Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
EN: Diploma Electrical Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Diplomeeritud elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 7
  • Diplomeeritud elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 7
  • Diplomeeritud elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.03.2024
Kehtib kuni: 30.06.2024
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 30.06.2024.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektriinseneride töö eesmärk on tagada elektrisüsteemide ja -seadmestiku efektiivne, ohutu, keskkonnasõbralik ning majanduslikult ja ühiskondlikult vastuvõetav toimimine.
7. taseme diplomeeritud elektriinsener on kogemustega spetsialist, kelle roll on käigus hoida ja arendada olemasolevaid tehnolo...
ogiaid.
Ta on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride ja spetsialistidega, juhtima töörühmi või organisatsiooni ning vastutama töötajate töötulemuste eest.
Töö eeldab iseseisvat tegutsemist keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades.
Diplomeeritud elektriinsenerid spetsialiseeruvad:
- elektrivõrkudele ja -süsteemidele (ülekandevõrk ja jaotusvõrgud ning ülekandevõrguga ühendatud suured elektrijaamad ja suurtarbijad);
- elektriautomaatikale (elektrijaamade, elektrivõrkude ja tarbijate tööd juhtivad automaatikaseadmed ja -süsteemid);
- tarbija elektripaigaldistele (elektripaigaldis alates jaotusvõrgu liitumispunktist, s.h. väike- ja mikroelektrijaamad).
Igal spetsialiseerumisel tuleb tõendada kompetentsus vähemalt ühel loetletud tegevusalal (valitav tööosa):
1) teadus-ja õppetöö
2) arendus ja juhtimine
3) energiapoliitika
4) elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus
5) projekteerimine
6) ehitus, käit ja järelevalve

Elektriinseneride kutsealal koostatud kutsestandardid:
Elektriinsener, tase 6
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Volitatud elektriinsener, tase 8
Elektriinseneride kutsete tasemete ülevaade – Lisa 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Elektroenergeetika alane inseneritöö.
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide täitmine

A.2.2 Juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine
2. Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Elektrivõrgud ja-süsteemid
1. Elektrivõrkude - ja süsteemide käigushoidmine ja arendamine
2. Erialaste probleemide lahendamine

A.2.4 Elektriautomaatika
1. Eelektrivõrkude ja -süsteemide tööd juhtivate automaatikaseadmete ja -süsteemide käigushoidmine ja arendamine
1. Erialaste probleemi...
de lahendamine

A.2.5 Tarbija elektripaigaldised
1. Tarbija elektripaigaldiste käigushoidmine ja arendamine
1. Erialaste probleemide lahendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Teadus-ja õppetöö

A.2.7 Arendus ja juhtimine.

A.2.8 Energiapoliitika.

A.2.9 Elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus.

A.2.10 Projekteerimine.

A.2.11 Ehitus, käit ja järelevalve
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektriinsenerid töötavad tavaliselt büroos või objektidel. Tööaeg võib olla paindlik. Juhinduda tuleb üldistest töö-, elektri- ja keskkonnaohutuse nõuetest.
A.4 Töövahendid
Tööülesannete täitmiseks vajalik IT riistvara ja tarkvara ning elektrilised töövahendid, mõõteriistad ja isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab uuendusmeelset, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud elektriinsener on reeglina läbinud erialase magistriõppe või tal on eelnevalt omandatud 6. taseme elektriinseneri kutse. Mõlemal juhul on nõutav erialane töökogemus.
6. taseme elektriinseneri kutset omaval isikul on lisaks nõutav erialane akadeemiline täiendõpe ja täiendkool...
itus.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Energeetik, projekteerija, projektijuht, objektijuht, ehitusjuht, käidujuht, käidukorraldaja, dispetšer, konsultant, ekspert, arendusjuht, analüütik, teadur jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Elektrituruseadus, ehitusseadustik ja seadme ohutuse seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektrivõrkude ja -süsteemidele spetsialiseerunud 7. taseme diplomeeritud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.3 ning valikust B.2.6 - B.2.11 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine;

Elektriautomaatikale spetsialiseerunud 7. taseme diplomeeritud elektriinsener...
i kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.4 ning valikust B.2.6 - B.2.11 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine;

Tarbija elektripaigaldistele spetsialiseerunud 7. taseme diplomeeritud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.5 ning valikust B.2.6 - B.2.11 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Elektroenergeerikaalane inseneritöö 7

Tegevusnäitajad:
1. määratleb ja lahendab keerulisi insenertehnilisi ülesandeid, kasutades järgmisi teadmisi:
- matemaatika, loodusteadused, programmeerimine, majandus, võõrkeel, filosoofia;
- tugevusõpetus, graafika, teoreetiline mehaanika, masinatehnika;
- elektrotehnika alused, elektritootmisseadmete (sh läbi inverteri ühendatud), elektri ülekande ning jaotusseadmete, elektriautomaatika, elektritarbimise seadmete toimimise, taastuvenergeetika ja energiatõhususe põhimõtted
2. kasutab elektroenergeetikaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (elektroonika, turuteabe, majanduse ja keskkonnakaitse) üleseid lahendusmeetodikaid.
3. hindab tehnoloogiate rakendatavust, võttes arvesse kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
4. täidab asjakohaste õigusaktide ja kvaliteedisüsteemide (sh normdokumendid ja standardid) nõudeid;
5. kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas vilunud kasutaja tasemel (Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala);
6. kasutab sobivat riistvara ja nüüdisaegseid tarkvaralahendusi erialaste probleemide lahendamiseks (nt modelleerimise, simulatsiooni ning analüüsi- ja sünteesitehnikad, targa võrgu lahendused);
7. hoiab end kursis digitehnoloogia arengusuundadega ning toetab teisi IKT oskuste täiendamisel;
8. püstitab IKT alaseid ülesandeid ja esitab eriala spetsialistidele tellimusi lahenduste leidmiseks;
9. järgib andmekaitse põhinõudeid;
10. juhindub oma töös inseneride kutse-eetikast (Lisa 3 – kutse-eetika koodeks);
11. toetab oma tegevuste kaudu inseneritöö ja - kutse laiemat tutvustamist ning väärtustamist ühiskonnas; selgitab elektriinseneride kutsete olemust ja tähtsust ning taotlemise võimalusi;
12. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
13. orienteerub kutseala eri aspektides, teeb ettepanekuid uuenduslikeks muutusteks;
14. kasutab üht võõrkeelt (sh eesti keelt võõrkeelena) vähemalt tasemel B2 (Lisa 4 – Keelte oskustasemete kirjeldused);
15. vahendab sh esitab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt; osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
16. loob suhteid ja teeb koostööd töökaaslaste ja klientidega käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
17. täidab kutsealaga seotud standardeid ja regulatsioone (kvaliteedijuhtimissüsteemid, tööohutus, keskkonnakaitse, täidab elektri-, tule- ja tööohutusnõudeid).
B.2.2 Juhtimine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. arendab ja juhib meeskonda parimate tulemuste saavutamiseks.
2. kogub jooksvat infot, analüüsib tegevusi, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
3. koordineerib projekti tegevusi kasutades sobivaid juhtimisvõtteid ja -süsteeme;
4. hoiab projekti planeeritud eelarvega ning tegevuste ja õigusaktidega vastavuses;
5. planeerib projekti majandustegevust;
6. koordineerib juhendatavate tööd, lähtudes tööülesannetest ja valdkonna arengusuundadest;
7. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, arvestades juhendatava vajadusi ja eeldusi.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Elektrivõrkude ja -süsteemidele spetsialiseerunud 7. taseme diplomeeritud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.3 tõendamine. Elektriautomaatikale spetsialiseerunud 7. taseme diplomeeritud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine. Tarbij...a elektripaigaldistele spetsialiseerunud 7. taseme diplomeeritud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Loe edasi
Peida
Diplomeeritud elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Elektrivõrgud ja-süsteemid 7

Tegevusnäitajad:
1. korraldab elektrivõrkude ja -süsteemide käigushoidmist, arvestades sidusvaldkondadega (nt automaatika, tarbijapaigaldised).
2. leiab erialastele probleemidele lahendusi, kasutades meetodeid, mis põhinevad järgmistel asjakohastel teadmistel:
a) elektritootmisseadmete (sh läbi inverteri ühendatud) toimimise põhimõtted;
b) elektrivõrgu (ülekande- ja jaotusvõrgu) toimimise ja kaitsmise põhimõtted;
c) elektrisüsteemi komponentide (elektrijaam, generaator, tuulik, läbi inverteri ühendatud tootmisseade, õhuliin, kaabelliin, alalisvoolulink, alajaam, trafo, lülitusseadmed, kondensaator, reaktor, elektrienergia salvestusseadmed, releekaitse, elektritarbimise seadmed jms) toimimise põhimõtted;
d) taastuvenergeetika ja energiatõhususe põhimõtted;
e) elektrisüsteemi stabiilse toimimise põhimõtted (pinge ja sageduse hoidmine);
f) elektrituru toimimise põhimõtted;
g) süsteemiautomaatika toimimise põhimõtted - süsteemi töös esineda võivad kõrvalekalded ja nende ennetamise meetodid.
 
Diplomeeritud elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Elektriautomaatika 7

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja juhib elektrivõrkude ja -süsteemide tööd juhtivate automaatikaseadmete ja -süsteemide käigus hoidmist ja arendamist, arvestades sidusvaldkondadega (tööstus- ja tootmisautomaatika jm);
2. leiab oma tegevusalal keerulistele erialastele probleemidele parimaid lahendusi, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel ja asjakohastel teadmistel:
a) elektri tootmiseks, ülekandeks ja jaotamiseks ning tarbimiseks kasutatavate automaatikaseadmete toimimise põhimõtted;
b) tööstus- ja energeetikaettevõtete, hoonete ja neis leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustuse ja -paigaldiste toimimise põhimõtted;
c) automaatjuhtimise, süsteemiteooria ning tehnoloogiliste protsesside (sh elektervalgustuses ja elektrotehnoloogias) toimimise põhimõtted;
d) masinates kasutatava aparatuuri ja seadmete ning elektriajamite toimimise põhimõtted;
e) telemaatika toimimise põhimõtted ja erinevad andmesideprotokollid; elektri koht- ja tarkvõrgud;
f) releekaitse toimimise põhimõtted (selektiivsus, hõlmatavus, kiirus, tundlikkus ja töökindlus);
g) süsteemiautomaatika toimimise põhimõtted.
 
Diplomeeritud elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Tarbija elektripaigaldised 7

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja juhib tarbija elektripaigaldiste tööd juhtivate seadmete ja -süsteemide käigus hoidmist ja arendamist, arvestades sidusvaldkondadega (kütte- ja ventilatsioonipaigaldised, robootika-, automaatika- ja sidepaigaldised jm).
2. leiab oma tegevusalal keerulistele erialastele probleemidele parimaid lahendusi, mis põhinevad kogemustel ja asjakohastel teadmistel:
a) elektri mikro- ja väiketootmisel ning äri-, tööstus- ja ühiskondlikes hoonetes ja elamutes kasutatavate seadmete ja süsteemide (sh elektri koht- ja tarkvõrgud) toimimise põhimõtted;
b) tarbija elektripaigaldistes leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustuse ja -paigaldiste toimimise põhimõtted;
c) tarbijaseadmete automaatjuhtimise ning tehnoloogiliste protsesside (elektervalgustuse, tööstus- ja hooneautomaatika jms) toimimise põhimõtted;
d) elektrimasinate (sh. mootorite, generaatorite, transformaatorite) ja -ajamite (sh elektertransport) ning nende juhtimiseks kasutatavate aparatuuride toimimise põhimõtted;
e) elektripaigaldiste kaitseaparatuuri toimimise põhimõtted ning valik (sh. selektiivsuse sobitamine).

Valitavad kompetentsid
Kõikide diplomeeritud elektriinsener, tase 7 kutsete tõendamiseks on nõutav lisaks ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.6 - B.2.11.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Teadus- ja õppetöö 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb teadusuuringuid ja -arendustöid ning publitseerib nende tulemusi, lähtudes teemast ja metoodikatest;
2. õpetab lähtuvalt õppekavast, kasutades sobivaid õppemeetodeid;
3. koostab õppematerjale, kasutades sobivaid metoodikaid;
4. juhendab bakalaureuse ja magistri taseme lõputöid.
B.2.7 Arendus ja juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab arengukavasid ja lühiajalisi plaane lähtudes elektrotehnika valdkonna arengusuundadest;
2. leiab tegevusvaldkonna kriitilised edutegurid ja viib läbi konkurentsi analüüsi;
3. koostab alternatiivseid strateegiaid, valides sobiva elluviimise vahendi ning hinnates tulemuslikkust;
4. juhib energiavarustussüsteeme lähtudes strateegilise juhtimise olemusest ja praktilisest toimimisest.
B.2.8 Energiapoliitika 7

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ja kirjeldab energiapoliitika kujunemisprotsessi rahvusvahelises kontekstis;
2. prognoosib energiapoliitika mõju majandusele ja hindab võimalikke riske;
3. hindab energiamajanduse ning seotud valdkondade mõju ühiskonna arengule ja energiajulgeolekule (sh küberturvalisus);
4. analüüsib, hindab ja koostab tasakaalustatud, nõutava varustuskindluse, optimaalsete keskkonna ja sotsiaalmajanduslike mõjude ja energiahindadega energiapoliitikat.
B.2.9 Energia- ja tehnoloogiakaubandus 7

Tegevusnäitajad:
1. hindab regionaalsete kütuse- ja energiaturgude tähtsust nii varustuskindluse kui konkurentsivõime seisukohalt ja prognoosib turgude arengut;
2. hindab turumoonutuste mõju hinnakujundusele;
3. koostab energia-ja võimsusbilansi, analüüsib tootmise ja tarbimise trende;
4. teeb majanduslikke tehinguid, vahendades kasumlikult elektriseadmeid tootjalt tarbijale ja rakendades sobivaid ärimeetodeid erinevates majandussituatsioonides.
B.2.10 Projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. kogub ja analüüsib projekteerimiseks vajalikke lähteandmeid;
2. koostab projekte ja analüüsib olemasolevaid projekte valdkonna eripärast lähtuvalt, kasutades asjakohast tarkvara;
3. koostab ja kinnitab projekti lahenduse (sh. arvutused ja joonised), arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust, tagades elektripaigaldise kasutamise ohutuse;
4. valib nõuetele ja spetsialiseerumisalale vastavad seadmed, kasutades selleks normdokumente ja standardeid;
5. teeb koostööd tellijaga kõigis projekteerimisstaadiumites ning küsib kasutaja tagasisidet projektide kvaliteedi tõstmiseks;
6. juhib projekteerimise protsessi, vastutades projekteeritud süsteemide omavahelise toimimise eest;
7. koostab elektriprojekti ekspertiise, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest.
B.2.11 Ehitus, käit ja järelevalve 7

Tegevusnäitajad:
1. korraldab ehituse, käidu- ja järelevalvealast tööd, järgides projekte, õigusakte ja normdokumente (sh standardid, kasutusjuhendid) vastutades ohutusnõuete täitmise eest;
2. koostab käidukava (sh seadmete hooldusplaani), korraldab vajalike tööde ja materjalide tellimise;
3. juhib diagnostikas, testimisel ja seadistamisel asjakohaste seadmete, tarkvarade ja tehnoloogiate kasutamist;
4. korraldab elektripaigaldisega seotud informatsiooni dokumenteerimist;
5. hindab elektripaigaldise ehitamise ja kasutamise ohutuse vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele;
6. korraldab ja teeb elektripaigaldise auditeid ja ekspertiise, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-14032024-2.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.03.2024
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Elektriinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Elektriinseneride kutsete tasemed
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lembit Vali Eesti Elektroenergeetika Selts
Lauri Öövel OÜ Energoservis
Hannes Mäe Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal
Tiit Metusala Tallinna Tehnikaülikool
Tõnis Viira Elering AS
Renè Nukki Tallinna Tehnikakõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist