Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Teacher, level 7

Standard is not valid
General Data
Name in English: ET: Õpetaja, tase 7
EN: Teacher, level 7
Specialisations:
Partial occupational qualifications:
Valid from: 07.11.2018
Valid to: 31.12.2019
Occupational qualification standard version no.: 7
Versions:
Awarding Bodies:
Curricula and Educational institutions
  Educational institution Name of curriculum Code of curriculum Level of curriculum Duration of training programm Date of registration of curriculum Status
1 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Music Education 112097 614 magistriõpe (3+2) 2/0 05.05.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Description of work
A.1 Description of work
Õpetaja töö on toetada õppijate arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi.

Õpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava...
õpikeskkonna. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust. Vajadusel toetub oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise õppijaid ja lapsevanemaid. Õpetaja osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendus- ja loometegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega.

Õpetaja kutsealal on lisaks 7. taseme õpetaja kutsele järgmised kutsed:
- õpetaja, tase 6 kutse, mis omandatakse lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses;
- vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis;
- meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele osaleb arendus- ja loometegevuses nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning teeb tihedat koostööd kõrgkooliga.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
1. Õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine.
2. Õpetaja töö kavade koostamine.
3. Osapoolte kaasamine.
4. Õppevara valimine.

A.2.2. Õpikeskkonna kujundamine
1. Füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
2. Vaimse õpikeskkonna kujundamine.
3. Or...
ganisatsiooni kultuuri kujundamine.

A.2.3. Õppimise ja arengu toetamine
1. Õpetamine.
2. Õpiprotsessi ja klassi/rühma juhtimine.
3. Õppija arengu toetamine.
4. Õppimist ja arengut toetav tagasiside ja hindamine.
5. Osapoolte kaasamine.

A.2.4. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
1. Õpetaja oma töö analüüsimine ja enesearendamine.
2. Õpetamise ja õppimise uurimine ning pedagoogilise teadmuse levitamine.
3. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine.

A.2.5. Nõustamine ja mentorlus
1. Õppija nõustamine.
2. Lapsevanema nõustamine.

A.2.6. Arendus-, loome- ja teadustegevus
1. Haridusvaldkonna poliitika kujundamine ja arengu kavandamine.
2. Õppijatele suunatud õpivara koostamine või kohandamine.

More
Hide
Elective areas of work
A.2.7. Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
1. Õppija hariduslike erivajaduste väljaselgitamine.
2. Õpikeskkonna kohandamine vastavalt HEV õppija vajadusele.
3. Õppija arengu toetamine.
4. Koostöö kolleegide, erialaspetsialistide ja lapsevanematega.
A.3 Work environment and specific nature of work
Õpetaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepinguseadusega. Töötingimused võivad täiendavalt olla reguleeritud töökorraldusreeglite või muude organisatsioonis kehtestatud õigusaktidega.
Õpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, oluline on va...
imse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
More
Hide
A.4 Tools
Õpetaja peamised töövahendid on õpivara, kooli- ja kontoritarbed ning –tehnika, tahvel, IKT-vahendid ja -programmid ning erivahendid ja -materjalid vastavalt õpetatavale valdkonnale.
A.5 Personal qualities required for work: abilities and characteristics
Õpetajatöös on olulised ennastjuhtivus, ettevõtlikkus, vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja positiivsus.
A.6 Professional preparation
Õpetaja hariduslik ettevalmistus on reguleeritud VV määrusega „Õpetajate koolituse raamnõuded“.
A.7 Most common occupational titles
Õpetaja, pedagoog.
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements: Õpetaja, tase 7 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.6 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.7.
B.2 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 7

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja rühma ja õppija (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") ainealase taseme, õpioskuste ja õpimotivatsiooni taseme ning arvestab neid ainevaldkondlike, üldpedagoogiliste ja kasvatuslike eesmärkide seadmisel, toetudes õppekavale; tunneb ära haridusliku erivajaduse ja kaasab vajadusel tugispetsialisti õpikeskkonna tingimuste muutmiseks; valmistab ette arenguvestluse;
2) koostab õpetaja töökava, arvestades õppekava ning kavandab koostöös kolleegidega ainetevahelise lõimingu; töökavast lähtuvalt koostab tunnikava(d); lähtuvalt eesmärkidest valib õpetamiseks ja õppimiseks sobivad meetodid, hindamismudeli ning planeerib tegevuste aja; koostöös teiste spetsialistidega koostab vajadusel individuaalse õppekava, käitumise tugikava ja/või arenduskava; omab ülevaadet erivajadustega õppija toetamise protsessist; kasutab õpetaja töö kavandamisel (teadus)kirjandust;
3) kaasab õppijaid, lapsevanemaid, kolleege ja tugispetsialiste õpitegevuste kavandamisse; informeerib osapooli õpieesmärkidest, sisust, õppekorraldusest, hindamismudelitest, huvitegevuse võimalustest, kasutades tõhusalt erinevaid infokanaleid (nt koosolek, e-suhtlus, individuaalne vestlus);
4) valib õppevara ja IKT-vahendite hulgast õpieesmärkide ning rühma tasemega sobiva, arvestades ka hariduslike erivajadustega õppijatega; juhendamisel kohandab õppeavara; hoiab end kursis õppevara ja IKT-vahendite uuendustega.

Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovuse arengu ja sotsiaalsete oskuste osas).

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.2 Õpikeskkonna kujundamine 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab olemasolevat füüsilist õpikeskkonda, tagades selle turvalisuse ja kujundades seda lähtuvalt tervisekaitsenõuetest, õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest; osaleb meeskonnatöös organisatsiooni õpikeskkonna kujundamisel; teab, kelle poole pöörduda probleemide ilmnemisel; tegutseb esmaabi vajavas situatsioonis sobival viisil;
2) loob vaimselt ja emotsionaalselt turvalise, arengut ja loovust toetava koostöise ning üksteist arvestava õpikeskkonna, lähtudes erinevate õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest ning järgides inimõigusi, Eesti põhiseadust, laste õigusi ja organisatsiooni kodukorda; lahendab distsipliiniprobleeme, kaasates vajadusel kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise; on hea kuulaja;
3) osaleb organisatsiooni töö põhimõtete ja reeglite väljatöötamisel, järgib kokkulepitud reegleid; töötab koostöös õppijatega välja klassi/rühma reeglid ja rakendab neid järjekindlalt igapäevatöös, tutvustab neid lapsevanematele.

Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovuse arengu ja sotsiaalsete oskuste osas);
3) keskkonna mõju grupile;
4) esmaabi andmine.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine 7

Tegevusnäitajad:
1) õpetab, lähtudes õppija eripärast, seatud eesmärkidest ja ainetevahelisest lõimingust; rakendab õpetamisel erinevaid meetodeid ja rutiinseid toiminguid (nt eelteadmiste väljaselgitamine, oodatud õpitulemustest ja -tegevustest teavitamine, õpitegevused eesmärkide saavutamiseks, kokkuvõte saavutatud tulemustest, tagasiside); analüüsib õpetamist ning kohandab tegevusi paindlikult lähtuvalt õppijate vajadustest; rakendab koostöös teiste spetsialistidega vajadusel individuaalset õppekava, käitumise tugikava ja/või arenduskava;
2) juhib grupi arengut, arvestades grupi arengufaase; märkab konflikti tekkimise võimalust ja tegutseb vastavalt olukorrale; tunneb ära konflikti, leiab tõhusaid lahendusi ning vajadusel kaasab konflikti lahendamisse kolleege, õppijaid, lapsevanemaid ja tugispetsialiste;
3) kogub kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetoditega andmeid õppijate arengu ja motivatsiooni kohta, tagasisidestab; märkab õppijate erinevusi ja erivajadusi (nt õpistiilid, andekus, õpiraskused, kultuurilised eripärad) ning kaasab vajadusel õppija arengu toetamiseks kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; arendab õppijate õpi- ja sotsiaalseid oskusi, kasutades rühmapõhiseid ja individuaalseid õppevorme; motiveerib õppima, pakkudes elulisi jõukohaseid õppeülesandeid ja luues eduelamuse igale õppijale; klassi-/ rühma juhatajana algatab ja teeb kolleegidega koostööd õppija arendamisel;
4) rakendab süsteemselt erinevaid õppimist toetavaid tagasiside ja hindamise viise, lähtudes õppija eripärast ja hindamist reguleerivatest dokumentidest; toetab ennastjuhtiva õppija kujunemist, suunates õppijat õpieesmärkide seadmisele ja eneseanalüüsile; koostab hindamismudeleid/ -kriteeriume ja hindab õppijaid nende alusel; teavitab õppijaid ja lapsevanemaid hindamismudelitest;
5) kaasab õppijaid, lapsevanemaid, kolleege ja tugispetsialiste õpitegevusse, tagasisidesse ja hindamisse, kasutades erinevaid meetodeid; kavandab ja viib läbi lapsevanemate koosolekuid.

Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovuse arengu ja sotsiaalsete oskuste osas);
3) arengupsühholoogia.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.4 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) reflekteerib oma õpetamist ning ainealast pädevust, kogub tagasisidet õppijate õpitegevuste ning -tulemuste kohta; kavandab muudatusi õpetamis- ja kasvatusprotsessis, määratleb oma koolitusvajaduse ja koostab enesearenduskava, arvestades ka kooli arenguvajadusi ja riiklikke haridusprioriteete; mõtestab oma rolli õpetajana ja analüüsib õpetajatöö põhiväärtusi, jagab neid kolleegide, õppijate ja lapsevanematega ühiste väärtushoiakute kujunemiseks;
2) analüüsib õpiprotsessi, määratleb probleemid, sõnastab haridusuuringu (sh tegevusuuring) eesmärgi(d) ning kavandab ja viib juhendamisel läbi uurimistööd, kasutades sobivaid meetodeid ning arvestades valdkonna uurimistöö eetikat; analüüsib ja tõlgendab nii enda kui ka teiste uurijate uurimistulemusi ning rakendab neid õpetamise parendamisel ja enese arendamisel;
3) jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, mentorilt, organisatsiooni juhtkonnalt, tugispetsialistilt jt; märkab kolleegi edusamme ja tunnustab teda.

Teadmised:
1) uurimistöö alused;
2) refleksiooni alused.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.5 Nõustamine ja mentorlus 7

Tegevusnäitajad:
1) nõustab õppijat konkreetse vajaduse või küsimuse ilmnemisel oma (aine)valdkonnas, ka ennetavalt; toetab õppijat õpioskuste arendamisel ja ainealaste teadmiste omandamisel; viib läbi konsultatsioone ja arengut toetavaid vestlusi; teeb koostööd tugispetsialistidega;
2) viib läbi õppija arengu toetamisele suunatud vestlusi, vajadusel kaasab tugispetsialiste; nõustab lapsevanemat õpitegevustega seonduvates küsimustes, vajadusel kaasab tugispetsialiste.

Teadmised:
1) nõustamise põhimõtted, meetodid.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.6 Arendus-, loome- ja teadustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1) osaleb organisatsiooni arengut suunavate dokumentide koostamisel; osaleb valdkonna ühenduste ja ekspertgruppide töös; annab sisendit ja tagasisidet eelnõudele, ettepanekutele, arengukavadele jm;
2) märkab õpivara puudusi ja teeb organisatsiooni (aine)valdkonna juhtidele ettepanekuid õpivara kohandamiseks ja koostamiseks; juhendamisel kohandab õpivara, arvestades õppijate vajadusi.

Teadmised:
1) intellektuaalse omandi kaitse.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Optional Competences
    Competence EstQF Level
B.2.7 Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis 7

Tegevusnäitajad:
1. mõistab ja kasutab hariduslike erivajaduste (edaspidi HEV) valdkonnas kasutatavat enamlevinud terminoloogiat; hindab õppija eripära, lähtudes eakohasest arengust; hindab ja analüüsib õppija teadmiste, oskuste ja üldpädevuste vastavust riiklikus õppekavas kirjeldatud oodatavatele õpitulemustele; algatab individuaalse arengu jälgimise kaardi avamise ja täidab seda koostöös tugispetsialisti või kolleegidega;
2. kujundab õppija arenguks soodsa võimetekohast õppimist toetava ja eduelamust võimaldava keskkonna, arvestades õppijate mistahes erisustega (vanus, erivajaduste liik, kohanemisraskused jne) ja õppekorralduse võimalustega HEV õppijate õpetamisel; toetab õppijatevahelisi positiivseid suhteid ja tagab kõikide õppijate heaolu;
3. seab õppijale jõukohased eesmärgid; kavandab arendavaid tegevusi, toetudes õppija tugevustele ning kohandades õppemeetodeid ja -vahendeid vastavalt õppija arengutasemele ja eripäradele; koostöös tugispetsialisti ja/või kolleegidega koostab vajadusel individuaalse õppekava ja/või käitumise tugikava ning rakendab seda; annab tulemuste kohta tagasisidet õppijale ja lapsevanematele;
4. hindab adekvaatselt enda kompetentsust, tegutseb talle antud volituste piires; juhendab õppetegevusse kaasatuid (tugiisikuid, praktikante jne); algatab ja teeb koostööd erialaspetsialistide ja lapsevanematega; loob õppija ja lapsevanematega austava, usaldusliku suhte.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Recurring competences
    Competence EstQF Level
B.2.8 Õpetaja, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1) valdab õpetatavaid aineid ja ainevaldkondi, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast tulenevate nõuetega;
2) kasutab korrektset õpetamiskeelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt; kasutab oma töös õpetamiskeelt tasemel C1 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“) ning ühte võõrkeelt vähemalt suhtlustasemel;
3) märkab, tunnustab, innustab õppijat, lapsevanemat ja kolleegi, tunnustab ka väikseid edusamme;
4) suheldes näitab üles austust ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja meeskonnas; aktsepteerib inimeste erinevusi ning arvestab neid koostöö tegemisel, väärtustab koostööd kui lisaväärtuse tootjat;
5) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; suhtleb edukalt erinevate tasandite ja sihtgruppide inimestega, loob koostööks vajalikke suhtevõrgustikke; kujundab õppijate kommunikatsiooni-/ suhtlemisoskusi; analüüsib ja arendab oma suhtlemisoskusi, teeb konstruktiivset kriitikat ja on sellele avatud;
6) juhindub oma töös õpetaja kutse-eetikast; toetab oma tegevuse kaudu kutse-eetika ja õpetaja ameti laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas; kujundab ja järgib ühiskonna väärtusi ja norme erinevates keskkondades; kujundab oma eeskujuga õppijate väärtusi;
7) tegutseb teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, toetades ühiskonna demokraatlikku arengut;
8) tunneb oma tugevaid ja nõrku külgi ning teostab ennast neid arvestades; töötab oma võimete kohaselt;
9) tööülesandeid täites kasutab matemaatilist keelt ja meetodeid (nt andmete analüüsimine ja tõlgendamine, järelduste tegemine, üldistamine);
10) on orienteeritud tulemustele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele; otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasiliikumiseks; tuleb välja uute ideedega ja viib neid ellu, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikatega; märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi; reageerib paindlikult muutustele ja võtab arukaid riske;
11) kasutab sobivaid IKT- vahendeid ja võimalusi, kujundades õpikeskkonda ja viies läbi õpitegevusi; kasutab e-õppeks sobivaid keskkondi ja õppemeetodeid; kasutab kaasaegseid IKT-põhiseid suhtlusvahendeid; hindab ja arendab oma haridustehnoloogilisi pädevusi vastavalt organisatsiooni International Society for Technology in Education (ISTE) õpetajate haridustehnoloogilistele pädevustele (https://www.e-ope.ee/images/50001035/ISTE%20NETS.T.pdf).

Teadmised:
1) haridusvaldkonnaga seonduv seadusandlus;
2) ühiskonna toimimise põhimõtted (Eesti, Euroopa ja maailma kultuuriruum, riigikorralduse ja säästva arengu põhimõtted jne);
3) haridusvaldkonna institutsionaalne korraldus, sh haridusvaldkonna katusorganisatsioonid;
4) kommunikatsiooni alused, sh avalik esinemine ja meediaga suhtlemine;
5) etikett.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 21-07112018-2.2/7k
Field of occupational activity: Education
Occupational Qualification Council: Education
No. of decision of Occupational Qualification Council: 18
Date of decision of Occupational Qualification Council: 07.11.2018
EstQF level: 7
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 7
Field: EDUCATION AND CULTURE
Subfield: Teaching
Occupation: Teacher
International Standard Classification of Occupations: 2 Professionals
23 Teaching Professionals
234 Primary School and Early Childhood Teachers
2341 Primary School Teachers
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 01 Education
011 Education
0113 Teacher training without subject specialisation
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): P EDUCATION
85 Education
Annexes
Annex 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Annex 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Toomas Kruusimägi Eesti Koolijuhtide Ühendus
Maris Laanela Eesti Lasteaednike Liit
Katrin Meinart Eesti Õpetajate Liit
Margus Pedaste Tartu Ülikool
Kaja Plado Eesti Eripedagoogide Liit
Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikool
Urve Rannaääre Eesti Koolijuhtide Ühendus
Vilja Saluveer Haridus- ja Teadusministeerium
Margit Timakov Eesti Õpetajate Liit
Evi Veesaar Eesti Haridustöötajate Liit
Valitava kompetentsi töörühm:
Pille Häidkind Tartu Ülikool
Hille Ilves Eesti Linnade Liit
Agnes Pihlak SA Innove
Kaja Plado Eesti Eripedagoogide Liit
Jürgen Rakaselg Haridus- ja Teadusministeerium
Astrid Sildnik Eesti Õpetajate Liit
Tiiu Tammemäe Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils