Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Külmamehaanik, EKR tase 4

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Külmamehaanik, EKR tase 4
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Refrigeration Mechanic, EstQF level 4
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Külmamehaanikud paigaldavad ja hooldavad külmaaineid sisaldavaid süsteeme tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses jm. Külmamehaaniku töö sisaldab lukksepa-, elektri-, automaatika ja töid.

4. taseme külmamehaanik paigaldab, hooldab, käivitab ja häälestab mitmesuguseid külmaseadmeid ning kompleksseid külmaaineid sisaldavaid süsteeme. Ta kontrollib süsteemilekkeid nii avatud kui ka avamata külmakontuurides ning kogub külmaainet sõltumata kogusest.

Ta tegutseb töörühma liikmena või iseseisvalt olukordades, kus on vajadus algatada ja kohaldada asjakohaseid muudatusi ning juhendada algajaid kaastöötajaid.

Külmamehaanik arvestab oma töös külmaainete ja jahutuskompressori õlide omaduste ning külmasüsteemide ja nende kasutusohutusega.

Tööosad
1. Külmaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
- Tehnotrasside paigaldustööd.
- Külmaainetorude ühendamine ja paigaldamine.
- Tehases komplekteeritud seadmete paigaldamine.
- Külmakomponentidest koosneva seadme paigaldus.

2. Külmaseadmete ja -süsteemide hooldus ja käitamine.
- Seadmete reguleerimine.
- Seadmete kontrollimine.
- Seadmete hooldamine.
- Seadmetes tõrgete tuvastamine ja remontimine.
- Käivitamine, reguleerimine ja häälestamine.

3. Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamisega.
- Jahutuskontuuri kontrollimine.
- Toimingud pärast kontrolli.

4. Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamata.
- Jahutuskontuuri kontrollimine.
- Toimingud pärast kontrolli.

5. Külmaaine kokkukogumine.
- Külmasüsteemist külmaaine kokkukogumine.
- Toimingud pärast külmaaine kogumist.
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Külmutus- ja kliimaseadmete mehaanik, laeva külmutusseadmete mehaanik
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 4
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Külmatehnika paigaldusjuht, EKR tase 5
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Külmamehaanik, EKR tase 4
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Refrigeration Mechanic, EstQF level 4
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Refrigeration mechanics install and maintain systems containing refrigerants to create artificial climate in trade, transport, residential buildings, industry etc. The job of a refrigeration mechanic includes fitting, electrical and automation operations.

A refrigeration mechanic of level 4 installs, maintains, commissions and sets up various refrigeration equipment and complex systems containing refrigerants. He/she checks the leak tightness of cooling systems both in opened and unopened cooling circuits and collects the refrigerant irrespective of its quantity.

He/she works as a team member or independently in situations, where it is necessary to initiate and implement relevant changes and instruct the inexperienced co-workers.

In his/her work, a refrigeration mechanic takes into account the properties of the refrigerants and the cooling compressor oils and the operating safety of refrigeration systems.

Areas of work
1. Installation of refrigeration equipment and systems
- Installing utility lines.
- Connecting and installing refrigerant pipes.
- Installing factory-assembled equipment.
- Installing equipment made from refrigeration components.

2. Maintenance and operation of refrigeration equipment and systems
- Regulating equipment.
- Testing equipment.
- Servicing equipment.
- Detecting and repairing faults in equipment.
- Activation, regulation and adjustment.

3. Leakage testing of cooling systems by opening cooling circuit
- Testing cooling circuit.
- Conducting procedures after testing.

4. Leakage testing of cooling systems without opening cooling circuit
- Testing cooling circuit.
- Conducting procedures after testing.

5. Refrigerant collection
- Collecting refrigerant from cooling system.
- Conducting procedures after collection.
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Refrigeration and air conditioning mechanic, marine refrigeration mechanic
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 4
European Qualification Framework level 4
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Refrigeration equipment installation manager, EstQF level 5
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist