Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 3

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 3
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Junior IT systems specialist, level 3
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED

IT-süsteemide nooremspetsialist: töötab iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus, järgides üksikasjalisi juhiseid. Ta võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. Tema ülesandeks on standardsete IT- alaste probleemide lahendamine, edastades neist keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide lahenduste juurutamine, katsetamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, teenuste osutamine ja infoturbe tagamine.
IT-süsteemide nooremspetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Ta avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid seisukohti. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas.

1) Testimine (e-CF kompetents B.3.*)
Järgides üksikasjalikke juhiseid testib ning dokumenteerib testide tulemused.

2) Lahenduste juurutamine (e-CF kompetents B.4.)
Eemaldab või paigaldab juhendaja abiga ja kooskõlas üksikasjalike juhistega üksikud komponendid. Installeerib ja haldab riist- ja tarkvara vastavalt vajadusele. Lahendab tehnilisi probleeme vastavalt eeskirjadele ja juhistele.

3) Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
Koostab tooteid, teenuseid, komponente või rakendusi kirjeldavaid dokumente, järgides asjakohaseid dokumentatsiooninõudeid.

4) Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
Suhtleb igapäevase töö käigus kasutajatega, rakendab IKT- alaseid põhiteadmisi ja oskusi, vastates kasutajate päringutele. Lahendab lihtsaid juhtumeid, järgides ettenähtud protseduure.

5) Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
Registreerib ja jälgib töökindluse andmeid vastavalt juhistele ning registreerib kõrvalekalded.

6) Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)
Registreerib mittevastavused ja teatab tähelepanekutest vastavalt juhistele.

*IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel. http://www.ecompetences.eu/

KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
IT-süsteemide nooremspetsialist, IT-tugiisik, Kasutajatoe nooremspetsialist, IT-tehnik, Arvutitehnik.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku tase 3
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku tase 3
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku tase 4
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku tase 4
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

IT-süsteemide nooremspetsialisti tavapärane kutsealane ettevalmistus on kutseharidus või vastav erialane kogemus.
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 3
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Junior IT systems specialist, level 3
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
IT systems junior specialist: Works independently in some narrower section of work, following detailed instructions. Can work in customer support, as IT support person, as monitoring specialist, etc. Has limited discretion within established practices and methods. Is responsible for solving standard IT problems, forwarding the more complicated cases to senior specialists.
The main tasks of an IT systems junior specialist are IT system solutions implementation, testing, preparation of documentation, user support, provision of services and information security safeguard.
IT systems junior specialist is able to adjust their communication style to various situations and persons. Expresses their opinions clearly, does not hold back information and is able to point out key standpoints. Has good emotional control in complicated situations. The job requires a willingness and skills to participate in teamwork.

1) Testing (e-CF kompetents B.3.*)
In accordance with detailed instructions performs tests and maintains records of test results.
2) Solution implementation (e-CF kompetents B.4.)
Under supervision and in accordance with detailed instructions removes or installs individual components. Installs and manages hardware and software as necessary. Solves technical problems according to regulations and instructions.
3) Preparation of documentation (e-CF kompetents B.5.)
Prepares documents describing products, services, components or applications in accordance with appropriate documentation requirements.
4) User support (e-CF kompetents C.1.)
Routinely in everyday work communicates with users, applies ICT knowledge and skills to respond to users’ inquiries. Solves straightforward incidents following prescribed procedures.
5) Service Delivery (e-CF kompetents C.3.)
Registers and follows data of operating reliabilty according to instructions and registers deviations.
6) Information security management (e-CF kompetents E.8.)
Keeps track of non-conformities and communicates the observations according to instructions.

*The basis of description for ICT vocations is the European e-Competence Framework(e-CF) which defines 36 e-CF basic competences, dividing them between five fields of ICT business processes. http://www.ecompetences.eu/
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
IT systems junior specialist, IT support person, User support junior specialist, IT technician, Computer technician.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 3
European Qualification Framework level 3
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Estonian Qualification Framework level 4
European Qualification Framework level 4
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification

The usual vocational training of an IT systems junior specialist is vocational education or professional experience.
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist