Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puidupingitööline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Puidupingitööline, tase 2
EN: Machinery, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.11.2010
Kehtib kuni: 22.11.2014
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puidupingitööline on oskustööline, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Puidupingitööline seadistab ja sooritab tööoperatsioone puidutöötlemispinkidel. Ta tunneb seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, detailide töötlemise režiime ning kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kv...aliteedile kehtestatud nõudeid. Ta oskab lugeda tööjooniseid, suudab korraldada oma tööd ja tuleb toime oma tööaja planeerimisega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puidupingitöölise töökeskkond on mürarohke. Töökeskkonnas esineb puidutolmu ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja –vahendeid.
A.4 Töövahendid
Puidupingitöölise põhilisteks töövahenditeks on lihtsamad puidutöötlemispingid ja märkimisvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puidupingitöölise töös on oluline liigutuste ratsionaalsus, kiirus ja täpsus, rutiinitaluvus. Puidupingitöölisel peab olema hea füüsiline ettevalmistus , kasuks tuleb ruumiline kujutlusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puidupingitööliseks saab õppida kutseõppeasutuses või praktilise töö käigus ettevõttes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enamlevinud ametinimetus on puidupingitööline.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1 – B.2.2) tõendamine.

B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistustööd puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemiseks 2

Tegevusnäitajad:
1 ) Loeb lihtsamaid mööbli ja puittoodete jooniseid
2) Kasutab puidu ja puidupõhiste materjalide etteantud lõiketöötlemise tehnoloogiakaarte või koostab need ise
3) Valmistab ette vajalikud materjalid ja töövahendid
4) Korraldab töökoha järgides töö ratsionaalsust, ohutust ja keskkonnasäästlikkust.

Teadmised: teab ja mõistab
1) Mööbli- ja puittoodete joonistel kasutatavaid tähistusi ja kujutamisvõtteid
2) Puidu lõiketöötlemise tehnoloogiat
3) Puidu lõiketöötlemisel kasutatavaid materjale, töövahendeid, seadmeid, nende kasutamise ohutusnõudeid
4) elektri- ja tuleohutuse eeskirju
5) töökoha ratsionaalse, ohutu ja keskkonnasäästliku korraldamise põhimõtteid
B.2.2 Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel 2

Tegevusnäitajad:
1) Seadistab puidutöötlemispinke vastavalt sooritatavale operatsioonile, järgides tööohutusnõudeid ja pingi seadistusjuhendit
2) Mõõdab ja märgib lihtsamaid tooteid tootmisüksuses ning oskab kasutada kaliibreid ja etalondetaile
3) Valib lõikeinstrumente vastavalt sooritatavale operatsioonile, vahetab lõikeinstrumente ning käivitab ja seiskab pingid iseseisvalt ja ohutusnõudeid järgides
4) Saeb, hööveldab, puurib, freesib, treib ja lihvib materjale arvestades nende omadusi, ennetades vigu ning kasutades vajalikke abivahendeid
5) Järgib ohutusnõudeid ja kasutab isikukaitsevahendeid, jälgib ohutusnõuete täitmist kaastöötajate poolt
6) Hindab valmistatud toodete kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtuvalt ning selgitab välja võimalike vigade tekkimise põhjused ja kõrvaldab need
oodete kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtuvalt ning selgitab välja võimalike vigade tekkimise põhjused ja kõrvaldab need

Teadmised: teab ja mõistab
1) põhiliste puidutöötlemispinkide ehitust ja neil sooritatavaid operatsioone, seadistamise võtteid, lõikerežiime, lõikeinstrumentide käsitsemise ohutuid töövõtteid
2) valmistatavatele detailidele või toodetele kehtestatud kvaliteedinõudeid
3) märkimisvahendite, kaliibrite ja etalondetailide kasutamise vajalikkust
4) massiivpuidu ja puidupõhiste materjalide omadusi
5) esinevate võimalike vigade tekkepõhjusi ning nende ennetamise ja kõrvaldamise võimalusi
6) ohutusnõudeid ning abivahendite ja isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkust puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemisel
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-23112010-2.4/4k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2010
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Mööbli tootmine
Kutse grupp: Puidupingitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja -ülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Minjajev Eesti Mööblitootjate Liit
Zigmontas Strepaitis OÜ Balteco Mööbel
Tiit Kaps Tallinna Tehnikaülikool
Kunnar Kamar Tallinna Ehituskool
Aulika Riisenberg Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Rutt Lumi Kutsekoja koordinaator

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist