Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Kvaliteedi koolituste koordineerimine (koostöös personalijuhiga)
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 7
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) korraldab ning määratleb andmeanalüüsi tulemusena koolitusvajaduse allika(d), kasutades selleks mitmesuguseid, organisatsiooni eripärast tulenevaid hindamis- ja mõõtmistulemusi (nt. mittevastavus, produktiivsuse langus, ülemäärane praak, tööjõuvoolavus, klientide kaebused, õnnetusjuhtumid, uute toodete kasutuselevõtt, struktuurimuudatused, uued töömeetodid jms);
2) koostöös allüksuste juhtidega selgitab välja koolitusvajadusega sihtrühma (uus töötaja, olemasolevad töötajad, juhtkond, struktuuriüksuste juhid, välispartnerid jne) ja sõnastab õpiväljundi(d), lähtudes hindamistulemustest, strateegilistest eesmärkidest ja muudest arenguvajadustest;
3) valib ja kinnitab sobiva koolitusmeetodi, koolitaja ja teema(d), mis tagaks tulemustes positiivse muutuse, lähtudes sihtrühmast, koolitusvajaduse allikast, seatud eesmärkidest ja vastutusala(de)st organisatsioonis;
4) selgitab (välis)koolitajale koolituse eesmärke ning sihtgrupi ootusi koolitusele;
5) korraldab koolituse (esmakoolitus, täiendkoolitus, järelkoolitus, ümberõpe), lähtudes kokkulepetest, vajadusest ja püstitatud eesmärkidest;
6) määratleb koolitustulemuse hindamistasandi (4 mõõdet: reaktsioon, õppimine, käitumine, tulemused), lähtudes koolituse eesmärgist;
7) sõltuvalt mõõtmistulemuse muutusest määratleb koostöös allüksuste juhtidega uue koolitusvajaduse, mis on süsteemse koolitusprotsessi sisend.
8) koostöös allüksuste juhtidega analüüsib ja teeb argumenteeritud ettepanekud seoses koolituse aja- ja asjakohastamisega (sh metoodika, teemad, koolitusmaterjalid jms).
Teadmised: Teadmised:
1) organisatsiooni kvaliteedi arendamine;
2) organisatsiooni eripärast tulenevate mõõtmistulemuste andmeanalüüs;
3) koolitusstrateegia;
4) koolitusvajaduse olemus ning tekkepõhjused;
5) koolitusvajadusega sihtrühma olemus ning määratlemine;
6) koolituse olemus ning mõju organisatsiooni põhiprotsessile;
7) koolitusmeetodite valiku põhimõtted ning nende mõju koolituse eesmärgile;
8) õpiväljundite sidusus koolituse eesmärgiga;
9) koolituse hindamise meetodid;
10) rakendamine ning analüüsitulemuste interpreteerimine;
11) süsteemne koolitusprotsess.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): struktureeritud kirjalik töö ja/või töömapp ja/või vestlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Kvaliteedijuht, tase 7 01.01.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist