Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Senior lighting technician, level 6

Standard is not valid
General Data
Name in English: ET: Valgusmeister, tase 6
EN: Senior lighting technician, level 6
Specialisations:
  • Valguskujundaja, tase 6
Partial occupational qualifications:
Valid from: 10.04.2019
Valid to: 07.11.2023
Occupational qualification standard version no.: 4
Versions:
Awarding Bodies: Andmed puuduvad
A Description of work
A.1 Description of work
Valgusmeistri töö eesmärk on sündmuse nähtavaks tegemine ja vastava optimaalse lahenduse leidmine valgustuse kvaliteetseks esitamiseks ja valgusrežii salvestamiseks. Tema töö on valgusrežii salvestamine ja töötlemine. Valgusmeister vastutab nii loominguliselt kui tehniliselt siseinterjööri ja välivõ...tete valgusefektide saavutamise eest läbi valguse paigutuse, tugevuse ja värvilahenduste. Ta teeb koostööd lavastaja, valguskujundaja (teater), operaatori, režissööri ja kunstnikuga (film ja televisioon). Valgusmeister orienteerub valgustuse iseärasustes ja väljendusvahendites. Ta leiab sobiva tehnoloogilise lahenduse, kasutades erinevaid seadmeid ja arvestades looduslikke ning tehnilisi tingimusi. Valgusmeister on võimeline lahendama mittestandardseid olukordi ja looma positiivse suhtluskeskkonna. Ta võib töötada kollektiivi liikmena, vabakutselise loovisikuna jne. Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Valgusmeister saab spetsialiseeruda valguskujundajaks, kes töötab välja sündmuse valguskujundamise kontseptsiooni ja loob valgusrežii.

Lisaks valgusmeistrile tegutseb kutsealal ka valgustaja, tase 4, kes teeb vajadusel lihtsamaid hooldusi (nt lambivahetus, aegunud värvifiltrite vahetus), monteerib/demonteerib valgustehnikat vastavalt etteantud joonistele ning töötab artisti jälgiva valgustehnikaga.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Valgustustehnika planeerimine
1. Riputusplaani koostamine.
2. Energiavõimsuste jaotamine valgustustehnika seadmete planeerimisel.
3. Juhtsignaali jagunemise planeerimine.
4. Seadmete loetelu koostamine.
5. Joonestamistarkvara kasutamine.

A.2.2 Töötamine valguspuldiga
1. Valguspuldi ...
ja seadmete adresseerimine (patch).
2. Valguspiltide sisestamine ja töötlemine.
3. Valgusrežii taasesitamine.

A.2.3 Valgustehnika paigaldamine, säilitamine ja hooldamine
1. Seadmete paigaldamine.
2. Seadmete suunamine.
3. Seadmete säilitamine.
4. Seadmete hooldamine.
5. Seadmete transportimine.

A.2.4 Sündmuse teenindamine
1. Seadmete järelevalve.
2. Jälgimisprožektori kasutamine.
3. Seadmete ringipaigutamine sündmuse ajal.
4. Eriefektide kasutamine.
5. Probleemidele lahenduse leidmine.

More
Hide
Specialised areas of work
Valguskujundus
A.2.5 Valgusrežii loomine
1. Sündmuse sisu ja eesmärgiga tutvumine.
2. Kontseptsiooni väljatöötamine.
3. Valgustehniliste vahendite valimine ja paigutamine sündmusepaigas.
4. Valgusrežii/piltide koostamine ja salvestamine.
5. Valgustusrežii/pildi dokumentatsiooni vormistamine.
A.3 Work environment and specific nature of work
Tööaeg sõltub proovide ja etenduste/sündmuste ajast, töötatakse ka õhtuti/öösiti ja nädalavahetustel. Töö võib toimuda nii siseruumis kui vabas õhus ja on vahelduva iseloomuga. Töö on kõrgendatud ohuga (nt töötamine kõrgustes, raskuste tõstmine), võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate
faktori...
tega (nt tolm, müra, alavalgustatud keskkond). Vastavalt tööülesandele võib esineda sundasendis töötamist.
Takistuseks valgustajana töötamisel võivad olla nägemis- ja/või kuulmisvaegused, piiranguid tööülesannete täitmiseks seab epilepsia põdemine.

More
Hide
A.4 Tools
Valgusaparatuur, valguspult, arvuti.
A.5 Personal qualities required for work: abilities and characteristics
Töös on olulised loovus, teenindusvalmidus, analüüsivõime, pingetaluvus, vastutustunne, tulemusele orienteeritus, algatusvõimelisus.
A.6 Professional preparation
Valgustusmeistriks saab õppida õppeasutuses või kutsealal töötades ja end täiendades.
A.7 Most common occupational titles
Valgusalajuht, valguskujundaja, valguspuldioperaator, valgusmeister.
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements: Valgusmeister, tase 6 põhikutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja läbiv kompetents B.2.6.
Spetsialiseerumisel valguskujundaja, tase 6 kutsele tuleb lisaks tõendada kompetents B.2.5.
B.2 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.2.1 Valgustehnika paigaldamine, säilitamine ja hooldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab tehnika riputusplaani, arvestades seadmete mehhaanilisi koormusi, kandevõimet ja jagunemist riputus-/toetuspunktide vahel.
2. Koostab optimaalse kaabelduse plaani (energiajaotusplaan), arvestades seadmete energiavõimsuste tarbimist ning lähtudes olemasolevatest energiaressurssidest. Vajadusel muudab valgusrežiid/pilti, säilitades võimalikult täpselt sündmusele loodud valgusrežii plaani.
3. Koostab optimaalse signaalijaotusplaani (sh konverterid ja signaalijagajad), lähtudes vajalikust kanalite arvust.
4. Koostab sündmuse valgustamiseks vajalike seadmete loetelu.
5. Kasutab oma töös joonestamistarkvara.
B.2.2 Töötamine valguspuldiga 6

Tegevusnäitajad:
1. Sünkroniseerib valguspuldi ja seadmed.
2. Sisestab valguspildid valguspulti, vajadusel töötleb neid.
3. Taasesitab valgusrežii, lähtudes kokkulepitud kontseptsioonist.
B.2.3 Valgustehnika paigaldamine, säilitamine ja hooldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab seadmete paigaldamist, vajadusel paigaldab seadmed vastavalt joonistele (paigutusplaan, signaali jaotusplaan ja energia jaotusplaan) ja arvestades ohutusnõudeid (nt ettenähtud turvatrossid, riputuskonksud). Veendub seadmete töökorras olekus.
2. Juhendab seadmete suunamist, vajadusel suunab seadmed vastavalt suunanimekirjale/-plaanile ja valguskujundaja juhendamisele.
3. Juhendab ja kontrollib seadmete säilitamist, vajadusel säilitab seadmed selleks ettenähtud kohas ja viisil (nt transportkastid, ladu), arvestades ohutusnõudeid ja tootja nõudeid.
4. Juhendab ja kontrollib seadmete hooldamist, vastutab seadmete korrektse ja õige hooldamise, sh tarkvara uuendamise eest (nt tootja nõuded, asutuses kehtestatud hooldusjuhend).
5. Tagab seadmete turvalise pakendamise seadmete transportimiseks, lähtudes juhenditest, ohutus- ja tootja nõuetest, vajadusel juhendab pakendamist.
B.2.4 Sündmuse teenindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Hindab rikke kõrvaldamise vajadust, vajadusel ja võimalusel kõrvaldab sündmuse ajal tekkinud rikked, sh valguspuldis.
2. Kasutab sündmuse jooksul jälgimisprožektorit, lähtudes sündmuse kontseptsioonist.
3. Paigutab seadmed sündmuse ajal ümber, lähtudes kontseptsioonist ja paigutusplaanist.
4. Vajadusel kasutab sündmuse ajal eriefektide seadmeid (nt tossumasin, mullimasin, vahumasin), lähtudes kasutusjuhenditest.
5. Leiab sündmuse ajal tekkinud valgustust puudutavatele probleemidele lahenduse.
Competences related to specialisations
Valguskujundaja, tase 6
    Competence EstQF Level
B.2.5 Valgusrežii loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub sündmuse sisu ja eesmärgiga.
2. Osaleb lavastusmeeskonna liikmena aktiivselt sündmuse kontseptsiooni väljatöötamises.
3. Valib valgustehnilised vahendid, lähtudes sündmuse sisust, koostab paigutusplaani.
4. Koostab valgusrežii/pildid, lähtudes lavastusmeeskonna kokkulepitud kontseptsioonist, ja salvestab selle, lähtudes sündmuse stsenaariumist.
5. Vormistab valgustusrežii/pildi dokumentatsiooni - mõõtkava arvestav paigutusplaan, suunanimekiri/-plaan, valguspiltide nimekiri selgitavate märgetega.

Recurring competences
    Competence EstQF Level
B.2.6 Valgusmeister, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi. Hoiab end kursis erialase terminoloogiaga ja tehnoloogiliste uuendustega, jagab oma teadmisi kolleegidega. Kasutab ära arengu- ja koolitusvõimalused.
2. Kasutab korrektset suhtluskeelt ja erialast, sh inglisekeelset terminoloogiat. Kasutab ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
3. Kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused) ning erialast tarkvara.
4. Töötab hästi situatsioonides, mis nõuavad avatust uute ideede ja kogemuste suhtes. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt. Talub ebamääraseid olukordi ja situatsioone ning oskab ära kasutada neist tulenevaid positiivseid võimalusi.
5. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Reageerib muutustele ja kohaneb nendega hästi. Analüüsib ebaõnnestumisi ja oskab eksimustest õppida. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
6. Kohaneb meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu. Vajadusel koostab meeskonna, delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt. Loob alluvatele arenguvõimalusi ja juhendab neid nende töö tegemisel. Teeb koostööd kolleegidega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust. Osaleb positiivse töökeskkonna loomises. Täidab oma rolli meeskonna liikmena. Probleemide ilmnemisel teavitab vahetut juhti.
7. Arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt. Tagab ressursside leidmise ja optimaalse kasutamise. Peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest ning kontrollib nendest kinnipidamist. Võtab vastutuse projektide, tegude ja inimeste eest. Planeerib ette tegevusi ja projekte ning arvestab võimalike muutustega.
8. Järgib oma töös tuleohutuse ja elektriohutuse eeskirju ning ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isiku- ja töökaitsevahendeid. Hindab töökeskkonna võimalikke riske (nt välistingimustes, valgustamisel libedal pinnasel, kõrguses, liikluses, sadamas, tehases, autorallil). Järgib valgustehnika eripäraseid ohutusnõudeid (nt valgustustehnika kinnitamine, valgustustehnika kaal ja konstruktsioon ning aluste stabiilsus). Töötamisel jälgib ja juhendab valgustusmeeskonna tegevust ohutusnõuete järgimisel. Probleemide ilmnemisel teavitab koheselt vahetut juhti.
9. Tugineb oma töös teadmistele elektrotehnikast ja füüsikast. Tunneb üldist paigaldustehnikat, elektriala tarvikuid, materjale ja tööriistu ning kasutab neid paigaldustöödel.
10. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone, nt organisatsiooni sisekorraeeskirja, ametijuhendit, organisatsiooni head tava, eetilisi tõekspidamisi. Teavitab meeskonda olulistest muudatustest.
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 19-10042019-1.6/4k
Field of occupational activity: Culture
Occupational Qualification Council: Culture
No. of decision of Occupational Qualification Council: 15
Date of decision of Occupational Qualification Council: 10.04.2019
EstQF level: 6
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 6
Field: EDUCATION AND CULTURE
Subfield: Performing arts support services
Occupation: Lighting technician
International Standard Classification of Occupations: 3 Technicians and Associate Professionals
34 Legal, Social, Cultural and Related Associate Professionals
343 Artistic, Cultural and Culinary Associate Professionals
3435 Other Artistic and Cultural Associate Professionals
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 02 Arts and humanities
021 Arts
0211 Audio-visual techniques and media production
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
90 Creative, arts and entertainment activities
Annexes
Annex 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Annex 2 Digioskused
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Kalle Karindi Focuspoint OÜ
Anton Kulagin vabakutseline valguskujundaja
Olev Luhaäär E&T OÜ
Andres Sarv SA Teater Vanemuine
Margus Vaigur SA Endla Teater, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils