Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Cleaner, level 4
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Puhastusteenindaja-juhendaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.
Puhastusteenindaja-juhendaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Juhendab teiste tavatööd ja töötab meeskonnas.
Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustööde spetsialistiks. Eripuhastustööde spetsialisti töö eesmärk on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustööde spetsialisti tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Kohustuslikud kompetentsid:
- Koristusvajaduse määratlemine.
- Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine.
- Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine.
- Hoolduskoristus ja suurpuhastus.
- Kaastöötajate juhendamine.

Valitavad kompetentsid:
- Eripuhastustööd
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Puhastusteenindaja, objektijuht, objektivanem, vanemkoristaja, eripuhastustööde spetsialist
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 4
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Puhastustööde juht, EKR tase 5
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Cleaner, level 4
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
The purpose of a cleaner’s work is keeping the human environment clean on a required level. His/her duties include cleaning and maintenance of various work and human environments and basic surface materials. A cleaner is familiar with causes of soiling and contamination, surface materials, can use cleaning agents, work equipment, devices and machinery economically and sustainably for health and environment.
A cleaner works independently or according to given instructions. He/she follows professional ethics and follows the principles of confidentiality. He/she works in a team and supervises the work of others.
In the profession of cleaning service it is possible to specialise in special cleaning work. The objective of a special cleaning work specialist is one-time thorough cleaning of surfaces and processing with protective agents. The work tasks of a special cleaning work specialist do not include maintenance cleaning.

Mandatory competencies:
- Determining the need for cleaning
- Choosing and using cleaning accessories and machinery
- Choosing, dosing and using cleaning agents
- Maintenance cleaning and extensive cleaning
- Supervision of colleagues

Optional competencies:
- Special cleaning works
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Cleaner, object manager, object supervisor, senior cleaner, special cleaning works specialist
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualifications Framework, level 4
European Qualifications Framework, level 4
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Cleaning manager, EstQF level 5
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist