Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Diplomeeritud mehaanikainsener, EKR tase 7

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Diplomeeritud mehaanikainsener, EKR tase 7
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Diploma Mechanical Engineer, EstQF level 7
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondades (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika).

7. taseme diplomeeritud mehaanikainsener on kogenud tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes arendab tooteid või tehnoloogiaid ning kindlustab seadmete ja süsteemide töökindluse ja ohutuse.
Diplomeeritud mehaanikainsener spetsialiseerub tootearendusele, tootmistehnikale ning masina- ja robotisüsteemidele.

Diplomeeritud mehaanikainsener tegutseb keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades. Tal on valmisolek töötada meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega, juhtida töörühmi ning kanda vastutust töötajate töötulemuste eest.

Kompetentsid:

1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö
- Insenertehniliste ülesannete täitmine
- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
- Kutsealaste normide järgimine

2 Koostöö ja juhendamine
- Koostöö ja korraldamine
- Juhendamine

Spetsialiseermised:

3 Tootearendus
- Uute toodete ja tehniliste lahenduste väljatöötamine
- Olemasolevate toodete ja tehniliste lahenduste täiustamine
- Toote elutsükli ja keskkonnamõjude analüüs

4 Tootmistehnika
- Tootmise korraldamine
- Tehnoloogiate kavandamine
- Tehnoloogiliste protsesside ning süsteemide kavandamine
-Tootmisseadmete loomine ja rakendamine
- Tootmisseadmete - ja süsteemide hooldus- ja remonditööde korraldamine

5 Masina- ja robotisüsteemid
- Masina- ja robotisüsteemide projekteerimine
- Robottehnoloogiate kavandamine
- IKT kasutus masina- ja robotisüsteemide rakendamisel
- Masina- ja robotisüsteemide hooldus- ja remonditööde kavandamine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Projekteerija, projektijuht, robootikainsener, CAD/CAM-insener, protsessiinsener, tootmisjuht, protsessiinsener, kvaliteediinsener, tehnoloog, mehhatroonik, hooldusjuht, tootearendusinsener, tootmisinsener, tootmisjuht, tugevusanalüüside insener, jm.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 7
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Diplomeeritud mehaanikainsener, EKR tase 7
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Diploma Mechanical Engineer, EstQF level 7
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Mechanical engineers create engineering solutions and ensure that products, machines and systems function efficiently and safely.
They work in the fields of mechanical engineering, engineering and production technology (e.g. the metal, mechanical, aeronautical, automobile, timber, food and chemical industries, agricultural equipment and energetics).

A certified Mechanical engineer, Level 7 is an experienced technical or technology specialist who develops products or technologies and guarantees the reliability and safety of equipment and systems.
A certified mechanical engineer specialises in product development, production engineering and mechanical and robotic systems.
A certified mechanical engineer operates in difficult situations that require an innovative approach. They are required to work in a team with specialists from connected fields, lead working groups and take responsibility for the performance of employees.

Competencies:
1 Mechanical engineering
- Fulfilling technical engineering tasks
- Using information and communication technology (ICT)
- Fulfilling occupational norms

2 Cooperation and supervision
- Cooperation and management
- Supervision

Specialist areas of work:

3 Product development
- Developing new products and technical solutions
- Improving existing products and technical solutions
- Analysis of product life cycle and environmental impact

4 Production engineering
- Production management
- Technology design
- Designing technological processes and systems
- Developing and implementing production equipment
- Organising the maintenance and repair of production equipment and systems

5 Mechanical and robotic systems
- Designing mechanical and robotic systems
- Designing robot technologies
- Using ICT when implementing mechanical and robotic systems
- Planning the maintenance and repair of mechanical and robotic systems
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 7
European Qualification Framework level 7
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training: Chartered Mechanical Engineer, level 8
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist