Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5
EN: Railway Signalling Area Engineer, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.04.2024
Kehtib kuni: 10.04.2029
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis muudeti kompetentsides järgmiselt:
1. „Turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine“ jagati osadeks – iga oskus kirjeldati eraldi kompetentsis.
2. „Turvanguseadmete tehnohoolduse korraldamine“ sõnastati ümber.
3. Lisati valitavad kompetentsid „Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine“ ja „Dispetšertsentralisatsiooni töökoha hooldamine“.
Kutsestandardisse lisati A.6 Tulevikuoskused, B.2 Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents) ja B.1...
alajaotus, mis määratleb kvalifikatsiooninõuded kutse taotlejale ja taastõendajale. Need olid senini kirjas kutse andmise korras ja koostatud kutsekomisjoni poolt. Muudatuse eesmärk on määrata kutse taotlemise eeltingimused laiema spetsialistide ringi poolt.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 tööks on raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohoolduse ning remonttööde kavandamine ja korraldamine või nende tööde tegemine oma piirkonnas.
Raudtee turvanguseadmete mehaaniku tööks võib olla ka uute liiklusjuhtimissüsteemide katsetamine.
...

5. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanik töötab iseseisvalt ettearvamatutes olukordades ja vastutab töörühma töö eest oma piirkonnas.
Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate, teiste struktuuriüksuste töötajate ja klientidega.
5. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanik vastutab enda ja tema juhendamisel korraldatud tööde ohutuse ja kvaliteedi ning tehnohoolduse käigus ohutusnõuete rikkumise (nt valed töövõtted, valed töövahendid ja meetodid) tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade eest.

Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 töö toimub üldjuhul välitingimustes ja tööpäeval, vajadusel ööpäevaringselt, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töö toimub rongiliikluseks avatud raudteel, töötatakse ebatasasel pinnal ja erinevates ilmastikuoludes. Sellest tulenevalt on vaja rangelt järgida tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutades töö iseloomule ja ilmastikule vastavat kõrgnähtavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Samuti on tähtis hea füüsiline tervis ja valmisolek töötada välitingimustes iga ilmaga. Ohutusnõuete rikkumine võib mõjutada raudteeohutust või põhjustada tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Põhilisteks töövahenditeks on lukksepa elektrilised- ja käsitöövahendid, indikaatormõõteriistad, spetsiifilised abivahendid, täppismõõteriistad, arvuti, nutitelefon ja nende tarkvararakendused, arvutipõhised diagnostikaseadmed ning bürootöö- ja sidevahendid.

Raudtee turvanguseadmete hooldus- ja remonttööde kutsealal on neli kutset.
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 teeb raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete vähese keerukusega remonttöid ja tehnohooldust.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 teeb raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohooldust ja remonttöid.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 tööks on raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohoolduse ning remonttööde kavandamine ja korraldamine või nende tööde tegemine oma piirkonnas.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 6 tööks on raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohoolduse ning remonttööde kavandamine ja korraldamine mitmes piirkonnas või kogu ettevõttes.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Turvanguseadmete sõltuvuste kontrollimine
A.2.2 Fooride tehnohoolduse korraldamine
A.2.3 Pöörmete turvanguseadmete tehnohoolduse korraldamine
A.2.4 Rööbasahelate ja teljeloendurite tehnohoolduse korraldamine
A.2.5 Automaatse vedurisignalisatsiooni (ALSN) teeseadmete tehnohoolduse korral...
damine
A.2.6 Elektro-mehaaniliste juhtimisaparaatide tehnohoolduse korraldamine
A.2.7 Arvutipõhiste juhtimisaparaatide tehnohoolduse korraldamine
A.2.8 Siseseadmete, seadmekappide ja -konteinerite tehnohoolduse korraldamine
A.2.9 Raudteeületuskohtades turvanguseadmete tehnohoolduse korraldamine
A.2.10 Kaablivõrgu tehnohoolduse korraldamine
A.2.11 Turvanguseadmete elektritoitesüsteemi tehnohoolduse korraldamine
A.2.12 Turvanguseadmete kaitseseadiste ja -maanduste tehnohoolduse korraldamine
A.2.13 Turvanguseadmete dokumentatsiooni haldamine
A.2.14 Projektide juhtimine ja haldamine
A.2.15 Juhtimine ja juhendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.16 Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine
A.2.17 Dispetšertsentralisatsiooni töökoha hooldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad raudtee turvanguseadmete mehaanikutena inimesed, kellel on üldkeskharidus või tehnikaalane kutseharidus, eelnev töökogemus 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanikuna ja 5. taseme kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus vähemalt 5. taseme raudtee turvanguseadmete mehaa...niku juhendamisel (vt ka B.1).
Loe edasi
Peida
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raudtee turvanguseadmete vanemmehaanik, vanemsidemehaanik, raudtee turvanguseadmete hoolduspiirkonna juht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on vajalik kutsetunnistus raudteeseaduse kohaselt.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
1. Seoses sõidukiiruste kasvamisega muutuvad järjest olulisemaks spetsiifilised ohutusalased teadmised ning kõigi tööprotsesside laiemad alusteadmised.
2. Raudtee turvangusüsteemide digitaliseerimine toob kaasa vajaduse parendada me...
hhatroonikaalaseid teadmisi ja oskuseid.
3. Töö parendamise eesmärgil kogutakse järjest enam andmeid, mida on tarvis analüüsida. Seetõttu on olulised andmete analüüsiga seotud oskused ja teadmised.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.15 ja kutset läbiv kompetents B.3.18. Valitavate kompetentside B.3.16-B.3.17 tõendamine on vabatahtlik.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Vähemalt keskharidus või tehnikaalane kutseharidus
2. Vähemalt 1-aastane töökogemus 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanikuna

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 2 aastat tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Vähemalt 3-aastane...
pidev raudtee turvanguseadmete alane töökogemus

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud raudteetranspordi kutseala kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 üldoskused
1. Järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires.
2. Järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid.
3. Oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asend...
eid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel.
4. Järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
5. Hoiab puhtust ja korda ning kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed, jm) hoolivalt ja otstarbekalt; sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
6. Katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides, teavitab koheselt vastavalt nõuetele.
7. Annab õnnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või muul moel kannatanule esmast abi kuni arsti saabumiseni.
8. Kavandab teadlikult oma aega.
9. Püstitab soovitavast tulemusest lähtuvad selgelt sõnastatud, mõõdetavad, saavutatavad ja asjakohased eesmärgid ning määrab nende täitmise tähtajaga.
10. Oskab märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks.
11. Arvestab kollektiivi vajaduste ning ühise eesmärgiga ning teeb teistega ülesannete täitmiseks koostööd, sealhulgas jagab vajalikku ja kasulikku informatsiooni.
12. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires; oskab konstruktiivses väitluses ja arutelus argumente koostada ja esitada, et veenda vastaspoolt või neutraalset kolmandat poolt oma seisukohas.
13. Osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut oma töös.
14. Valdab eesti keelt tööks vajalikul tasemel.
15. Mõistab ja kasutab tööks vajalikke digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Turvanguseadmete sõltuvuste kontrollimine 5

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib koos liikluskorraldajaga turvanguseadmete matkade, fooride ja pöörangute vastastikust sõltuvust kooskõlas kehtivale sõltuvustabelile, kontrollib vaenulikud matkad.
2. Kontrollib raudteeületuskohtade tehniliste parameetrite vastavust normdokumentide nõuetele.
B.3.2 Fooride tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab fooride nähtavuse kontrollimist või kontrollib fooride nähtavust ja seadistab foorid vastavalt plaangraafikule või erakorraliselt.
2. Korraldab foorides ja matkanäidikutes lampide vahetamist ja asendamist, vajadusel teeb neid töid ise.
3. Korraldab elektrimõõtmisi foorides põhitoitel ja seadistab fooritulede toitepinget, vajadusel teeb neid töid ise.
4. Korraldab elektrimõõtmisi foorides reservtoitel ja vajadusel teeb neid töid ise.
5. Korraldab fooride tehnohooldust (nt puhastab, värvib, kontrollib nähtavust) foori tavapärast tööd häirimata.
6. Korraldab ja vajadusel teeb ise fooride tehnohooldust (nt vahetab signaaltrafo, ühendab lahti kaablid, kontrollib foorinäitude õigsust), seadmete osalise või täieliku väljalülitamisega ja kontrollib hoolduse järgselt fooritulede näitude õigsust, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendist.
7. Korraldab ja vajadusel teeb ise signaalreleede aeglustuse mõõtmist ning seadistab parameetrid.

Teadmised
1) fooride liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
2) fooride ja matkanäidikute signaliseerimise viisid.
B.3.3 Pöörmete turvanguseadmete tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab ja vajadusel teeb ise pöörmeajamite ja kinnitusgarnituuride tehnohooldust (nt puhastab, värvib, teeb visuaalset ülevaatust, pingutab kinnituspoldid, vahetab isolatsioonielemendid).
2. Korraldab ja vajadusel teeb ise tehnohooldust (nt vahetab mootorid, puhastab automaat-ümberlülijad), mille käigus seatakse pöörangut või liikuva südamikuga riströöbast ümber või mis nõuavad ajami, kinnitusgarnituuri või nende osade lahtimonteerimist, väljalülitamist ning elektriliste ühenduste katkestamist ja/või häirivad seadme tavapärast tööd, kontrollib hoolduse järgselt koos liikluskorraldajaga pöörme asendi õigsust, sulgrööpa nõuetekohast liibumist vastu raamrööbast, friktsioonivoolu ja faaside järjestust ning seadistab parameetrid.
3. Korraldab ja vajadusel teeb ise pöörmetel elektrilisi ja muid mõõtmisi (nt kontrollib pöörmesulgede liibumist ja liikuva riströöpa südamiku, sidurivoolu, mootori tööpinget ja faaside järjestust), elektrilist ja mehaanilist seadistamist.

Teadmised
1) pöörmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.4 Rööbasahelate ja teljeloendurite tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab ja vajadusel teeb ise seadmete tehnohooldust (nt kontrollib, puhastab ja värvib ühendustrossid ja teekastid, vahetab lukuühendid) nende tavapärast tööd häirimata ja seadistatud parameetreid muutmata.
2. Korraldab ja vajadusel teeb ise seadmete tehnohooldust (nt vahetab teekarbitrossid, trafod, reguleertakistid, teereleed, filtrid ja muud seadised), mille käigus häiritakse seadmete tavapärast tööd, lülitatakse seadmed osaliselt või täielikult välja ja/või muudetakse seadistatud parameetreid, jälgib sagedusliku struktuuri säilimist tonaalrööbasahelate hooldusel.
3. Korraldab rööbasahelate šunditundlikkuse kontrollimist või kontrollib rööbasahelate šunditundlikkust koos liikluskorraldajaga.
4. Korraldab elektrilisi mõõtmisi ja seadistamist (nt mõõdab ja reguleerib voolu, pinget, sagedust ning seadistab audiosageduslikud rööbasahelad), vajadusel teeb neid töid ise.
5. Korraldab rööbasahelate polaarsuse vaheldumise kontrollimist, vajadusel teeb seda tööd ise.
6. Korraldab teljeloendurite väljalülitamiseta hooldust, vajadusel teeb seda tööd ise.
7. Korraldab teljeloendurite hooldust väljalülitamisega, vajadusel teeb neid töid ise (nt puhastab, vahetab andurid, hooldab transmissiooniühendused ja vahetab transmissiooniseadmed) ja kooskõlastab hoolduse liikluskorraldajaga.
8. Korraldab ja vajadusel teeb ise drosseltransformaatorite tehnohooldust väljalülitamiseta.
9. Korraldab ja vajadusel teeb ise drosseltransformaatorite tehnohooldust osalise väljalülitamisega veovooluahelat katkestamata.
10. Teeb drosseltransformaatorite tehnohooldust veovooluahela katkestamisega.

Teadmised
1) rööbasahelate liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
2) teljeloendurite liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
3) drosseltransformaatorite töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.5 Automaatse vedurisignalisatsiooni (ALSN) teeseadmete tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab koodivoolu mõõtmist ja seadistamist, vajadusel teeb neid töid ise.
2. Korraldab teeseadmete osiste vahetamist, vajadusel teeb seda tööd ise.
3. Korraldab ja vajadusel teeb töid, mille käigus häiritakse seadmete tavapärast tööd.

Teadmised
1) automaatse vedurisignalisatsiooni (AVS) teeseadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.6 Elektro-mehaaniliste juhtimisaparaatide tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab ja vajadusel teeb ise pultide, tabloode, manöövrikappide tehnohooldust.
2. Korraldab ja vajadusel teeb ise töid, mille käigus häiritakse seadmete tavapärast tööd.

Teadmised
1) elektro-mehaaniliste juhtimisaparaatide liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.7 Arvutipõhiste juhtimisaparaatide tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab liikluskorraldaja töökoha riistvara hooldamist või hooldab liikluskorraldaja töökoha riistvara seadmete tavapärast funktsionaalsust häirimata.
2. Analüüsib seadmete logisid.
3. Korraldab juhtimisseadmete vahetamist ja vajadusel vahetab neid ise, muudab juhtimisseadmete konfiguratsiooni, tarkvara taaskäivitamisel kontrollib tarkvara versiooni õigsust, võimalusel kasutab eelkonfigureeritud seadmeid, käivitab vajalikud automaatsed testprotseduurid ning jälgib nende tulemusi:
4. Korraldab riist- või tarkvara vahetamist ja vajadusel vahetab neid ise, kontrollib vajaliku versiooni õigsust, võimalusel kasutab eelkonfigureeritud riistvara, käivitab automaattestid ning kontrollib nende kulgu.

Teadmised
1) arvutipõhiste juhtimisaparaatide liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.8 Siseseadmete, seadmekappide ja -konteinerite tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab seadmekappide hooldamist ja vajadusel hooldab neid ise (nt teeb ülevaatust, puhastab ja värvib kappe) seadmete väljalülitamiseta.
2. Korraldab turvanguseadmete siseseadmete hooldust (nt teeb visuaalset ülevaatust ja üldist puhastust, pingutab kinnitused) ja vajadusel hooldab neid seadmeid ise väljalülitamata, kontrollib seadmete alarmliideste seisukorda, alarmide olemasolul teavitab sellest koheselt oma otsest juhti ja kõrvaldab neid oma kompetentsuse piires.
3. Korraldab tarkvara vahetamist, uuendamist ja taaskäivitamist ja vajadusel teeb neid töid ise, kontrollib tarkvara versiooni õigsust.
4. Korraldab juhtimismoodulite vahetamist ja hooldamist, vajadusel teeb neid töid ise.
5. Korraldab releede ja muu riistvara vahetamise, vajadusel teeb neid töid ise.
6. Korraldab juhtmestike ja kaabliühenduste seisukorra kontrollimist või teeb neid töid.
7. Kontrollib töötavate turvanguseadmete vastavust kinnitatud tehnilisele dokumentatsioonile.

Teadmised
1) siseseadmete, seadmekappide ja -konteinerite liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.9 Raudteeületuskohtade turvanguseadmete tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab ja vajadusel teeb ise raudteeületuskohtade automaatsignalisatsiooniseadmete tehnohooldust (nt teeb ülevaatust, puhastab, värvib, kontrollib nähtavust ja kuuldavust) seadmete väljalülitamiseta ja parameetrite muutmiseta.
2. Korraldab ja vajadusel teeb ise raudteeületuskohtade automaatsignalisatsiooniseadmete tehnohooldust seadmete väljalülitamisega ja parameetrite muutmisega ning tõkkefooride tehnohooldust.
3. Vahetab raudteeületuskohtade automaatsignalisatsiooni tarkvara ja kontrollib tarkvaraversiooni õigsust.

Teadmised
1) raudteeületuskoha automaatsignalisatsiooniseadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.10 Kaablivõrgu tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab ja vajadusel teeb ise kaablitrasside, -muhvide, -püstikute ja -krosside tehnohooldust (nt teeb ülevaatust, puhastab, kontrollib ühenduste kvaliteeti, pingutab ühendused) ning elektrimõõtmisi kaablite lahtiühendamiseta (nt isolatsioonitakistuse, kaablisoone ringtakistuse mõõtmine).
2. Teeb kaablimuhvide, -püstikute ja krosside tehnohooldust ning elektrimõõtmisi kaablite lahtiühendamisega, tööde teostamise järgselt kontrollib sõltuvuste õigsust ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Korraldab elektriliste ahelate mõõtmist mõõtepunktist, vajadusel teeb neid töid ise (nt mõõdab pöörmete, rööbasahelate signaalide vooluahelate isolatsioonitakistust).

Teadmised
1) kaablivõrgu ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.11 Turvanguseadmete elektritoitesüsteemi tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab ka vajadusel teeb ise toiteseadmete üldist tehnohooldust ja elektrimõõtmisi ning kaitseseadiste kontrollimist (nt teeb ülevaatust, kontrollib ja pingutab ühendusi, kontrollib toitefiidrite olemasolu, mõõdab toitepingeid ja -voolu).
2. Korraldab toiteallikate fiidrite ümberlülitamise ja diiselgeneraatori käivitumise kontrollimist, vajadusel kontrollib neid ise.
3. Korraldab ja vajadusel teeb ise akude tehnohooldust (nt mõõdab elektrolüüdi tihedust, puhastab korpuse ja detailid, mõõdab koormushargiga akupurki) toime katkestamiseta.
4. Korraldab ja vajadusel teeb ise akude tehnohooldust laadimispinge väljalülitamisega (nt kontrollib akupatarei mahtuvust, vahetab üksikuid akupurke).
5. Korraldab ja vajadusel teeb ise UPS-seadmete tehnohooldust toime katkestamiseta.
6. Teeb UPS-seadmete tehnohooldust toime katkestamisega.
7. Korraldab toiteallikate ja -fiidrite ümberlülitamist koos foorinäitude säilimise kontrollimisega, vajadusel teeb neid töid ise.
8. Viib sisse ajutisi lahendusi toiteallikate elektriahelatesse.

Teadmised
1) elektritoiteseadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.12 Turvanguseadmete kaitseseadiste ja -maanduste tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab kaitsmete ja ülepingekaitsmete seisukorra kontrollimist ja tehnohooldust (nt kontrollib seisukorda, vahetab riknenud või aegunud kaitsmed), vajadusel teeb neid töid ise.
2. Korraldab kaitsemaanduste seisukorra kontrollimist, tehnohooldust (nt teeb maandusjuhtide ülevaatust, kontrollib ühenduste kvaliteeti) ja maandustakistuse mõõtmist, vajadusel teeb neid töid ise.

Teadmised
1) kaitseseadiste ja -maanduste liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.13 Turvanguseadmete dokumentatsiooni haldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab hoolduspiirkonna plaangraafikud.
2. Korraldab elektriskeemide ja tehnilise dokumentatsiooni vastavuse kontrollimist töötavatele seadmetele ja osaleb nende tööde tegemisel ning korraldab paranduste tegemist.
3. Täidab turvanguseadmete järelevalvedokumentatsiooni.
4. Viib sisse turvanguseadmete struktuuri ajutisi lahendusi ja muudatusi, vastavalt etteantud lahendustele või tootjapoolsetele lubatud tehnilistele lahendustele.

Teadmised
1) elektriskeemide koostamise ja ülesehituse põhimõtted;
2) elektriskeemide tingmärkide tähendus;
3) elektriskeemide tüüpsõlmede funktsionaalsuse põhimõtted;
4) turvanguseadmete järelevalvedokumentatsiooni täitmise ja haldamise põhimõtted;
5) hoolduspiirkonna plaangraafikute koostamise ja tööde planeerimise põhimõtted.
B.3.14 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad
1. Juhib allüksust, juhindudes organisatsiooni struktuuri ülesehitusest.
2. Juhendab tehniliselt ja administratiivselt madalama kvalifikatsiooniga töötajaid ja korraldab talle alluva struktuuriüksuse tööd, juhindudes töökorralduse põhimõtetest.
3. Õpetab ja juhendab töötajaid turvanguseadmete kasutamiseks.
4. Haldab ressursse (nt rahalised vahendid vastavalt eelarvele, laoressursid, materjalid, töövahendid) ja korraldab logistikat.

Teadmised
1) planeerimise ja organiseerimise põhimõtted;
2) meeskonnatöö põhimõtted;
3) motiveerimise alused;
4) tööõiguse alused, dokumendihalduse, asjaajamise alused.
B.3.15 Projektide juhtimine ja haldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Osaleb turvanguseadmete kasutus- ja hooldusjuhendite koostamisel.
2. Administreerib ehitusprojekte ja -töid tehniliselt ja juhib neid.
3. Korraldab turvanguseadmete käitamise operatiivtööd.
4. Kasutab tarkvaralisi vahendeid vastavalt töö iseloomule.

Teadmised
1) turvanguseadmete põhiseadmete tüübid, alamsüsteemide tööpõhimõtted;
2) ehitusprojektide ja ehitustööde tehnilise administreerimise põhimõtted;
3) turvanguseadmete käitamise operatiivtöö korraldamise põhimõtted.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.3.16-B.3.17 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.3.16 Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hooldab ja remondib teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmeid tootja juhiste järgi.
2. Analüüsib seadmete tööd ja tuvastab rikkeid ning teeb kindlaks rikete põhjused.

Teadmised
1) raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.17 Dispetšertsentralisatsiooni töökoha hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab või teostab dispetšertsentralisatsiooni tarkvara vahetamist ja taaskäivitamist või teeb neid töid, kontrollib versiooni õigsust, käivitab automaatsed testprotseduurid ning jälgib nende kulgu, konfigureerib nõuetekohased kasutajaõigused.
2. Korraldab või teostab dispetšertsentralisatsiooni riistvara vahetamist või vahetab neid, kontrollib installeeritava tarkvara versiooni õigsust, kasutab võimalusel eelkonfigureeritud riistvara, konfigureerib nõuetekohased kasutajaõigused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.18 Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 teadmised 4

1) raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisade nõuded;
2) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
3) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete tehnohooldusjuhendid, jaama tehnokorraldusakt, jms) ja dokumentide vormistamise nõuded;
4) raudteel käimise korra nõuded;
5) raudteeliiklusõnnetustest ja intsidentidest teavitamise korra nõuded;
6) raudteel kasutatavad liikluskorraldusvahendite liigid;
7) raudteel kasutatavad side liigid;
8) pöörangu ehitus ja töö põhimõte;
9) signaalide ehituse, paigalduse ja nähtavuse nõuded;
10) liiklusohutuse põhimõtted remont-, hooldus- ja ehitustöödel;
11) takistus- ja ohtliku koha ning töökoha piiramise põhimõtted;
12) käsisignaalide kasutamise põhimõtted;
13) hoiatuse nõudeavalduse andmise põhimõtted;
14) nõuded tee vabaoleku kontrollseadmetele;
15) nõuded jaamavahe tee vabaoleku kontrollseadmetele;
16) nõuded ülesõidukoha signalisatsiooni seadmetele;
17) nõuded teeblokeeringu seadmetele;
18) nõuded teetõkkeseadmetele;
19) nõuded jaamablokeeringu seadmetele;
20) nõuded pöörangute ja signaalide ja matkade vastastikusele sõltuvusele;
21) turvangu- ja sideliinide korrashoiunõuded.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-11042024-1.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 29
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2024
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee turvanguseadmete mehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kaliste Leonhard Weiss OÜ
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Aivar Mihhailov AS Eesti Raudtee
Moonika Siniallik Edelaraudtee AS
Meeri Sõerd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Andres Türn Edelaraudtee AS
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Peep Õim SA Raudteekutsed

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist