Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kvaliteedijuht, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Kvaliteedijuht, tase 7
EN: Quality Manager, level 7
Kutsestandardi tähis: 14-02012014-4.3/1k
Kutsestandardi versiooni number: 1
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Juhtimine ja haldus
Kutse grupp: Kvaliteedijuht
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.01.2014
Kehtib alates: 02.01.2014
Kehtib kuni: 01.01.2019
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2421 Juhtimis- ja organisatsioonianalüütikud
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Enno Aermates OÜ Smileoffice
Toomas Arula Nixor Eesti AS
Siret Kegel Incap Corporation
Jari Kukkonen, ekspert/koolitaja
Neeme Kärbo Tartu Teaduspark
Üllar Lainela ERGO Eesti / Balti kindlustusseltsid
Kristel Leisalu Elisa Eesti AS
Tauno-Jussi Onoper TJO Konsultatsioonid
Kadi Prants Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool
Heli Rannik Tallinna Majanduskool
Tiia Tammaru Tallinna Tehnikaülikool
Eneken Titov Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad:
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) inimeste kompetentsuse hindami...
ne, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks;
5) koolitusvajaduse selgitamine ning koolituse planeerimine;
6) ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Kvaliteedijuht, tase 7 kutsestandard on aluseks taseme ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Kvaliteedijuhtimine on keskkonna loomine ning arendamine muutuste juhtimiseks organisatsioonis ja subjektiivsete hinnangute-arvamuste formuleerimine läbipaistvaks juhtimisinfo vooks, millele saab seada mõõdetavaid eesmärke. See on süsteemne teadvustatud tegevus organisatsiooni tulemuslikkuse paranda...miseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks.

Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi ülesannete täitmine on oluline kõikides organisatsioonides, sõltumata organisatsiooni suurusest, ametikoha olemasolust, sektorist, omandivormist jms. Vastava ametikoha puudumisel täidab neid ülesandeid tegevjuht või tema poolt määratud isik.

Kvaliteedijuht arendab organisatsiooni kõigi liikmete koostööd, et kliendid saaksid oma vajadustele ja ootustele vastavaid tooteid või teenuseid.
Kvaliteedijuht peab põhjalikult tundma firma töökorraldust ning oskama seda analüüsida ja arendada.

7. taseme kvaliteedijuht korraldab ja juhib organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamist, vastutades selle tulemuslikkuse eest. Ta on kvaliteeti puudutavates otsustes iseseisev, kaasates nende väljatöötamisse huvipooli. Kvaliteedijuhil võib olla otseseid alluvaid (kvaliteedispetsialist, -assistent), kelle asjakohast tegevust ta suunab.

Kvaliteedijuhi töö eesmärk on saavutada koos kolleegidega organisatsiooni kõigi osade jätkusuutlik ja terviklik klientide kvaliteedinõuete rahuldamine.
Kvaliteedijuhi tähelepanu fookuses on organisatsioonis toimuvad protsessid, mis mõjutavad otseselt või kaudselt kvaliteeti. Olukorra parendamiseks (protsessi muutmiseks) on tema koostööpartneriteks protsesside omanikud. Ta kasutab asjakohast oskusteavet vajaminevatest lähenemisviisidest (meeskonna- ja projektijuhtimismeetodid, andmekogumis- ja analüüsimeetodid, otsustusprotsessi metoodikad, suhtlus- ja esitlustehnikad jne).
Kvaliteedijuht hoiab ennast ja teisi asjaosalisi kursis kvaliteedialaste metoodikate ja lähenemisviiside arenguga maailmas. Kvaliteedijuht panustab oma kutseala arengusse, osaledes erialaühingute töös ja muudes eriala- võrgustikes.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine:
1) kvaliteedipoliitika kujundamine;
2) kvaliteedijuhtimissüsteemi sisseseadmine ja ohjamine.
A.2.2 Organisatsioonile kohalduvate nõuete ohjamine:
1) nõuete kaardistamine;
2) nõuete integreerimine juhtimissüsteemi.
A.2.3 Protsesside juhtimise koordi...
neerimine ja toetamine:
1) (põhi)protsessi(de) kaardistamine;
2) (põhi)protsessi(de) analüüsimine;
3) (põhi)protsessi(de) arendamine.
A.2.4 Kvaliteedikoolituste koordineerimine (koostöös personalijuhiga):
1) koolitusvajaduse kaardistamine;
2) koolituste planeerimine ja korraldamine;
3) koolitustulemuste hindamine.
A.2.5 Andmete kogumine ja analüüsimine:
1) juhtimise eesmärkide joondamine ja mõõdikute määratlemine;
2) mõõtmissüsteemi loomine ja rakendamine;
3) tulemuste seire, analüüsimine ja hindamine;
4) tulemuste tagasisidestamine.
A.2.6 Kliendisuhete süsteemi ohjamine:
1) klientidele lubaduste andmise süsteemi sisseseadmine;
2) klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamise süsteemi sisseseadmine;
3) teenuse osutamise/toote tarnimise käigus kliendisuhtluse protsesside ja süsteemi sisseseadmine;
4) kliendikaebuste ja reklamatsioonide ning vaidluste käsitlemise süsteemi sisseseadmine;
5) kliendi arvamus- ja rahulolu-uuringute süsteemi sisseseadmine.
A.2.7 Juhtimissüsteemi hindamiste korraldamine ja protsessi arendamine:
1) organisatsiooni juhtimiskvaliteedi terviklik enesehindamine;
2) organisatsiooni juhtimiskvaliteedi terviklik välishindamine;
3) siseaudit;
4) väline kvaliteediaudit (lähtuvalt organisatsiooni spetsiifikast).
A.2.8 Protsesside muudatusprojektide juhtimine:
1) projektimeeskonna formeerimine;
2) probleemi/väljakutse sõnastamine;
3) probleemse olukorra piiritlemine;
4) juurpõhjus(t)e tuvastamine;
5) korrigeerivate tegevuste sõnastamine ja testimine;
6) probleemi korrigeerimine ja tulemuse kinnitamine;
7) analoogse probleemi võimaluse välistamine tulevikus;
8) projekti lõpetamine;
A.2.9 Organisatsiooni arengu toetamine ja nõustamine (koostöös juhtkonnaga):
1) organisatsiooni arendamise (sh parendamise) kvaliteedijuhtimise tööriistade planeerimine ja rakendamine;
2) arendamise (sh parendamise) ettepanekute süsteemi loomine ja ohjamine;
3) parimate praktikate tuvastamine ja nendest õppimine.
A.2.10 Kvaliteedijuhtimise sise-ja väliskommunikatsiooni korraldamine (koostöös kommunikatsioonijuhiga):
1) kvaliteedijuhtimise sise- ja väliskommunikatsioonivajaduse kaardistamine;
2) kvaliteedijuhtimise sise- ja väliskommunikatsioon;
3) kvaliteedijuhtimise sise- ja väliskommunikatsiooni hindamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Kvaliteedijuhi tööaeg võib olla fikseeritud või paindlik. Töötamine on ruumis või välitingimustes sõltuvalt organisatsiooni eripärast. Igapäevatööst moodustab suure osa suhtlemine kolleegide ja juhtkonnaga. Väljaspool organisatsiooni tuleb suhelda klientide, tarnijate, riigiametite esindajate jt. T...öörütm on vahelduv, ka tööülesanded vahelduvad. Probleemsete olukordade lahendamise ajal võib töö olla vaimselt ja emotsionaalselt pingeline.
Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Personaalarvuti;
operatsiooni süsteem (näit. Windows) ;
kontoritarkvara pakett (näit. Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
side – telefon, internet, intranet;
mõõtmisseadmed;
visuaalse sündmuse salvestamise vahendid: foto– ja videokaamera;
faktide kogumise andmebaas ja analüüsikeskkond;
faktid...
e põhjal analüüsitud informatsiooni esitlemise vahendid – tahvel, dataprojektor, esitlustarkvara, meedia (sise TV, intranet, perioodika, teadete tahvlid).
Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused:
Analüüsivõime ja oskus näha tervikut ning seoseid,
tunnetusvõimed (mõtete soravus, loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlus- ja kontsentreerumisvõime),
matemaatiline võimekus (numbrite ja kvantitatiivsete seoste mõistmine),
täpsus,
korrektsus,
saavutusvajadus,
usaldatavus,
...

enesedistsipliin,
koostöövõime,
vastutusvõime,
õppimisvõime,
kohanemisvõime,
uuenduste ja ideede genereerimisvõime,
empaatiavõime,
sõbralikkus.

Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus:
7. taseme kvaliteedijuhi kutse taotlemiseks on soovitatav
kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus) ja meeskonnajuhtimise ning kvaliteedijuhtimise kogemus
või
kvaliteedijuhi täienduskoolituse läbimine ja lisaks pikaajaline töökogemus, mis hõlmab protsesside juhtimist ja/või...
organisatsioonide kvaliteedihindamist.
Loe edasi
Peida
Enamlevinud ametinimetused: Kvaliteedijuht, tarneahela kvaliteedijuht, kvaliteediinspektor, kvaliteediinsener, protsessijuht, kvaliteediaudiitor (ka kvaliteedi- ja siseaudiitor), OPEX-juht (operational excellence/äritäiuslikkuse juht).
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kvaliteedijuht, tase 7 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1- B.2.10 ja B.2.11 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine 7
Organisatsioonile kohalduvate nõuete ohjamine 7
Protsesside juhtimise toetamine ja koordineerimine 7
Kvaliteedi koolituste koordineerimine (koostöös personalijuhiga) 7
Andmete kogumine ja analüüsimine 7
Kliendisuhete süsteemi ohjamine 7
Juhtimissüsteemi hindamiste korraldamine ja protsessi arendamine 7
Protsesside muudatusprojektide juhtimine 7
Organisatsiooni arengu toetamine ja nõustamine (koostöös juhtkonnaga) 7
Kvaliteedijuhtimise sise-ja väliskommunikatsiooni korraldamine (koostöös kommunikatsioonijuhiga) 7
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kvaliteedijuht, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist