Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Diplomeeritud ehitusinsener, EKR tase 7

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Diplomeeritud ehitusinsener, EKR tase 7
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Diploma Civil Engineer in Buildings and Structures, EstQF level 7
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad spetsialistina hoonete ja rajatiste projekteerimisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti lammutus- ja restaureerimistöödel. Ehitusinsenerid arvestavad oma ametialaste ülesannete täitmisel sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega ning teevad koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.

Ehitusinsenerid spetsialiseeruvad ühele kolmest allerialast:
a) Hoonete¹ ehitus
b) Sadamaehitus
c) Geotehnika²

Spetsialiseerumise all on vajalik valida vähemalt üks järgmistest ametialadest:

a) Hoonete¹ ehituse puhul:
- Hoone ehitusprojekti koostamine
- Hoone klaasfassaadi projekti koostamine
- Hoone kergfassaadi projekti koostamine
- Hoone katuse projekti koostamine
- Palkmaja ehitusprojekti koostamine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel
- Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine

b) Sadamaehituse puhul:
- Sadamarajatiste projekteerimine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine

c) Geotehniliste tööde puhul:
- Geotehniline projekteerimine
- Ehitusgeoloogilised uuringud
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE VÕI SADAMARAJATISE EHITAMINE, GEOTEHNILISED TÖÖD, EHITUSJUHTIMINE

1. Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine
1.1 Maapinnast kuni 100 m kõrguste ja kuni 12 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine
1.1.1 Eelnimetatud piirangutega ehitiste piirdekonstruktsioonide ja palkmajade ehitamine.
1.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine
1.3 Avalikkusele mittekasutatavate teede, platside ja transpordirajatiste ehitamine
1.4 Ehituselementide tehaseline tootmine

2. Sadamarajatiste ehitamine
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjad veesügavusega kuni 19 m

3. Geotehnilised tööd
3.1 Geotehniliste uuringute välitööde juhtimine
3.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste geotehniliste uuringute andmetöötlus
3.3 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine

II EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE EHITUSPROJEKTI JA SADAMARAJATISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE, GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE

1. Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine
Tavapärase konstruktsioonilahendusega ehitis kus ei mõju suuri staatilisi ja dünaamilisi koormusi ning mis on maapinnast kuni 65 m kõrgused ja kuni 8 m sügavused (v.a.vaialused).
Konstruktsioonid silletega kuni:
- monoliitsed betoonkonstruktsioonid kuni 18 m
- monteeritavad konstruktsioonid kuni 32 m
- teraskonstruktsioonid kuni 36 m
- puitkonstruktsioonid kuni 18 m
- komposiitkonstruktsioonid kuni 24 m
Eelnimetatud piirangutega ehitiste piirdekonstruktsioonide ja palkmajade projekteerimine.

2. Sadamarajatiste projekteerimine
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjad veesügavusega kuni 14 m
2.2 Arvutuslik lainekõrgus kuni 3 m
2.3 Kuni 2. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitis

3. Geotehniline projekteerimine
3.1 Kuni 2. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitised

III OMANIKUJÄRELEVALVE

1. Ehitise omanikujärelevalve
1.1 Maapinnast kuni 65 m kõrguste ja kuni 8 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine
1.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine
1.3 Avalikkusele mittekasutatavate teede, platside ja transpordirajatiste ehitamine

2. Sadamarajatiste omanikujärelevalve
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjate konstruktsioonid veesügavusega kuni 19 m

3. Geotehniliste tööde omanikujärelevalve
3.1 Geotehniliste uuringute välitööde juhtimine
3.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste geotehniliste uuringute andmetöötlus
3.3 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine

IV EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS

V EHITISE AUDIT

VI PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE³
Piirangud on analoogsed ehitusloakohustusliku ehitise ja sadamarajatise ehitusprojekti koostamisele ning geotehnilisele projekteerimisele kohalduvatega.

VII EHITUSMAKSUMUSE HINDAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta.
_____________________________________________
¹ - Ehitusinseneride standardite raames on sõna "hoone" all mõeldud kõiki maismaaehitisi va sillad, tunnelid, truubid jms, mis kuuluvad teedehituse valdkonda
²- Üldehituse eriala geotehnika allerialal antud kutsega on õigus tegutseda 7. taseme pädeva isikuna ka teedeehituse ning keskkonnatehnika hoonete tehnosüsteemide eriala geotehniliste tööde alal.
³ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist
⁴ - EVS-NE 1997-1:2006 liigituse järgi

KOHUSTUSLIK KOMPETENTS

1 Ehitusinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents
- Kutse-eetika nõuete järgimine
- Erialane enesearendamine
- Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
- Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
- Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
- Digipädevus ja keeleoskus

SPETSIALISEERUMISEGA SEOTUD KOMPETENTSID

2 Hoonete ehitus
- Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
- Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
- Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

3 Sadamaehitus
- Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
- Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
- Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

4 Geotehnilised tööd
- Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
- Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
- Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

VALITAVAD KOMPETENTSID

5 Hoone ehitusprojekti koostamine
- Ehitusprojekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Lähteandmete kogumine ja analüüs
- Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
- Piirdetarindite lahenduste määramine
- Seletuskirja koostamine
- Koostöö projekteerimismeeskonnaga
- Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
- Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
- Ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
- Projekteerija järelevalve tegemine

6 Hoone klaasfassaadi projekti koostamine
- Klaasfassaadi projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Lähteandmete kogumine ja analüüs
- Piirdetarindite lahenduste määramine
- Seletuskirja koostamine
- Koostöö projekteerimismeeskonnaga
- Klaasfassaadi projekti koostamine ja vormistamine
- Klaasfassaadi lammutusprojekti koostamine
- Klaasfassaadi kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
- Projekteerija järelevalve tegemine

7 Hoone kergfassaadi projekti koostamine
- Kergfassaadi projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Lähteandmete kogumine ja analüüs
- Piirdetarindite lahenduste määramine
- Seletuskirja koostamine
- Koostöö projekteerimismeeskonnaga
- Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
- Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
- Konstruktsiooniosa kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
- Projekteerija järelevalve tegemine

8 Hoone katuse projekti koostamine
- Hoone katuse projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Lähteandmete kogumine ja analüüs
- Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
- Piirdetarindite lahenduste määramine
- Seletuskirja koostamine
- Koostöö projekteerimismeeskonnaga
- Katuse konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
- Katusekonstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
- Katuse kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
- Projekteerija järelevalve tegemine

9 Palkmaja ehitusprojekti koostamine
- Palkmajade projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Lähteandmete kogumine ja analüüs
- Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
- Piirdetarindite lahenduste määramine
- Seletuskirja koostamine
- Koostöö projekteerimismeeskonnaga
- Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
- Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
- Ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
- Projekteerija järelevalve tegemine

10 Sadamarajatiste projekteerimine
- Sadamarajatise projekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Lähteandmete kogumine ja analüüs
- Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
- Seletuskirja koostamine
- Koostöö projekteerimismeeskonnaga
- Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
- Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
- Rajatise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
- Projekteerija järelevalve tegemine

11 Geotehniline projekteerimine
- Geotehniline projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Pinnaseuuringute tegemine
- Kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite üldstabiilsuse ja kandevõime arvutamine
- Sulund- ja tugiseinte kavandamine
- Pinnase tihendamise, parendamise ja armeerimise kavandamine
- Vaia kandevõime määramine
- Ehitustegevuse geotehnilise mõju hindamine

12 Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Ehituspakkumise koostamine
- Ehitamise kavandamine
- Ehituse ressursside kavandamine
- Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
- Ehitustoodete hankimine
- Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
- Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
- Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
- Objekti üleandmise korraldamine

13 Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Ehituspakkumise koostamine
- Ehitamise kavandamine
- Ehituse ressursside kavandamine
- Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
- Ehitustoodete hankimine
- Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
- Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
- Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
- Objekti üleandmise korraldamine

14 Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Ehituspakkumise koostamine
- Ehitamise kavandamine
- Ehituse ressursside kavandamine
- Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
- Ehitustoodete hankimine
- Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
- Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
- Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
- Objekti üleandmise korraldamine

15 Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel
- Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Ehituspakkumise koostamine
- Ehitamise kavandamine
- Ehituse ressursside kavandamine
- Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
- Ehitustoodete hankimine
- Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
- Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
- Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
- Objekti üleandmise korraldamine

16 Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Ehituspakkumise koostamine
- Ehitamise kavandamine
- Ehituse ressursside kavandamine
- Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
- Ehitustoodete hankimine
- Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
- Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
- Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
- Objekti üleandmise korraldamine

17 Ehitusjuhtimine
- Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
- Vajadusuuringu läbiviimine
- Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
- Ehitise elutsükli kavandamine
- Ehitusmaksumuse arvutamine
- Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
- Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
- Ehitustööde ettevalmistamine
- Pakkumus-dokumentatsiooni ettevalmistamine
- Alltöövõtjate valimine
- Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
- Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
- Garantiiperioodi toimingud

18 Omanikujärelevalve
- Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Järelevalveprogrammi koostamine
- Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
- Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
- Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
- Ohutusele vastavuse kontrollimine
- Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
- Ehitise vastuvõtmine
- Teavitustegevus
- Ettepanekute tegemine

19 Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
- Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
- Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
- Ekspertiisi aruande koostamine

20 Ehitise audit
- Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
- Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
- Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
- Auditi aruande koostamine

21 Ehitusgeoloogilised uuringud
- Ehitusgeoloogiliste uuringute tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
- Väliuuringute tegemine
- Uuringu aruannete vormistamine

22 Projekteerimise juhtimine
- Projekteerimislepingu ettevalmistamine
- Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
- Infovahetuse korraldamine
- Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
- Projekteerija järelevalve korraldamine

23 Ehitusmaksumuse hindamine
- Maksumus- ja tasuvusuuringute tegemine
- Tellija eelarve koostamine, maksumusplaanimine
- Ehituspakkumuse hinnaosa koostamine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
projektijuht, objektijuht, projekteerija, konstruktor, järelevalve tegija, ekspert
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 7
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Volitatud ehitusinsener, EKR tase 8
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Diplomeeritud ehitusinsener, EKR tase 7
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Diploma Civil Engineer in Buildings and Structures, EstQF level 7
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Civil engineers act as specialists in designing, establishing, expanding and renovating buildings and facilities, as well as in demolishing and restoring buildings and facilities. In performing their professional duties, civil engineers give consideration to social, economic, environmental, occupational safety, occupational health and ethical aspects, and work with specialists in related fields.

Civil engineers specialise in one of three sub-specialities:
a) Building¹ construction
b) Harbour construction
c) Geotechnical engineering²

In specialisation, at least one of the following occupations must be chosen.

a) In building¹ construction:
- Preparing building design documentation
- Preparing design documentation for a building’s glass façade
- Preparing design documentation for a building’s lightweight façade
- Preparing roof design documentation
- Preparing building design documentation for a log building
- Construction activity management
- Management of construction activities in glass façade construction
- Management of construction activities in lightweight façade construction
- Management of construction activities in roof construction
- Management of construction activities in log building construction
- Construction management
- Owner supervision
- Expert analysis of building design documentation
- Building audit
- Design management³
- Construction cost estimation

b) In harbour construction:
- Designing port facilities
- Construction activity management
- Construction management
- Owner supervision
- Expert analysis of building design documentation
- Building audit
- Design management³
- Construction cost estimation

c) In geotechnical works:
- Geotechnical design
- Engineering geodetic surveys
- Construction activity management
- Construction management
- Owner supervision
- Expert analysis of building design documentation
- Building audit
- Design management³
- Construction cost estimation

Diploma civil engineer, Level 7 is a specialist who is responsible for their own performance and that of others in the work group they manage.
Diploma civil engineer, Level 7 professional qualification certificate entitles its holder, on a statutory basis, to act as a competent person independently and at his or her own risk within the limits described as follows.

I CONSTRUCTION OF BUILDING OR PORT FACILITY SUBJECT TO BUILDING PERMIT REQUIREMENT, GEOTECHNICAL WORKS, CONSTRUCTION MANAGEMENT

1. Construction of a building subject to building permit requirement
1.1 Constructing buildings with maximum height of 100 m above ground and maximum depth of 12 m and their constructions
Constructing log houses and envelope structures of buildings with the limitations above.
1.2 Construction of structures of geotechnical category up to 3⁴.
1.3 Constructing roads, lots and transport facilities not for public use.
1.4 Factory production of construction elements.

2. Construction of port facilities
2.1 Berths, seawalls, bank protections and breakwaters with water depth up to 19 m.

3. Geotechnical works
3.1 Leading geotechnical fieldwork
3.2 Data processing for geotechnical surveys of structures of geotechnical category⁴ up to 3.
3.3 Construction of structures of geotechnical category⁴ up to 3.

II PREPARATION OF BUILDING DESIGN DOCUMENTATION FOR BUILDING AND PORT FACILITY SUBJECT TO BUILDING PERMIT REQUIREMENT, GEOTECHNICAL DESIGN

1. Preparing the building design documentation for a building subject to building permit requirement
A structure of conventional construction with no major static or dynamic loads, up to 65 m above ground and up to 8 m in depth (except pile rafts).
Constructions with spans up to:
- monolithic concrete constructions up to 18 m
- prefabricated constructions up to 32 m
- steel constructions up to 36 m
- wooden constructions up to 18 m
- composite constructions up to 24 m
Designing log buildings and peripheral structures of buildings with the limitations above.

2. Designing port facilities
2.1 Berths, seawalls, bank protections and
breakwaters with water depth up to 14 m.
2.2 Calculated wave height up to 3 m
2.3 Structures of geotechnical category⁴ up to 2

3. Geotechnical design
3.1 Structures of geotechnical category⁴ up to 2

III OWNER SUPERVISION
1. Building owner supervision
1.1 Constructing buildings with maximum height of 65 m above ground and maximum depth of 8 m and their constructions
1.2 Constructing structures of geotechnical category⁴ up to 3
1.3 Constructing roads, lots and transport facilities
not for public use.

2. Port facility owner supervision
2.1 Berths, seawalls, bank protections and breakwaters with water depth up to 19 m

3. Owner supervision of geotechnical works
3.1 Leading geotechnical fieldwork
3.2 Data processing for geotechnical surveys of structures of geotechnical category⁴ up to 3.
3.3 Constructing structures of geotechnical category⁴ up to 3.

IV EXPERT ANALYSIS OF BUILDING DESIGN DOCUMENTATION

V BUILDING AUDIT

VI DESIGN MANAGEMENT³
Limitations are analogous to those applicable to the preparation of the building design documentation for a building and port facility subject to building permit requirement and geotechnical design.

VII CONSTRUCTION COST ESTIMATION
No technical limitations.
_________________
¹ - In the framework of civil engineers' standards, the word "building" refers to all land structures except bridges, tunnels, culverts, etc., which are part of the road construction industry
² - A qualification granted in geotechnical engineering, a sub-speciality of general construction, also provides the right to act as a level 7 competent person in road engineering and in geotechnical works in the speciality of utility systems of buildings in environmental engineering.
³ - design management refers to project management of the full design project, not that of specific areas of work
⁴ - EVS-NE 1997-1:2006 classification
A.2 Parts of work and tasks

MANDATIRY COMPETENCE

1 Mandatory competencies in the occupation of civil engineer
- Following the requirements for professional ethics
- Professional self-education
- Participation in teamwork, team management
- Applying the principles of environmental protection and energy efficiency
- Applying specialized knowledge to work
- Digital competence and language skills

SPECIALISED COMPETENCIES


2 Building construction
- Conducting and organizing works within the scope of a given level of professional competence
- Quality control of completed works and their parts
- Determining the complex compliance/suitability of completed works
- Arranging the transfer of completed works to the client

3 Port construction
- Conducting and organizing works within the scope of a given level of professional competence
- Quality control of completed works and their parts
- Determining the complex compliance/suitability of completed works
- Arranging the transfer of completed works to the client

4 Geotechnical works
- Conducting and organizing works within the scope of a given level of professional competence
- Quality control of completed works and their parts
- Determining the complex compliance/suitability of completed works
- Arranging the transfer of completed works to the client

OPTIONAL COMPETENCIES

5 Preparing building design documentation
- Compiling the design project within the competence of the professional qualification level
- Collecting and analysing source data
- Selecting, calculating and dimensioning the scheme and type of load-bearing solutions
- Determining building enclosure solutions
- Compiling the explanatory letter
- Collaboration with the design team
- Preparing and formulating the design documentation for the structural part
- Preparing a demolition project for structures
- Preparing user manual and service manual for the building
- Conducting designer supervision

6 Preparing design documentation for a building’s glass façade
- Designing a glass façade within the competence of the professional qualification level
- Collecting and analysing source data
- Selecting, calculating and dimensioning the scheme and type of load-bearing solutions
- Determining building enclosure solutions
- Compiling the explanatory letter
- Collaboration with the design team
- Preparing and formulating the design documentation for the structural part
- Preparing a demolition project for structures
- Preparing structure maintenance and operation instructions
- Conducting designer supervision

7 Preparing design documentation for a building’s lightweight façade
- Designing a lightweight façade within the competence of the professional qualification level
- Collecting and analysing source data
- Selecting, calculating and dimensioning the scheme and type of load-bearing solutions
- Determining building enclosure solutions
- Compiling the explanatory letter
- Collaboration with the design team
- Preparing and formulating the design documentation for the structural part
- Preparing a demolition project for structures
- Preparing structure maintenance and operation instructions
- Conducting designer supervision

8 Preparing roof design documentation
- Designing a roof within the competence of the professional qualification level
- Collecting and analysing source data
- Selecting, calculating and dimensioning the scheme and type of load-bearing solutions
- Determining building enclosure solutions
- Compiling the explanatory letter
- Collaboration with the design team
- Preparing and formulating the design documentation for the structural part
- Preparing a demolition project for structures
- Preparing structure maintenance and operation instructions
- Conducting designer supervision

9 Preparing building design documentation for a log building
- Preparing the design documentation for a log building within the competence of the professional qualification level
- Collecting and analysing source data
- Selecting, calculating and dimensioning the scheme and type of load-bearing solutions
- Determining building enclosure solutions
- Compiling the explanatory letter
- Collaboration with the design team
- Preparing and formulating the design documentation for the structural part
- Preparing a demolition project for structures
- Preparing user manual and service manual for the building
- Conducting designer supervision

10 Designing port facilities
- Preparing the design documentation for a port facility within the competence of the professional qualification level
- Collecting and analysing source data
- Selecting, calculating and dimensioning the scheme and type of load-bearing solutions
- Compiling the explanatory letter
- Collaboration with the design team
- Preparing and formulating the design documentation for the structural part
- Preparing a demolition project for structures
- Preparing facility maintenance and operation instructions
- Conducting designer supervision

11 Geotechnical design
- Geotechnical design within the competence of the professional qualification level
- Conducting soil surveys
- Calculating the overall stability and bearing capacity of excavation pits, slopes, earth embankments and cuttings/trenches
- Planning retaining and pile walls
- Planning soil compaction, improvement and reinforcement
- Determining the load bearing capacity of piles
- Geotechnical impact assessment of construction activities

12 Management of construction activities
- Management of construction activity within the competence of the professional qualification level
- Compiling tenders
- Planning construction activities
- Planning construction resources
- Management of subcontractor procurements and conclusion of contracts
- Procurement of construction supplies
- Management of construction activities during the construction
- Organizing quality control and surveying
- Preparing the construction site handover documentation
- Arranging the handover of the construction site

13 Management of construction activities in glass façade construction
- Management of construction activities in glass façade construction within the competence of the professional qualification level
- Compiling tenders
- Planning construction activities
- Planning construction resources
- Management of subcontractor procurements and conclusion of contracts
- Procurement of construction supplies
- Management of construction activities during the construction
- Organizing quality control and surveying
- Preparing the construction site handover documentation
- Arranging the handover of the construction site

14 Management of construction activities in lightweight façade construction
- Management of construction activities in lightweight façade construction within the competence of the professional qualification level
- Compiling tenders
- Planning construction activities
- Planning construction resources
- Management of subcontractor procurements and conclusion of contracts
- Procurement of construction supplies
- Management of construction activities during the construction
- Organizing quality control and surveying
- Preparing the construction site handover documentation
- Arranging the handover of the construction site

15 Management of construction activities in roof construction
- Management of construction activities in roof construction within the competence of the professional qualification level
- Compiling tenders
- Planning construction activities
- Planning construction resources
- Management of subcontractor procurements and conclusion of contracts
- Procurement of construction supplies
- Management of construction activities during the construction
- Organizing quality control and surveying
- Preparing the construction site handover documentation
- Arranging the handover of the construction site

16 Management of construction activities in log building construction
- Management of construction activities in log building construction within the competence of the professional qualification level
- Compiling tenders
- Planning construction activities
- Planning construction resources
- Management of subcontractor procurements and conclusion of contracts
- Procurement of construction supplies
- Management of construction activities during the construction
- Organizing quality control and surveying
- Preparing the construction site handover documentation
- Arranging the handover of the construction site

17 Construction management
- Construction management within the competence of the professional qualification level
- Conducting needs assessment surveys
- Preparing procurements and compiling procurement documentation
- Planning the building life cycle
- Construction cost calculation
- Design work preparation and organisation
- Selecting designers and preparing contracts
- Construction work preparation
- Tender documentation preparation
- Subcontractor selection
- Co-ordinating the construction process as the client's representative
- Handover and implementation of the construction site
- Warranty period procedures

18 Owner supervision
- Performing owner supervision within the limits of competence provided by the profession standard
- Developing a monitoring programme
- Verifying requirement compliance of the design project
- Verifying contract compliance of the construction work
- Quality control and assessment
- Verifying compliance with safety requirements
- Verifying required documentation
- Receiving the building
- Information distribution
- Making proposals

19 Expert analysis of building design documentation
- Conducting expert analysis of the design project within the competence of the professional qualification level
- Familiarization with the project, collecting and analysing the source data
- Determining the volumetric accuracy of the design project
- Determining the compliance of project solutions with their purpose and requirements
- Compiling the expert analysis report

20 Facility audit
- Conducting facility audits within the competence of the professional qualification level
- Familiarization with the system, collecting and analysing the source data
- Organizing additional studies and tests
- Performing control calculations and additional measurements
- Compiling the audit report

21 Geotechnical site investigations
- Conducting geotechnical site investigations within the competence of the professional qualification level
- Conducting field studies
- Preparing study reports

22 Design management
- Conducting design management activities within the competence of the professional qualification level
- Preparing the design contract
- Assembling the design team
- Organizing the exchange of information
- Design coordination and quality management
- Arranging designer supervision

23 Construction cost estimation
- Conducting cost and cost-benefit studies
- Preparing the client's budget, cost planning
- Preparing the cost sections in tenders
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
designer, person executing owner supervision, construction manager, site manager and consultant.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 7
European Qualification Framework level 7
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training: Chartered Civil Engineer in Buildings and Structures, EstQF level 8
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist