Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Täiskasvanute koolitaja, tase 7

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Täiskasvanute koolitaja, tase 7
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Adult educator, level 7
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 on koolitaja ettevalmistuse ja koolitamise kogemusega spetsialist, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut. Ta arvestab täiskasvanud õppija eripära ja grupiprotsessidega ning toetab isiksuslikku arengut. 7. taseme täiskasvanute koolitaja juhib ja muudab õppesituatsioone, mis on keerukad, ettearvamatud ja nõuavad uut strateegilist käsitlust. Ta kavandab õppijale variatiivseid õppevõimalusi lähtuvalt sihtrühma vajadustest ning õppekava õpiväljunditest. Ta töötab välja ja/või arendab õppekavasid. Vastutab õppetegevuse kavandamise, läbiviimise ja tulemuse saavutamise eest.
7. taseme täiskasvanute koolitaja populariseerib elukestvat õpet, osaleb võrgustikutöös, arendus-, loome- või teadustegevuses. Ta panustab kutseteadmistesse ja -tegevusse ning juhendab, nõustab või koolitab teisi koolitajaid.

Täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse puhul on võimalik spetsialiseerumine täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneriks.
Suhtlemistreening on aktiivõppe meetod, kus õppimise intensiivsus tagatakse kolmekordse tagasisidega õppijatele – suhtlemistreenerilt, grupiliikmetelt ja videolt. Treeningu põhiosa moodustavad praktilised harjutused, kus õppijad saavad võimaluse oma käitumist ise analüüsida ja vajaduse korral treenerite ning teiste grupiliikmete toel muuta. Suhtlemise käsitlemisel treeningul on aluseks võidan-võidad lähenemisviis.
Suhtlemistreener aitab treenitavatel arendada oma suhtlemisoskusi ning korrigeerida oskuste valdamiseks vajalikke hoiakuid.

Töö osad:
1. Õppeprotsessi ettevalmistamine
- Õpperühma ja sihtgrupi õpivajaduste väljaselgitamine
- Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.
- Koolituse sisu ettevalmistamine.
- Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine.

2. Õppeprotsessi läbiviimine
- Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel.
- Õppekeskkonna kujundamine.
- Õppeprotsessi juhtimine.
- Grupiprotsesside suunamine.
- Õpiväljundite saavutamise hindamine.

3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
- Informatsiooni kogumine.
- Informatsiooni analüüsimine.
- Hindamine.
- Huvitatud osapoolte teavitamine õppe tulemustest.

4. Arendus-, loome- või teadustegevus täiskasvanukoolituse valdkonnas
- Täiskasvanukoolituse valdkonna arendus-, loome- või teadustegevusse panustamine.
- Elukestva õppe põhimõtete kujundamine ja elluviimine.
- Võrgustike ja/või töögruppide töös osalemine
- Täiskasvanute koolitajate nõustamine ja juhendamine.

5. Professionaalne enesearendamine
- Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
- Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.
- Kutse- ja erialane enesetäiendamine.

Suhtlemistreening
6. Koostöö kaastreeneriga
- Treeningueelne koostöö kaastreeneriga.
- Koostöö suhtlemistreeningu üheaegsel juhendamisel.
- Suhtlemistreeningu järelanalüüs koos kaastreeneriga.

7. Grupiprotsesside kavandamine ja juhtimine
- Suhtlemistreeningu ettevalmistamine grupiprotsessi arvestades.
- Grupiprotsessi juhtimine suhtlemistreeningu käigus.

8. Videometoodika kasutamine
- Videoharjutuste ettevalmistamine
- Videoharjutuste läbiviimine ja osalejate juhendamine
- Videoharjutuste analüüsimine, tagasisidestamine
- Konfidentsiaalsuse tagamine

9. Suhtlemismudelite ja -kompetentside õpetamine
- Suhtlemismudelite õpetamine
- Suhtlemisoskuste mudeldamine
- Suhtlemisoskuste arendamise propageerimine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Täiskasvanute koolitaja kutse ei eelda ühtse ametinimetuse olemasolu. Kutse omanik võib töötada erinevatel ametikohtadel.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 7
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Täiskasvanute koolitaja, tase 8
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Täiskasvanute koolitaja, tase 7
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Adult educator, level 7
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Adult educator, level 7 is a specialist who has undergone educator training, who has education experience and who supports the learning and self-development of adults in a purposefully created learning situation. He/she takes the characteristics of the adult learners and the group processes into account and supports personal development. Level 7 adult educator guides and changes learning situations which are complex, unpredictable and require new strategic treatment. He/she plans variable learning opportunities for the learners according to the needs of the target group and the learning outcomes of the curriculum. He/she compiles and/or develops curricula. He/she is responsible for the planning and conduct of learning as well as for the achievement of results.
Level 7 adult educator popularises lifelong learning, participates in network work, development, creative activity and research. He/she contributes to the professional knowledge and activity and guides, advises or educates other educators.

In the case of adult educator, level 7 it is possible to specialise as an adult educator-communication instructor.
Communication training is a method of active learning where the intensity of learning is guaranteed by triple feedback to the learners – communication instructor, group members and video. The main part of the training consists of practical exercises where the learners have a chance to analyse their behaviour themselves and, if necessary, change by the support of instructors and other group members. The communication in the training is based on the win-win approach.
The communication instructor helps the trainees to develop their communication skills and improve attitudes necessary for mastering the skills.

Work includes:
1. Preparation of learning process
- Determining the learning needs of the study group and the target group
- Preparing the curriculum and planning the training
- Preparing the contents of the training
- Preparing, selecting, adapting and updating the learning materials and aids

2. Conduct of learning process
- Supporting the learners in setting their learning objectives
- Designing the learning environment
- Guiding the learning process
- Directing group processes
- Assessing the achievement of learning outcomes

3. Analysis and assessment of learning process
- Collecting information
- Analysing information
- Assessing
- Notifying the interested parties of the learning results

4. Development, creative activity or research in the domain of adult education
- Contributing to the development, creative activity or research of the adult education domain
- Designing and implementing principles of lifelong learning
- Participating in the work of networks and/or work groups
- Advising and instructing adult educators

5. Professional self-development
- Assessing his/her own activity in the learning process
- Keeping his/her physical, mental and emotional health
- Professional development

Communication training
6. Cooperation with co-instructors
- Pre-training cooperation with co-instructors
- Cooperation in the simultaneous instruction of communication training
- Analysis after the communication training with co-instructors

7. Planning and guiding of group processes
- Preparing communication training by taking into account the group process
- Guiding the group process in the course of communication training

8. Use of video methodology
- Preparing video exercises
- Conducting video exercises and guiding participants
- Analysing video exercises, providing feedback
- Guaranteeing confidentiality

9. Teaching communication models and competences
- Teaching communication models
- Modelling communication skills
- Promoting development of communication skills
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
The vocation of adult educator does not preclude the existence of a common official title. The holder of the vocation may work in various offices.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 7
European Qualification Framework level 7
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Adult educator, level 8
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist