Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Social Pedagogue, EstQF Level 6

Standard is not valid
General Data
Name in English: ET: Sotsiaalpedagoog, tase 6
EN: Social Pedagogue, EstQF Level 6
Specialisations:
Partial occupational qualifications:
Valid from: 06.04.2023
Valid to: 31.12.2023
Occupational qualification standard version no.: 4
Versions:
Awarding Bodies: Andmed puuduvad
A Description of work
A.1 Description of work
Sotsiaalpedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on sotsialiseerumistoe korraldamine ja arendamine ning isiku arengu toetamine võrgustikutöö kaudu sotsiaalpedagoogiliste meetoditega.
Sotsiaalpedagoogid töötavad haridusasutustes, nõustamiskeskustes, turvakodudes, vanglates, haiglates jne....


Sotsiaalpedagoog, tase 6 märkab ja hindab isiku sotsialiseerumisvajadusi, toetab tema arengut ja toimetulekut, kaasates võrgustiku.

Sotsiaalpedagoogi kutsealal on ka kutse
sotsiaalpedagoog, tase 7, kes lisaks eelloetletule juhendab kolleege sotsiaalpedagoogika vallas, koordineerib ja juhib koostöövõrgustike tööd, arendab sotsiaalpedagoogika valdkonda.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Sotsiaalpedagoogilise tegevuse kavandamine
1. Sotsiaalsete oskuste hindamine.
2. Töökavade koostamine.
3. Erinevate huvigruppide kaasamine.
4. Õppetööd toetavate tegevuste kavandamine.
5. Õppija arengu toetamine.
6. Õppetöövälise tegevuse toetamine.
7. Metoodiliste materjalide valimin...
e.

A.2.2 Sotsiaalpedagoogiline hindamine
1. Abivajajate väljaselgitamine.
2. Lähikeskkonna võrgustiku ja ressursside väljaselgitamine.
3. Sotsiaalkultuuriliste erinevuste ning integratsiooniga seotud probleemide märkamine ja nendega tegelemine.
4. Sotsiaalsete oskuste hindamine.

A.2.3 Juhtumikorraldus ja nõustamine
1. Olukorra kaardistamine.
2. Esmatasandi sotsiaalpedagoogiline nõustamine.
3. Juhtumitöö.
4. Sotsiaalsete oskuste arendamine.
5. Ennetustöö.
6. Sekkumine.
7. Sotsiaalpedagoogilise sekkumise tõhususe hindamine.

A.2.4 Turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamine
1. Tegevuste kavandamine.
2. Sotsiaalpedagoogiline ennetustöö turvalise keskkonna säilitamiseks.

A.2.5 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
1. Oma töö analüüsimine ja enesearendamine.
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine ja arendamine.
3. Erinevate spetsialistide nõustamine.
4. Sotsiaalpedagoogiliste tegevuste tutvustamine.

More
Hide
Elective areas of work
A.2.6 Juhtimine
1. Gruppide juhtimine.
2. Erialase ühingu või ühenduse tegevuse juhtimine või koordineerimine
A.3 Work environment and specific nature of work
Sotsiaalpedagoogi tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepingu seadusega ja muude õigusaktidega.
Sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö inimestega. Tema töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv ning jaguneb tööks klientidega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamis...
eks.
Sotsiaalpedagoog puutub kokku ohuteguritega (sotsiaalsed, emotsionaalsed, füüsilised). Tal peab olema valmidus tegutseda ohu- ja kriisiolukorras.

More
Hide
A.4 Tools
Sotsiaalpedagoogi peamised töövahendid on erialased vahendid ja materjalid, kontoritarbed ning -tehnika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendid ja programmid.
A.5 Personal qualities required for work: abilities and characteristics
Sotsiaalpedagoogi töös on olulised kohanemisvõime, järjekindlus, pingetaluvus ja empaatia.
A.6 Professional preparation
Tavaliselt on 6. taseme sotsiaalpedagoogil erialane bakalaureusekraad või kompetentside saavutamiseks vajalik töökogemus.
A.7 Most common occupational titles
Sotsiaalpedagoog.
A.8 Regulations governing profession
Töötamist sotsiaalpedagoogina reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.5 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.6.
B.2 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.2.1 Sotsiaalpedagoogilise tegevuse kavandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab isiku sotsiaalseid oskusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid ja -võtteid; selle põhjal koostab sotsiaalsete oskuste õpetamise kava;
2. kavandab oma tööd lähtuvalt organisatsiooni õppe-/arengu-, tegevuskavast;
3. kaasab sotsiaalpedagoogilise tegevuse planeerimisse teisi spetsialiste vastavalt vajadusele;
4. nõustab vastavalt vajadusele kolleege õppe- ja kasvatustööd (edaspidi õppetööd) toetava tegevuse kavandamisel;
5. koostöös eri osapooltega selgitab isiku arenguvajadused ja tema lähikeskkonnas olevad ressursid;
6. vahendab informatsiooni tugitegevuste võimaluste kohta, sh piirkonnas;
7. valib erialateemade käsitlemiseks vajalikud metoodilised materjalid vastavalt sihtgrupile.
B.2.2 Sotsiaalpedagoogiline hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. märkab abivajajat, arvestades isiku toimetulekut ja seda mõjutavaid tegureid;
2. analüüsib isiku toimetulekut ning määratleb lähikeskkonnas olemasolevaid abi- ja tugivõimalusi erinevatel tasanditel; vajadusel koostab esmase tugiplaani ja teavitab asjaosalisi abivõimalustest;
3. hindab integreerimise vajadusi ja isikute staatust rühmas, tuginedes eelinfole ja vaatlusandmetele; edastab info pädevatele spetsialistidele;
4. analüüsib abivajaja sotsiaalseid oskusi ning tema arendamist vajavaid valdkondi.
B.2.3 Juhtumikorraldus ja nõustamine 6

Tegevusnäitajad:
1. selgitab juhtumi tausta ja olemust, kasutades sobivat meetodit ning koostab tegevusplaani;
2. nõustab isikut tulenevalt tema vajadustest; annab talle infot teiste abivõimaluste kohta;
3. rakendab isiku vajadusest ja sotsiaalpedagoogilisest hindamisest tulenevaid toetavaid tegevusi;
4. arendab isiku sotsiaalseid oskusi ja toimetulekustrateegiaid vastavalt juhtumi olemusele, kasutades sobivaid metoodikaid;
5. teeb ja koordineerib ennetustööd isiku(te) sotsiaalse heaolu tagamiseks, kaasates võrgustikuliikmeid;
6. sotsiaalpedagoogiliste probleemide korral sekkub olukorda asjakohaselt, kaasates vajadusel võrgustikuliikmeid;
7. hindab sotsiaalpedagoogilise sekkumise tõhusust, kasutades sobivaid hindamismetoodikaid.
B.2.4 Turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kavandab turvalisust toetavat ning probleeme ennetavat tegevust oma organisatsioonis, tuginedes õigusaktidele;
2. osaleb võrgustikuliikmena turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel organisatsioonis.
B.2.5 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib iseseisvalt ja/või juhendamisel oma tööd, kasutades erinevaid eneseanalüüsi meetodeid; täiendab ennast eri- või kutsealanõuetele vastavalt, õppides iseseisvalt ja osaledes täiendkoolitustel;
2. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset, emotsionaalset ja sotsiaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; osaleb kovisioonil;
3. informeerib teisi spetsialiste sihtrühma abivajadustest;
4. tutvustab sotsiaalpedagoogika põhimõtteid ja praktikaid oma organisatsioonis, tuginedes oma töökogemusele ja erialasele teabele.
Optional Competences
    Competence EstQF Level
B.2.6 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. juhib gruppe, arvestades grupiprotsessidega ja tuginedes sotsiaalpedagoogilistele metoodikatele;
2. juhib või koordineerib erialase ühingu ja/või ühenduse tegevust, lähtudes selle/nende tegevuse eesmärkidest.
Recurring competences
    Competence EstQF Level
B.2.7 Sotsiaalpedagoog, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. kasutab töökeelt tasemel B2 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused); kasutab korrektset keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
2. kasutab sobivaid digivahendeid ja -võimalusi;
3. loob usaldusliku suhte ja suheldes näitab üles austust ning hoolivust; aktsepteerib inimeste erinevusi ning arvestab neid koostöö tegemisel; annab konstruktiivset tagasisidet;
4. käitub lugupidavalt inimestega erinevatelt tasanditelt ja sihtgruppidest; analüüsib ja arendab oma suhtlemisoskusi;
5. juhindub oma töös üldinimlikest väärtustest; kujundab oma eeskujuga sihtrühma väärtusi;
6. märkab sotsiaalpedagoogilisi probleeme ja läheneb neile lahenduskeskselt;
7. järgib sotsiaalpedagoogi tööga seonduvaid õigusakte ja ametieetikat.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 21-06042023-3.5/4k
Field of occupational activity: Education
Occupational Qualification Council: Education
No. of decision of Occupational Qualification Council: 33
Date of decision of Occupational Qualification Council: 06.04.2023
EstQF level: 6
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 6
Field: EDUCATION AND CULTURE
Subfield: Teaching
Occupation: Social pedagogue
International Standard Classification of Occupations: 2 Professionals
23 Teaching Professionals
235 Other Teaching Professionals
2359 Teaching Professionals Not Elsewhere Classified
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 03 Social sciences, journalism and information
031 Social and behavioural sciences
0313 Psychology
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): P EDUCATION
85 Education
Annexes
Annex 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Aivar Haller Eesti Lastevanemate Liit
Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liit
Kristi Kõiv Tartu Ülikool
Viktoria Latova SA Innove
Mare Leino Tallinna Ülikool
Mailis Ostra Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus
Mehis Pever Eesti Koolijuhtide Ühendus
Svetlana Põdder Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils