Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Librarian, EstQF Level 6

General Data
Name in English: ET: Raamatukoguhoidja, tase 6
EN: Librarian, EstQF Level 6
Specialisations:
Partial occupational qualifications:
Valid from: 09.11.2022
Valid to: 08.11.2027
Occupational qualification standard version no.: 7
Versions:
Awarding Body:
A Description of work
A.1 Description of work
Raamatukoguhoidja töö on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja tagada ligipääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetada teadus-, loome- ja arendustegevust. Raamatukoguhoidja töö peamine eesmärk on pakkuda kasutajakeskset raamatukogu- ja infoteenust, võimald...ades juurdepääsu inforessurssidele. Raamatukoguhoidja osaleb infopädevuste arendamisel.

Raamatukoguhoidja, tase 6 on spetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades - kogude kujundamises, töötlemises, säilitamises ja nende kättesaadavaks tegemises.

Raamatukoguhoidjad töötavad üldjuhul siseruumides: lugemissaalides, hoidlates ja muudes raamatukogu ruumides. Töö toimub graafiku alusel, mis võib sisaldada töötamist puhkepäevadel.

Kutsealal on ka järgmised kutsed:
raamatukoguhoidja, tase 7 - juhtivspetsialist, kes lisaks tööle raamatukogutöö põhivaldkondades juhib inimesi ja ressursse;
raamatukoguhoidja, tase 8 - tippspetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades. Ta arendab teenuseid ja raamatukogunduse valdkonda laiemalt.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Kogude kujundamine
A.2.2 Kogude töötlemine ja säilitamine
A.2.3 Lugejateenindus ja -koolitus
A.2.4 Arendustegevus
A.3 Professional preparation
6. taseme raamatukoguhoidjal on kõrgharidus, kutseoskused on omandatud erialastel täiendkoolitustel ja erialase töö käigus.
A.4 Most common occupational titles
Raamatukoguhoidja, kooliraamatukoguhoidja, infospetsialist jt spetsialisti ametinimetused vastavalt vastutusalale organisatsioonis.
A.5 Regulations governing profession
Tööd raamatukoguhoidjana reguleerivad rahvaraamatukogu seadus, põhikooli- ja gümnaasiumi-seadus, säilituseksemplari seadus ja Eesti Rahvusraamatukogu seadus.
A.6 Future Skills
Koos- ja meeskonnatöö oskus, tervikpildi nägemise oskus, sotsiaalne ja kultuuriline teadlikkus, oskus töötada suurte andmemahtudega, uue meedia kirjaoskus, oskus tegevusi eesmärgipäraselt kavandada, visualiseerida ja kommunikeerida.
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements: Kutse taotlemisel on nõutavüldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 General skills of Librarian, EstQF Level 6
Tegevusnäitajad:
1. järgib oma töös raamatukogunduse ja sellega seotud valdkondade õigusakte ja organisatsioonis kehtestatud kordasid;
2. järgib oma töös raamatukoguhoidja eetikakoodeksit;
3. lähtub oma töös ja teenuste arendamisel säästva arengu eesmärkidest;
4. kasutab oma töös korrektset ja ...
kaasaegset info- ja raamatukogutöö terminoloogiat;
5. väljendab ennast selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
6. on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
7. tunneb ja rakendab enesejuhtimise põhimõtteid;
8. hoiab end kursis valdkonna arengutega; seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt;
9. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele; kasutab vähemalt ühte võõrkeelt osaoskuste "Mõistmine" ja "Rääkimine" osas tasemel B1 (Lisa 1);
10. kasutab oma töös digivahendeid iseseisva kasutaja tasemel, osaoskusi „Infotöötlus“ ja „Kommunikatsioon“ vilunud kasutaja tasemel (Lisa 2).

More
Hide
B.3 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.3.1 Kogude kujundamine 6

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja ja valib kogutava info, lähtudes raamatukogu eesmärkidest ja sihtrühmade infovajadusest;
2. hangib inforessurssidele juurdepääsu ja teavikuid, kasutades erinevaid komplekteerimise viise ja allikaid;
3. hindab teavikute kogust kustutamise vajadust (sh inventuuri läbiviimist) ja analüüsib e-kogudes sisalduvate ressursside ajakohasust.
B.3.2 Kogude töötlemine ja säilitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. tunneb kataloogimise aluseid ja kasutab kataloogi, lähtudes oma tööülesannetest;
2. loob ja täiendab andmekogusid tulenevalt raamatukogu tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest;
3. järgib kogude korraldamise ja teavikute ning muude ressursside säilitamise ja ennistamise põhimõtteid; arvestab teavikute ja muude ressursside turvalisuse tagamise põhimõtteid.
B.3.3 Lugejateenindus ja -koolitus 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab teenindusviise lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast; valib sobiva suhtlemisviisi, ennetab probleeme ning lahendab konflikte;
2. pakub raamatukogu- ja infoteenuseid lähtuvalt sihtrühmade vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast;
3. korraldab raamatukogu kogusid ja teenuseid tutvustavaid näitusi ja üritusi, lähtudes raamatukogu tegevuskavast, sihtrühmade vajadustest ja kaasates kogukonda; koostab teavitusmaterjale; viib läbi koolitusi ja programme, kasutades sobivaid koolitusvorme ning -meetodeid.
B.3.4 Arendustegevus 6

Tegevusnäitajad:
1. osaleb võrgustikutöös, koostööprojektides, erialases infovahetuses ja ühistegevuses vastavalt oma pädevusele, arvestades Eesti ja rahvusvahelist raamatukogude ning teiste info- ja kultuuriasutuste praktikat;
2. kogub, analüüsib ja vastavalt kontekstile üldistab oma töövaldkonnaga seotud andmeid;
3. osaleb organisatsiooni poliitikate ja strateegiate rakendamises;
4. tutvustab raamatukogu tegevust oma pädevuste piires, kasutades erinevaid kommunikatsioonivõimalusi ja -vahendeid.
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 19-09112022-1.3/7k
Field of occupational activity: Culture
Occupational Qualification Council: Culture
No. of decision of Occupational Qualification Council: 26
Date of decision of Occupational Qualification Council: 09.11.2022
EstQF level: 6
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 6
Field: EDUCATION AND CULTURE
Subfield: Librarianship
Occupation: Librarian
International Standard Classification of Occupations: 2 Professionals
26 Legal, Social and Cultural Professionals
262 Librarians, Archivists and Curators
2622 Librarians and Related Information Professionals
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 03 Social sciences, journalism and information
032 Journalism and information
0322 Library, information and archival studies
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
91 Libraries, archives, museums and other cultural activities
Annexes
Annex 1 Language skills level descriptions
Annex 2 Scale of self-assessment in digital competence
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogu direktor
Reet Lubi Viljandi Linnaraamatukogu
Mai Põldaas Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Katre Riisalu Eesti Rahvusraamatukogu humanitaaria ja kunstide raamatukogu juhataja
Tuuliki Tõiste Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Ilmar Vaaro TÜ ühiskonnateaduste instituut

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils