Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Raietööline, tase 3

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Raietööline, tase 3
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Logger, level 3
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Metsauuenduste rajamine:
- veab ja säilitab taimi, arvestades taimetüüpi ja säilitusnõudeid;
- hindab visuaalselt metsauuendusmaterjali kvaliteeti ja valmistab taimed istutamiseks ette, lähtudes
taimetüübist;
- rajab metsauuendust, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsauuendusmaterjali tüüpi;
- hindab töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust, lähtudes tööülesandest (taimede kinnitustugevus pinnases,
istutussügavus, istutuskoha valik, istutuse algtihedus).

Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine
- veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet;
- valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine,
tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
- raiub tulevikupuistu koosseisu mittesobivad puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist;
- hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;
- hindab töö kvaliteeti, arvestades tulevikupuistuks sobilike puude kvaliteeti, nende arvu hektaril ja vahekaugust
ning töö nõuetele vastavust lähtudes tööülesandest.

Hooldus- ja uuendusraie tegemine:
- veendub raielangi õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS- seadet;
- valib kasvama jäävad puud lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine,
tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
- toodab puidu sortimendi vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele, kasutades
kettsaagi;
- hooldab kettsaagi vastavalt vajadusele lähtudes kasutusjuhendist;
- hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest;
- hindab puidu ja töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandes.
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Raietööline, metsur, saemees
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Raietööline, tase 3
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Logger, level 3
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Organization of reforestations:
- Transports and preserves plants, taking into account the plant types and requirements for preservation;
- Evaluates visually the quality of reforestation material and prepares plants for planting depending on the plant type;
- Organizes reforestation, taking into account the conditions set for the area to be reforested and the type of the reforestation material;
- Evaluates the quality of work and compliance with requirements on the assumption of work tasks (holding strength of plants in the soil, planting depth, selection of planting location, and initial density of planting).

Maintenance of reforestation and cleaning activities
- Verifies the correctness of the working area using a map and/or GPS device;
- Selects trees to be left growing on the assumption of objectives related to the silviculture (improving site conditions of trees, forming the composition of the future forest stand, ensuring optimal distance between the trees, etc.);
- Fells trees unsuitable for the composition of the future forest stand, using brush saw or chain saw and avoiding damaging the trees that are left growing;
- Maintains the brush saw or chain saw, following the user manual;
- Evaluates the quality of work in view of the quality of trees suitable for the composition of the future forest stand, the quantity of trees per hectare and the distance between the trees, as well as compliance with requirements according to the work task.

Performing improvement cutting and regeneration cutting:
- Verifies the correctness and safety of the felling area, using a map and/or GPS device:
- Selects trees to be left growing on the assumption of objectives related to the silviculture (improving site conditions of trees, forming the composition of the future forest stand, ensuring optimal distance between the trees, etc.);
- Produces the timber assortment in accordance with the requirements set in the production target for the quality and parameters by using a chain saw;
- Maintains the chain saw as necessary according to the user manual;
- Evaluates the quantity of timber depending on the parameters of timber;
- Evaluates the quality of timber and the work on the basis of the work task.
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Feller, forester, sawyer
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework, level 3
European Qualification Framework, level 3
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training:
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist