Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Protsesside muudatusprojektide juhtimine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 7
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) koostöös juhtkonnaga koostab projekti meeskonna, lähtudes probleemi või tuvastatud riskide iseloomust, mõjust ja vajalikest/saadaolevatest ressurssidest;
2) projekti edenedes teeb koostöös juhtkonnaga vajadusel muudatusi projekti meeskonnas, lähtudes projekti iseloomust ja staatusest;
3) koostöös huvipooltega sõnastab projekti eesmärgi, lähtudes kaardistatud nõuetest;
4) korraldab taustainfo kogumist, juhendades projekti meeskonda;
5) üldistab infokogumise tulemuse ja edastab selle huvipooltele, kasutades asjakohaseid infoesitlusmeetodeid;
6) prioritiseerib leitud põhjused ja edastab üldistatud info huvipooltele;
7) koos meeskonnaga töötab välja lahenduse muudatuseks, vajadusel mitu varianti, lähtudes teadaolevast infost;
8) testib väljatöötatud lahendusi koos meeskonaga, kasutades teadaolevat infot;
9) koostab projekti plaani, lähtudes elluviidavast lahendusest, kliendi nõuetest ja saadaolevatest ressurssidest;
10) juhendab projekti meeskonda projekti elluviimisel, kasutades asjakohaseid juhtimismeetodeid ja lähtudes projektiplaanist;
11) projekti edenedes hindab riske koos huvipooltega, et vajadusel kasutada korrektsioonimeetodeid;
12) korraldab testimist, lähtudes projekti plaanist;
13) koordineerib plaanitud muudatuste elluviimist vastavalt projekti plaanile;
14) edastab projekti käigus juurutatud muudatuste info huvipooltele, kasutades asjakohaseid infoesitlusmeetodeid;
15) korraldab projekti dokumenteerimise asjakohasel tasemel, lähtudes projekti eesmärgist;
16) üldistab saadud tulemuste alusel soovitused võimalike sarnaste projektide jaoks tulevikus, kasutades asjakohaseid infoesitlusmeetodeid;
17) edastab juurutatud lahenduse võimalikud kasutuskohad huvipooltele;
18) koostab projekti lõpliku aruande, kasutades asjakohaseid dokumenteerimismeetodeid ja edastab tulemused huvipooltele, kasutades asjakohaseid infoedastusmeetodeid;
19) sõnastab võimalikud õppimiskohad samalaadsete projektide elluviimiseks tulevikus, kasutades asjakohaseid dokumenteerimis- ja infoedastusmeetodeid.
Teadmised: Teadmised:
1) meeskonna koostamise, juhtimise ja laialisaatmise meetodid;
2) projektide algatamise, läbiviimise ja lõpetamise meetodid;
3) probleemi lahendamise meetodid;
4) info esitlemise meetodid;
5) kvaliteedijuhtimise meetodid ja standardid;
6) riskianalüüsi meetodid.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): struktureeritud kirjalik töö ja/või töömapp ja/või vestlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Kvaliteedijuht, tase 7 01.01.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist