Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Forvarderioperaator, tase 4

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Forvarderioperaator, tase 4
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Forwarder operator, level 4
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Forvarderioperaator, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid ja väärtustab looduskeskkonda. Ta töötab forvarderiga, tunneb selle ehitust ja hooldamise põhimõtteid.
Forvarderioperaatori peamisteks tööülesanneteks on laaditava puidu laoplatsile vedamine ja virnastamine, sortimendi kvaliteedi hindamine ning koguse üle arvestuse pidamine.
Forvarderioperaator arvestab tema tööle eelnenud ja järgnevate töölõikudega, nende sujuvusega ja laoplatsile esitatud nõuetega.

Töö osad:
1. Hooldus- ja uuendusraie tegemine
- Metsamasina juhtimine
- Raielangi õigsuses veendumine
- Elektrooniliste andmete vastuvõtmine ja edastamine
- Puidu sortimendi sorteerimine, laadimine, kokku vedamine ja virnastamine
- Kokkuveetud puidu koguse üle arvestuse pidamine

2. Forvarderi seadistamine ja hooldamine
- Forvarderi korrasoleku jälgimine
- Forvarderi töökohaasendi seadistamine
- Forvarderi hoolduse ja remondivajaduse määratlemine
- Hooldus- ja remondijäätmete käitlemine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Forvarderioperaator, kokkuveomasina operaator, forvarderijuht.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 4
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Forvarderioperaator, tase 4
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Forwarder operator, level 4
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
A forwarder operator, level 4, is a skilled professional who performs forestry-related tasks, harvests wood and appreciates the natural environment. A forwarder operator operates a forwarder, knows its technical design and maintenance principles.
The key tasks of a forwarder operator are transport of wood to the storage area for loading, stacking, assessment of assortment quality, and keeping records of wood quantity.
Forwarder operators takes into account preceding and subsequent work phases, smooth running of operations and requirements for the storage area.

Work components:
1. Maintenance and regeneration cutting
- Operation of forestry equipment
- Verification the accuracy of the cutting area
- Reception and transmission of electronic data
- Sorting, loading, hauling and stacking of wood assortment
- Keeping records of the quantity of hauled wood

2. Adjustment and maintenance of the forwarder
- Monitoring the technical condition of the forwarder
- Adjustment of the forwarder’s operating position
- Defining the need for forwarder maintenance and repair
- Handling of service and repair waste
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Operator of forwarder, operator of hauler, forwarder driver.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 4
European Qualification Framework level 4
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training:
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist