Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Kliiniline psühholoog, tase 7

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Kliiniline psühholoog, tase 7
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Clinical Psychologist, level 7
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Kliinilise psühholoogi töö eesmärk on psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, psüühiliste puuete ja riskikäitumise hindamine, leevendamine, ravimine ja ennetamine. Kliinilise psühholoogi töö esitab kõrgendatud nõudeid tema eetilistele põhimõtetele ja isikuomadustele. Kliiniline psühholoog spetsialiseerub järgmistele valdkondadele: kliiniline lapsepsühholoogia, psühhoteraapia, kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoogia ja neuropsühholoogia.

Kompetentsid:
- Eesmärkide määratlemine.
- Patsiendi hindamine.
- Kliinilise psühholoogia erialameetodite arendamine.
- Kliinilis-psühholoogiline sekkumine.
- Kliinilis-psühholoogiliste sekkumiste hindamine.
- Teabe jagamine patsientidele ja avalikkusele.
- Kliinilise psühholoogi erialane areng ja koostöö.

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid:
Kliiniline lapsepsühholoog
- Lapse ja pereliikmete vajaduste määratlemine ja eesmärkide püstitamine.
- Lapse kliinilis-psühholoogiline hindamine ja testimine.
- Tõenduspõhiste psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja rakendamine lastel.
Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut
- Tõenduspõhise psühhoteraapia läbiviimine.
Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog
- Psühholoogia-alaste eksperdiarvamuste andmine menetlusasjades.
- Hälbiva käitumise juhtumite kliiniline analüüs.
- Tõenduspõhise psühhokorrektsiooni kavandamine ja tegemine.
Neuropsühholoog
- Neuropsühholoogilise hindamise kavandamine ja tegemine.
- Tõenduspõhiste neuropsühholoogiliste sekkumiste rakendamine.

Valitavad kompetentsid:
- Kliinilise psühholoogia alase teenuse väljatöötamine ja kasutamine.
- Praksise haldamine.
- Turundus ja müük.
- Psühholoogiaalane koolitamine ja juhendamine.
- Kliinilise psühholoogia teadusuurimuste tegemine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog, neuropsühholoog, psühholoog.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Kliiniline psühholoog, EKR tase 8
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Kliiniline psühholoog, tase 7
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Clinical Psychologist, level 7
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
The objective of the work of a clinical psychologist is to assess, reduce, treat and prevent psychological distress, mental and behavioural disorders, intellectual disabilities and risk behaviour. The work of a clinical psychologist makes higher demands on the person’s ethical principles and personal qualities. Clinical psychologists specialise in the following areas: clinical child psychology, psychotherapy, clinical correctional and forensic psychology and neuropsychology.

Competencies
- Defining objectives;
- Assessing a patient;
- Developing the professional methods of clinical psychology;
- Clinical-psychological intervention;
- Assessment of clinical-psychological interventions;
- Communication of information to patients and to the public;
- Professional development and cooperation of the clinical psychologist;


Competencies related to specialisation:

A clinical child psychologist
- Defining the needs of a child and family members and setting objectives;
- Clinical-psychological assessment and testing of a child;
- Planning of evidence-based psychological interventions and application for children.
A clinical psychologist – psychotherapist
- Carrying out evidence-based psychotherapy;
Clinical correctional and forensic psychologist
- Providing expert assessment in the field of psychology in proceedings;
- Clinical analysis of cases involving abnormal behaviour;
- Planning and carrying out evidence-based psychocorrection;
Neuropsychologist
- Planning and carrying out neuropsychological assessment;
- Application of evidence-based neuropsychological interventions;

Elective competencies
- Developing and providing clinical psychology services;
- Practice management;
- Marketing and sales;
- Training and mentoring in the field of psychology;
- Carrying out research in clinical psychology.
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Clinical psychologists, clinical child psychologist, clinical psychologist- psychotherapist, clinical correctional and forensic psychologist, neuropsychologist, psychologist
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualifications Framework, level 7
European Qualifications Framework, level 7
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Clinical psychologists, EstQF level 8
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist