Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Raamatupidaja, tase 5

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Raamatupidaja, tase 5
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Accountant, level 5
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega). Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.
Raamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.
5. taseme raamatupidaja tegeleb finants- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga ning kulu- ja eelarvestusega.
Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksu-deklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne.
5. taseme raamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega.

Kompetentsid:
1. Finantsarvestus
- Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine
- Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine
- Aruannete koostamine

2. Maksuarvestus
- Maksudeklaratsioonide koostamine

3. Juhtimisarvestus
- Kuluarvestus
- Eelarvestamine
- Majandusüksuse tegevuse analüüsimine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
raamatupidaja, palgaarvestaja, raamatupidaja assistent, kassapidaja, andmesisestaja.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 5
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Vanemraamatupidaja, tase 6
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Raamatupidaja, tase 5
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Accountant, level 5
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Accounting is in a stricter sense part of financial accounting which deals with prime entries (keeping accounting journals). In a broader sense, it includes economic analysis, planning of activity (planning, budgeting) and internal control of economic entity.
Accountants work in business, public and non-profit sectors.
Accountants organise accounts in such a way as to ensure the provision of up-to-date, relevant, objective and comparable information concerning the financial position and operating performance of the economic entity.
Accountants stem from the financial reporting standard of Estonia and/or international standards and principles of accounting and reporting recognised in the European Union, and comply with the requirements of professional ethics of accountants.
Accountant of level 5 engages in financial and tax accounting, analysis of financial reporting, cost accounting and budgeting.
The main duties are related to daily accounting work, including completing tax returns, preparing statistical reports, etc.
The work of accountant of level 5 presumes personal liability and independence and requires cooperation with other members of the team/group.

Competencies:
1. Financial accounting
- Organising accounting and managing accounting entity
- Recording and documenting economic events
- Preparing reports

2. Tax accounting
- Preparing tax returns

3. Managerial accounting
- Cost accounting
- Budgeting
- Analysing the activity of the economic unit
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Accountant, payroll clerk, accountant assistant, cashier, data entry clerk
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 5
European Qualification Framework level 5
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Accountant, level 6
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist