Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Korstnapühkija, tase 3

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Korstnapühkija, tase 3
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Chimney sweeper, level 3
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Korstnapühkija töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu.
3. taseme korstnapühkija tööülesanded on kütte- ja ventilatsioonisüsteemide tuleohutuse kontrollimine ja puhastamine üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning korstnapühkija-meistri juhendamisel ummistuste likvideerimine. Ta tutvustab elanikkonnale kütteseadmete hooldamise nõudeid ja küttesüsteemide ohutut kasutamist ning annab klientidele teavet avastatud puuduste kohta.
Korstnapühkija annab hinnangu küttesüsteemi tuleohutusele.
3. taseme korstnapühkija töötab tavaolukorras iseseisvalt, vajadusel töötab meeskonnas ja meistri juhendamisel.
Korstnapühkija järgib kutse-eetika nõudeid ja käitumise head tava.

Kompetentsid:
- Tööde planeerimine ja dokumenteerimine
- Küttesüsteemide puhastamine
- Teavitamine ja nõustamine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Korstnapühkija õpipoiss, korstnapühkija
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Korstnapühkija, tase 4
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Korstnapühkija, tase 3
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Chimney sweeper, level 3
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
The purpose of chimney sweeper’s work is to ensure fire safety, economizing heating mode and clean human environment by cleaning and maintenance of heating installations and sharing information. Tasks of a chimney sweeper, EstQF level 3, include checking and cleaning the fire safety of heating and ventilation system in individual houses, summerhouses, garden houses, farmhouses and small buildings, and, under supervision of a master chimney sweeper, eliminates blockages. He introduces to the public the installation and maintenance requirements and safe usage of heating installations and informs them about discovered shortcomings.
A chimney sweeper gives an assessment for the existing heating systems.
Chimney sweeper, EstQF level 3, works in normal situations independently, if necessary as part of team and under supervision of a master chimney sweeper.
A chimney sweeper follows requirements of professional ethics and practice of good behaviour.

Competencies:
- Planning and documentation of work
- Cleaning of heating systems
- Notification and advice
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Apprentice chimney sweeper, chimney sweeper
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualifications Framework, level 3
European Qualifications Framework, level 3
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Chimney Sweeper, level 4
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist