Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Volitatud mehaanikainsener, EKR tase 8

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Volitatud mehaanikainsener, EKR tase 8
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Chartered Mechanical Engineer, EstQF level 8
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondades (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika).

8. taseme volitatud mehhaanikainsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tehnika või tehnoloogia tippspetsialist, kes arendab ja loob innovaatilisi insenertehnilisi lahendusi vähemalt ühel loetletud kitsamal ametialal:
- tootearendus
- teadusalane tegevus ja koolitamine
- tootmistehnika
- materjalitehnika
- keevitustehnika
- masina- ja robotisüsteemid
- seadmete ja -süsteemide korrashoid.

Volitatud mehaanikainsener töötab meisterlikkust nõudvates keerulistes, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades.
Ta juhib meeskondi või organisatsiooni ning koordineerib sidusvaldkondade vahelist koostööd.

Kompetentsid:

1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö
- Insenertehniliste ülesannete täitmine
- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
- Kutsealaste normide järgimine

2 Juhtimine ja juhendamine
- Juhtimine
- Juhendamine

Valitavad kompetentsid:

3 Teadusalane tegevus ja koolitamine
- Teadus- ja arendustegevus
- Õppe- ja õppemetoodiline tegevus
- Töö eksperdina

4 Tootearendus
- Innovaatiliste toodete ja tehniliste lahenduste väljatöötamine
- Projektijuhtimine
- Töö eksperdina

5 Tootmistehnika
- Tootmise korraldamine
- Innovaatiliste tehnoloogiate loomine
- Innovaatiliste tehnoloogiliste protsesside ning süsteemide loomine
- Tootmisseadmete loomine ja rakendamine
- Töö eksperdina

6 Materjalitehnika
- Innovaatiliste tehnomaterjalide loomine
- Innovaatiliste materjalitehnoloogiate loomine ja rakendamine
- Töö eksperdina

7 Keevitustehnika
- Keeviskonstruktsioonide uute arvutusmeetodite väljatöötamine
- Innovaatiliste keevitustehnoloogiate kavandamine ja rakendamine
- Keevituse kvaliteedisüsteemide kavandamine
- Töö eksperdina

8 Masina- ja robotisüsteemid
- Masina- ja robotisüsteemide projekteerimine
- Robottehnoloogiate kavandamine
- IKT kasutus masina- ja robotisüsteemide rakendamisel
- Töö eksperdina

9 Seadmete ja -süsteemide korrashoid
- Hooldusstrateegia kavandamine
- Hooldustööde korraldamine
- Töö eksperdina
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Projekteerija, tootearendusinsener, projektijuht, tootmisjuht, tootmisinsener, käidujuht, konsultant, ekspert, arendusjuht keevituskoordinaator, tugevusanalüüside insener jm.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase 8
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 8
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Volitatud mehaanikainsener, EKR tase 8
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Chartered Mechanical Engineer, EstQF level 8
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Mechanical engineers create engineering solutions and ensure that products, machines and systems function efficiently and safely.
They work in the fields of mechanical engineering, engineering and production technology (e.g. the metal, mechanical, aeronautical, automobile, timber, food and chemical industries, agricultural equipment and energetics).

A Chartered Mechanical Engineer, Level 8 is a technical or technology professional with extensive knowledge and experience who develops and creates innovative engineering solutions in at least one of the following subfields:
- product development
- research activity and training
- production engineering
- materials engineering
- welding engineering
- mechanical and robotic systems
- maintenance of equipment and systems

A chartered mechanical engineer works in situations that demand mastery, that are complex and undefined and that may require new strategic approaches.

Competencies:

1 Mechanical engineering
- Fulfilling technical engineering tasks
- Using information and communication technology (ICT)
- Fulfilling occupational norms

2 Management and supervision
- Management
- Supervision

Elective competencies:

3 Research activity and training
- Research and development
- Educational and education methodology activities
-Working as an expert

4 Product development
- Developing innovative products and technical solutions
- Project management
- Working as an expert

5 Production engineering
- Production management
- Creating innovative technologies
- Creating innovative technological processes and systems
- Developing and implementing production equipment
- Working as an expert

6 Materials engineering
- Creating innovative engineering materials
- Creating and implementing innovative materials technologies
- Working as an expert

7 Welding engineering
- Developing new calculation methods for welding constructions
- Designing and implementing innovative welding technologies
- Designing quality systems for welding
- Working as an expert

8 Mechanical and robotic systems
- Designing mechanical and robotic systems
- Designing robot technologies
- Using ICT when implementing mechanical and robotic systems
- Working as an expert

9 Maintenance of equipment and systems
- Maintenance strategy design
- Maintenance management
- Working as an expert
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Designer, product development engineer, project manager, production manager, production engineer, manager of operations, consultant, expert, development manager, welding coordinator, strength analysis engineer, etc.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 8
European Qualification Framework level 8
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training:
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist