Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Rannakalur, tase 4

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Rannakalur, tase 4
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Coastal fisherman, level 4
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Rannakalur tegeleb kalapüügi ja kala esmakäitlemisega. Rannakalur kasutab oma töös lubatud kalapüügiviise ja -vahendeid. Rannakalur, tase 4 töötab iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest vastavalt õigusaktide nõuetele. 4. taseme rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse olla kantud kalurina kalapüügiloale vastavalt kalapüügiseaduses sätestatule.

Töö osad:
1. Kalapüügi ettevalmistamine
- Kalapüügikoha, -aja, püügivahendite ja -viiside valimine.
- Püüniste ettevalmistamine püügiks.

2. Kalapüük
- Püügivahendite püügile asetamine.
- Püügivahendite nõudmine.
- Kalapüügiandmete esitamine.

3. Kala esmakäitlemine
- Saagi koguse ja kvaliteedi määramine.
- Saagi sorteerimine.
- Saagi kvaliteedi säilitamine.
- Saagile lisandväärtuse andmine (väärindamine).
- Saagi müügiks ettevalmistamine.
- Saagi ladustamine.
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Kalur, rannakalur
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 4
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Rannakalur, tase 4
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Coastal fisherman, level 4
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
The coastal fisherman is engaged in fishing and in the primary handling of fish. The coastal fisherman uses the fishing methods and fishing gear permitted in his/her work. Coastal fisherman, level 4, operates independently and is responsible for its activities in accordance with the requirements of the legislation. The certificate of the coastal fisherman, level 4, entitles to be entered as a fisherman on the fishing permit in accordance with the Fishing Act.

Work components:
1. Preparation of fishing
- Choice of fishing site, time, gear and methods.
- Preparation of fishing traps.

2. Fishing
- Deployment of fishing gear.
- Removal of fishing gear.
- Submission of fishing data.

3. Primary processing of fish
- Determination of the quantity and quality of the catch.
- Sorting of catch.
- Preservation of the quality of the catch.
- Giving added value to the catch (valuation).
- Preparing the catch for sale.
- Storage of the catch.
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Fisherman, coastal fisherman
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 4
European Qualification Framework level 4
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training:
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist