Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Vanemraamatupidaja, EKR tase 6

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Vanemraamatupidaja, EKR tase 6
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Accountant, EstQF Level 6
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
6. taseme vanemraamatupidaja tegeleb finants-, juhtimis- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga ning kulu- ja eelarvestusega. Ta töötab äri-, avalikus- või mittetulundussektoris.
Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, eelarvete ja finantsaruannete ettevalmistamise ja koostamisega, finantstegevuse analüüsimisega ning arvestusalase nõustamisega.
Vanemraamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning vajadusel teiste meeskonnaliikmete kontrollimist ja juhendamist. Vanemraamatupidaja planeerib oma tööd ja aega, on täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Vanemraamatupidaja, EKR tase 6 kutsetunnistuse omanikul on oskused, mis võimaldavad teha järgnevaid tegevusi:

1. Finantsarvestus
- Dokumenteerib ja kirjendab nii igapäevase äritegevuse käigus toimunud majandustehinguid kui keerulisemaid, ebaregulaarsest äritegevusest tekkinud
majandustehinguid, lähtudes valitud raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Juhul kui arvestuspõhimõtted lubavad kasutada erinevaid
arvestuspõhimõtteid, rakendab ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt sobivaimaid.
- Arvestab töötasusid, võttes aluseks töölepinguseaduse, maksuseadused ja muud tööõigust ja töötasearvestust reguleerivad õigusaktid.
- Koostab väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja raamatupidamise sise-eeskirja. Vormistab, haldab, kontrollib
raamatupidamisdokumente ja korraldab nende säilitamise vastavalt õigusaktidele.
- Orienteerub avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse erisustes.
- Inventeerib väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja nõuete (sh arvelduskontod ja sularahakassad) ja kohustiste saldosid ning koostab
nende ettevõtete raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
- Koostab ja esitab muid riigi poolt nõutavaid majandustegevust puudutavaid aruandeid (statistilised aruanded jmt).
- Järgib ettevõtte protsessides vajalikke sisekontrollimeetmeid vigade ja pettuste vältimiseks finantsaruannetes.
- Konsulteerib juhtkonda ja teisi asjassepuutuvaid töötajaid raamatupidamise korraldust ja finantsaruandlust puudutavate õigusaktide ja nende muutuste
teemal.

2. Maksuarvestus
- Peab majandusüksuse maksuarvestust vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Analüüsib majandusüksuse maksukoormust ja kavandab maksude tasumist.
Arvestab ja kirjendab maksud ja maksed keerulisemate majandustehingute kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
- Kontrollib maksudeklaratsioonide täitmist ja esitamist.
- Suhtleb vajadusel maksuhalduriga, teostab vajalikke registreeringuid maksuhalduri registrites (sh TÖR, mitteresidentide register, KMKR).
- Teavitab juhtkonda ja teisi asjassepuutuvaid töötajaid maksuseaduste muudatustest. Konsulteerib juhtkonda võimalikest alternatiividest, rakendab
majandustehingute puhul kompleksselt erinevaid maksuseadusi.

3. Juhtimisarvestus
- Osaleb majandusüksuse juhtimisarvestuse süsteemi loomisel ja teeb majandustulemustest lähtuvalt ettepanekuid ning nõustab juhtkonda kuluarvestuse
süsteemi parendamiseks. Oskab kasutada tarkvarasid vastavalt juhtimisarvestuse vajadusele.
- Koostab eelarveid, jälgib ja analüüsib nende täitmist. Nõustab finantseerimisotsuste tegemist ja teostab investeeringute tasuvusanalüüsi.
- Analüüsib finantsaruandeid (sh rahavoogude aruannet), kasutades hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs), suhtarvude ja KMK analüüsi keerukamaid
meetodeid. Teeb ettepanekuid juhtimisotsusteks finantsanalüüsi tulemuste alusel.
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Raamatupidaja, vanemraamatupidaja, pearaamatupidaja.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase 6
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 6
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Juhtivraamatupidaja, EKR tase 7
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Vanemraamatupidaja, EKR tase 6
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Accountant, EstQF Level 6
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
A level 6 accountant is responsible for financial, management and tax accounting, analysis of financial statements and cost and budget accounting. They work in the commercial, public or non-profit sector.
Their main tasks are related to everyday accounting work, preparing and drawing up budgets and financial statements, analysis of financial activities and accounting advice.
The work of an accountant requires personal responsibility and autonomy and, where necessary, supervising and mentoring other team members. The accountant manages their work and time well, is punctual, conscientious and a good communicator.

The holder of the accountant EstQF level 6 occupational qualification certificate has the skills to perform the following activities:

1. Financial accounting
- Documents and records economic transactions carried out in the course of day-to-day business activities as well as the more complex economic
transactions arising from non-regular business activities in accordance with the chosen accounting principles. Where the accounting principles allow the use
of different accounting principles, the most appropriate one will be applied according to the specific nature of the business.
- Calculates remuneration on the basis of the law on employment contracts, tax legislation and other legislation governing labour law and payroll accounting.
- Draws up internal accounting rules for small, medium-sized and large enterprises. Prepares, maintains, checks and stores accounting documents in
accordance with legislation.
- Is familiar with the specificities of financial accounting and reporting in the public sector.
- Inventories the receivables (including current accounts and cash) and payables balances of small, medium and large enterprises and prepares the annual
accounts of these enterprises on the basis of the Estonian Financial Supervision Standard.
- Prepares and submits other reports required by the State concerning economic activities (statistical reports, etc.).
- Follows the necessary internal control procedures of the company's processes to prevent errors and fraud in financial statements.
- Consults with management and other relevant staff on accounting and financial reporting legislation and changes to it.

2. Tax accounting
- Keeps the entity's tax accounts in accordance with current legislation. Analyses the entity's tax burden and plans tax payments. Calculates and records taxes
and payments on complex economic transactions in accordance with the legislation in force.
- Checks the completion and submission of tax returns.
- Liaises with the tax authorities as necessary, making the necessary registrations in the tax authorities' registers (including the employment register, the
register of non-residents and the VAT register).
- Informs management and other relevant staff of changes in tax legislation. Consults with management on possible alternatives and applies the various tax
laws in an integrated way to economic transactions.

3. Management accounting
- Participates in the establishment of the management accounting system of the business unit and, on the basis of the economic results, makes proposals
and advises the management on how to improve the cost accounting system. Knows how to use software programs according to management accounting
needs.
- Prepares budgets, monitors and analyses their execution. Advises on financing decisions and carries out cost-benefit analyses of investments.
- Analyses financial statements (including cash flow statements) using more sophisticated methods of variance analysis (horizontal and vertical analysis),
ratios and CVP analysis. Proposes management decisions based on the results of financial analysis.
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Accountant, senior accountant, chief accountant.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 6
European Qualification Framework level 6
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training: Controller General, EstQF level 7
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist