikat ja etendamise oskust; loovust ja eneseväljendust; mõtestamise oskust ja kultuuriteadlikkust.
Tantsuspetsialist, tase 4 on väh...
ese kogemusega ja vajab juhendamist.

Kutsealal tegutsevad ka
tantsuspetsialist, tase 5, kes on vähese kogemusega ja töötab iseseisvalt;
tantsuspetsialist, tase 6, kes tegutseb iseseisvalt uudsetes ja keerulistes olukordades, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus;
tantsuspetsialist, tase 7, kes on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte;
tantsuspetsialist, tase 8, kes on valdkonna eestvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on füüsilist ja vaimset pingutust nõudev, riskiteguriks on vigastuste oht. Töövahenditeks on tantsustiilist lähtuvalt sobivad jalanõud, riietus, rekvisiidid ja vahendid, muusikat mängiv seade või instrument ning infotehnoloogilised vahendid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine
A.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimises osalemine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Eesti rahvatants
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tantsuspetsialist, tase 4 on vähemalt keskharidusega ning kutsealane kompetentsus on omandatud tantsijana.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Abiõpetaja, tantsuspetsialist, tantsuringi juhendaja, tantsurühma juhendaja.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Oskus töötada andmemahtudega, teisendada neid arusaadavateks mõisteteks ja aru saada andmetepõhisest otsustamisest.
Suhtlemisoskus.
Oskus kriitiliselt hinnata ja luua meediasisu ning kasutada seda veenvaks kommunikatsiooniks.
Osk...
us ja tahe kogu aeg õppida midagi uut ning võime mõtestada ja väärtustada õpitu sisulist tähendust.
Oskus asjakohaselt reageerida ootamatutele situatsioonidele ja muutustele.
Enesejuhtimise oskused, sh info filtreerimine tähtsuse järgi, koormuse ohjamine jne.
Oskus töötada tulemuslikult erinevates (ka virtuaalsetes) töörühmades, hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud ning tekitada neis kollektiivi tunnet.
Oskus elada ja tegutseda loodust ja keskkonda säästes.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tantsuspetsialist, tase 4 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1, B.3.2 ja B.3.4 tõendamine ning spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada kõik kompetents...id.
Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Keskharidus
2. Kutsealane kompetentsus on omandatud tantsualase õppe kaudu
3. Erialase koolituse läbimine kogumahus vähemalt 60 akadeemilist tundi viimase 3 aasta jooksul

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Taastõendatava kutsega seotud töökogemus
2. Eelnevalt väljast...
atud sama või võrdsustatud taseme kutse, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui 18 kuud
Loe edasi
Peida
B.2 Tantsuspetsialist, tase 4 üldoskused
Enesejuhtimisoskused
1. Järgib oma tegevuses nii isiklikke, ühiskondlikke kui ka organisatsiooni väärtusi ja põhimõtteid.
2. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses tantsuspetsialisti heast tavast (lisa 1).
3. Järgib oma tegudes õige ja vale üldtunnustatud põhimõtteid, käitub teiste inimesteg...
a ja tööülesandeid täites viisakalt, ausalt, õiglaselt, läbipaistvalt ja erapooletult.
4. Austab teiste väärikust ja privaatsust, kaitseb nende konfidentsiaalset teavet.
5. Austab oma ja teiste kultuuride, religioonide, identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
6. Seisab rahulikult, viisakalt ja väärikalt oma põhimõtete, ideede ja õiguste eest.
7. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
8. Tuleb toime ebaühtlase töökoormusega. Talub koormuse ajutisi kõikumisi (sh ületunnitöö ja töötaolek).
9. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
10. Tuleb toime varieeruvusega. Reageerib muutustele ja ootamatustele adekvaatselt ja asjalikult.
11. Väldib vaimset heaolu ähvardavaid ohte (nt digitehnoloogia liigne kasutamine, töö- ja eraelu tasakaalust välja viimine) ning arvestab halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
12. Mõistab ületöötamisega kaasnevaid riske ning puhkamise olulisust nii vaimse kui ka füüsilise tervise toetamisel. Teeb regulaarselt lühemaid puhkepause tööpäeva sees ning peab kinni üldtunnustatud puhkamissoovitustest nädala ja aasta lõikes.
Lävimisoskused
13. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, ohutuse ja kommunikatsiooni jaoks algtasemel (lisa 2 − digipädevuste enesehindamisskaala).
14. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
15. Küsib oma tegevuse või teadmiste kohta tagasisidet teiselt inimeselt (nt kolleeg, ülemus, koostööpartner) või institutsioonilt, et täiendada oma teadmisi ja lihvida oskusi mingi ülesandega toimetulemisel.
16. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
17. Suhtleb, vahetab teavet, peab nõu ja teeb koostööd isikute ja isikute rühmadega, et leida ühine mõistmine, leppida vajaduse korral kokku kompromissides ja tagada töö maksimaalne tõhusus.
18. Küsib abi kolleegilt, tuttavalt, võõralt inimeselt või vastavalt institutsioonilt, kui tunneb, et oma teadmistest, oskustest või võimalustest ei piisa.
19. Kuulab kõnelejat tähelepanelikult, keskendunult ja katkestamata, andes vajaduse korral oma kaasamõtlemisest märku kehakeelega, peegeldavalt, täpsustades ja kuuldut ümber sõnastades.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab füüsilise keskkonna olukorda ja sobivust erialaseks tegevuseks; loob ohutu keskkonna.
2. Loob usaldusliku, loomingulist tegevust ja koostööd soodustava õhkkonna loomises.
3. Arvestab tantsuks sobiva keskkonna loomisel tegevuse eesmärki ja osalejate eripära.
B.3.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimises osalemine 4

Tegevusnäitajad
1. Osaleb tegevuse eesmärkide määratlemises.
2. Osaleb loome- ja õppeprotsessi kavandamises (lisa 3 − kutsestandardis kasutatud terminid).
3. Osaleb tegevuse sisu ja meetodite valimises ning viib tegevuse läbi.
4. Analüüsib ennast ja oma tööd.
5. Osaleb eesmärkide saavutamise hindamises, annab osalejatele arengut toetavat tagasisidet ja on avatud dialoogiks.
6. Lähtub loome- ja õppeprotsessi juhtimisel tantsuspetsialisti heast tavast, püstitatud eesmärkidest, ajakavast jt ressurssidest.

Teadmised
Anatoomia, füsioloogia, kehaliste võimete arendamise kaasaegsed teooriad ja metoodikad.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Eesti rahvatants
    Kompetents EKR tase
B.3.3 Eesti rahvatants 4

Tegevusnäitajad
1. Kasutab enamlevinud põhisamme ja -liikumisi; loeb sammustikku ja liikumisi taktiosade kaupa.
2. Kasutab eesti rahvatantsu oskussõnavara.
3. Valib liikumisega sobiva muusika.
4. Abistab kollektiivi põhijuhendajat.
5. Loeb väljakujooniseid, abistab oma rühma väljakul või kohandab rühma esinemise vastavalt olukorrale ja keskkonnale.
6. Arvestab rahvarõiva kandmise põhimõtteid ja leiab vajadusel lisainfot; väärtustab rahvarõiva kandmise kultuuri.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Tantsuspetsialist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Valdab ühte või mitut tantsustiili või tantsutehnikat, sh kasutab erialast terminoloogiat; hoiab end kursis valdkondlike traditsioonide ja uuendustega.
2. Orienteerub muusikas vastavalt tantsustiili eripärale ja vajadustele.
3. Kasutab teadlikult verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemisviisi, lähtuvalt kaaslastest ja olukorrast.
4. Osutab esmaabi haigetele või vigastatud isikutele.
5. Suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-26032024-2.5/1k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.03.2024
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Tantsuspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2653 Tantsijad ja koreograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tantsuspetsialisti hea tava
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 3 Kutsestandardis kasutatud terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sille Kapper-Tiisler Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Heili Lindepuu Ilieh teater ja koolituskeskus
Jane Miller-Pärnamägi Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Tantsuagentuur
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Karin Soosalu Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Anu Sööt Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Anne Tamm-Kivimets Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, MTÜ Just Tants
Maria Uppin-Sarv Eesti Rahvatantsuansamblite Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist