Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4
EN: Railway Signalling Area Engineer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.04.2024
Kehtib kuni: 10.04.2029
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis muudeti kompetentsides järgmiselt:
1. „Turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine“ jagati osadeks – iga oskus kirjeldati eraldi kompetentsis.
2. „Juhtimine ja juhendamine“ muudeti „Juhendamiseks“, kuna 4. tasemel ei ole juhtimispädevust.
3. Lisati valitav kompetents „Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine“
Kutsestandardisse lisati A.6 Tulevikuoskused, B.2 Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents) ja B.1 alajaotus, mis määratleb k...
valifikatsiooninõuded kutse taotlejale ja taastõendajale. Need olid senini kirjas kutse andmise korras ja koostatud kutsekomisjoni poolt. Muudatuse eesmärk on määrata kutse taotlemise eeltingimused laiema spetsialistide ringi poolt.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 tööks on raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohooldus- ja remonttööde teostamine ning tehtud tööde kontrollimine.

Ta töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda. Ta juhendab madalama kvalifikat...
siooniga raudtee turvanguseadmete mehaanikute tavatööd ja võtab mõningase vastutuse nende arendamise eest.
Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja teiste struktuuriüksuste töötajatega.
4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanik vastutab enda ja tema juhendamisel korraldatud tööde ohutuse ja kvaliteedi eest, tehnohoolduse käigus ohutusnõuete rikkumise (nt valed töövõtted, valed töövahendid ja meetodid) tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade eest.

Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 töö toimub üldjuhul välitingimustes ja tööpäeval, vajadusel ööpäevaringselt, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töö toimub rongiliikluseks avatud raudteel, töötatakse ebatasasel pinnal ja erinevates ilmastikuoludes. Sellest tulenevalt on vaja rangelt järgida tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutades töö iseloomule ja ilmastikule vastavat kõrgnähtavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Samuti on tähtis hea füüsiline tervis ja valmisolek töötada välitingimustes iga ilmaga. Ohutusnõuete rikkumine võib mõjutada raudteeohutust või põhjustada tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Põhilisteks töövahenditeks on lukksepa elektrilised- ja käsitöövahendid, indikaatormõõteriistad, spetsiifilised abivahendid, täppismõõteriistad ja sidevahendid.

Raudtee turvanguseadmete hooldus- ja remonttööde kutsealal on neli kutset.
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 teeb raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete vähese keerukusega remonttöid ja tehnohooldust.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 teeb raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohooldust ja remonttöid.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 tööks on raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohoolduse ning remonttööde kavandamine ja korraldamine või nende tööde tegemine oma piirkonnas.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 6 tööks on raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohoolduse ning remonttööde kavandamine ja korraldamine mitmes piirkonnas või kogu ettevõttes.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Fooride tehnohoolduse tegemine
A.2.2 Pöörmete turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine
A.2.3 Rööbasahelate ja teljeloendurite tehnohoolduse tegemine
A.2.4 Automaatse vedurisignalisatsiooni (ALSN) teeseadmete tehnohoolduse tegemine
A.2.5 Elektro-mehaaniliste juhtimisaparaatide tehnohoolduse ...
tegemine
A.2.6 Arvutipõhiste juhtimisaparaatide tehnohoolduse tegemine
A.2.7 Siseseadmete, seadmekappide ja -konteinerite tehnohoolduse tegemine
A.2.8 Raudteeületuskohtades turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine
A.2.9 Kaablivõrgu tehnohoolduse tegemine
A.2.10 Turvanguseadmete elektritoitesüsteemi tehnohoolduse tegemine
A.2.11 Turvanguseadmete kaitseseadiste ja -maanduste tehnohoolduse tegemine
A.2.12 Turvanguseadmete dokumentatsiooni haldamine
A.2.13 Juhendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.14 Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanikutena inimesed, kellel on üldkeskharidus või tehnikaalane kutseharidus ja kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus vähemalt 5. taseme raudtee turvanguseadmete mehaaniku juhendamisel (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raudtee turvanguseadmete montöör, raudtee-automaatik, sidemehaanik
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on vajalik kutsetunnistus raudteeseaduse kohaselt.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
1. Seoses sõidukiiruste kasvamisega muutuvad järjest olulisemaks spetsiifilised ohutusalased teadmised ning kõigi tööprotsesside laiemad alusteadmised.
2. Raudtee turvangusüsteemide digitaliseerimine toob kaasa vajaduse parendada me...
hhatroonikaalaseid teadmisi ja oskuseid.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.13 ja kutset läbiv kompetents B.3.15. Valitava kompetentsi B.3.14 tõendamine on vabatahtlik.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Vähemalt 6-kuuline töökogemus 2. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanikuna või vähemalt 1-aastane erialane töökogemus

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 2 aastat tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Vähemalt 2-aastane pidev töök...
ogemus raudtee turvanguseadmete mehaanikuna

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud raudteetranspordi kutseala kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 üldoskused
1. Järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires.
2. Järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid.
3. Oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asend...
eid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel.
4. Järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
5. Hoiab puhtust ja korda ning kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed, jm) hoolivalt ja otstarbekalt; sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
6. Katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides, teavitab koheselt vastavalt nõuetele.
7. Annab õnnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või muul moel kannatanule esmast abi kuni arsti saabumiseni.
8. Kavandab teadlikult oma aega.
9. Püstitab soovitavast tulemusest lähtuvad selgelt sõnastatud, mõõdetavad, saavutatavad ja asjakohased eesmärgid ning määrab nende täitmise tähtajaga.
10. Oskab märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks.
11. Arvestab kollektiivi vajaduste ning ühise eesmärgiga ning teeb teistega ülesannete täitmiseks koostööd, sealhulgas jagab vajalikku ja kasulikku informatsiooni.
12. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires; oskab konstruktiivses väitluses ja arutelus argumente koostada ja esitada, et veenda vastaspoolt või neutraalset kolmandat poolt oma seisukohas.
13. Osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut oma töös.
14. Valdab eesti keelt tööks vajalikul tasemel.
15. Mõistab ja kasutab tööks vajalikke digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Fooride tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib fooride nähtavust ja seadistab foorid.
2. Vahetab ja asendab lampe foorides ja matkanäidikutes.
3. Teeb foorides elektrimõõtmisi põhitoitel ja seadistab fooritulede toitepinget.
4. Teeb foorides elektrimõõtmisi reservtoitel.
5. Teeb fooride tehnohooldust (nt puhastab, värvib, kontrollib nähtavust) foori tavapärast tööd häirimata.
6. Teeb fooride tehnohooldust (nt vahetab signaaltrafo, ühendab lahti kaablid, kontrollib foorinäitude õigsust), seadmete osalise või täieliku väljalülitamisega ja kontrollib hoolduse järgselt fooritulede näitude õigsust.
7. Mõõdab signaalreleede aeglustust ja seadistab parameetrid.

Teadmised
1) fooride liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
2) fooride ja matkanäidikute signaliseerimise viisid.
B.3.2 Pöörmete turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb pöörmeajamite ja kinnitusgarnituuride tehnohooldust (nt puhastab, värvib, teeb visuaalset ülevaatust, pingutab kinnituspoldid, vahetab isolatsioonielemendid).
2. Teeb tehnohooldust (nt vahetab mootorid, puhastab automaat-ümberlülijad), mille käigus seatakse pöörangut ja liikuva südamikuga riströöbast ümber või mis nõuavad ajami, kinnitusgarnituuri või nende osade lahtimonteerimist, väljalülitamist ning elektriliste ühenduste katkestamist ja/või häirivad seadme tavapärast tööd.
3. Teeb pöörmetel elektrilisi ja muid mõõtmisi (nt kontrollib pöörmesulgede ja liikuva riströöpa südamiku liibumist, sidurivoolu, mootori tööpinget ja faaside järjestust), elektrilist ja mehaanilist seadistamist.

Teadmised
1) pöörmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.3 Rööbasahelate ja teljeloendurite tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb seadmete tehnohooldust (nt kontrollib, puhastab ja värvib ühendustrossid ja teekastid, vahetab lukuühendid) nende tavapärast tööd häirimata ja seadistatud parameetreid muutmata.
Teeb seadmete tehnohooldust (nt vahetab teekarbitrossid, trafod, reguleertakistid, teereleed, filtrid ja muud seadised), mille käigus häiritakse seadmete tavapärast tööd, lülitatakse seadmed osaliselt või täielikult välja ja/või muudetakse seadistatud parameetreid, jälgib sagedusliku struktuuri säilimist tonaalrööbasahelate hooldusel.
2. Kontrollib koos liikluskorraldajaga rööbasahelate šunditundlikkust.
3. Teeb elektrilisi mõõtmisi ja seadistab (mõõdab ja reguleerib voolu, pinget, sagedust ning seadistab audiosageduslikud rööbasahelad).
4. Kontrollib rööbasahelate polaarsuse vaheldumist.
5. Hooldab teljeloendureid neid välja lülitamata.
6. Hooldab teljeloendureid väljalülitamisega, kooskõlastab hoolduse liikluskorraldajaga, puhastab, vahetab andurid, hooldab transmissiooniühendused ja vahetab transmissiooniseadmed.
7. Teeb drosseltransformaatorite tehnohooldust väljalülitamisteta.
8. Teeb drosseltransformaatorite tehnohooldust osalise väljalülitamisega veovooluahelat katkestamata.

Teadmised
1) rööbasahelate liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
2) teljeloendurite liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
3) drosseltransformaatorite töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.4 Automaatse vedurisignalisatsiooni (ALSN) teeseadmete tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Mõõdab ja seadistab koodivoolu.
2. Vahetab teeseadmete osiseid.
3. Teeb töid, mille käigus häiritakse seadmete tavapärast tööd.

Teadmised
1) automaatse vedurisignalisatsiooni (AVS) teeseadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.5 Elektro-mehaaniliste juhtimisaparaatide tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb pultide, tabloode, manöövrikappide tehnohooldust (nt puhastab ja reguleerib kontaktid; kontrollib ja reguleerib loendurite ja nuppude käepidemete tööd; kontrollib, kõrvaldab ja määrib mehaanilised lõtkud).
2. Teeb töid, mille käigus häiritakse seadmete tavapärast tööd.

Teadmised
1) elektro-mehaaniliste juhtimisaparaatide liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.6 Arvutipõhiste juhtimisaparaatide tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hooldab liikluskorraldaja töökoha riistvara seadmete tavapärast funktsionaalsust häirimata.
2. Seirab seadmete logisid.

Teadmised
1) arvutipõhiste juhtimisaparaatide liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.7 Siseseadmete, seadmekappide ja -konteinerite tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hooldab seadmekappe (nt teeb ülevaatust, puhastab ja värvib kappe) seadmete väljalülitamiseta.
2. Hooldab turvanguseadmete siseseadmeid (nt teeb ülevaatust ja üldist puhastust, pingutab kinnitused) seadmeid väljalülitamata, kontrollib seadmete alarmliideste seisukorda, alarmide olemasolul teavitab sellest koheselt oma otsest juhti ja kõrvaldab neid oma kompetentsuse piires.
4. Vahetab ja hooldab juhtimismooduleid.
5. Vahetab releesid ja muud riistvara.
6. Kontrollib juhtmestike ja kaabliühenduste seisukorda.

Teadmised
1) siseseadmete, seadmekappide ja -konteinerite liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.8 Raudteeületuskohtade turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb raudteeületuskohtade automaatsignalisatsiooniseadmete tehnohooldust (nt teeb ülevaatust, puhastab, värvib, kontrollib nähtavust ja kuuldavust) seadmete väljalülitamiseta ja parameetrite muutmiseta.
2. Teeb raudteeületuskohtade automaatsignalisatsiooniseadmete tehnohooldust seadmete väljalülitamisega ja parameetrite muutmisega ning tõkkefooride tehnohooldust.

Teadmised
1) raudteeületuskoha automaatsignalisatsiooniseadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.9 Kaablivõrgu tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb kaablitrasside, -muhvide, -püstikute ja -krosside tehnohooldust (nt teeb ülevaatust, puhastab, kontrollib ühenduste kvaliteeti, pingutab ühendused) ning elektrimõõtmisi kaablite lahtiühendamiseta (nt isolatsioonitakistuse, kaablisoone ringtakistuse mõõtmine.
2. Mõõdab mõõtepunktist elektrilisi ahelaid (nt mõõdab pöörmete, rööbasahelate signaalide vooluahelate isolatsioonitakistust).

Teadmised
1) kaablivõrgu ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.10 Turvanguseadmete elektritoitesüsteemi tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb toiteseadmete üldist tehnohooldust ja elektrimõõtmisi ning kaitseseadiste kontrollimist (nt teeb ülevaatust, kontrollib ja pingutab ühendusi, kontrollib toitefiidrite olemasolu, mõõdab toitepingeid ja -voolu).
2. Kontrollib toiteallikate fiidrite ümberlülitamist ja diiselgeneraatori käivitumist ning normaalset tööd koormusel.
3. Teeb akude tehnohooldust (nt mõõdab elektrolüüdi tihedust, puhastab korpuse ja detailid, mõõdab koormushargiga akupurki) toime katkestamiseta.
4. Teeb akude tehnohooldust laadimispinge väljalülitamisega (nt kontrollib akupatarei mahtuvust, vahetab üksikuid akupurke).
5. Teeb UPS-seadmete tehnohooldust toime katkestamiseta.
6. Lülitab ümber toiteallikad ja -fiidrid koos foorinäitude säilimise kontrollimisega.

Teadmised
1) elektritoiteseadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.11 Turvanguseadmete kaitseseadiste ja -maanduste tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib kaitsmete ja ülepingekaitsmete seisukorda ja teeb nende tehnohooldust (nt kontrollib seisukorda, vahetab riknenud või aegunud kaitsmed).
2. Kontrollib kaitsemaanduste seisukorda ja teeb nende tehnohooldust (nt teeb maandusjuhtide ülevaatust, kontrollib ühenduste kvaliteeti) ning mõõdab maandustakistust.

Teadmised
2) kaitseseadiste ja -maanduste liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.12 Turvanguseadmete dokumentatsiooni haldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib elektriskeemide ja tehnilise dokumentatsiooni vastavust töötavatele seadmetele, teavitab kontrolli tulemustest otsest juhti ja teeb ettepanekuid paranduste tegemiseks.
2. Täidab oma pädevuse piires turvanguseadmete järelevalvedokumentatsiooni.

Teadmised
1) elektriskeemide koostamise ja ülesehituse põhimõtted;
2) elektriskeemide tingmärkide tähendus;
3) elektriskeemide tüüpsõlmede funktsionaalsuse põhimõtted;
4) turvanguseadmete järelevalvedokumentatsiooni täitmise ja haldamise põhimõtted.
B.3.13 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga töötajat, tutvustab tehnilist dokumentatsiooni ja kehtivaid organisatsioonisiseste normdokumentide nõudeid; jälgib juhendatava tööd ning vajadusel selgitab ja korrigeerib töövõtet, näidates ette ja lastes juhendataval korrata tegevust kuni korrektse tulemuse saavutamiseni; analüüsib ja hindab juhendatava toimetulekut tööülesannetega ja tema suhtumist töösse; nõustab juhendatavat ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, õigete töövahendite ja võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
2. Haldab ressursse (nt jälgib tagavaraosade, kulumaterjalide, tööriistade olemasolu, teavitab otsest juhti varude täiendamise vajadusest), jälgib nende säästlikku ja sihtotstarbelist kasutamist.
3. Juhendab mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust.
Valitavad kompetentsid
Valitava kompetentsi B.3.14 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.3.14 Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hooldab ja remondib teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmeid tootja juhiste järgi.
2. Analüüsib seadmete tööd ja tuvastab rikkeid ning teeb kindlaks rikete põhjused.

Teadmised
1) raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.15 Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 kutset läbivad teadmised 4

Teadmised
1) raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisade nõuded;
2) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
3) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete tehnohooldusjuhendid, jaama tehnokorraldusakt, jms) ja dokumentide vormistamise nõuded;
4) raudteel käimise korra nõuded;
5) raudteeliiklusõnnetustest ja intsidentidest teavitamise korra nõuded;
6) raudteel kasutatavad liikluskorraldusvahendite liigid;
7) raudteel kasutatavad side liigid;
8) pöörangu ehitus ja töö põhimõte;
9) signaalide ehituse, paigalduse ja nähtavuse nõuded;
10) liiklusohutuse põhimõtted remont-, hooldus- ja ehitustöödel;
11) takistus- ja ohtliku koha ning töökoha piiramise põhimõtted;
12) käsisignaalide kasutamise põhimõtted;
13) hoiatuse nõudeavalduse andmise põhimõtted;
14) nõuded tee vabaoleku kontrollseadmetele;
15) nõuded jaamavahe tee vabaoleku kontrollseadmetele;
16) nõuded ülesõidukoha signalisatsiooni seadmetele;
17) nõuded teeblokeeringu seadmetele;
18) nõuded teetõkkeseadmetele;
19) nõuded jaamablokeeringu seadmetele;
20) nõuded pöörangute ja signaalide ja matkade vastastikusele sõltuvusele;
21) turvangu- ja sideliinide korrashoiunõuded.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-11042024-1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 29
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2024
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee turvanguseadmete mehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kaliste Leonhard Weiss OÜ
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Aivar Mihhailov AS Eesti Raudtee
Moonika Siniallik Edelaraudtee AS
Meeri Sõerd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Andres Türn Edelaraudtee AS
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Peep Õim SA Raudteekutsed

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist