Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Diplomeeritud ehitusinsener V

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Diplomeeritud ehitusinsener V
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Diploma Civil Engineer V
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
- tunneb eriala inseneriteadmiste teoreetilisi aluseid ja oskab neid rakendada
- oskab kavandada uusi lahendusi ja süsteeme
- tunneb ehitamise kavandamist ja tehnoloogiat
- oskab planeerida ja organiseerida ehitamist ning sellega seonduvaid toiminguid
- oskab teha koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega
- suudab juhtida projekte ja inimgruppe
- tunneb kutsealaga seonduvat seadusandlust ja ehitustööde tööohutust
- järgib kutse-eetikat ja inseneri käitumiskoodeksit
- kasutab kutsealaseid termineid
- oskab kasutada graafikaprogramme
- oskab lugeda plaane, kaarte, jooniseid
- oskab koostada tööga seotud dokumente (plaanid, skeemid, seletuskirjad jm.)
- oskab teostada ehituslikke arvutusi
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Ehitusinsenerid on spetsialistid, kes tegelevad kesk- ja/või tippjuhina või spetsialistina inseneritegevuse alal hoonete ja rajatiste kavandamise, püstitamise, renoveerimis-, lammutus- ja restaureerimistööde ning nendega seonduvate toimingutega.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kutsesüsteemi kutsetase V
Eesti Kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Volitatud ehitusinsener V
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Diplomeeritud ehitusinsener V
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Diploma Civil Engineer V
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
- is familiar with and able to apply the theoretical bases of the area-specific engineering
- is able to devise innovative solutions and systems
- has knowledge in construction planning and technology
- knows how to plan and organise construction and related activities
- is able to cooperate with specialists of related fields
- knows how to manage projects and groups of people
- knows the legislation related to the profession and occupational safety requirements of construction work
- adheres to professional ethics and the code of conduct of engineers
- uses professional terminology
- knows how to use graphic programmes
- is able to read plans, maps and drawings
- is able to prepare work-related documents (plans, charts, explanatory notes, etc.)
- is able to do construction calculations
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Civil engineers are specialists who work as managers and/or senior managers or specialists in the field of civil engineering being active in the planning, erection, renovation, demolishing or restoration of buildings and structures and performing other related activities.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Occupational Qualifications System, level V
Estonian Qualifications Framework, level 7
European Qualifications Framework, level 7
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Chartered civil engineer V
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist