Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Dance Specialist, EstQF Level 6

Standard is not valid
General Data
Name in English: ET: Tantsuspetsialist, tase 6
EN: Dance Specialist, EstQF Level 6
Specialisations:
  • Eesti rahvatants
Partial occupational qualifications:
Valid from: 01.07.2018
Valid to: 18.04.2023
Occupational qualification standard version no.: 6
Versions:
Awarding Bodies: Andmed puuduvad
A Description of work
A.1 Description of work
Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.
Tantsuspetsialist, tas...
e 6 tegutseb iseseisvalt, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus.

Kutsealal tegutsevad ka
tantsuspetsialist, tase 5, kes on vähema kogemusega ja võib vajada juhendamist;
tantsuspetsialist, tase 7, kes on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte;
tantsuspetsialist, tase 8, kes on valdkonna eesvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine
1. Füüsilise keskkonna tegevusteks ettevalmistamine.
2. Tantsulist tegevust toetava vaimse keskkonna loomine.

A.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine
1. Eesmärkide püstitamine.
2. Loome- ja õppeprotsessi kavandamine.
3. Osalejate füüsiliste ja vaimse...
te võimete ning tantsuoskuste arendamine.
4. Loome- ja õppeprotsessi läbiviimine.
5. Loome- ja õppeprotsessi tulemuse esitlemine.
6. Kokkuvõtete tegemine ja edasise tegevuse planeerimine.

More
Hide
Specialised areas of work
Eesti rahvatants
A.2.3 Eesti rahvatants
1. Rahvatantsu põhisammude ja -liikumiste kasutamine.
2. Olulise repertuaariga kursisolek.
3. Erialase terminoloogia kasutamine.
4. Liikumise sidumine muusikaga.
5. Rahvatantsukollektiivi järjepidev juhtimine.
6. Väljakutöö.
7. Rahvarõivaste kandmise v...
äärtustamine.
More
Hide
Elective areas of work
A.2.4 Koreograafia loomine
1. Koreograafia idee leidmine.
2. Koreograafia elluviimine.

A.2.5 Lavastamine
1. Visiooni loomine.
2. Erinevatest komponentidest terviku loomine.
3. Prooviprotsessi juhtimine.
4. Lõpptulemuse esitlemine.
5. Kokkuvõtete tegemine.

A.2.6 Eestvedamine
1. Grupip...
rotsesside suunamine.
2. Projektijuhtimine.
3. Ressursside juhtimine.
4. Juhendamine.
5. Ideede algatamine ja elluviimine.
6. Inimeste kaasamine.

More
Hide
A.3 Work environment and specific nature of work
Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on füüsilist ja vaimset pingutust nõudev, riskiteguriks on vigastuste oht.
A.4 Tools
Töövahenditeks on tantsustiilist lähtuvalt sobivad jalanõud, riietus, rekvisiidid ja vahendid, muusikat mängiv seade või instrument ning infotehnoloogilised vahendid.
A.5 Personal qualities required for work: abilities and characteristics
Olulised on võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut ja loovust.
A.6 Professional preparation
6. taseme tantsuspetsialistil on erialane kõrgharidus või kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus või läbitud erialane täienduskoolitus.
A.7 Most common occupational titles
Tantsuõpetaja, tantsukunstnik, tantsutreener, tantsuspetsialist, ballettmeister, koreograaf, tantsuringi juhendaja, tantsurühma juhendaja, liikumisjuht, repetiitor.
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements:
Põhikutse tantsuspetsialist, tase 6 taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.7 (läbiv kompetents) ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 - B.2.6.

Spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.7 ...
(läbiv kompetents), spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.3 ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 - B.2.6.
More
Hide
B.2 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab füüsilise keskkonna olukorda ja sobivust erialaseks tegevuseks; loob ohutu keskkonna, arvestades tegevuse eesmärki;
2. loob usaldusliku, loomingulist tegevust ja koostööd soodustava õhkkonna; toetab osalejate motivatsiooni ja arengut, arvestades osalejate eripära.
B.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. sõnastab tegevuse pikaajalised eesmärgid, arvestades osalejate eripäraga;
2. kavandab pikaajalise loome- ja õppeprotsessi (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid), lähtudes püstitatud eesmärkidest, ressurssidest ja ajakavast;
3. arendab osalejate füüsilisi ja vaimseid võimeid ning tantsuoskust, arvestades nende eripäraga;
4. viib loome- ja õppeprotsessi läbi, lähtudes püstitatud eesmärkidest ja ressurssidest; viib tegevused ellu, püsides kavandatud ajagraafikus; hindab osalejate valmidust esinemiseks;
5. tutvustab osalejatele käitumis- ja esinemiskultuuri; mõtestab esinemise olulisust protsessis; valib esinemisväljundid, lähtudes kogu õppe- ja loomeprotsessi eesmärgist;
6. hindab eesmärkide saavutamist; annab osalejatele ja võtab neilt vastu tagasisidet; analüüsib ennast ja oma tööd antud õppe- ja loomeprotsessis, teeb järeldused ja arvestab nendega edasise tegevuse planeerimisel.
Competences related to specialisations
Eesti rahvatants
    Competence EstQF Level
B.2.3 Eesti rahvatants 6

Tegevusnäitajad:
1. kasutab enamlevinud põhisamme ja -liikumisi ilma abimaterjalideta; leiab vähemlevinud põhisammud ja -liikumised erialastest allikatest; loeb sammustikku ja liikumisi taktiosade kaupa;
2. on kursis olulisemate pärimustantsude ja erinevate ajastute autoriloominguga;
3. kasutab eesti rahvatantsu oskussõnavara ja rakendab seda erinevates olukordades (suurlavastused jms);
4. orienteerub eesti muusikaloos (sh pärimus- ja rahvamuusika), kohandab liikumise kooskõlas muusikaga; teeb koostööd muusiku(te)ga;
5. juhib iseseisvalt pidevalt tegutsevat rahvatantsukollektiivi;
6. loeb väljakujooniseid; juhendab mitut rühma väljakul;
7. arvestab rahvarõiva kandmise põhimõtteid ja leiab vajadusel lisainfot; väärtustab rahvarõiva kandmise kultuuri.

Optional Competences
    Competence EstQF Level
B.2.4 Koreograafia loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. sõnastab koreograafilise idee, arvestab kaasnevaid komponente, nt osalejad, heli, ruum, valgus; loob tervikliku kompositsiooni;
2. viib koreograafilise idee ellu, arvestades kaasnevaid komponente.
B.2.5 Lavastamine 7

Tegevusnäitajad:
1. sõnastab lavastuse idee, täpsustab kontseptsiooni, valib vormi;
2. lähtudes lavastuse kontseptsioonist ja vormist valib lavastusmeeskonna, lavastust toetavad komponendid; koostab stsenaariumi/lavastusplaani;
3. koostab aja- ja tegevusplaani ning kooskõlastab selle lavastusmeeskonnaga; planeerib ja juhib prooviperioodi;
4. tagab lavastuse valmimise ja etendamise;
5. teeb koos lavastusmeeskonnaga kokkuvõtte kogu lavastusprotsessist, analüüsib tagasisidet edasise töö parendamiseks.
B.2.6 Eestvedamine 7

Tegevusnäitajad:
1. suunab grupiprotsesse, arvestades grupi arengufaase, rolle grupis; loob arengut toetava motiveeriva keskkonna;
2. kirjutab idee projektiks ja koostab taotluse, arvestades projekti teostatavusega; tagab projekti toimimise ja aruandluse; hoiab end kursis projektitaotluse ja toetuse saamise võimalustega;
3. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
4. loob võimalused tegevuseks sobivate hoiakute kujunemiseks ja teiste arenguks; toetab muudatustega toimetulekut ja võimekuse rakendamist;
5. pakub välja uusi ideid, viib need ellu; läheneb olukordade lahendamisele uudselt ja loovalt, on avatud ja koostööaldis;
6. teeb otsuseid ja viib neid ellu teistega koos ja teistega arvestades.
Recurring competences
    Competence EstQF Level
B.2.7 Tantsuspetsialist, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. valdab ühte või mitut tantsustiili, sh kasutab korrektset erialast terminoloogiat; hoiab end kursis valdkondlike traditsioonide ja uuendustega; kasutab muusika põhimõisteid (tempo, takt, löök, rütm, paus jne); tunneb ära meloodia osad;
2. hoiab ja arendab oma kutseoskusi; täiendab ennast erialaselt pidevalt;
3. kasutab teadlikult verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemisviisi, arvestades partnerit ja olukorda; kasutab adekvaatseid enesekehtestamise meetodeid; teeb koostööd ja kuulab teisi;
4. järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte; järgib üldisi eetilisi norme; austab teiste loomingut, viitab korrektselt allikatele, arvestades autoriõigusi;
5. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga, juhib meeskonda; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
6. reflekteerib ja hindab enda tegevust protsesside juhtimisel, toob välja enda tugevused ja arenguvajadused ning kavandab tegevused enda arendamiseks; kogub ja analüüsib tagasisidet ning teeb vajadusel korrektuure oma tegevuses;
7. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib sobiva ettevõtlusvormi; kasutab sise- ja väliskommunikatsiooni võimalusi maine kujundamiseks ja sihtgruppidega suhtlemiseks;
8. kasutab korrektset õpetamise keelt kõnes ja kirjas;
9. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 19-25042018-1.17/6k
Field of occupational activity: Culture
Occupational Qualification Council: Culture
No. of decision of Occupational Qualification Council: 11
Date of decision of Occupational Qualification Council: 25.04.2018
EstQF level: 6
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 6
Field: EDUCATION AND CULTURE
Subfield: Music and related performing arts
Occupation: Dance specialist
International Standard Classification of Occupations: 2 Professionals
26 Legal, Social and Cultural Professionals
265 Creative and Performing Artists
2653 Dancers and Choreographers
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 02 Arts and humanities
021 Arts
0215 Music and performing arts
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
90 Creative, arts and entertainment activities
Annexes
Annex 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Annex 2 Digioskused
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Sille Kapper Tallinna Ülikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Krõõt Kiviste Shate Tantsukool, Tartu Tantsuakadeemia Villiko Kruuse, Waf Managment OÜ
Agne Kurrikoff-Herman Eesti Rahvatantsuansamblite Liit
Raido Mägi Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Silvia Purje Eesti Tantsuspordi Liit
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Anu Sööt Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Anne Tamm-Kivimets Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, MTÜ Just Tants
Margus Toomla Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils